Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 56

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 56)

Ἰμίλκων δὲ τῶν πραγμάτων προχωρούντων κατὰ γνώμην παρεσκευάζετο τὴν στρατιὰν ἀνάγειν ἐπὶ Μεσσήνησ, σπεύδων αὐτῆσ κυριεῦσαι διὰ τὴν εὐκαιρίαν τῶν τόπων· ὅ τε γὰρ ἐν αὐτῇ λιμὴν εὔθετοσ ἦν, δυνάμενοσ δέχεσθαι πάσασ τὰσ ναῦσ, οὔσασ πλείω τῶν ἑξακοσίων, τά τε περὶ τὸν πορθμὸν οἰκεῖα ποιησάμενοσ Ἰμίλκων ἤλπιζε τὰσ τῶν Ἰταλιωτῶν βοηθείασ ἐμφράξειν καὶ τοὺσ ἐκ Πελοποννήσου στόλουσ ἐπισχεῖν. ταῦτα δὲ διανοηθεὶσ πράττειν, πρὸσ τοὺσ μὲν Ἱμεραίουσ καὶ τοὺσ τὸ Κεφαλοίδιον φρούριον κατοικοῦντασ φιλίαν ἐποιήσατο, Λιπάρασ δὲ τῆσ πόλεωσ ἐγκρατὴσ γενόμενοσ τριάκοντα τάλαντα παρὰ τῶν κατοικούντων τὴν νῆσον ἐπράξατο·

αὐτὸσ δὲ μετὰ πάσησ τῆσ δυνάμεωσ ὡρ́μησεν ἐπὶ Μεσσήνησ, συμπαραπλεουσῶν αὐτῷ τῶν νεῶν. καὶ ταχὺ διανύσασ τὴν ὁδὸν κατεστρατοπέδευσεν ἐπὶ τῆσ Πελωρίδοσ, ἀπέχων τῆσ Μεσσήνησ σταδίουσ ἑκατόν.

οἱ δὲ τὴν πόλιν ταύτην κατοικοῦντεσ ὡσ ἐπύθοντο τὴν παρουσίαν τῶν πολεμίων, οὐ τὰσ αὐτὰσ ἀλλήλοισ ἐννοίασ εἶχον περὶ τοῦ πολέμου. τινὲσ μὲν γὰρ αὐτῶν τὸ μέγεθοσ τῆσ τῶν πολεμίων δυνάμεωσ ἀκούοντεσ, καὶ τὴν ἐρημίαν τῶν συμμάχων ὁρῶντεσ, ἔτι δὲ καὶ τῶν ἰδίων ἱππέων ἐν Συρακούσαισ ὄντων, ἀπεγνώκεισαν τὴν ἐκ τῆσ πολιορκίασ σωτηρίαν.

μάλιστα δ’ αὐτοὺσ εἰσ ἀθυμίαν ἦγε τὰ τείχη καταπεπτωκότα καὶ ὁ καιρὸσ εἰσ παρασκευὴν οὐ διδοὺσ ἄνεσιν. διόπερ ἐξεκόμιζον ἐκ τῆσ πόλεωσ τέκνα καὶ γυναῖκασ καὶ τὰ πολυτελέστατα τῶν χρημάτων εἰσ τὰσ ἀστυγείτονασ πόλεισ. τινὲσ δὲ τῶν Μεσσηνίων ἀκούοντέσ τι παλαιὸν αὐτοῖσ εἶναι λόγιον, ὅτι δεῖ Καρχηδονίουσ ὑδροφορῆσαι κατὰ τὴν πόλιν, ἐξεδέχοντο τὸ κατὰ τὴν φήμην πρὸσ τὸ συμφέρον ἑαυτοῖσ, νομίζοντεσ δουλεύσειν ἐν Μεσσήνῃ τοὺσ Καρχηδονίουσ.

διὸ καὶ ταῖσ ψυχαῖσ εὐθαρσεῖσ ὄντεσ πολλοὺσ καὶ τῶν ἄλλων προθύμουσ ἐποιοῦντο εἰσ τοὺσ ὑπὲρ τῆσ ἐλευθερίασ κινδύνουσ.

εὐθέωσ δὲ τῶν νεωτέρων ἐπιλέξαντεσ τοὺσ ἀρίστουσ ἀπέστειλαν ἐπὶ τὴν Πελωρίδα, κωλύσοντασ τοὺσ πολεμίουσ ἐπιβαίνειν τῆσ χώρασ. περὶ ταῦτα δ’ ὄντων αὐτῶν, Ἰμίλκων θεωρῶν ἐκβοηθοῦντασ τοὺσ Μεσσηνίουσ περὶ τὴν ἀπόβασιν, ἀπέστειλε τῶν νεῶν διακοσίασ ἐπὶ τὴν πόλιν·

ἤλπιζε γάρ, ὅπερ ἦν εἰκόσ, τῶν στρατιωτῶν τὴν ἀπόβασιν κωλυόντων τοὺσ ἐν ταῖσ ναυσὶ κυριεύσειν ῥᾳδίωσ τῆσ Μεσσήνησ οὔσησ ἐρήμου τῶν ἀμυνομένων. πνεύσαντοσ δὲ βορέου τὰσ μὲν ναῦσ συνέβη ταχέωσ πλήρεσι τοῖσ ἱστίοισ εἰσ τὸν λιμένα κατενεχθῆναι, τοὺσ δ’ ἐπὶ τῇ Πελωρίδι παραφυλάττοντασ Μεσσηνίουσ ὑστερῆσαι τῆσ τῶν νεῶν παρουσίασ, καίπερ κατὰ σπουδὴν ἐπειγομένουσ.

διόπερ οἱ Καρχηδόνιοι περιστρατοπεδεύσαντεσ τὴν Μεσσήνην καὶ διὰ τῶν πεπτωκότων τειχῶν εἰσβιασάμενοι τῆσ πόλεωσ ἐκυρίευσαν.

τῶν δὲ Μεσσηνίων οἱ μὲν μαχόμενοι γενναίωσ ἀνῃρέθησαν, οἱ δ’ εἰσ τὰσ ἐγγυτάτω κειμένασ πόλεισ ἔφυγον, ὁ δὲ πολὺσ ὄχλοσ διὰ τῶν παρακειμένων ὀρῶν ὁρμήσασ εἰσ τὰ κατὰ τὴν χώραν φρούρια διεσπάρη·

τῶν δὲ ἄλλων τινὲσ μὲν ὑπὸ τῶν πολεμίων συνελαμβάνοντο, τινὲσ δὲ ἀποληφθέντεσ εἰσ τὸ πρὸσ τὸν λιμένα μέροσ ἔρριψαν ἑαυτοὺσ εἰσ τὴν θάλατταν, ἐλπίζοντεσ διανήξασθαι τὸν μεταξὺ πόρον.

τούτων δὲ ὄντων πλειόνων ἢ διακοσίων, οἱ πλεῖστοι μὲν ὑπὸ τοῦ ῥοῦ διεφθάρησαν, πεντήκοντα δὲ πρὸσ τὴν Ἰταλίαν διεσώθησαν. Ἰμίλκων δὲ τὴν δύναμιν ἅπασαν μεταγαγὼν εἰσ τὴν πόλιν, τὸ μὲν πρῶτον ἐπεχείρησε πορθεῖν τὰ κατὰ τὴν χώραν φρούρια, τούτων δ’ ὀχυρῶν ὄντων, καὶ τῶν εἰσ αὐτὰ συμπεφευγότων γενναίωσ ἀγωνιζομένων, ἀνέστρεψεν εἰσ τὴν πόλιν, ἀδυνατήσασ αὐτῶν κυριεῦσαι.

μετὰ δὲ ταῦτα τήν τε δύναμιν ἀνελάμβανε καὶ παρεσκευάζετο τὴν πορείαν ἐπὶ Συρακούσασ ποιεῖσθαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION