Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 83

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 83)

Λακεδαιμόνιοι δ’ ὁρῶντεσ τὰσ μεγίστασ τῶν κατὰ τὴν Ἑλλάδα πόλεων ἐφ’ ἑαυτοὺσ συνισταμένασ, ἐψηφίσαντο τόν τε Ἀγησίλαον ἐκ τῆσ Ἀσίασ μεταπέμψασθαι καὶ τὴν μετ’ αὐτοῦ δύναμιν, αὐτοὶ δὲ ἐν τοσούτῳ παρά τε σφῶν καὶ τῶν συμμάχων ἀθροίσαντεσ πεζοὺσ μὲν δισμυρίουσ τρισχιλίουσ, ἱππεῖσ δὲ πεντακοσίουσ, ἀπήντησαν τοῖσ πολεμίοισ. γενομένησ δὲ παρατάξεωσ παρὰ τὸν Νεμέαν ποταμὸν μέχρι νυκτόσ, ἑκατέρων προετέρησε τὰ μέρη τοῦ στρατεύματοσ·

καὶ τῶν μὲν Λακεδαιμονίων καὶ τῶν συμμάχων ἔπεσον ἑκατὸν πρὸσ τοῖσ χιλίοισ, Βοιωτῶν δὲ καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων περὶ δισχιλίουσ ὀκτακοσίουσ. Ἀγησίλαοσ δὲ τὴν δύναμιν ἐκ τῆσ Ἀσίασ διαβιβάσασ εἰσ τὴν Εὐρώπην, τὸ μὲν πρῶτον Θρᾳκῶν τινων ἀπαντησάντων αὐτῷ πολλῇ στρατιᾷ, μάχῃ τε ἐνίκησε καὶ τοὺσ πλείστουσ τῶν βαρβάρων ἀνεῖλε·

μετὰ δὲ ταῦτα διὰ Μακεδονίασ τὴν πορείαν ἐποιεῖτο, τὴν αὐτὴν διεξιὼν χώραν ἣν καὶ Ξέρξησ ἐπορεύθη, καθ’ ὃν καιρὸν ἐστράτευσεν ἐπὶ τοὺσ Ἕλληνασ. Ἀγησίλαοσ μὲν οὖν διὰ Μακεδονίασ καὶ Θετταλίασ πορευθείσ, ὡσ διῆλθε τὰ περὶ Θερμοπύλασ στενά, τὴν πορείαν ἐποιεῖτο.

Κόνων δὲ ὁ Ἀθηναῖοσ καὶ Φαρνάβαζοσ ἀφηγοῦντο μὲν τοῦ βασιλικοῦ στόλου, διέτριβον δὲ περὶ Λώρυμα τῆσ Χερρονήσου, τριήρεισ ἔχοντεσ πλείουσ τῶν ἐνενήκοντα. πυθόμενοι δὲ ἐν Κνίδῳ τὸ ναυτικὸν τῶν πολεμίων εἶναι, τὰ πρὸσ τὴν ναυμαχίαν παρεσκευάζοντο.

Πείσανδροσ δ’ ὁ τῶν Λακεδαιμονίων ναύαρχοσ ἐξέπλευσεν ἐκ τῆσ Κνίδου τριήρεσιν ὀγδοήκοντα πέντε, καὶ κατηνέχθη πρὸσ Φύσκον τῆσ Χερρονήσου. ἐκεῖθεν δ’ ἐκπλεύσασ περιέπεσε τῷ στόλῳ τοῦ βασιλέωσ, καὶ ταῖσ μὲν προπλεούσαισ ναυσὶ συμβαλὼν προετέρει, τῶν δὲ Περσῶν ἅμα ταῖσ τριήρεσιν ἀθρόαισ παραβοηθησάντων, ἐπειδὴ πάντεσ οἱ σύμμαχοι πρὸσ τὴν γῆν ἔφυγον, τὴν ἰδίαν ναῦν ἐπέστρεψεν, αἰσχρὸν εἶναι νομίσασ καὶ τῆσ Σπάρτησ ἀνάξιον τὸ φυγεῖν ἀγεννῶσ.

ἀγωνισάμενοσ δὲ λαμπρῶσ καὶ πολλοὺσ τῶν πολεμίων ἀνελών, τὸ τελευταῖον ἀξίωσ τῆσ πατρίδοσ ἀνῃρέθη μαχόμενοσ.

οἱ δὲ περὶ τὸν Κόνωνα μέχρι τῆσ γῆσ καταδιώξαντεσ τοὺσ Λακεδαιμονίουσ πεντήκοντα μὲν τριήρων ἐκυρίευσαν, τῶν δ’ ἀνδρῶν οἱ πλεῖστοι μὲν ἐκκολυμβήσαντεσ κατὰ γῆν ἔφυγον, ἑάλωσαν δὲ περὶ πεντακοσίουσ· αἱ δὲ λοιπαὶ τριήρεισ εἰσ Κνίδον διεσώθησαν. Ἀγησίλαοσ δὲ προσλαβόμενοσ ἐκ Πελοποννήσου στρατιώτασ, ἐπειδὴ μετὰ τῆσ δυνάμεωσ ἐπέβαινεν εἰσ Βοιωτίαν, εὐθὺσ οἱ Βοιωτοὶ μετὰ τῶν συμμάχων ἀπήντησαν εἰσ Κορώνειαν.

γενομένησ δὲ παρατάξεωσ Θηβαῖοι μὲν τὸ καθ’ αὑτοὺσ μέροσ τρεψάμενοι μέχρι τῆσ παρεμβολῆσ κατεδίωξαν, οἱ δ’ ἄλλοι μικρὸν ἀντισχόντεσ χρόνον ὑπ’ Ἀγησιλάου καὶ τῶν ἄλλων φυγεῖν ἠναγκάσθησαν. διὸ καὶ νενικηκέναι τῇ μάχῃ Λακεδαιμόνιοι διαλαβόντεσ ἔστησαν τρόπαιον καὶ τοὺσ νεκροὺσ τοῖσ πολεμίοισ ὑποσπόνδουσ ἀπέδωκαν.

ἀπέθανον δὲ τῶν Βοιωτῶν καὶ τῶν συμμάχων πλείουσ τῶν ἑξακοσίων, Λακεδαιμονίων δὲ καὶ τῶν συναγωνισαμένων τριακόσιοι πεντήκοντα· καὶ αὐτὸσ Ἀγησίλαοσ πολλοῖσ περιπεπτωκὼσ τραύμασιν εἰσ Δελφοὺσ ἐκομίσθη, κἀκεῖ τὴν ἐπιμέλειαν τοῦ σώματοσ ἐποιεῖτο. Φαρνάβαζοσ δὲ καὶ Κόνων μετὰ τὴν ναυμαχίαν ἀνήχθησαν ἁπάσαισ ταῖσ ναυσὶν ἐπὶ τοὺσ τῶν Λακεδαιμονίων συμμάχουσ.

καὶ πρῶτον μὲν Κῴουσ ἀπέστησαν, εἶτα Νισυρίουσ καὶ Τηίουσ. μετὰ δὲ ταῦτα Χῖοι τὴν φρουρὰν ἐκβαλόντεσ προσέθεντο τοῖσ περὶ Κόνωνα· παραπλησίωσ δὲ μετέβαλον καὶ Μιτυληναῖοι καὶ Ἐφέσιοι καὶ Ἐρυθραῖοι. τοιαύτη δὲ τῆσ μεταστάσεωσ σπουδή τισ εἰσ τὰσ πόλεισ ἐνέπεσεν, ὧν αἱ μὲν ἐκβάλλουσαι τὰσ φρουρὰσ τῶν Λακεδαιμονίων τὴν ἐλευθερίαν διεφύλαττον, αἱ δὲ τοῖσ περὶ Κόνωνα προσετίθεντο.

καὶ Λακεδαιμόνιοι μὲν ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου τὴν κατὰ θάλατταν ἀρχὴν ἀπέβαλον, οἱ δὲ περὶ Κόνωνα κρίναντεσ παντὶ τῷ στόλῳ πλεῖν ἐπὶ τὴν Ἀττικὴν ἀνέζευξαν, καὶ τὰσ Κυκλάδασ νήσουσ προσαγαγόμενοι κατέπλευσαν ἐπὶ Κύθηρα τὴν νῆσον. εὐθὺ δὲ ταύτησ ἐξ ἐφόδου κυριεύσαντεσ τοὺσ μὲν Κυθηρίουσ ὑποσπόνδουσ ἐξέπεμψαν εἰσ τὴν Λακωνικήν, αὐτοὶ δὲ καταλιπόντεσ τῆσ πόλεωσ τὴν ἱκανὴν φρουρὰν ἔπλεον ἐπὶ Κορίνθου.

ἐκεῖ δὲ καταπλεύσαντεσ τοῖσ συνέδροισ διελέχθησαν ὑπὲρ ὧν ἤθελον, καὶ συμμαχίαν ποιησάμενοι τούτοισ μὲν χρήματα κατέλιπον, αὐτοὶ δ’ εἰσ τὴν Ἀσίαν ἐξέπλευσαν. περὶ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον Αἔροποσ ὁ τῶν Μακεδόνων βασιλεὺσ ἐτελεύτησε νόσῳ, βασιλεύσασ ἔτη ἕξ·

τὴν δ’ ἡγεμονίαν διαδεξάμενοσ Παυσανίασ υἱὸσ ἦρξεν ἐνιαυτόν. Θεόπομποσ δ’ ὁ Χῖοσ τὴν τῶν Ἑλληνικῶν σύνταξιν κατέστροφεν εἰσ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν καὶ εἰσ τὴν περὶ Κνίδον ναυμαχίαν, γράψασ βύβλουσ δώδεκα.

ὁ δὲ συγγραφεὺσ οὗτοσ ἦρκται μὲν ἀπὸ τῆσ περὶ Κυνὸσ σῆμα ναυμαχίασ, εἰσ ἣν Θουκυδίδησ κατέληξε τὴν πραγματείαν, ἔγραψε δὲ χρόνον ἐτῶν δεκαεπτά.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION