Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 20

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 20)

ἐπεὶ δὲ διῆλθε Λυδίαν καὶ Φρυγίαν, ἔτι δὲ Καππαδοκίασ τὰ συνορίζοντα, παρεγενήθη πρὸσ τοὺσ ὁρ́ουσ τῆσ Κιλικίασ καὶ τὴν πρὸσ ταῖσ Κιλικίαισ πύλαισ εἰσβολήν· αὕτη δ’ ἐστὶ στενὴ καὶ παράκρημνοσ ἐπὶ σταδίουσ μὲν εἴκοσι παρατείνουσα, πλησίον δ’ αὐτῆσ ἐστιν ἐξ ἀμφοτέρων καθ’ ὑπερβολὴν ὄρη μεγάλα καὶ δυσπρόσιτα· ἀπὸ δὲ τῶν ὀρῶν ἐξ ἑκατέρου μέρουσ τείχη κατατείνει μέχρι τῆσ ὁδοῦ, καθ’ ἣν ἐνῳκοδόμηνται πύλαι. διεξαγαγὼν δὲ διὰ τούτων τὴν δύναμιν εἰσέβαλεν εἴσ τι πεδίον τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν οὐδενὸσ τῷ κάλλει λειπόμενον·

δι’ οὗ πορευθεὶσ εἰσ Ταρσόν, μεγίστην τῶν ἐν Κιλικίᾳ πόλεων, ταχέωσ αὐτῆσ ἐγκρατὴσ ἐγένετο. Συέννεσισ δ’ ὁ τῆσ Κιλικίασ δυναστεύων ὡσ ἤκουσε τὸ μέγεθοσ τῆσ τῶν πολεμίων δυνάμεωσ, εἰσ ἀπορίαν πολλὴν ἐνέπιπτεν, οὐκ ὢν ἀξιόμαχοσ. μεταπεμπομένου δ’ αὐτὸν Κύρου καὶ τὰ πιστὰ δόντοσ ἐπορεύθη πρὸσ αὐτόν, καὶ τὴν ἀλήθειαν τοῦ πολέμου πυθόμενοσ ὡμολόγησε συμμαχήσειν ἐπὶ τὸν Ἀρταξέρξην, καὶ τὸν ἕνα τῶν υἱῶν τῷ Κύρῳ συνεξαπέστειλεν, αὐτῷ δοὺσ τῶν Κιλίκων τοὺσ ἱκανοὺσ συστρατευσομένουσ·

πανοῦργοσ γὰρ ὢν τὴν φύσιν καὶ πρὸσ τὸ τῆσ τύχησ ἄδηλον ἀρτισάμενοσ, τὸν ἕτερον τῶν υἱῶν ἐξέπεμψε λάθρᾳ πρὸσ τὸν βασιλέα, δηλώσοντα καὶ τὰσ δυνάμεισ ἐπ’ ἐκεῖνον ἠθροισμένασ καὶ διότι τῆσ μὲν συμμαχίασ δι’ ἀνάγκην τῷ Κύρῳ μετέχει, τῇ δ’ εὐνοίᾳ προσμένων, ἂν καιρὸσ γένηται, καταλιπὼν ἐκεῖνον τῷ βασιλεῖ συστρατεύσεσθαι. Κῦροσ δ’ εἴκοσι μὲν ἡμέρασ ἐν Ταρσῷ τὴν δύναμιν ἀνέλαβε·

μετὰ δὲ ταῦτα ἀναζευγνύντοσ αὐτοῦ τὸ πλῆθοσ ὑπώπτευσε τὴν στρατείαν ἐπὶ τὸν Ἀρταξέρξην γίνεσθαι. ἀναλογιζόμενοσ δὲ ἕκαστοσ τὰ μήκη τῶν ὁδῶν καὶ τὰ πλήθη τῶν πολεμίων ἐθνῶν, δι’ ὧν ἀναγκαῖον ἦν τὴν πορείαν ποιεῖσθαι, τελέωσ ἠγωνία· διαβεβόητο γὰρ ἡ μὲν ἑώσ Βάκτρων ὁδὸσ οὖσα στρατοπέδῳ τετραμήνου, δύναμισ δ’ ἠθροισμένη τῷ βασιλεῖπλείω τῶν τετταράκοντα μυριάδων. διὸ δὴ περιδεεῖσ ὄντεσ ἐκεῖνοι ἠγανάκτουν, καὶ τοὺσ ἡγεμόνασ δι’ ὀργῆσ ἔχοντεσ ἐνεχείρησαν ἀναιρεῖν ὡσ προδότασ ἑαυτῶν ὄντασ.

τοῦ δὲ Κύρου δεομένου πάντων, καὶ διαβεβαιουμένου τὴν στρατιὰν ἀνάγειν οὐκ ἐπ’ Ἀρταξέρξην, ἀλλ’ ἐπί τινα σατράπην τῆσ Συρίασ, ἐπείσθησαν οἱ στρατιῶται, καὶ λαβόντεσ πλείω μισθὸν ἀποκατέστησαν εἰσ τὴν ἐξ ἀρχῆσ εὔνοιαν. ὁ δὲ Κῦροσ ἐπειδὴ διῆλθε τὴν Κιλικίαν, παρεγενήθη πρὸσ πόλιν Ἰσσόν, ἐπὶ θαλάττησ μὲν κειμένην, ἐσχάτην δ’ οὖσαν τῆσ Κιλικίασ.

κατέπλευσε δ’ εἰσ αὐτὴν περὶ τὸν αὐτὸν καιρὸν καὶ ὁ στόλοσ ὁ τῶν Λακεδαιμονίων, καὶ οἱ στρατηγοῦντεσ ἐξέβησαν καὶ συντυχόντεσ τῷ Κύρῳ τὴν τῶν Σπαρτιατῶν εἰσ αὐτὸν εὔνοιαν ἀπήγγειλαν, καὶ τοὺσ μετὰ Χειρισόφου πεζοὺσ ὀκτακοσίουσ ἐκβιβάσαντεσ παρέδωκαν. τούτουσ δὲ προσεποιοῦντο μὲν οἱ φίλοι τοῦ Κύρου πέμψαι μισθοφόρουσ, τῇ δ’ ἀληθείᾳ μετὰ τῆσ τῶν ἐφόρων γνώμησ ἅπαντ’ ἐπράττετο·

οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι φανερὸν οὔπω τὸν πόλεμον ἐπανῃροῦντο, κατέκρυπτον δὲ τὴν προαίρεσιν, ἐπιτηροῦντεσ τὴν ῥοπὴν τοῦ πολέμου. ὁ δὲ Κῦροσ μετὰ τῆσ δυνάμεωσ ἀνέζευξεν ἐπὶ Συρίασ τὴν πορείαν ποιούμενοσ, καὶ τοὺσ ναυάρχουσ ἐκέλευσε συμπαραπλεῖν ἁπάσαισ ταῖσ ναυσίν. ὡσ δ’ ἦλθεν ἐπὶ τὰσ Πύλασ καλουμένασ καὶ τὸν τόπον εὑρ͂εν ἔρημον τῶν φυλαττόντων, περιχαρὴσ ἦν·

ἠγωνία γὰρ σφόδρα, μή τινεσ αὐτὰσ εἰε͂ν προκατειλημμένοι. ἔστι δὲ ἡ φύσισ τοῦ τόπου στενὴ καὶ παράκρημνοσ, ὥστε δι’ ὀλίγων ῥᾳδίωσ παραφυλάττεσθαι. ὄρη γὰρ πλησίον ἀλλήλων κεῖται, τὸ μὲν τραχὺ καὶ κρημνοὺσ ἔχον ἀξιολόγουσ, ἐπ’ αὐτῆσ δ’ ἄρχεται τῆσ ὁδοῦ ἕτερον ὄροσ μέγιστον τῶν περὶ τοὺσ τόπουσ ἐκείνουσ, καὶ καλεῖται μὲν Ἄμανοσ, παρεκτείνει δὲ παρὰ τὴν Φοινίκην·

ὁ δ’ ἀνὰ μέσον τόποσ τῶν ὀρῶν, ὑπάρχων ὡσ τριῶν σταδίων, παντελῶσ τετειχισμένοσ καὶ πύλασ ἔχων εἰσ στενὸν συγκλειομένασ. διελθὼν οὖν ὁ Κῦροσ ταύτασ ἀκινδύνωσ, τὸν μὲν λοιπὸν στόλον ἀπέστειλεν ἀνακάμψαι εἰσ Ἔφεσον·

οὐκέτι γὰρ αὐτῷ χρήσιμοσ ἦν μέλλοντι διὰ μεσογείου τὴν πορείαν ποιεῖσθαι· ὁδοιπορήσασ δ’ ἡμέρασ εἴκοσι παρεγενήθη πρὸσ Θάψακον πόλιν, ἣ κεῖται παρὰ τὸν ποταμὸν τὸν Εὐφράτην. ἐνταῦθα δὲ πένθ’ ἡμέρασ διατρίψασ, καὶ τὴν δύναμιν ἐξιδιοποιησάμενοσ ταῖσ τε τῶν ἐπιτηδείων ἀφθονίαισ καὶ ταῖσ ἐκ τῶν προνομῶν ὠφελείαισ, συνήγαγεν ἐκκλησίαν, καὶ τὴν ἀλήθειαν τῆσ στρατείασ ἐδήλωσεν.

προσάντωσ δὲ δεξαμένων τὸν λόγον τῶν στρατιωτῶν, ἐδεῖτο πάντων μὴ καταλιπεῖν ἑαυτόν, ἐπαγγελλόμενοσ ἄλλασ τε μεγάλασ δωρεὰσ καὶ ὅτι παραγενομένοισ αὐτοῖσ εἰσ Βαβυλῶνα κατ’ ἄνδρα ἕκαστον δώσει πέντε μνᾶσ ἀργυρίου. οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῖσ ἐλπίσι μετεωρισθέντεσ ἐπείσθησαν ἀκολουθεῖν· ὁ δὲ Κῦροσ ὡσ διέβη τῇ δυνάμει τὸν Εὐφράτην, ἠπείγετο κατὰ τὸ συνεχὲσ ὁδοιπορῶν, καὶ παραγενηθεὶσ ἐπὶ τοὺσ ὁρ́ουσ τῆσ Βαβυλωνίασ ἀνελάμβανε τὴν δύναμιν.

ὁ δὲ βασιλεὺσ Ἀρταξέρξησ καὶ πάλαι μὲν ἦν παρὰ Φαρναβάζου πεπυσμένοσ ὅτι στρατόπεδον ἐπ’ αὐτὸν ἀθροίζει λάθρᾳ Κῦροσ, καὶ τότε δὴ πυθόμενοσ αὐτοῦ τὴν ἀνάβασιν μετεπέμπετο τὰσ πανταχόθεν δυνάμεισ εἰσ Ἐκβάτανα τῆσ Μηδίασ.

ἐπεὶ δὲ αἵ τε παρ’ Ἰνδῶν καί τινων ἄλλων ἐθνῶν καθυστέρουν διὰ τὸ μακρὰν ἀφεστάναι τοὺσ τόπουσ, μετὰ τῆσ συναχθείσησ στρατιᾶσ ὡρ́μησεν ἀπαντήσων τῷ Κύρῳ.

εἶχε δὲ τοὺσ ἅπαντασ στρατιώτασ σὺν ἱππεῦσιν οὐκ ἐλάττουσ τετταράκοντα μυριάδων, καθά φησιν Ἔφοροσ. ὡσ δ’ εἰσ τὸ Βαβυλώνιον ἧκε πεδίον, παρὰ τὸν Εὐφράτην στρατοπεδείαν ἐβάλετο, διανοούμενοσ ἐν ταύτῃ καταλιπεῖν τὴν ἀποσκευήν·

ἐπυνθάνετο γὰρ τοὺσ πολεμίουσ οὐ μακρὰν ὄντασ, καὶ τὸ παράβολον αὐτῶν τῆσ τόλμησ ὑπώπτευεν. ὀρύξασ οὖν τάφρον τὸ μὲν πλάτοσ ποδῶν ἑξήκοντα, τὸ δὲ βάθοσ ποδῶν δέκα, περιέθηκε κύκλῳ τὰσ συνακολουθούσασ ἁρμαμάξασ καθαπερεὶ τεῖχοσ.

καταλιπὼν δ’ ἐν τῇ παρεμβολῇ τὴν ἀποσκευὴν καὶ τὸν ἀχρεῖον ὄχλον, ἐπὶ μὲν ταύτησ ἱκανὴν φυλακὴν παρέστησεν, αὐτὸσ δὲ τὴν δύναμιν εὔζωνον προαγαγὼν ἀπήντα τοῖσ πολεμίοισ ἐγγὺσ ὑπάρχουσιν. ὁ δὲ Κῦροσ ὡσ εἶδε προϊοῦσαν τὴν τοῦ βασιλέωσ στρατιάν, εὐθὺσ εἰσ τάξεισ κατέστησε τὸ σφέτερον στρατόπεδον.

τὸ μὲν οὖν δεξιὸν κέρασ παρὰ τὸν Εὐφράτην παρεκτεῖνον πεζοὶ μὲν ἐπεῖχον Λακεδαιμόνιοι καί τινεσ τῶν μισθοφόρων, ὧν ἁπάντων Κλέαρχοσ ὁ Λακεδαιμόνιοσ ἀφηγεῖτο· συνηγωνίζοντο δ’ αὐτῷ τῶν ἱππέων οἱ συναχθέντεσ ἀπὸ Παφλαγονίασ, ὄντεσ ὑπὲρ τοὺσ χιλίουσ· τὸ δὲ θάτερον μέροσ ἐπεῖχον οἵ τ’ ἀπὸ Φρυγίασ καὶ Λυδίασ, ἔτι δὲ τῶν ἱππέων περὶ χιλίουσ, ὧν εἶχε τὴν ἡγεμονίαν Ἀριδαῖοσ. αὐτὸσ δὲ ὁ Κῦροσ ἐτέτακτο κατὰ μέσην τὴν φάλαγγα τοὺσ κρατίστουσ ἔχων Περσῶν τε καὶ τῶν ἄλλων βαρβάρων ὡσ μυρίουσ·

προηγοῦντο δ’ αὐτῷ τῶν ἱππέων οἱ κάλλιστα διεσκευασμένοι χίλιοι, θώρακασ ἔχοντεσ καὶ μαχαίρασ Ἑλληνικάσ. Ἀρταξέρξησ δὲ πρὸ μὲν τῆσ φάλαγγοσ πάσησ ἔστησεν ἁρ́ματα δρεπανηφόρα τὸν ἀριθμὸν οὐκ ὀλίγα·

καὶ τῶν μὲν κεράτων Πέρσασ ἡγεμόνασ κατέστησε, κατὰ δὲ τὸ μέσον αὐτὸσ ἐτάχθη τῶν ἐπιλέκτων ἔχων οὐκ ἐλάττουσ πεντακισμυρίων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION