Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 72

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 72)

Διονύσιοσ δ’ ἐπειδὴ τὴν περὶ Καρχηδονίουσ συμφορὰν ἤκουσεν, ὀγδοήκοντα μὲν ναῦσ πληρώσασ Φαρακίδᾳ καὶ Λεπτίνῃ τοῖσ ναυάρχοισ ἐπέταξεν ἅμ’ ἡμέρᾳ τὸν ἐπίπλουν ταῖσ πολεμίαισ ναυσὶ ποιήσασθαι, αὐτὸσ δ’ ἀσελήνου τῆσ νυκτὸσ οὔσησ περιήγαγε τὴν δύναμιν, καὶ περιελθὼν ἐπὶ τὸ τῆσ Κυάνησ ἱερὸν ἔλαθε τοὺσ πολεμίουσ ἅμ’ ἡμέρᾳ προσιὼν τῇ παρεμβολῇ. τοὺσ μὲν οὖν ἱππεῖσ καὶ μισθοφόρων πεζοὺσ χιλίουσ προαπέστειλεν εἰσ τὸ πρὸσ τὴν μεσόγειον ἀνατεῖνον μέροσ τῆσ τῶν Καρχηδονίων στρατοπεδείασ.

οὗτοι δ’ ἦσαν οἱ μισθοφόροι τῷ Διονυσίῳ παρὰ πάντασ ἀλλοτριώτατοι καὶ πλεονάκισ στάσεισ καὶ ταραχὰσ ποιοῦντεσ. διόπερ ὁ μὲν Διονύσιοσ τοῖσ ἱππεῦσιν ἦν παρηγγελκώσ, ὅταν ἐξάπτωνται τῶν πολεμίων, φεύγειν καὶ τοὺσ μισθοφόρουσ ἐγκαταλιπεῖν·

ὧν ποιησάντων τὸ προσταχθὲν οὗτοι μὲν ἅπαντεσ κατεκόπησαν, ὁ δὲ Διονύσιοσ ἅμα τήν τε παρεμβολὴν καὶ τὰ φρούρια πολιορκεῖν ἐπεχείρησε· καὶ τῶν βαρβάρων διὰ τὸ παράδοξον καταπεπληγμένων καὶ παραβοηθούντων τεταραγμένωσ, αὐτὸσ μὲν φρούριον τὴν καλουμένην Πολίχναν εἷλε κατὰ κράτοσ, ἐκ δὲ θατέρου μέρουσ οἱ ἱππεῖσ καί τινεσ τῶν τριήρων προσπλεύσασαι τὸ πρὸσ τῷ Δάσκωνι χωρίον ἐξεπολιόρκησαν. εὐθὺ δ’ αἵ τε ναῦσ ἅπασαι τὸν ἐπίπλουν ἐποιήσαντο, καὶ κατὰ τὰσ τῶν φρουρίων ἁλώσεισ ἐπαλαλάξαντοσ τοῦ στρατοπέδου περιδεεῖσ οἱ βάρβαροι καθειστήκεισαν.

ἐξ ἀρχῆσ μὲν γὰρ ἐπὶ τὸ πεζὸν στράτευμα πάντεσ συνέδραμον, ἀμυνόμενοι τοὺσ τὴν παρεμβολὴν πολιορκοῦντασ· ὡσ δὲ καὶ τὸν τῶν νεῶν ἐπίπλουν εἶδον, πάλιν ἐξεβοήθουν ἐπὶ τὸν ναύσταθμον· καταταχούμενοι δ’ ὑπὸ τῆσ ὀξύτητοσ τοῦ καιροῦ τὴν ἑαυτῶν σπουδὴν εἶχον ἄπρακτον. ἔτι γὰρ αὐτῶν ἀναβαινόντων ἐπὶ τὰ καταστρώματα καὶ πληρούντων τὰσ τριήρεισ, αἱ πολέμιαι ναῦσ ταῖσ εἰρεσίαισ ἐλαυνόμεναι πλαγίαισ ἐνέσειον πολλάκισ.

ἐκ μὲν οὖν μιᾶσ ἐπικαίρου πληγῆσ κατέδυον τὰσ τιτρωσκομένασ ναῦσ· αἱ δὲ πλείοσιν ἐμβολαῖσ ἀναρρήττουσαι τὰσ συγγεγομφωμένασ σανίδασ δεινὴν ἔκπληξιν τοῖσ ἀντιταττομένοισ παρείχοντο. πάντῃ δὲ τῶν ἐξοχωτάτων νεῶν θραυομένων, αἱ μὲν ἐκ τῶν ἐμβολῶν ἀναρρηττόμεναι λακίδεσ ἐξαίσιον ἐποιοῦντο ψόφον, ὁ δὲ παρὰ τὴν μάχην παρήκων αἰγιαλὸσ ἔγεμε νεκρῶν.

οἱ δὲ Συρακόσιοι τῷ προτερήματι συμφιλοτιμούμενοι κατὰ πολλὴν σπουδὴν ἀλλήλουσ ἔφθανον ἐπιπηδῶντεσ ταῖσ πολεμίαισ ναυσί, καὶ τοὺσ βαρβάρουσ καταπεπληγμένουσ τὸ μέγεθοσ τῆσ περιστάσεωσ περιχυθέντεσ ἐφόνευον.

οὐ μὴν οὐδ’ οἱ πεζῇ τῷ ναυστάθμῳ προσβάλλοντεσ ἐλείποντο τῆσ τούτων σπουδῆσ·

ἐν οἷσ συνέβαινεν εἶναι καὶ αὐτὸν τὸν Διονύσιον, παριππευκότα πρὸσ τὸ κατὰ Δάσκωνα μέροσ. εὑρόντεσ γὰρ πεντηκοντόρουσ τετταράκοντα νενεωλκημένασ, καὶ κατὰ τὸ συνεχὲσ ναῦσ παρορμούσασ ὁλκάδασ καί τινασ τῶν τριήρων, πῦρ εἰσ αὐτὰσ ἐνῆκαν. ταχὺ δὲ τῆσ φλογὸσ εἰσ ὕψοσ ἀρθείσησ καὶ χεομένησ ἐπὶ πολὺν τόπον ἐφλέγετο τὰ σκάφη, καὶ τῶν ἐμπόρων τε καὶ ναυκλήρων οὐδεὶσ ἐδύνατο παραβοηθῆσαι διὰ τὸ πλῆθοσ τοῦ πυρόσ.

ἐπιγενομένου δὲ μεγάλου πνεύματοσ ἐκ τῶν νενεωλκημένων σκαφῶν ἐφέρετο τὸ πῦρ ἐπὶ τὰσ ὁρμούσασ ὁλκάδασ. τῶν δ’ ἀνδρῶν ἐκκολυμβώντων διὰ τὸν ἀπὸ τῆσ πνιγὸσ φόβον, καὶ τῶν ἀγκυρίων ἀποκαιομένων, διὰ τὸν κλύδωνα συνέκρουον αἱ ναῦσ, καὶ τινὲσ μὲν ὑπ’ ἀλλήλων συντριβόμεναι διεφθείροντο, τινὲσ δὲ ὑπὸ τοῦ πνεύματοσ ὠθούμεναι, αἱ πλεῖσται δ’ ὑπὸ τοῦ πυρὸσ ἀπώλλυντο.

ἔνθα δὴ τῶν φορτηγῶν πλοίων ἀναφερομένησ τῆσ φλογὸσ διὰ τῶν ἱστίων καὶ τὰσ κεραίασ καταφλεγούσησ, τοῖσ ἐκ τῆσ πόλεωσ θεατρικὴν συνέβαινε γίνεσθαι τὴν θέαν καὶ τοῖσ δι’ ἀσέβειαν κεραυνωθεῖσι φαίνεσθαι παραπλησίαν τὴν ἀπώλειαν τῶν βαρβάρων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION