Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 43

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 43)

διόπερ τοσούτων ὅπλων καὶ νεῶν κατασκευαζομένων ἐν ἑνὶ τόπῳ, τὸ γινόμενον πολλὴν παρεῖχε τοῖσ θεωμένοισ κατάπληξιν· ὅτε μὲν γάρ τισ ἴδοι τὴν περὶ τὰσ ναῦσ σπουδήν, ἐνόμιζε περὶ ταύτασ ἅπαντασ πραγματεύεσθαι τοὺσ Σικελιώτασ· ὅτε δὲ πάλιν τοῖσ τῶν ὁπλοποιῶν καὶ μηχανοποιῶν ἔργοισ συμπαραγενηθείη, περὶ τούτουσ μόνουσ ἐνόμιζεν ἅπασαν εἶναι τὴν τῆσ ὑπηρεσίασ παρασκευήν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῆσ περὶ ταῦτα σπουδῆσ ἀνυπερβλήτου γινομένησ, κατεσκευάσθησαν ἀσπίδων μὲν τεσσαρεσκαίδεκα μυριάδεσ, ἐγχειριδίων δὲ καὶ περικεφαλαιῶν ὁ παραπλήσιοσ ἀριθμόσ·

ἡτοιμάσθησαν δὲ καὶ θώρακεσ, παντοῖοι μὲν ταῖσ κατασκευαῖσ, περιττῶσ δὲ κατὰ τὴν τέχνην εἰργασμένοι, πλείουσ τῶν μυρίων τετρακισχιλίων. τούτουσ δὲ διενοεῖτο διαδιδόναι τοῖσ ἱππεῦσι καὶ τῶν πεζῶν τοῖσ ἐφ’ ἡγεμονίασ τεταγμένοισ, ἔτι δὲ τῶν μισθοφόρων τοῖσ σωματοφυλακεῖν μέλλουσιν.

κατεσκευάσθησαν δὲ καὶ καταπέλται παντοῖοι καὶ τῶν ἄλλων βελῶν πολύσ τισ ἀριθμόσ. τῶν δὲ παρασκευασθεισῶν νεῶν μακρῶν αἱ μὲν ἡμίσεισ αὐτῶν εἶχον πολιτικοὺσ κυβερνήτασ καὶ πρῳρεῖσ, ἔτι δὲ τοὺσ ταῖσ κώπαισ χρησομένουσ, ταῖσ δ’ ἄλλαισ ὁ Διονύσιοσ ξένουσ ἐμισθώσατο.

ἐπεὶ δὲ τὰ περὶ τὰσ ναῦσ καὶ τὴν ὁπλοποιίαν αὐτῷ συντέλειαν ἐλάμβανε, περὶ τὴν τῶν στρατιωτῶν παρασκευὴν ἐγίνετο· τούτουσ γὰρ ἔκρινε συμφέρειν μὴ πρὸ πολλοῦ μισθοῦσθαι πρὸσ τὸ μὴ πολλὰσ γίνεσθαι δαπάνασ. Ἀστυδάμασ δ’ ὁ τραγῳδιογράφοσ τότε πρῶτον ἐδίδαξεν·

ἔζησε δὲ ἔτη ἑξήκοντα. Ῥωμαῖοι δὲ πολιορκοῦντεσ τοὺσ Βηίουσ, ἐξελθόντων τῶν ἐκ τῆσ πόλεωσ οἱ μὲν κατεκόπησαν ὑπὸ τῶν Βηίων, οἱ δ’ ἐξέφυγον αἰσχρῶσ.

τοῦ δ’ ἔτουσ τούτου διεληλυθότοσ Ἀθήνησι μὲν ἦρξεν Ἰθυκλῆσ, ἐν Ῥώμῃ δ’ ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι πέντε κατεστάθησαν, Λεύκιοσ Ιοὔλιοσ, Μάρκοσ Φούριοσ, Μάρκοσ Αἰμίλιοσ, Γάιοσ Κορνήλιοσ, Καίσων Φάβιοσ.

Διονύσιοσ δ’ ὁ τῶν Συρακοσίων τύραννοσ, ἐπειδὴ τῶν περὶ τὴν ὁπλοποιίαν καὶ ναυπηγίαν ἔργων τὰ πλεῖστα συντέλειαν εἰλήφει, περὶ τὴν τῶν στρατιωτῶν παρασκευὴν εὐθὺσ ἐγένετο. τῶν οὖν Συρακοσίων κατέλεγε τοὺσ ἐπιτηδείουσ εἰσ τάξεισ, καὶ παρὰ τῶν ὑπ’ αὐτὸν ταττομένων πόλεων μετεπέμπετο τοὺσ εὐθέτουσ.

συνήγαγε δὲ καὶ μισθοφόρουσ ἐκ τῆσ Ἑλλάδοσ καὶ μάλιστα παρὰ τῶν Λακεδαιμονίων· οὗτοι γὰρ αὐτῷ συναύξοντεσ τὴν ἀρχὴν ἔδωκαν ἐξουσίαν ὅσουσ βούλοιτο παρ’ αὐτῶν ξενολογεῖν. καθόλου δ’ ἐκ πολλῶν ἐθνῶν σπεύδων τὸ ξενικὸν στρατόπεδον συνηθροικέναι, καὶ μισθοὺσ πολλοὺσ ἐπαγγελλόμενοσ, εὑρ́ισκε τοὺσ ὑπακούοντασ. μέλλων δὲ μέγαν ἐξεγείρειν πόλεμον, ταῖσ κατὰ τὴν νῆσον πόλεσι φιλανθρώπωσ προσεφέρετο, τὴν εὔνοιαν αὐτῶν ἐκκαλούμενοσ.

τοὺσ δὲ παρὰ τὸν πορθμὸν κατοικοῦντασ Ῥηγίνουσ τε καὶ Μεσσηνίουσ ὁρῶν ἱκανὴν δύναμιν ἔχοντασ συντεταγμένην, εὐλαβεῖτο μήποτε τῶν Καρχηδονίων διαβάντων εἰσ Σικελίαν ἐκείνοισ πρόσθωνται· οὐ μικρὰν γὰρ αἱ πόλεισ αὗται ῥοπὴν εἶχον, ὁποτέροισ εἰσ τὸν πόλεμον συμμαχήσειαν. ἃ δὴ λίαν ἀγωνιῶν ὁ Διονύσιοσ, τοῖσ Μεσσηνίοισ ἔδωκε πολλὴν τῆσ ὁμόρου χώραν, ἰδίουσ αὐτοὺσ κατασκευάζων ταῖσ εὐεργεσίαισ·

πρὸσ δὲ Ῥηγίνουσ ἀπέστειλε πρεσβευτάσ, παρακαλῶν ἐπιγαμίαν ποιήσασθαι καὶ δοῦναι τῶν πολιτικῶν παρθένων αὐτῷ μίαν συμβιώσασθαι· ἐπηγγέλλετο δ’ αὐτοῖσ πολλὴν τῆσ συνοριζούσησ χώρασ κατακτήσεσθαι, τὴν πόλιν δ’ αὐξήσειν ἐφ’ ὅσον ἂν αὐτὸσ ἰσχύῃ. τῆσ γὰρ γυναικὸσ αὐτοῦ, θυγατρὸσ δ’ Ἑρμοκράτουσ, κατὰ τὴν ἀπόστασιν τῶν ἱππέων ἀνῃρημένησ, ἔσπευδε τεκνοποιήσασθαι, διαλαμβάνων τῇ τῶν γεννηθέντων εὐνοίᾳ βεβαιότατα τηρήσειν τὴν δυναστείαν.

οὐ μὴν ἀλλ’ ἐν τῷ Ῥηγίῳ συναχθείσησ περὶ τούτων ἐκκλησίασ, καὶ πολλῶν ῥηθέντων λόγων, ἔδοξε τοῖσ Ῥηγίνοισ μὴ δέξασθαι τὴν ἐπιγαμίαν. Διονύσιοσ δ’ ἀποτυχὼν ταύτησ τῆσ ἐπιβολῆσ, περὶ τῶν αὐτῶν ἀπέστειλε τοὺσ πρεσβευτὰσ πρὸσ τὸν δῆμον τῶν Λοκρῶν.

ὧν ψηφισαμένων τὴν ἐπιγαμίαν, ἐμνήστευεν ὁ Διονύσιοσ Δωρίδα τὴν Ξενέτου θυγατέρα, κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ὄντοσ ἐνδοξοτάτου τῶν πολιτῶν. ὀλίγαισ δ’ ἡμέραισ πρὸ τῶν γάμων ἀπέστειλεν εἰσ Λοκροὺσ πεντήρη πρῶτον νεναυπηγημένην, ἀργυροῖσ καὶ χρυσοῖσ κατασκευάσμασι κεκοσμημένην·

ἐφ’ ἧσ διακομίσασ τὴν παρθένον εἰσ τὰσ Συρακούσασ εἰσήγαγεν εἰσ τὴν ἀκρόπολιν. ἐμνηστεύσατο δὲ καὶ τῶν πολιτικῶν τὴν ἐπισημοτάτην Ἀριστομάχην, ἐφ’ ἣν ἀποστείλασ λευκὸν τέθριππον ἤγαγεν εἰσ τὴν ἰδίαν οἰκίαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION