헬라어(고대 그리스어, 희랍어)-한국어-영어 사전 Language

περιέρχομαι

비축약 동사; 이상동사 자동번역 로마알파벳 전사: 고전 발음: [] 신약 발음: []

기본형: περιέρχομαι

형태분석: περι (접두사) + έ̓ρχ (어간) + ομαι (인칭어미)

 1. 돌다, 둘러가다, 돌아다니다
 2. 둘러싸다, 포위하다, 에워싸다, 봉쇄하다
 1. to go round, go about, to go about, to go about, to go round
 2. to come round, encompass, came
 3. to go round and return, come round, ended, came at last upon
 4. to come round

활용 정보

현재 시제

중간태/수동태
1인칭2인칭3인칭
직설법단수 περιέρχομαι

(나는) 돈다

περιέρχει, περιέρχῃ

(너는) 돈다

περιέρχεται

(그는) 돈다

쌍수 περιέρχεσθον

(너희 둘은) 돈다

περιέρχεσθον

(그 둘은) 돈다

복수 περιερχόμεθα

(우리는) 돈다

περιέρχεσθε

(너희는) 돈다

περιέρχονται

(그들은) 돈다

접속법단수 περιέρχωμαι

(나는) 돌자

περιέρχῃ

(너는) 돌자

περιέρχηται

(그는) 돌자

쌍수 περιέρχησθον

(너희 둘은) 돌자

περιέρχησθον

(그 둘은) 돌자

복수 περιερχώμεθα

(우리는) 돌자

περιέρχησθε

(너희는) 돌자

περιέρχωνται

(그들은) 돌자

기원법단수 περιερχοίμην

(나는) 돌기를 (바라다)

περιέρχοιο

(너는) 돌기를 (바라다)

περιέρχοιτο

(그는) 돌기를 (바라다)

쌍수 περιέρχοισθον

(너희 둘은) 돌기를 (바라다)

περιερχοίσθην

(그 둘은) 돌기를 (바라다)

복수 περιερχοίμεθα

(우리는) 돌기를 (바라다)

περιέρχοισθε

(너희는) 돌기를 (바라다)

περιέρχοιντο

(그들은) 돌기를 (바라다)

명령법단수 περιέρχου

(너는) 돌아라

περιερχέσθω

(그는) 돌아라

쌍수 περιέρχεσθον

(너희 둘은) 돌아라

περιερχέσθων

(그 둘은) 돌아라

복수 περιέρχεσθε

(너희는) 돌아라

περιερχέσθων, περιερχέσθωσαν

(그들은) 돌아라

부정사 περιέρχεσθαι

도는 것

분사 남성여성중성
περιερχομενος

περιερχομενου

περιερχομενη

περιερχομενης

περιερχομενον

περιερχομενου

미완료(Imperfect) 시제

중간태/수동태
1인칭2인칭3인칭
직설법단수 περιήρχομην

(나는) 돌고 있었다

περιῆρχου

(너는) 돌고 있었다

περιῆρχετο

(그는) 돌고 있었다

쌍수 περιῆρχεσθον

(너희 둘은) 돌고 있었다

περιήρχεσθην

(그 둘은) 돌고 있었다

복수 περιήρχομεθα

(우리는) 돌고 있었다

περιῆρχεσθε

(너희는) 돌고 있었다

περιῆρχοντο

(그들은) 돌고 있었다

위에 제시된 변화형은 규칙에 따라 생성된 것이며 일부 형태는 실제 사용여부가 입증되지 않았으니, 참고용으로만 사용하시길 바랍니다.

현재 일부 변화형의 강세가 잘못 표기되는 오류가 있어 수정 중에 있으니 유의하시길 바랍니다.

예문

 • ὅτι τοὺσ ἀξίουσ αὐτῆσ αὕτη περιέρχεται ζητοῦσα καὶ ἐν ταῖσ τρίβοισ φαντάζεται αὐτοῖσ εὐμενῶσ καὶ ἐν πάσῃ ἐπινοίᾳ ὑπαντᾷ αὐτοῖσ. (Septuagint, Liber Sapientiae 6:16)

  (70인역 성경, 지혜서 6:16)

 • σφαλεὶσ οὖν καὶ τῆσδε τῆσ ἐλπίδοσ ἔτι μᾶλλον ἐδυσχέραινον, ἠρέμα παραμυθούμενοσ ἐμαυτὸν ὅτι μετὰ πολλῶν καὶ σοφῶν καὶ σφόδρα ἐπὶ συνέσει διαβεβοημένων ἀνόητὸσ τέ εἰμι καὶ τἀληθὲσ ἔτι ἀγνοῶν περιέρχομαι. (Lucian, Necyomantia, (no name) 6:1)

  (루키아노스, Necyomantia, (no name) 6:1)

 • "’ οὗτοι τοίνυν εἰσ συστήματα διαιρεθέντεσ καὶ διαφόρουσ λόγων λαβυρίνθουσ ἐπινοήσαντεσ οἱ μὲν Στωϊκοὺσ ὠνομάκασιν ἑαυτούσ, οἱ δὲ Ἀκαδημαϊκούσ, οἱ δὲ Ἐπικουρείουσ, οἱ δὲ Περιπατητικοὺσ καὶ ἄλλα πολλῷ γελοιότερα τούτων ἔπειτα δὲ ὄνομα σεμνὸν τὴν ἀρετὴν περιθέμενοι καὶ τὰσ ὀφρῦσ ἐπάραντεσ καὶ τὰ μέτωπα ῥυτιδώσαντεσ καὶ τοὺσ πώγωνασ ἐπισπασάμενοι περιέρχονται ἐπιπλάστῳ σχήματι κατάπτυστα ἤθη περιστέλλοντεσ, ἐμφερεῖσ μάλιστα τοῖσ τραγικοῖσ ἐκείνοισ ὑποκριταῖσ, ὧν ἢν ἀφέλῃ τισ τὰ προσωπεῖα καὶ τὴν χρυσόπαστον ἐκείνην στολήν, τὸ καταλειπόμενόν ἐστι γελοῖον ἀνθρώπιον ἑπτὰ δραχμῶν ἐσ τὸν ἀγῶνα μεμισθωμένον. (Lucian, Icaromenippus, (no name) 29:3)

  (루키아노스, Icaromenippus, (no name) 29:3)

 • "’ φαίη ἄν, εἰ τὰ δίκαια καὶ ἀληθῆ θέλοι λέγειν, ὅτι ’ πλεῖν μὲν ἢ γεωργεῖν ἢ στρατεύεσθαι ἤ τινα τέχνην μετιέναι περιττὸν εἶναί μοι δοκεῖ, κέκραγα δὲ καὶ αὐχμῶ καὶ ψυχρολουτῶ καὶ ἀνυπόδητοσ τοῦ χειμῶνοσ περιέρχομαι καὶ τρίβωνα ῥυπαρὸν περιβέβλημαι καὶ ὥσπερ ὁ ‐ Μῶμοσ τὰ ὑπὸ τῶν ἄλλων γιγνόμενα συκοφαντῶ, καὶ εἰ μέν τισ ὠψώνηκε τῶν πλουσίων πολυτελῶσ ἢ ἑταίραν ἔχει, τοῦτο πολυπραγμονῶ καὶ ἀγανακτῶ, εἰ δὲ τῶν φίλων τισ ἢ ἑταίρων κατάκειται νοσῶν ἐπικουρίασ τε καὶ θεραπείασ δεόμενοσ, ἀγνοῶ. (Lucian, Icaromenippus, (no name) 29:8)

  (루키아노스, Icaromenippus, (no name) 29:8)

 • οὕτω σοι καὶ αὐτὸσ ἔνθεοσ καὶ διπλασίωσ ὑπὸ τῶν λόγων περιέρχομαι. (Lucian, Nigrinus, Nigrinou Fiaosofia 5:5)

  (루키아노스, Nigrinus, Nigrinou Fiaosofia 5:5)

 • σκέψασθε δέ μ’, εἰ σοφῶσ αὐτοὺσ περιέρχομαι τοὺσ οἰομένουσ φρονεῖν κἄμ’ ἐξαπατύλλειν. (Aristotle, Choral, antistrophe 21)

  (아리스토텔레스, Choral, antistrophe 21)

 • οὐδὲν γὰρ ἄλλο πράττων ἐγὼ περιέρχομαι ἢ πείθων ὑμῶν καὶ νεωτέρουσ καὶ πρεσβυτέρουσ μήτε σωμάτων ἐπιμελεῖσθαι μήτε χρημάτων πρότερον μηδὲ οὕτω σφόδρα ὡσ τῆσ ψυχῆσ ὅπωσ ὡσ ἀρίστη ἔσται, λέγων ὅτι οὐκ ἐκ χρημάτων ἀρετὴ γίγνεται, ἀλλ’ ἐξ ἀρετῆσ χρήματα καὶ τὰ ἄλλα ἀγαθὰ τοῖσ ἀνθρώποισ ἅπαντα καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. (Plato, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, 136:3)

  (플라톤, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, 136:3)

유의어

 1. 돌다

 2. 둘러싸다

 3. to go round and return

 4. to come round

파생어

출처: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

이 단어를 Perseus Greek Word Study Tool에서 찾기

SEARCH

MENU NAVIGATION