Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 39

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 39)

Φαρνάβαζοσ δὲ τῶν πρὸσ Λακεδαιμονίουσ ἀνοχῶν γενομένων ἀνέβη πρὸσ τὸν βασιλέα, καὶ συνέπεισεν αὐτὸν στόλον ἑτοιμάσαι καὶ ναύαρχον ἐπιστῆσαι Κόνωνα τὸν Ἀθηναῖον· οὗτοσ γὰρ ἦν ἔμπειροσ τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων, καὶ μάλιστα τῶν πολεμίων· πολεμικώτατοσ δ’ ὢν ἐν Κύπρῳ διέτριβε παρ’ Εὐαγόρᾳ τῷ βασιλεῖ. πεισθέντοσ δὲ τοῦ βασιλέωσ, Φαρνάβαζοσ λαβὼν ἀργυρίου τάλαντα πεντακόσια παρεσκευάζετο κατασκευάζειν ναυτικόν. διαπλεύσασ οὖν εἰσ Κύπρον τοῖσ μὲν ἐκεῖ βασιλεῦσι παρήγγειλεν ἑκατὸν τριήρεισ ἑτοιμάζειν, τῷ δὲ Κόνωνι περὶ τῆσ ναυαρχίασ διαλεχθεὶσ ἐπέστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν θάλατταν ἡγεμόνα, μεγάλασ ὑποφαίνων παρὰ τοῦ βασιλέωσ ἐλπίδασ.

ὁ δὲ Κόνων ἅμα μὲν ἐλπίζων ἀνακτήσεσθαι τῇ πατρίδι τὴν ἡγεμονίαν,εἰ Λακεδαιμόνιοι καταπολεμηθεῖεν, ἅμα δ’ αὐτὸσ μεγάλησ τεύξεσθαι δόξησ, προσεδέξατο τὴν ναυαρχίαν.

οὔπω δὲ τοῦ στόλου παντὸσ παρεσκευασμένου, τὰσ ἑτοίμουσ ναῦσ τετταράκοντα λαβὼν διέπλευσεν εἰσ Κιλικίαν, κἀκεῖ τὰ πρὸσ τὸν πόλεμον ἡτοιμάζετο.

Φαρνάβαζοσ δὲ καὶ Τισσαφέρνησ ἐκ τῶν ἰδίων σατραπειῶν ἀθροίσαντεσ στρατιώτασ ἀνέζευξαν, ἐπὶ τῆσ Ἐφέσου τὴν πορείαν ποιούμενοι διὰ τὸ τοὺσ πολεμίουσ ἔχειν ἐνταῦθα τὴν δύναμιν. καὶ συνηκολούθουν αὐτοῖσ πεζοὶ μὲν δισμύριοι, ἱππεῖσ δὲ μύριοι.

ἀκούων δὲ τῶν Περσῶν τὴν ἔφοδον Δερκυλίδασ ὁ τῶν Λακεδαιμονίων ἀφηγούμενοσ ἐξήγαγε τὴν δύναμιν, ἔχων τοὺσ πάντασ οὐ πλείουσ τῶν ἑπτακισχιλίων. ὡσ δ’ ἐγγὺσ ἀλλήλων ἐγενήθη τὰ στρατόπεδα, σπονδὰσ ἐποιήσαντο καὶ χρόνον ὡρ́ισαν, ἐν ᾧ Φαρνάβαζοσ μὲν πρὸσ τὸν βασιλέα πέμψει περὶ συνθηκῶν, εἰ βούλοιτο καταλῦσαι τὸν πόλεμον, Δερκυλίδασ δὲ τοῖσ Σπαρτιάταισ δηλώσει περὶ τούτων.

οὗτοι μὲν οὖν οὕτω διέλυσαν τὰ στρατόπεδα. Ῥηγῖνοι δὲ Χαλκιδέων ὄντεσ ἄποικοι τὴν αὔξησιν τοῦ Διονυσίου χαλεπῶσ ἑώρων.

Ναξίουσ μὲν γὰρ καὶ Καταναίουσ συγγενεῖσ ὄντασ ἐξηνδραποδίσατο, τοῖσ δὲ Ῥηγίνοισ, γένουσ τοῦ αὐτοῦ μετέχουσι τοῖσ ἠτυχηκόσιν, οὐ τὴν τυχοῦσαν ἀγωνίαν παρεῖχε τὸ γεγονόσ, πάντων εὐλαβουμένων μὴ ταῖσ αὐταῖσ συμφοραῖσ περιπέσωσιν. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖσ, πρὶν τελείωσ ἰσχυρὸν γενέσθαι τὸν τύραννον, στρατεύειν ἐπ’ αὐτὸν κατὰ τάχοσ.

παραχρῆμα δὲ συνεβάλοντο πρὸσ τὸν πόλεμον οὐκ ἐλάχιστα καὶ οἱ φυγαδευθέντεσ τῶν Συρακοσίων ὑπὸ Διονυσίου· τότε γὰρ οἱ πλεῖστοι διατρίβοντεσ ἐν Ῥηγίῳ διετέλουν περὶ τούτων διαλεγόμενοι, διδάσκοντεσ ὅτι συνεπιθήσονται τῷ καιρῷ πάντεσ οἱ Συρακόσιοι. τέλοσ δὲ καταστήσαντεσ στρατηγούσ, ἐξέπεμψαν μετ’ αὐτῶν πεζοὺσ μὲν ἑξακισχιλίουσ, ἱππεῖσ δὲ ἑξακοσίουσ, τριήρεισ δὲ πεντήκοντα.

οὗτοι δὲ διαπλεύσαντεσ τὸν πορθμὸν ἔπεισαν τοὺσ τῶν Μεσσηνίων στρατηγοὺσ κοινωνῆσαι τοῦ πολέμου, φάσκοντεσ δεινὸν εἶναι περιιδεῖν ἀστυγείτονασ Ἑλληνίδασ πόλεισ ἄρδην ἀνῃρημένασ ὑπὸ τοῦ τυράννου. οἱ μὲν οὖν στρατηγοὶ πεισθέντεσ τοῖσ Ῥηγίνοισ ἄνευ τῆσ τοῦ δήμου γνώμησ ἐξήγαγον τοὺσ στρατιώτασ·

ἦσαν δ’ οὗτοι πεζοὶ μὲν τετρακισχίλιοι, ἱππεῖσ δὲ τετρακόσιοι, τριήρεισ δὲ τριάκοντα. ἐπεὶ δὲ προῆλθον αἱ προειρημέναι δυνάμεισ πρὸσ τοὺσ ὁρ́ουσ τῆσ Μεσσήνησ, ἐνέπεσεν εἰσ τοὺσ στρατιώτασ στάσισ, Λαομέδοντοσ τοῦ Μεσσηνίου δημηγορήσαντοσ· οὗτοσ γὰρ συνεβούλευε μὴ κατάρχεσθαι πολέμου πρὸσ τὸν Διονύσιον μηδὲν αὐτοὺσ ἠδικηκότα.

οἱ μὲν οὖν τῶν Μεσσηνίων στρατιῶται, τὸν πόλεμον οὐκ ἐπικεκυρωκότοσ τοῦ δήμου, παραχρῆμ’ ἐπείσθησαν, καὶ τοὺσ στρατηγοὺσ καταλιπόντεσ ἀνέκαμψαν εἰσ τὴν πατρίδα· Ῥηγῖνοι δ’ οὐκ ὄντεσ ἀξιόμαχοι καθ’ ἑαυτούσ, ἐπειδὴ τοὺσ Μεσσηνίουσ ἑώρων διαλύοντασ τὸ στρατόπεδον, καὶ αὐτοὶ ταχέωσ ἀνέκαμψαν εἰσ Ῥήγιον.

Διονύσιοσ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἐπὶ τοὺσ ὁρ́ουσ τῆσ Συρακοσίασ ἐξήγαγε τὴν δύναμιν, προσδεχόμενοσ τὴν τῶν πολεμίων ἔφοδον· ὡσ δ’ ἤκουσε τὴν ἀνάζευξιν αὐτῶν, ἀπήγαγε τὴν στρατιὰν εἰσ τὰσ Συρακούσασ· διαπρεσβευσαμένων δὲ τῶν Ῥηγίνων καὶ τῶν Μεσσηνίων περὶ εἰρήνησ, κρίνων συμφέρον εἶναι διαλύεσθαι τὴν ἔχθραν πρὸσ τὰσ πόλεισ, συνέθετο τὴν εἰρήνην.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION