Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 27

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 27)

οἱ δὲ στρατιῶται πυθόμενοι τὰ γεγενημένα παρ’ αὐτὸν μὲν τὸν καιρὸν ἐξεπλάγησαν καὶ πάντεσ ἐχώρουν εἰσ ὅπλα μετὰ πολλῆσ ἀταξίασ, ὡσ ἂν ἀναρχίασ οὔσησ· μετὰ δὲ ταῦτα, οὐδενὸσ αὐτοῖσ παρενοχλοῦντοσ, εἵλοντο στρατηγοὺσ μὲν πλείουσ, ἑνὶ δὲ τῶν ὅλων τὴν ἡγεμονίαν ἀπέδωκαν Χειρισόφῳ τῷ Λακεδαιμονίῳ. οὗτοι δὲ διατάξαντεσ τὸ στρατόπεδον εἰσ τὴν ὁδοιπορίαν ὥσ ποτ’ αὐτοῖσ ἐδόκει κάλλιστα προῆγον ἐπὶ Παφλαγονίαν.

Τισσαφέρνησ δὲ τοὺσ στρατηγοὺσ δήσασ ἀπέστειλε πρὸσ Ἀρταξέρξην· ἐκεῖνοσ δὲ τοὺσ μὲν ἄλλουσ ἀνεῖλε, Μένωνα δὲ μόνον ἀφῆκεν· ἐδόκει γὰρ μόνοσ οὗτοσ στασιάζων πρὸσ τοὺσ συμμάχουσ προδώσειν τοὺσ Ἕλληνασ. Τισσαφέρνησ δὲ μετὰ τῆσ δυνάμεωσ ἐπακολουθῶν τοῖσ Ἕλλησιν ἐξήπτετο, καὶ κατὰ στόμα μὲν οὐκ ἐτόλμα παρατάττεσθαι, φοβούμενοσ ἀπεγνωσμένων ἀνδρῶν θράσοσ καὶ ἀπόνοιαν, ἐν δὲ τοῖσ εὐθέτοισ τόποισ παρενοχλῶν μεγάλῳ μὲν οὐδενὶ κακῷ περιβάλλειν αὐτοὺσ ἠδύνατο, μικρὰ δὲ βλάπτων μέχρι τοῦ τῶν Καρδούχων καλουμένων ἔθνουσ ἐπηκολούθησεν.

καὶ Τισσαφέρνησ μὲν οὐδὲν ἔτι δυνάμενοσ πρᾶξαι, μετὰ τῆσ δυνάμεωσ ἐπ’ Ιὠνίασ ἀνέζευξεν·

οἱ δὲ Ἕλληνεσ ἐφ’ ἑπτὰ μὲν ἡμέρασ διεπορεύοντο τὰ τῶν Καρδούχων ὄρη, πολλὰ κακὰ πάσχοντεσ ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων ἀλκίμων τε ὄντων καὶ τῆσ χώρασ ἐμπείρων. ἦσαν δ’ οὗτοι πολέμιοι μὲν τοῦ βασιλέωσ, ἐλεύθεροι δὲ καὶ τὰ κατὰ πόλεμον ἀσκοῦντεσ, μάλιστα δ’ ἐκπονοῦντεσ σφενδόναισ ὡσ μεγίστουσ λίθουσ ἐμβάλλειν καὶ τοξεύμασιν ὑπερμεγέθεσι χρῆσθαι, δι’ ὧν τοὺσ Ἕλληνασ κατατιτρώσκοντεσ ἐξ ὑπερδεξίων τόπων πολλοὺσ μὲν ἀνεῖλον, οὐκ ὀλίγουσ δὲ κακῶσ διέθεσαν.

τὰ γὰρ βέλη μείζω καθεστῶτα δυεῖν πηχῶν ἔδυνε διά τε τῶν ἀσπίδων καὶ θωράκων, ὥστε μηδὲν τῶν ὅπλων ἰσχύειν τὴν βίαν αὐτῶν ὑπομένειν·

οὕτω γάρ φασι μεγάλοισ κεχρῆσθαι οἰστοῖσ, ὥστε τοὺσ Ἕλληνασ ἐναγκυλοῦντασ τὰ ῥιπτόμενα βέλη τούτοισ σαυνίοισ χρωμένουσ ἐξακοντίζειν. διελθόντεσ οὖν τὴν προειρημένην χώραν ἐπιπόνωσ παρεγενήθησαν πρὸσ τὸν Κεντρίτην ποταμόν·

ὃν διαβάντεσ εἰσέβαλον εἰσ τὴν Ἀρμενίαν. ταύτησ δ’ ἦν σατράπησ Τιρίβαζοσ, πρὸσ ὃν σπεισάμενοι διεπορεύοντο τὴν χώραν ὡσ φίλοι. ὁδοιποροῦντεσ δὲ διὰ τῶν Ἀρμενίων ὀρῶν ἐλήφθησαν ὑπὸ χιόνοσ πολλῆσ, καὶ παρεκινδύνευσαν ἀπολέσθαι πάντεσ.

τοῦ γὰρ ἀέροσ τεταραγμένου τὸ μὲν πρῶτον κατ’ ὀλίγον ἤρξατο χιὼν πίπτειν ἐκ τοῦ περιέχοντοσ, ὥστε τοὺσ ὁδοιποροῦντασ μηδὲν ἐμποδίζεσθαι τῆσ εἰσ τοὔμπροσθεν πορείασ· μετὰ δὲ ταῦτα πνεύματοσ ἐπιγινομένου μᾶλλον αἰεὶ κατερρίπτετο καὶ τὴν χώραν ἐπεκάλυπτεν, ὥστε μηκέτι δύνασθαι μήτε τὰσ ὁδοὺσ μήτε ὁλοσχερῶσ τὰσ ἰδιότητασ τῶν τόπων θεωρεῖσθαι. διόπερ ἀθυμία τὸ στρατόπεδον ὑπεδύετο καὶ δέοσ, ἀνακάμπτειν μὲν εἰσ ἀπώλειαν οὐ βουλομένων, προάγειν δὲ διὰ τὸ πλῆθοσ τῶν χιόνων οὐ δυναμένων.

τοῦ δὲ χειμῶνοσ ἐπίτασιν λαμβάνοντοσ ἐπεγενήθη πνευμάτων μέγεθοσ μετὰ πολλῆσ χαλάζησ, ὥστε τοῦ συρμοῦ κατὰ πρόσωπον ὄντοσ ἀναγκασθῆναι καθίσαι τὴν δύναμιν ἅπασαν· ἕκαστοσ γὰρ τὴν ἐκ τῆσ ὁδοιπορίασ κακοπάθειαν ὑπομένειν ἀδυνατῶν, οὗ ποτε τύχοι, μένειν ἠναγκάζετο. ἀποροῦντεσ δὲ πάντων τῶν ἀναγκαίων ἐκείνην μὲν τὴν ἡμέραν καὶ τὴν νύκτα διεκαρτέρουν ὑπαίθριοι, πολλοῖσ συνεχόμενοι κακοῖσ·

διὰ γὰρ τὸ πλῆθοσ τῆσ κατὰ τὸ συνεχὲσ ἐκχεομένησ χιόνοσ τά τε ὅπλα πάντα συνεκαλύφθη καὶ τὰ σώματα διὰ τὸν ἀπὸ τῆσ αἰθρίασ πάγον περιεψύχετο. διὰ δὲ τὴν ὑπερβολὴν τῶν κακῶν ὅλην τὴν νύκτα διηγρύπνουν· καὶ τινὲσ μὲν πῦρ ἐκκαύσαντεσ τῆσ ἀπὸ τούτου βοηθείασ ἐτύγχανον, τινὲσ δὲ περικαταληφθέντεσ ὑπὸ τοῦ πάγου τὰ σώματα πᾶσαν ἀπεγίνωσκον ἐπικουρίαν, τῶν ἀκρωτηρίων αὐτοῖσ σχεδὸν ἁπάντων ἀπονεκρουμένων. διόπερ ὡσ ἡ νὺξ διῆλθε, τῶν θ’ ὑποζυγίων τὰ πλεῖστα εὑρέθη διεφθαρμένα καὶ τῶν ἀνδρῶν πολλοὶ μὲν τετελευτηκότεσ, οὐκ ὀλίγοι δὲ τὴν μὲν ψυχὴν ἔχοντεσ ἔμφρονα, τὸ δὲ σῶμα διὰ τὸν πάγον ἀκίνητον·

ἔνιοι δὲ καὶ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ ἐτυφλώθησαν διά τε τὸ ψῦχοσ καὶ τὴν ἀνταύγειαν τῆσ χιόνοσ. καὶ τελείωσ ἂν ἅπαντεσ διεφθάρησαν, εἰ μὴ βραχὺ διελθόντεσ εὑρ͂ον κώμασ γεμούσασ τῶν ἐπιτηδείων.

αὗται δὲ τὰσ μὲν τοῖσ ὑποζυγίοισ καταβάσεισ εἶχον ὀρυκτάσ, τὰσ δὲ τοῖσ ἀνδράσι κατὰ κλιμάκων ταῖσ οἰκίαισ τά τε βοσκήματα τρεφόμενα χόρτῳ, τοῖσ δ’ ἀνδράσι πολλὴν ἀφθονίαν πάντων τῶν πρὸσ τὸ ζῆν ἀναγκαίων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION