Athenaeus, The Deipnosophists, Book 13, book 13, chapter 55 1:

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 13, book 13, chapter 55 1:)

"Ἀρίστιππε, κοινῇ συνοικεῖσ πόρνῃ, ἢ κύνιζε οὖν, τί δὲ ὡσ ἐγώ, ἢ πέπαυσο καὶ ὁ Ἀρίστιπποσ· "ἆρά γε μὴ τί σοι ἄτοπον δοκεῖ εἶναι, Διόγενεσ, οἰκίαν οἰκεῖν ἐν ᾗ πρότερον ᾤκησαν ἄλλοι; "οὐ γάρ ἔφη. "τί δὲ ναῦν ἐν ᾗ πολλοὶ πεπλεύκασιν; "οὐδὲ τοῦτο ἔφη. "οὕτωσ οὖν οὐδὲ γυναικὶ συνεῖναι ἄτοπόν ἐστιν ᾗ πολλοὶ κέχρηνται. "Νυμφόδωροσ δ’ ὁ Συρακόσιοσ ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν Σικελίᾳ Θαυμαζομένων ἐξ Ὑκκάρου φησὶν Σικελικοῦ φρουρίου εἶναι τὴν Λαίδα. "Στράττισ δ’ ἐν Μακεδόσιν ἢ Παυσανίᾳ Κορινθίαν αὐτὴν εἶναί φησιν διὰ τούτων εἰσὶν δὲ πόθεν αἱ παῖδεσ αὗται καὶ τίνεσ; "β. νυνὶ μὲν ἥκουσιν Μεγαρόθεν, εἰσὶ δὲ Κορίνθιαι· "Λαῒσ μὲν ἡδὶ Μεγακλέουσ. "Τίμαιοσ δ’ ἐν τῇ τρισκαιδεκάτῃ τῶν Ἱστοριῶν ἐξ Ὑκκάρων· "καθὰ καὶ Πολέμων εἴρηκεν, ἀναιρεθῆναι φάσκων αὐτὴν ὑπό τινων γυναικῶν ἐν Θετταλίᾳ, ἐρασθεῖσάν τινοσ Παυσανίου Θετταλοῦ, κατὰ φθόνον καὶ δυσζηλίαν ξυλίναισ χελώναισ τυπτομένην ἐν Ἀφροδίτησ ἱερῷ. διὸ καὶ τὸ τέμενοσ κληθῆναι ἀνοσίασ Ἀφροδίτησ. "δείκνυσθαι δ’ αὐτῆσ τάφον παρὰ τῷ Πηνειῷ σημεῖον ἔχοντα ὑδρίαν λιθίνην καὶ ἐπίγραμμα τόδε· "τῆσδὲ ποθ’ ἡ μεγάλαυχοσ ἀνίκητόσ τε πρὸσ ἀλκὴν Ἑλλὰσ ἐδουλώθη κάλλεοσ ἰσοθέου, Λαίδοσ· "ἣν ἐτέκνωσεν Ἔρωσ, θρέψεν δὲ Κόρινθοσ· "κεῖται δ’ ἐν κλεινοῖσ Θετταλικοῖσ πεδίοισ. "αὐτοσχεδιάζουσιν οὖν οἱ λέγοντεσ αὐτὴν ἐν Κορίνθῳ τεθάφθαι πρὸσ τῷ Κρανείῳ, Ἀριστοτέλησ δ’ ὁ Σταγιρίτησ οὐκ ἐξ Ἑρπυλλίδοσ τῆσ ἑταίρασ ἐπαιδοποίησε Νικόμαχον καὶ συνῆν ταύτῃ μέχρι θανάτου, ὥσ φησιν Ἕρμιπποσ ἐν τῷ περὶ Ἀριστοτέλουσ πρώτῳ, ἐπιμελείασ φάσκων τῆσ δεούσησ τετυχηκέναι ἐν ταῖσ τοῦ φιλοσόφου διαθήκαισ. "ὁ δὲ καλὸσ ἡμῶν Πλάτων οὐκ Ἀρχεάνασσαν τὴν Κολοφωνίαν ἑταίραν ἠγάπα; "ὡσ καὶ ᾅδειν εἰσ αὐτὴν τάδε· "Ἀρχεάνασσαν ἔχω τὴν ἐκ Κολοφῶνοσ ἑταίρην, ἧσ καὶ ἐπὶ ῥυτίδων πικρὸσ ἔπεστιν ἔρωσ. "ἆ δειλοὶ νεότητοσ ἀπαντήσαντεσ ἐκείνησ πρωτοπόρου, δι’ ὅσησ ἤλθετε πυρκαιῆσ. Περικλῆσ δὲ ὁ Ὀλύμπιοσ, ὥσ φησι Κλέαρχοσ ἐν πρώτῳ Ἐρωτικῶν, οὐχ ἕνεκεν Ἀσπασίασ ‐ ου’ τῆσ νεωτέρασ ἀλλὰ τῆσ Σωκράτει τῷ σοφῷ συγγενομένησ ‐ καίπερ τηλικοῦτον ἀξίωμα συνέσεωσ καὶ πολιτικῆσ δυνάμεωσ κτησάμενοσ, οὐ συνετάραξε πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα; "ἦν δ’ οὗτοσ ἀνὴρ πρὸσ ἀφροδίσια πάνυ καταφερήσ· "ὅστισ καὶ τῇ τοῦ υἱοῦ γυναικὶ συνῆν, ὡσ Στησίμβροτοσ ὁ Θάσιοσ ἱστορεῖ, κατὰ τοὺσ αὐτοὺσ αὐτῷ χρόνουσ γενόμενοσ καὶ ἑωρακὼσ αὐτόν, ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ περὶ Θεμιστοκλέουσ καὶ Θουκυδίδου καὶ Περικλέουσ. "Ἀντισθένησ δ’ ὁ Σωκρατικὸσ ἐρασθέντα φησὶν αὐτὸν Ἀσπασίασ δὶσ τῆσ ἡμέρασ εἰσιόντα καὶ ἐξιόντα ἀπ’ αὐτῆσ ἀσπάζεσθαι τὴν ἄνθρωπον, καὶ φευγούσησ ποτὲ αὐτῆσ γραφὴν ἀσεβείασ λέγων ὑπὲρ αὐτῆσ πλείονα ἐδάκρυσεν ἢ ὅτε ὑπὲρ τοῦ βίου καὶ τῆσ οὐσίασ ἐκινδύνευεν. "καὶ Κίμωνοσ δ’ Ἐλπινίκῃ τῇ ἀδελφῇ παρανόμωσ συνόντοσ, εἶθ’ ὕστερον ἐκδοθείσησ Καλλίᾳ, καὶ φυγαδευθέντοσ μισθὸν ἔλαβε τῆσ καθόδου αὐτοῦ ὁ Περικλῆσ τὸ τῇ ’ Ἐλπινίκῃ μιχθῆναι. "Πυθαίνετοσ δ’ ἐν τρίτῳ περὶ Αἰγίνησ Περίανδρόν φησιν ἐξ Ἐπιδαύρου τὴν Προκλέουσ θυγατέρα Μέλισσαν ἰδόντα Πελοποννησιακῶσ ἠσθημένην ἀναμπέχονοσ γὰρ καὶ μονοχίτων ἦν καὶ ᾠνοχόει τοῖσ ἐργαζομένοισ ἐρασθέντα γῆμαι. "Πύρρου δὲ τοῦ Ἠπειρωτῶν βασιλέωσ, ὃσ ἦν τρίτοσ ἀπὸ Πύρρου τοῦ ἐπ’ Ἰταλίαν στρατεύσαντοσ, ἐρωμένη ἦν Τίγρισ ἡ Λευκαδία· "ἣν Ὀλυμπιὰσ ἡ τοῦ νεανίσκου μήτηρ φαρμάκοισ ἀπέκτεινεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION