Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 87

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 87)

κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν Ῥηγῖνοι κατηγοροῦντεσ Διονυσίου ὅτι Μεσσήνην τειχίζων ἐπ’ αὐτοὺσ κατασκευάζεται, πρῶτον μὲν τοὺσ ὑπὸ Διονυσίου φυγαδευομένουσ καὶ τἀναντία πράττοντασ ὑπεδέξαντο, μετὰ δὲ ταῦτα τῶν Ναξίων καὶ Καταναίων τοὺσ ὑπολειπομένουσ εἰσ Μύλασ κατοικίσαντεσ, δύναμιν παρεσκευάζοντο καὶ στρατηγὸν Ἕλωριν ἐξέπεμψαν πολιορκήσοντα Μεσσήνην. τούτου δὲ τὴν ἐπίθεσιν κατὰ τὴν ἀκρόπολιν ποιησαμένου παραβόλωσ, οἱ κατέχοντεσ τὴν πόλιν Μεσσήνιοι καὶ Διονυσίου μισθοφόροι συστραφέντεσ ἀπήντησαν.

γενομένησ δὲ μάχησ ἐνίκων οἱ Μεσσήνιοι καὶ πλείουσ τῶν πεντακοσίων ἀπέκτειναν. εὐθὺ δ’ ἐπὶ τὰσ Μύλασ ἐπελθόντεσ εἷλον τὴν πόλιν, καὶ τοὺσ οἰκισθέντασ ἐν αὐτῇ Ναξίουσ ὑποσπόνδουσ ἀφῆκαν.

οὗτοι μὲν οὖν εἴσ τε Σικελοὺσ καὶ τὰσ ἄλλασ τὰσ Ἑλληνίδασ πόλεισ ἀπελθόντεσ ἄλλοι κατ’ ἄλλουσ τόπουσ κατῴκησαν· ὁ δὲ Διονύσιοσ, τῶν περὶ τὸν πορθμὸν αὐτῷ τόπων κατεσκευασμένων φιλίων, διενοεῖτο μὲν ἐπὶ Ῥήγιον στρατιὰν ἄγειν, παρηνωχλεῖτο δ’ ὑπὸ τῶν τὸ Ταυρομένιον κατειληφότων Σικελῶν.

διόπερ κρίνασ συμφέρειν τούτοισ ἐπιθέσθαι πρώτοισ, ἐξήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺσ τὴν δύναμιν, καὶ στρατοπεδεύσασ ἐκ τοῦ πρὸσ τὴν Νάξον μέρουσ προσεκαρτέρει τῇ πολιορκίᾳ τὸν χειμῶνα, νομίζων τοὺσ Σικελοὺσ ἐκλείψειν τὸν λόφον διὰ τὸ μὴ πάλαι κατῳκηκέναι.

οἱ δὲ Σικελοὶ παρὰ τῶν πατέρων ἐκ παλαιοῦ παρειληφότεσ ὅτι τὰ μέρη ταῦτα τῆσ νήσου Σικελῶν κατεχόντων Ἕλληνεσ πρώτωσ καταπλεύσαντεσ ἔκτισαν μὲν Νάξον, ἐξέβαλον δ’ ἐκ τούτου τοῦ λόφου τοὺσ τότε κατοικοῦντασ Σικελούσ·

διὸ δὴ φάσκοντεσ πατρῴαν ἀνακτήσασθαι χώραν καὶ περὶ ὧν εἰσ τοὺσ ἑαυτῶν προγόνουσ ἐξήμαρτον Ἕλληνεσ ἀμύνασθαι δικαίωσ, ἐφιλοτιμοῦντο κατασχεῖν τὸν λόφον. ὑπερβαλλούσησ δὲ φιλονεικίασ παρ’ ἀμφοτέροισ οὔσησ, ἔτυχον μὲν οὖσαι τροπαὶ χειμεριναί, καὶ διὰ τοὺσ ἐπιγινομένουσ χειμῶνασ ὁ περὶ τὴν ἀκρόπολιν τόποσ πλήρησ ἦν χιόνοσ.

ἐνταῦθα δὴ Διονύσιοσ τοὺσ Σικελοὺσ διὰ τὴν ὀχυρότητα καὶ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ τείχουσ ῥᾳθυμοῦντασ περὶ τὴν κατὰ τὴν ἀκρόπολιν φυλακὴν εὑρών, ὡρ́μησε νυκτὸσ ἀσελήνου καὶ χειμερίου πρὸσ τοὺσ ἀνωτάτω τόπουσ. πολλὰ δὲ κακοπαθήσασ διά τε τὴν τῶν κρημνῶν δυσχέρειαν καὶ τὸ πλῆθοσ τῆσ χιόνοσ, μιᾶσ μὲν ἀκροπόλεωσ ἐκυρίευσε, καὶ τὸ πρόσωπον ἐξήλκωσε καὶ τὰσ ὄψεισ ἔβλαψε διὰ τὸ ψῦχοσ·

μετὰ δὲ ταῦτα εἰσ τὸ ἕτερον μέροσ παρεισπεσὼν εἰσήγαγε τὴν δύναμιν εἰσ τὴν πόλιν. τῶν δὲ Σικελῶν ἀθρόων βοηθησάντων ἐξεώσθησαν οἱ μετὰ τοῦ Διονυσίου, καὶ αὐτὸσ ἐν τῇ φυγῇ τυπτόμενοσ εἰσ τὸν θώρακα περιεκυλίσθη, καὶ παρ’ ὀλίγον συνελήφθη ζῶν. τῶν δὲ Σικελῶν ἐπικειμένων ἐξ ὑπερδεξίων τόπων, ἀνῃρέθησαν μὲν τῶν μετὰ Διονυσίου πλείουσ τῶν ἑξακοσίων, ἀπέβαλον δὲ τὰσ πανοπλίασ οἱ πλεῖστοι·

καὶ αὐτὸσ δὲ ὁ Διονύσιοσ μόνον τὸν θώρακα διέσωσεν. μετὰ δὲ τὴν ἀτυχίαν ταύτην Ἀκραγαντῖνοι καὶ Μεσσήνιοι τοὺσ τὰ Διονυσίου φρονοῦντασ μεταστησάμενοι, τῆσ ἐλευθερίασ ἀντείχοντο καὶ τῆσ τοῦ τυράννου συμμαχίασ ἀπέστησαν.

Παυσανίασ δὲ ὁ τῶν Λακεδαιμονίων βασιλεὺσ ἐγκαλούμενοσ ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἔφυγεν, ἄρξασ ἔτη δεκατέτταρα·

τὴν δὲ βασιλείαν διαδεξάμενοσ ὁ υἱὸσ Ἀγησίπολισ ἦρξε τὸν ἴσον τῷ πατρὶ χρόνον. ἐτελεύτησε δὲ καὶ Παυσανίασ ὁ τῶν Μακεδόνων βασιλεύσ, ἀναιρεθεὶσ ὑπὸ Ἀμύντου δόλῳ, ἄρξασ ἐνιαυτόν·

τὴν δὲ βασιλείαν κατέσχεν Ἀμύντασ, καὶ ἦρξεν ἔτη εἴκοσι τέσσαρα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION