Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 48

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 48)

τηλικαύτησ δὲ τῆσ παρασκευῆσ οὔσησ, Ἐρυκῖνοι μὲν καταπλαγέντεσ τὸ μέγεθοσ τῆσ δυνάμεωσ καὶ μισοῦντεσ Καρχηδονίουσ προσεχώρησαν τῷ Διονυσίῳ, οἱ δὲ τὴν Μοτύην κατοικοῦντεσ προσδεχόμενοι τὴν ἐκ Καρχηδονίων βοήθειαν οὐ κατεπλήττοντο τὴν Διονυσίου δύναμιν, ἀλλὰ πρὸσ τὴν πολιορκίαν παρεσκευάζοντο· οὐ γὰρ ἠγνόουν τοὺσ Συρακοσίουσ ὅτι πρώτην τὴν Μοτύην πορθήσουσι διὰ τὸ πιστοτάτην εἶναι τοῖσ Καρχηδονίοισ. αὕτη δ’ ἡ πόλισ ἦν ἐπί τινοσ νήσου κειμένη, τῆσ Σικελίασ ἀπέχουσα σταδίουσ ἕξ, τῷ δὲ πλήθει καὶ τῷ κάλλει τῶν οἰκιῶν εἰσ ὑπερβολὴν πεφιλοτεχνημένη διὰ τὴν εὐπορίαν τῶν κατοικούντων.

εἶχε δὲ καὶ ὁδὸν στενὴν χειροποίητον φέρουσαν ἐπὶ τὸν τῆσ Σικελίασ αἰγιαλόν, ἣν οἱ Μοτυηνοὶ τότε διέσκαψαν, ὡσ μὴ προσόδουσ ἔχοιεν κατ’ αὐτῶν οἱ πολέμιοι. Διονύσιοσ δὲ μετὰ τῶν ἀρχιτεκτόνων κατασκεψάμενοσ τοὺσ τόπουσ, ἤρξατο χώματα κατασκευάζειν ἐπὶ τὴν Μοτύην, καὶ τὰσ μὲν μακρὰσ ναῦσ παρὰ τὸν εἴσπλουν τοῦ λιμένοσ ἐνεώλκησε, τὰ δὲ φορτηγὰ τῶν πλοίων ὡρ́μισε παρὰ τὸν αἰγιαλόν.

μετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ μὲν τῶν ἔργων κατέλιπεν ἐπιστάτην Λεπτίνην τὸν ναύαρχον, αὐτὸσ δὲ μετὰ τῆσ πεζῆσ στρατιᾶσ ὡρ́μησεν ἐπὶ τὰσ τοῖσ Καρχηδονίοισ συμμαχούσασ πόλεισ.

Σικανοὶ μὲν οὖν πάντεσ εὐλαβούμενοι τὸ μέγεθοσ τῆσ δυνάμεωσ προσεχώρησαν τοῖσ Συρακοσίοισ, τῶν δὲ ἄλλων πόλεων πέντε μόνον διέμειναν ἐν τῇ πρὸσ Καρχηδονίουσ φιλίᾳ· αὗται δὲ ἦσαν Ἁλικύαι, Σολοῦσ, Αἴγεστα, Πάνορμοσ, Ἔντελλα. τὴν μὲν οὖν τῶν Σολουντίνων καὶ Πανορμιτῶν, πρὸσ δὲ τούτοισ Ἁλικυαίων χώραν ὁ Διονύσιοσ λεηλατήσασ ἐδενδροτόμησε, τὴν δὲ Αἴγεσταν καὶ Ἔντελλαν πολλῇ δυνάμει περιστρατοπεδεύσασ συνεχεῖσ ἐποιεῖτο προσβολάσ, σπεύδων αὐτῶν μετὰ βίασ κυριεῦσαι.

καὶ τὰ μὲν περὶ Διονύσιον ἐν τούτοισ ἦν. Ἰμίλκων δὲ ὁ τῶν Καρχηδονίων στρατηγὸσ αὐτὸσ μὲν περὶ τὸν τῶν δυνάμεων ἀθροισμὸν καὶ τὴν ἄλλην ἐγίνετο παρασκευήν, τὸν δὲ ναύαρχον μετὰ δέκα τριήρων ἀπέστειλε, κελεύσασ κατὰ τάχοσ λάθρᾳ πλεῖν ὡσ ἐπὶ Συρακοσίουσ, καὶ νυκτὸσ εἰσ τὸν λιμένα πλεύσαντα διαφθεῖραι τὰ καταλελειμμένα τῶν πλοίων.

τοῦτο δ’ ἔπραξε νομίζων ἀντιπερισπασμόν τινα ποιήσειν καὶ τὸν Διονύσιον ἀναγκάσειν μέροσ τῶν πλοίων ἀποστέλλειν ἐπὶ Συρακοσίουσ.

ὁ δὲ πεμφθεὶσ ναύαρχοσ συντόμωσ πράξασ τὸ παραγγελθέν, κατέπλευσε νυκτὸσ εἰσ τὸν τῶν Συρακοσίων λιμένα, πάντων ἀγνοούντων τὸ γεγενημένον. ἀπροσδοκήτωσ δ’ ἐπιθέμενοσ καὶ τοῖσ παρορμοῦσι πλοίοισ ἐμβολὰσ δοὺσ καὶ σχεδὸν ἅπαντα καταδύσασ, ἀνέκαμψεν εἰσ Καρχηδόνα. Διονύσιοσ δὲ πᾶσαν τὴν ὑπὸ Καρχηδονίουσ χώραν δῃώσασ καὶ τοὺσ πολεμίουσ τειχήρεισ ποιήσασ, ἐπὶ τὴν Μοτύην ἅπασαν ἤγαγε τὴν δύναμιν·

ἤλπιζε γὰρ ταύτησ ἐκπολιορκηθείσησ τὰσ ἄλλασ εὐθέωσ αὑτὰσ παραδώσειν. εὐθὺσ οὖν πολλαπλασίουσ ἄνδρασ τοῖσ ἔργοισ τε προστιθεὶσ ἐχώννυε τὸν μεταξὺ πόρον, καὶ τὰσ μηχανὰσ ἐκ τοῦ κατ’ ὀλίγον ἅμα τῇ τοῦ χώματοσ αὐξήσει προσήγαγε τοῖσ τείχεσιν. περὶ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον Ἰμίλκων ὁ τῶν Καρχηδονίων ναύαρχοσ ἀκούσασ ὅτι Διονύσιοσ ἐνεώλκησε τὰσ ναῦσ, εὐθὺσ ἐπλήρου τὰσ ἀρίστασ τῶν τριήρων ἑκατόν·

ὑπελάμβανε γὰρ ἀπροσδοκήτωσ ἐπιφανεὶσ ῥᾳδίωσ κρατήσειν τῶν νενεωλκημένων ἐν τῷ λιμένι σκαφῶν, κυριεύων τῆσ θαλάττησ· τοῦτο δὲ πράξασ ἐνόμιζε τήν τε τῆσ Μοτύησ πολιορκίαν λύσειν καὶ τὸν πόλεμον μετάξειν ἐπὶ τὴν τῶν Συρακοσίων πόλιν. ἐκπλεύσασ οὖν μετὰ νεῶν ἑκατὸν κατήχθη ἐπὶ τὴν τῶν Σελινουντίων χώραν νυκτόσ, καὶ περιπλεύσασ τὴν περὶ Λιλύβαιον ἄκραν ἅμ’ ἡμέρᾳ παρῆν ἐπὶ τὴν Μοτύην.

ἀνελπίστωσ δ’ ἐπιφανεὶσ τοῖσ πολεμίοισ τῶν παρορμούντων πλοίων τὰ μὲν συνέτριψε, τὰ δ’ ἔκαυσεν, οὐ δυναμένων βοηθεῖν τῶν περὶ Διονύσιον. μετὰ δὲ ταῦτ’ εἰσπλεύσασ εἰσ τὸν λιμένα διέταξε τὰσ ναῦσ ὡσ ἐπιθησόμενοσ ταῖσ νενεωλκημέναισ ὑπὸ τῶν πολεμίων.

Διονύσιοσ δὲ συναγαγὼν τὴν δύναμιν ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ λιμένοσ, καὶ θεωρῶν τοὺσ πολεμίουσ τὸν ἐκ τοῦ λιμένοσ ἔκπλουν παραφυλάττοντασ, εὐλαβεῖτο καθέλκειν εἰσ τὸν λιμένα τὰ σκάφη· οὐ γὰρ ἠγνόει διότι στενοῦ τοῦ στόματοσ ὄντοσ ἀναγκαῖον ἦν ὀλίγαισ ναυσὶ πρὸσ πολλαπλασίουσ διακινδυνεύειν. διόπερ τῷ πλήθει τῶν στρατιωτῶν ῥᾳδίωσ διελκύσασ τὰ σκάφη διὰ τῆσ γῆσ εἰσ τὴν ἐκτὸσ τοῦ λιμένοσ θάλατταν διέσωσε τὰσ ναῦσ.

Ἰμίλκων δὲ ταῖσ πρώταισ τριήρεσιν ἐπιθέμενοσ τῷ πλήθει τῶν βελῶν ἀνείργετο· ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν νεῶν ἐπεβεβήκει πλῆθοσ τοξοτῶν καὶ σφενδονητῶν, ἀπὸ δὲ τῆσ γῆσ τοῖσ ὀξυβελέσι καταπέλταισ οἱ Συρακόσιοι χρώμενοι συχνοὺσ τῶν πολεμίων ἀνῄρουν· καὶ γὰρ κατάπληξιν εἶχε μεγάλην τοῦτο τὸ βέλοσ διὰ τὸ πρώτωσ εὑρεθῆναι κατ’ ἐκεῖνον τὸν καιρόν· ὥστε Ἰμίλκων οὐ δυνάμενοσ κρατῆσαι τῆσ ἐπιβολῆσ ἀπέπλευσεν εἰσ τὴν Λιβύην, ναυμαχεῖν οὐ κρίνων συμφέρειν διὰ τὸ διπλασίασ εἶναι τὰσ ναῦσ τῶν πολεμίων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION