Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 13

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 13)

Λύσανδροσ δὲ ὁ Σπαρτιάτησ ἐπειδὴ πάσασ τὰσ ὑπὸ Λακεδαιμονίουσ πόλεισ διῴκησε κατὰ τὴν τῶν ἐφόρων γνώμην, ἐν αἷσ μὲν δεκαδαρχίασ, ἐν αἷσ δ’ ὀλιγαρχίασ καταστήσασ, περίβλεπτοσ ἦν ἐν τῇ Σπάρτῃ. καταλύσασ γὰρ τὸν Πελοποννησιακὸν πόλεμον τῇ πατρίδι περιτεθεικὼσ ἦν τὴν ἡγεμονίαν ὁμολογουμένην καὶ τὴν κατὰ γῆν καὶ τὴν κατὰ θάλατταν. διόπερ ἐπὶ τούτοισ πεφρονηματισμένοσ διενοεῖτο καταλῦσαι τὴν τῶν Ἡρακλειδῶν βασιλείαν καὶ κοινὴν ἐκ πάντων Σπαρτιατῶν ποιῆσαι τὴν αἱρ́εσιν τῶν βασιλέων·

ἤλπιζε γὰρ εἰσ ἑαυτὸν τάχιστα τὴν ἀρχὴν ἥξειν διὰ τὸ μεγίστασ καὶ καλλίστασ πράξεισ κατειργάσθαι. θεωρῶν δὲ τοὺσ Λακεδαιμονίουσ μάλιστα τοῖσ μαντείοισ προσέχοντασ, ἐπεχείρησε τὴν ἐν Δελφοῖσ προφῆτιν διαφθεῖραι χρήμασιν·

ἐνόμιζε γάρ, εἰ χρησμὸν λάβοι σύμμαχον ταῖσ ἰδίαισ ἐπιβολαῖσ, ῥᾳδίωσ ἄξειν ἐπὶ τέλοσ τὴν προαίρεσιν. ἐπεὶ δὲ παμπληθῆ χρήματα τοῖσ περὶ τὸ μαντεῖον διατρίβουσιν ὑπισχνούμενοσ οὐκ ἔπειθε, ταῖσ ἐν Δωδώνῃ περὶ τὸ μαντεῖον οὔσαισ ἱερείαισ προσήνεγκε λόγουσ περὶ τῶν αὐτῶν διά τινοσ Φερεκράτουσ, Ἀπολλωνιάτου μὲν τὸ γένοσ, ἔχοντοσ δὲ συνήθειαν πρὸσ τοὺσ περὶ τὸ ἱερὸν διατρίβοντασ.

οὐδὲν δὲ πρᾶξαι δυνάμενοσ ἐξεδήμησεν εἰσ Κυρήνην, πρόφασιν μὲν ὡσ εὐχὰσ ἀποδιδοὺσ Ἄμμωνι, τῇ δ’ ἀληθείᾳ διαφθεῖραι βουλόμενοσ τὸ μαντεῖον·

ἐκόμισε δὲ καὶ χρημάτων πλῆθοσ, δι’ ὧν ἤλπιζε τοὺσ περὶ τὸ ἱερὸν διατρίβοντασ πεῖσαι. καὶ γὰρ ὁ βασιλεὺσ τῶν περὶ ἐκείνουσ τοὺσ τόπουσ Λίβυσ ξένοσ ἦν αὐτῷ πατρικόσ, καὶ τὸν ἀδελφὸν τοῦ Λυσάνδρου συνέβαινεν ὀνομάζεσθαι Λίβυν ἀπὸ τῆσ πρὸσ ἐκεῖνον φιλίασ.

διὰ δὴ τούτου καὶ τῶν κομιζομένων χρημάτων ἐλπίσασ πείσειν, οὐ μόνον ἀπέτυχε τῆσ ἐπιβολῆσ, ἀλλὰ καὶ συνεξέπεμψαν οἱ τοῦ μαντείου προεστῶτεσ πρέσβεισ τοὺσ κατηγορήσοντασ τοῦ Λυσάνδρου περὶ τῆσ τοῦ χρηστηρίου διαφθορᾶσ.

ὁ δὲ Λύσανδροσ παραγενηθεὶσ εἰσ Λακεδαίμονα, κρίσεωσ αὐτῷ προτεθείσησ ἀπελογήσατο πιθανῶσ ὑπὲρ αὑτοῦ. τότε μὲν οὖν οὐδὲν ᾔδεισαν οἱ Λακεδαιμόνιοι περὶ τῆσ τοῦ Λυσάνδρου προαιρέσεωσ εἰσ τὸ καταλῦσαι τοὺσ ἀφ’ Ἡρακλέουσ βασιλεῖσ·

μετὰ δέ τινα χρόνον τελευτήσαντοσ αὐτοῦ, καί τινων χρηματισμῶν ζητουμένων κατὰ τὴν οἰκίαν, εὑρ͂ον λόγον γεγραμμένον πολυτελῶσ, ὃν ἐπραγματεύσατο πρὸσ τὰ πλήθη, πείσων ἐξ ἁπάντων τῶν πολιτῶν αἱρετοὺσ γίνεσθαι βασιλεῖσ. Διονύσιοσ δ’ ὁ τῶν Συρακοσίων τύραννοσ ἐπειδὴ τὴν πρὸσ Καρχηδονίουσ εἰρήνην ἐποιήσατο, τῶν δὲ κατὰ τὴν πόλιν στάσεων ἀπήλλακτο, τὰσ ὁμόρουσ τῶν Χαλκιδέων πόλεισ ἔσπευδε προσαγαγέσθαι·

αὗται δ’ ἦσαν Νάξοσ, Κατάνη, Λεοντῖνοι.

τούτων δ’ ἐπεθύμει κυριεῦσαι διὰ τὸ συνορίζειν αὐτὰσ τῇ Συρακούσῃ καὶ πολλὰσ ἀφορμὰσ ἔχειν πρὸσ τὴν αὔξησιν τῆσ δυναστείασ. πρῶτον μὲν οὖν τῇ Αἴτνῃ προσστρατοπεδεύσασ παρέλαβε τὸ φρούριον, τῶν φυγάδων οὐκ ὄντων ἀξιομάχων πρὸσ τηλικαύτην δύναμιν· μετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ Λεοντίνουσ ἀναζεύξασ ἐγγὺσ τῆσ πόλεωσ κατεστρατοπέδευσε παρὰ τὸν Τηρίαν ποταμόν.

καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐκτάξασ τὴν δύναμιν ἐξαπέστειλε κήρυκα πρὸσ τοὺσ Λεοντίνουσ, κελεύων παραδοῦναι τὴν πόλιν καὶ νομίζων τῷ φόβῳ καταπλῆξαι τοὺσ ἔνδον· οὐ προσεχόντων δὲ τῶν Λεοντίνων, ἀλλὰ πάντα παρεσκευασμένων τὰ πρὸσ τὴν πολιορκίαν, Διονύσιοσ οὐκ ἔχων μηχανήματα τὴν μὲν πολιορκίαν κατὰ τὸ παρὸν ἀπέγνω, τὴν δὲ χώραν ἅπασαν ἐλεηλάτησεν.

ἐκεῖθεν δ’ ἀνέζευξεν ἐπὶ τοὺσ Σικελούσ, προσποιούμενοσ τὸν πρὸσ τούτουσ πόλεμον ἐπαναιρεῖσθαι πρὸσ τὸ τοὺσ Καταναίουσ καὶ Ναξίουσ ῥᾳθυμοτέρουσ γενέσθαι περὶ τὴν τῆσ πόλεωσ φυλακήν.

διατρίβων δὲ περὶ τὴν Ἔνναν Αεἴμηνστον τὸν Ἐνναῖον ἔπεισεν ἐπιθέσθαι τυραννίδι, συνεπιλήψεσθαι τῆσ προθέσεωσ ἐπαγγελλόμενοσ.

κρατήσαντοσ δ’ ἐκείνου τῆσ ἐπιβολῆσ, καὶ τὸν Διονύσιον οὐκ εἰσαγαγόντοσ εἰσ τὴν πόλιν, διοργισθεὶσ μετεβάλετο καὶ τοὺσ Ἐνναίουσ παρεκάλει καταλύειν τὸν τύραννον.

ὧν συνδραμόντων εἰσ τὴν ἀγορὰν μετὰ τῶν ὅπλων καὶ τῆσ ἐλευθερίασ ἀντιποιουμένων, πλήρησ ἦν ἡ πόλισ ταραχῆσ. Διονύσιοσ δὲ πυθόμενοσ τὴν στάσιν, ἀνέλαβε τοὺσ ψιλοὺσ καὶ ταχέωσ διά τινοσ ἐρήμου τόπου παρεισέπεσεν εἰσ τὴν πόλιν, καὶ τὸν μὲν Αεἴμνηστον συλλαβὼν παρέδωκε τοῖσ Ἐνναίοισ πρὸσ τὴν τιμωρίαν, αὐτοὺσ δ’ οὐδὲν ἀδικήσασ ἀπῆλθεν ἐκ τῆσ πόλεωσ.

τοῦτο δ’ ἔπραξεν οὐχ οὕτωσ τοῦ δικαίου φροντίζων, ὡσ βουλόμενοσ προτρέψασθαι τὰσ ἄλλασ πόλεισ αὐτῷ πιστεύειν. ἐκεῖθεν δ’ ἀναζεύξασ τὴν τῶν Ἑρβιταίων πόλιν πορθεῖν ἐπεχείρησεν·

οὐδὲν δὲ πράσσων πρὸσ μὲν τούτουσ εἰρήνην ἐποιήσατο, τὴν δὲ δύναμιν ἤγαγεν ἐπὶ Κατάνην· Ἀρκεσίλαοσ γὰρ στρατηγὸσ ὢν τῶν Καταναίων ἐπηγγέλλετο αὐτῷ προδώσειν τὴν πόλιν. διόπερ ὑπὸ τούτου περὶ μέσασ νύκτασ παρεισαχθεὶσ κύριοσ τῆσ Κατάνησ ἐγένετο. ἀφελόμενοσ δὲ τῶν πολιτῶν τὰ ὅπλα, φρουρὰν ἐν αὐτῇ κατέστησεν ἱκανήν. μετὰ δὲ ταῦτα Προκλῆσ ὁ τῶν Ναξίων ἀφηγούμενοσ ἐπαγγελιῶν μεγέθει πεισθεὶσ παρέδωκε τὴν πατρίδα τῷ Διονυσίῳ·

ὃσ τὰσ δωρεὰσ ἀποδοὺσ τῷ προδιδόντι καὶ τοὺσ συγγενεῖσ αὐτῷ χαρισάμενοσ τὴν πόλιν ἐξηνδραποδίσατο, καὶ τὰσ μὲν κτήσεισ ἐφῆκε τοῖσ στρατιώταισ διαρπάσαι, τὰ δὲ τείχη καὶ τὰσ οἰκίασ κατέσκαψεν. παραπλησίωσ δὲ καὶ τοῖσ Καταναίοισ χρησάμενοσ ἐλαφυροπώλησε τοὺσ αἰχμαλώτουσ ἐν Συρακούσαισ.

τὴν μὲν οὖν τῶν Ναξίων χώραν Σικελοῖσ τοῖσ ὁμοροῦσιν ἐδωρήσατο, τοῖσ δὲ Καμπανοῖσ τὴν πόλιν τῶν Καταναίων οἰκητήριον ἔδωκεν. μετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ Λεοντίνουσ στρατεύσασ ἁπάσῃ τῇ δυνάμει τὴν πόλιν περιεστρατοπέδευσε, καὶ πρὸσ τοὺσ ἔνδον διαπρεσβευσάμενοσ ἐκέλευσεν αὐτοὺσ παραδιδόναι τὴν πόλιν καὶ μετέχειν τῆσ ἐν Συρακούσαισ πολιτείασ.

οἱ δὲ Λεοντῖνοι, βοήθειαν μὲν οὐδεμίαν ἕξειν προσδοκῶντεσ, τὰσ δὲ Ναξίων καὶ Καταναίων συμφορὰσ ἀναλογιζόμενοι, κατεπλήττοντο, φοβούμενοι μὴ τοῖσ αὐτοῖσ περιπέσωσι δυστυχήμασιν. διόπερ εἴξαντεσ τῷ καιρῷ συνεχώρησαν, καὶ τὴν πόλιν ἐκλιπόντεσ εἰσ Συρακούσασ μετῴκησαν. Ἀρχωνίδησ δ’ ὁ τῆσ Ἑρβίτησ ἐπιστάτησ, ἐπειδὴ πρὸσ Διονύσιον εἰρήνην ὁ δῆμοσ ὁ τῶν Ἑρβιταίων συνέθετο, διενοεῖτο κτίσαι πόλιν.

εἶχε γὰρ μισθοφόρουσ τε πλείουσ καὶ σύμμικτον ὄχλον, ὃσ τῷ πρὸσ Διονύσιον πολέμῳ συνέδραμεν εἰσ τὴν πόλιν· πολλοὶ δὲ καὶ τῶν ἀπόρων Ἑρβιταίων ἐπηγγέλλοντο αὐτῷ κοινωνήσειν τῆσ ἀποικίασ. ἀναλαβὼν οὖν τὸ συνδραμὸν πλῆθοσ κατελάβετό τινα τῶν λόφων ὀκτὼ σταδίουσ ἀπέχοντα τῆσ θαλάττησ, ἐν ᾧ πόλιν ἔκτισεν Ἅλαισαν·

οὐσῶν δὲ καὶ ἄλλων πόλεων κατὰ τὴν Σικελίαν ὁμωνύμων, Ἀρχωνίδιον αὐτὴν προσηγόρευσεν ἀφ’ ἑαυτοῦ. ἐν δὲ τοῖσ ὕστερον χρόνοισ τῆσ πόλεωσ πολλὴν ἐπίδοσιν λαμβανούσησ διά τε τὰσ ἀπὸ τῆσ θαλάττησ ἐργασίασ καὶ διὰ τὴν ὑπὸ Ῥωμαίων δοθεῖσαν ἀτέλειαν, οἱ Ἁλαισῖνοι τὴν τῶν Ἑρβιταίων συγγένειαν ἀπηρνήσαντο, αἰσχρὸν ἡγούμενοι καταδεεστέρασ πόλεωσ ἑαυτοὺσ ἀποίκουσ νομίζεσθαι.

οὐ μὴν ἀλλὰ μέχρι νῦν παρ’ ἀμφοτέραισ συγγένειαί τε πλείονεσ διαμένουσι καὶ τὰσ κατὰ τὸ Ἀπολλώνιον θυσίασ τοῖσ αὐτοῖσ ἔθεσι διοικοῦσιν.

τινὲσ δέ φασιν ὑπὸ Καρχηδονίων ἐκτίσθαι τὴν Ἅλαισαν, καθ’ ὃν καιρὸν Ἰμίλκων τὴν πρὸσ τὸν Διονύσιον εἰρήνην ἐποιήσατο. κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Ῥωμαίοισ πρὸσ Βηίουσ πόλεμοσ συνέστη διὰ τοιαύτασ αἰτίασ.

τότε πρώτωσ ἐπεψηφίσαντο Ῥωμαῖοι τοῖσ στρατιώταισ καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτὸν εἰσ ἐφόδια διδόναι χρήματα. ἐξεπολιόρκησαν δὲ καὶ τὴν Οὐόλσκων πόλιν, ἣ τότε μὲν Ἄνξωρ ἐκαλεῖτο, νῦν δ’ ὀνομάζεται Ταρρακίνη. τοῦ δ’ ἐνιαυσίου χρόνου διεληλυθότοσ Ἀθήνησι μὲν ἦρχε Μικίων, ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν μετέλαβον χιλίαρχοι τρεῖσ, Τίτοσ Κοί̈ντιοσ καὶ Γάιοσ Ιοὔλιοσ καὶ Αὖλοσ Μαμίλοσ.

τούτων δὲ τὰσ ἀρχὰσ λαβόντων οἱ τὸν Ὠρωπὸν οἰκοῦντεσ πρὸσ ἀλλήλουσ στασιάσαντεσ ἐφυγάδευσαν τῶν πολιτῶν τινασ. οἱ δὲ φυγάδεσ μέχρι μέν τινοσ δι’ ἑαυτῶν ἐπεβάλοντο κατελθεῖν, οὐ δυνάμενοι δὲ τὴν προαίρεσιν ἐπὶ τέλοσ ἀγαγεῖν, ἔπεισαν τοὺσ Θηβαίουσ ἑαυτοῖσ συναποστεῖλαι δύναμιν.

Θηβαῖοι δὲ στρατεύσαντεσ ἐπὶ τοὺσ Ὠρωπίουσ καὶ κυριεύσαντεσ τῆσ πόλεωσ, μετῴκισαν ἀπὸ τῆσ θαλάττησ αὐτοὺσ ὡσ ἑπτὰ σταδίουσ, καὶ χρόνουσ μέν τινασ εἰάσαν καθ’ αὑτοὺσ πολιτεύεσθαι, μετὰ δὲ ταῦτα δόντεσ πολιτείαν τὴν χώραν Βοιωτίαν ἐποιήσαντο.

τούτων δὲ πραττομένων Λακεδαιμόνιοι καὶ ἄλλα μὲν πλείονα τοῖσ Ἠλείοισ ἐνεκάλουν, μάλιστα δ’ ὅτι Ἆγιν αὐτῶν τὸν βασιλέα διεκώλυσαν τῷ θεῷ θῦσαι καὶ διότι τοῖσ Ὀλυμπίοισ Λακεδαιμονίουσ οὐκ εἰάσαν ἀγωνίσασθαι.

διόπερ κρίναντεσ πρὸσ αὐτοὺσ ἐκφέρειν πόλεμον, δέκα πρεσβευτὰσ ἀπέστειλαν, πρῶτον μὲν κελεύοντεσ τὰσ περιοίκουσ πόλεισ ἐᾶν αὐτονόμουσ εἶναι, ἔπειτα τὰσ δαπάνασ τοῦ πρὸσ Ἀθηναίουσ πολέμου κατὰ τὸ ἐπιβάλλον αὐτοῖσ μέροσ ἀπῄτουν.

ταῦτα δ’ ἔπραττον προφάσεισ αὑτοῖσ εὐλόγουσ καὶ πιθανὰσ ἀρχὰσ ζητοῦντεσ πολέμου.

οὐ προσεχόντων δὲ τῶν Ἠλείων, ἀλλὰ καὶ προσεγκαλούντων ὅτι τοὺσ Ἕλληνασ καταδουλοῦνται, τὸν ἕτερον τῶν βασιλέων Παυσανίαν ἐπ’ αὐτοὺσ ἀπέστειλαν μετὰ στρατιωτῶν τετρακισχιλίων. συνηκολούθουν δ’ αὐτῷ πολλοὶ στρατιῶται καὶ παρὰ τῶν συμμάχων σχεδὸν ἁπάντων πλὴν Βοιωτῶν καὶ Κορινθίων·

οὗτοι δὲ δυσχεραίνοντεσ τοῖσ ὑπὸ Λακεδαιμονίων πραττομένοισ οὐ μετέσχον τῆσ ἐπὶ τὴν Ἦλιν στρατείασ. ὁ δ’ οὖν Παυσανίασ κατ’ ἔφοδον τῆσ Ἀρκαδίασ ἐμβαλὼν εἰσ τὴν Ἦλιν Λασίωνα μὲν φρούριον εὐθὺσ εἷλεν ἐξ ἐφόδου, μετὰ δὲ ταῦτα διὰ τῆσ Ἀκρωρείασ ἀγαγὼν τὸ στρατόπεδον τέτταρασ πόλεισ προσηγάγετο, Θραῖστον, Ἅλιον, Ἐπιτάλιον, Ὀποῦντα.

ἐκεῖθεν δὲ τῇ Πύλῳ προσστρατοπεδεύσασ εὐθὺσ καὶ τοῦτο τὸ χωρίον παρέλαβεν, ἀπέχον τῆσ Ἤλιδοσ σταδίουσ ὡσ ἑβδομήκοντα.

μετὰ δὲ ταῦτ’ ἐπ’ αὐτὴν πορευθεὶσ τὴν Ἦλιν ἐπὶ τῶν πέραν τοῦ ποταμοῦ λόφων κατεστρατοπέδευσεν. Ἠλεῖοι δὲ μικρὸν ἔμπροσθεν ἦσαν παρ’ Αἰτωλῶν εἰληφότεσ συμμάχουσ ἐπιλέκτουσ ἄνδρασ χιλίουσ, οἷσ τὸν περὶ τὸ γυμνάσιον τόπον δεδώκεισαν φυλάττειν. τοῦ δὲ Παυσανίου τοῦτον τὸν τόπον πρῶτον ἐπιχειρήσαντοσ πολιορκεῖν καταπεφρονηκότωσ, ὡσ οὐδέποτ’ ἂν τολμησάντων Ἠλείων ἐπεξελθεῖν, ἐξαίφνησ οἵ τε Αἰτωλοὶ καὶ πολλοὶ τῶν πολιτῶν ἐκχυθέντεσ ἐκ τῆσ πόλεωσ κατεπλήξαντο τοὺσ Λακεδαιμονίουσ, καὶ σχεδὸν τριάκοντα αὐτῶν κατέβαλον.

ὁ δὲ Παυσανίασ τότε μὲν ἔλυσε τὴν πολιορκίαν, μετὰ δὲ ταῦθ’ ὁρῶν ἐργώδη τὴν ἅλωσιν οὖσαν, ἐπῄει πορθῶν καὶ φθείρων τὴν χώραν ἱερὰν οὖσαν, καὶ παμπληθεῖσ ὠφελείασ ἤθροισεν.

ἤδη δὲ τοῦ χειμῶνοσ συνεγγίζοντοσ κατὰ μὲν τὴν Ἠλείαν ἐτείχισε φρούρια, καὶ τὴν ἱκανὴν ἐν αὐτοῖσ κατέλιπε δύναμιν, αὐτὸσ δὲ μετὰ τῆσ ὑπολοίπου στρατιᾶσ ἐν Δύμῃ παρεχείμασεν.

κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν Διονύσιοσ ὁ τῶν Σικελῶν τύραννοσ, ἐπειδὴ τὰ κατὰ τὴν δυναστείαν αὐτῷ προεχώρει κατὰ γνώμην, διενοεῖτο μὲν πρὸσ Καρχηδονίουσ ἐκφέρειν πόλεμον·

οὔπω δὲ ταῖσ παρασκευαῖσ ἱκανὸσ ὢν τὴν μὲν προαίρεσιν ταύτην ἔκρυπτε, πρὸσ δὲ τοὺσ μέλλοντασ κινδύνουσ τὰ χρήσιμα διῴκει. εἰδὼσ οὖν κατὰ τὸν Ἀττικὸν πόλεμον τὴν πόλιν ἐκ θαλάττησ εἰσ θάλατταν ἀποτετειχισμένην, εὐλαβεῖτο μήποτε παραπλησίοισ ἐλαττώμασι περιπεσὼν ἀποκλεισθῇ τῆσ εἰσ τὴν χώραν ἐξόδου·

εὐφυῶσ γὰρ ἑώρα κειμένασ τὰσ καλουμένασ Ἐπιπολὰσ κατὰ τῆσ πόλεωσ τῶν Συρακοσίων. διόπερ τοὺσ ἀρχιτέκτονασ παραλαβών, ἀπὸ τῆσ τούτων γνώμησ ἔκρινε δεῖν τειχίσαι τὰσ Ἐπιπολάσ, ᾗ νῦν τὸ πρὸσ τοῖσ Ἑξαπύλοισ ὑπάρχει τεῖχοσ.

ὁ γὰρ τόποσ οὗτοσ τετραμμένοσ ἐστὶ πρὸσ ἄρκτον, ὑπόκρημνοσ δὲ πᾶσ καὶ διὰ τὴν τραχύτητα δυσπρόσοδοσ ἐκ τῶν ἔξωθεν μερῶν.

βουλόμενοσ οὖν ταχεῖαν τὴν κατασκευὴν τῶν τειχῶν γίνεσθαι, τὸν ἀπὸ τῆσ χώρασ ὄχλον ἤθροισεν, ἐξ οὗ τοὺσ εὐθέτουσ ἄνδρασ ἐπιλέξασ εἰσ ἑξακισμυρίουσ ἐπιδιεῖλε τούτοισ τὸν τειχιζόμενον τόπον. καθ’ ἕκαστον μὲν οὖν στάδιον ἀρχιτέκτονασ ἐπέστησε, κατὰ δὲ πλέθρον ἐπέταξεν οἰκοδόμουσ, καὶ τοὺσ τούτοισ ὑπηρετήσοντασ ἐκ τῶν ἰδιωτῶν εἰσ ἕκαστον πλέθρον διακοσίουσ.

χωρὶσ δὲ τούτων ἕτεροι παμπληθεῖσ τὸν ἀριθμὸν ἔτεμνον τὸν ἀνέργαστον λίθον· ἑξακισχίλια δὲ ζεύγη βοῶν ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον παρεκόμιζεν. ἡ δὲ τῶν ἐργαζομένων πολυχειρία πολλὴν παρείχετο τοῖσ θεωμένοισ κατάπληξιν, ἁπάντων σπευδόντων τελέσαι τὸ τεταγμένον.

ὁ γὰρ Διονύσιοσ τὴν προθυμίαν τοῦ πλήθουσ ἐκκαλούμενοσ μεγάλασ προέθηκε δωρεὰσ τοῖσ προτερήσασι, δίχα μὲν τοῖσ ἀρχιτέκτοσι, χωρὶσ δὲ τοῖσ οἰκοδόμοισ καὶ πάλιν τοῖσ ἐργαζομένοισ· καὶ αὐτὸσ δὲ μετὰ τῶν φίλων προσήδρευε τὰσ ἡμέρασ ὅλασ τοῖσ ἔργοισ, ἐπὶ πάντα τόπον ἐπιφαινόμενοσ καὶ τοῖσ κακοπαθοῦσιν αἰεὶ προσλαμβάνων. καθόλου δ’ ἀποθέμενοσ τὸ τῆσ ἀρχῆσ βάροσ ἰδιώτην αὑτὸν ἀπεδείκνυε, καὶ τοῖσ βαρυτάτοισ τῶν ἔργων προσιστάμενοσ ὑπέμενε τὴν αὐτὴν τοῖσ ἄλλοισ κακοπάθειαν, ὥστε πολλὴ μὲν ἔρισ ἐγίνετο καὶ τοῖσ τῆσ ἡμέρασ ἔργοισ ἔνιοι προσετίθεσαν καὶ μέρη τῶν νυκτῶν·

τοσαύτη σπουδὴ τοῖσ πλήθεσιν ἐνεπεπτώκει. διόπερ ἀνελπίστωσ ἐν ἡμέραισ εἴκοσι τέλοσ ἔσχε τὸ τεῖχοσ, τὸ μὲν μῆκοσ κατασκευασθὲν ἐπὶ σταδίουσ τριάκοντα, τὸ δὲ ὕψοσ σύμμετρον, ὥστε τῷ τοίχῳ τῆσ ὀχυρότητοσ προσγενομένησ ἀνάλωτον ἐκ βίασ ὑπάρξαι·

τοῖσ γὰρ πύργοισ διείληπτο πυκνοῖσ καὶ ὑψηλοῖσ, ἔκ τε λίθων ᾠκοδόμητο τετραπέδων φιλοτίμωσ συνειργασμένων. τοῦ δ’ ἔτουσ τούτου διεληλυθότοσ Ἀθήνησι μὲν ἦν ἄρχων Ἐξαίνετοσ, ἐν Ῥώμῃ δὲ τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν παρέλαβον χιλίαρχοι ἕξ, Πόπλιοσ Κορνήλιοσ, Καίσων Φάβιοσ, Σπόριοσ Ναύτιοσ, Γάιοσ Οὐαλέριοσ, Μάνιοσ Σέργιοσ.

περὶ δὲ τούτουσ τοὺσ χρόνουσ Κῦροσ ὁ τῶν ἐπὶ θαλάττησ σατραπειῶν ἡγούμενοσ διενοεῖτο μὲν πάλαι στρατεύειν ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν Ἀρταξέρξην·

ἦν γὰρ ὁ νεανίσκοσ φρονήματοσ πλήρησ καὶ προθυμίαν ἔχων οὐκ ἄπρακτον εἰσ τοὺσ κατὰ πόλεμον ἀγῶνασ. ἐπεὶ δ’ αὐτῷ μισθοφόρων πλῆθοσ ἱκανὸν συνῆκτο καὶ τὰ πρὸσ τὴν στρατείαν εὐτρέπιστο, τοῖσ μὲν πλήθεσιν οὐκ ἐδήλου τἀληθέσ, ἔφασκε δ’ εἰσ Κιλικίαν ἀνάγειν τὴν δύναμιν ἐπὶ τοὺσ ἀφεστηκότασ τοῦ βασιλέωσ τυράννουσ.

ἀπέστειλε δὲ καὶ πρὸσ Λακεδαιμονίουσπρεσβευτὰσ τοὺσ ἀνανεωσομένουσ τὰσ κατὰ τὸν πρὸσ Ἀθηναίουσ πόλεμον εὐεργεσίασ καὶ παρακαλέσοντασ ἑαυτῷ συμμαχεῖν.

οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι, νομίσαντεσ αὑτοῖσ συνοίσειν τὸν πόλεμον, ἔγνωσαν τῷ Κύρῳ βοηθεῖν, καὶ παραχρῆμα ἐξέπεμψαν πρεσβευτὰσ πρὸσ τὸν ἑαυτῶν ναύαρχον Σάμον ὀνομαζόμενον, ὅπωσ ὅ,τι ἂν κελεύῃ ὁ Κῦροσ πράττῃ. ὁ δὲ Σάμοσ εἶχε μὲν τριήρεισ εἴκοσι καὶ πέντε, μεθ’ ὧν πλεύσασ εἰσ Ἔφεσον πρὸσ τὸν Κύρου ναύαρχον ἕτοιμοσ ἦν αὐτῷ πάντα συμπράττειν.

ἐξέπεμψαν δὲ καὶ πεζοὺσ στρατιώτασ ὀκτακοσίουσ, ἡγεμόνα Χειρίσοφον καταστήσαντεσ. ἀφηγεῖτο δὲ τοῦ βαρβαρικοῦ στόλου Ταμώσ, ἔχων τριήρεισ πεντήκοντα πολυτελῶσ ἐξηρτυμένασ· καὶ καταπλευσάντων τῶν Λακεδαιμονίων ἀνήχθησαν οἱ στόλοι τὸν πλοῦν ὡσ ἐπὶ Κιλικίασ ποιούμενοι. Κῦροσ δὲ τούσ τε ἀπὸ τῆσ Ἀσίασ στρατολογηθέντασ καὶ μισθοφόρουσ μυρίουσ τρισχιλίουσ ἀθροίσασ εἰσ Σάρδεισ, Λυδίασ μὲν καὶ Φρυγίασ κατέστησεν ἐπιμελητὰσ Πέρσασ ἑαυτοῦ συγγενεῖσ, Ιὠνίασ δὲ καὶ τῆσ Αἰολίδοσ, ἔτι δὲ τῶν σύνεγγυσ τόπων Ταμώ, φίλον μὲν ὄντα πιστόν, τὸ δὲ γένοσ ὑπάρχοντα Μεμφίτην·

αὐτὸσ δὲ μετὰ τῆσ δυνάμεωσ προῆγεν ὡσ ἐπὶ τῆσ Κιλικίασ καὶ Πισιδίασ, διαδιδοὺσ λόγον ὅτι τινὲσ τῶν ἐκεῖ κατοικούντων ἀφεστήκασιν. εἶχε δὲ τοὺσ ἅπαντασ ἀπὸ μὲν τῆσ Ἀσίασ ἑπτακισμυρίουσ, ὧν ἦσαν ἱππεῖσ τρισχίλιοι, ἀπὸ δὲ Πελοποννήσου καὶ τῆσ ἄλλησ Ἑλλάδοσ μισθοφόρουσ μυρίουσ τρισχιλίουσ.

ἡγεῖτο δὲ τῶν μὲν ἀπὸ Πελοποννήσου χωρὶσ Ἀχαιῶν Κλέαρχοσ ὁ Λακεδαιμόνιοσ, τῶν δ’ ἀπὸ Βοιωτίασ Πρόξενοσ Θηβαῖοσ, τῶν δ’ Ἀχαιῶν Σωκράτησ Ἀχαιόσ, τῶν δ’ ἀπὸ Θεσσαλίασ Μένων ὁ Λαρισσαῖοσ.

τῶν δὲ βαρβάρων τὰσ μὲν κατὰ λεπτὸν ἡγεμονίασ εἶχον Πέρσαι, τῶν δὲ συμπάντων αὐτὸσ ἡγεῖτο Κῦροσ, ὃσ τοῖσ μὲν ἡγεμόσιν ἐδεδηλώκει τὴν ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν ἀνάβασιν, τὸ δὲ πλῆθοσ ἔκρυπτεν, εὐλαβούμενοσ μήποτε διὰ τὸ μέγεθοσ τῆσ στρατείασ ἐγκαταλίπῃ τὴν ἑαυτοῦ προαίρεσιν.

διὸ καὶ κατὰ τὴν ὁδοιπορίαν προορώμενοσ τὸ μέλλον ἐξεθεράπευσε τοὺσ στρατιώτασ, κοινὸν ἑαυτὸν παρεχόμενοσ καὶ δαψιλεῖσ ἀγορὰσ ἑτοιμάζων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION