Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 11

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 11)

τούτων δὲ πραττομένων Φαρνάβαζοσ ὁ Δαρείου τοῦ βασιλέωσ σατράπησ Ἀλκιβιάδην τὸν Ἀθηναῖον συλλαβὼν ἀνεῖλε, χαρίσασθαι βουλόμενοσ Λακεδαιμονίοισ. τοῦ δ’ Ἐφόρου δι’ ἄλλασ αἰτίασ ἐπιβουλευθῆναι γεγραφότοσ, οὐκ ἄχρηστον εἶναι νομίζω παραθεῖναι τὴν παραδοθεῖσαν ὑπὸ τοῦ συγγραφέωσ ἐπιβουλὴν κατ’ Ἀλκιβιάδου. φησὶ γὰρ κατὰ τὴν ἑπτακαιδεκάτην βίβλον Κῦρον μὲν καὶ Λακεδαιμονίουσ λάθρᾳ παρασκευάζεσθαι ἅμα πολεμεῖν πρὸσ Ἀρταξέρξην τὸν ἀδελφόν, Ἀλκιβιάδην δὲ διά τινων αἰσθόμενον τὴν Κύρου προαίρεσιν ἐλθεῖν πρὸσ Φαρνάβαζον καὶ περὶ τούτων ἐξηγήσασθαι κατὰ μέροσ, ἀξιῶσαι δὲ αὐτὸν δοῦναι ἀναβάσεωσ ὁδηγὸν πρὸσ Ἀρταξέρξην·

βούλεσθαι γὰρ ἐμφανίσαι πρῶτον τὴν ἐπιβουλὴν τῷ βασιλεῖ. τὸν δὲ Φαρνάβαζον ἀκούσαντα τῶν λόγων, σφετερίσασθαι τὴν ἀπαγγελίαν καὶ πέμψαι πιστοὺσ ἄνδρασ ὑπὲρ τούτων τῷ βασιλεῖ δηλώσοντασ.

οὐ διδόντοσ δὲ τοῦ Φαρναβάζου τοὺσ παραπέμψοντασ εἰσ τὰ βασίλεια, φησὶ τὸν μὲν Ἀλκιβιάδην ὁρμῆσαι πρὸσ τὸν σατράπην τῆσ Παφλαγονίασ, ὅπωσ δι’ ἐκείνου ποιήσαιτο τὴν ἀνάβασιν· τὸν δὲ Φαρνάβαζον φοβηθέντα μὴ περὶ τούτων ἀκούσῃ τὴν ἀλήθειαν ὁ βασιλεύσ, ἐπαποστεῖλαι τοὺσ ἀνελοῦντασ κατὰ τὴν ὁδὸν τὸν Ἀλκιβιάδην. τοὺσ δὲ καταλαβόντασ αὐτὸν τῆσ Φρυγίασ ἔν τινι κώμῃ κατεσκηνωκότα νυκτὸσ περιθεῖναι ξύλων πλῆθοσ·

ἀναφθέντοσ οὖν πολλοῦ πυρὸσ τὸν Ἀλκιβιάδην ἐπιχειρῆσαι μὲν ἀμύνεσθαι, κρατηθέντα δὲ ὑπὸ τοῦ πυρὸσ καὶ τῶν εἰσ αὐτὸν ἀκοντιζόντων τελευτῆσαι. περὶ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ Δημόκριτοσ ὁ φιλόσοφοσ ἐτελεύτησε βιώσασ ἔτη ἐνενήκοντα.

Λασθένην δὲ τὸν Θηβαῖον τὸν νενικηκότα ταύτην τὴν Ὀλυμπιάδα λέγεται πρὸσ ἵππον ἀθλητὴν δραμόντα νικῆσαι· τὸν δὲ δρόμον ἀπὸ τῆσ Κορωνείασ μέχρι τῆσ Θηβαίων πόλεωσ γενέσθαι. κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Ῥωμαίων φρουρούντων Ἔρρουκαν πόλιν Οὐόλσκων ἐπελθόντεσ οἱ πολέμιοι τῆσ τε πόλεωσ ἐκράτησαν καὶ τῶν φρουρῶν τοὺσ πλείστουσ ἀνεῖλαν.

τῶν δὲ κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν πράξεων τέλοσ ἐχουσῶν Ἀθήνησι μὲν ἦν ἄρχων Εὐκλείδησ, ἐν Ῥώμῃ δὲ τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν διεδέξαντο χιλίαρχοι τέσσαρεσ, Πόπλιοσ Κορνήλιοσ, Νουμέριοσ Φάβιοσ, Λεύκιοσ Οὐαλέριοσ.

τούτων δὲ τὴν ἀρχὴν παρειληφότων Βυζάντιοι πρὸσ μὲν ἀλλήλουσ στασιάζοντεσ, πρὸσ δὲ τοὺσ παροικοῦντασ Θρᾷκασ πόλεμον ἔχοντεσ, κακῶσ ἀπήλλαττον·

οὐ δυνάμενοι δὲ λύσιν πορίσασθαι τῆσ πρὸσ ἀλλήλουσ φιλονεικίασ, στρατηγὸν ᾐτήσαντο παρὰ Λακεδαιμονίων. ἐξέπεμψαν οὖν οἱ Σπαρτιᾶται Κλέαρχον καταστήσοντα τὰ κατὰ τὴν πόλιν· οὗτοσ δὲ πιστευθεὶσ περὶ τῶν ὅλων καὶ μισθοφόρουσ πολλοὺσ ἀθροίσασ, οὐκέτι προστάτησ ἦν, ἀλλὰ τύραννοσ.

καὶ τὸ μὲν πρῶτον τοὺσ ἄρχοντασ αὐτῶν ἐπί τινι θυσίᾳ καλέσασ ἀνεῖλε, μετὰ δὲ ταῦτα ἀναρχίασ οὔσησ ἐν τῇ πόλει, τριάκοντα μὲν τοὺσ ὀνομαζομένουσ Βυζαντίουσ συνήρπασε καὶ περιθεὶσ κάλων ἀπεστραγγάλισε· πάντων δὲ τῶν διαφθαρέντων τὰσ οὐσίασ σφετερισάμενοσ ἐπελέγετο καὶ τῶν ἄλλων τοὺσ εὐπόρουσ, καὶ ψευδεῖσ αἰτίασ ἐπιρρίπτων οὓσ μὲν ἀπέκτεινεν, οὓσ δ’ ἐφυγάδευσε. πολλῶν δὲ χρημάτων κυριεύσασ καὶ μισθοφόρων ἀθροίσασ πλῆθοσ τὰ κατὰ τὴν δυναστείαν ἠσφαλίσατο. διαβοηθείσησ δὲ τῆσ κατὰ τὸν τύραννον ὠμότητόσ τε καὶ δυνάμεωσ, Λακεδαιμόνιοι τὸ μὲν πρῶτον ἀπέστειλαν πρὸσ αὐτὸν πρέσβεισ τοὺσ πείσοντασ ἀποθέσθαι τὴν δυναστείαν·

οὐ προσέχοντοσ δὲ τοῖσ ἀξιουμένοισ ἔπεμψαν δύναμιν ἐπ’ αὐτὸν καὶ στρατηγὸν Πανθοίδαν. οὗ τὴν ἔφοδον αἰσθόμενοσ ὁ Κλέαρχοσ εἰσ Σηλυμβρίαν μετήγαγε τὴν δύναμιν, κύριοσ ὢν καὶ ταύτησ τῆσ πόλεωσ·

πολλὰ γὰρ εἰσ τοὺσ Βυζαντίουσ ἡμαρτηκὼσ ὑπελάμβανεν οὐ μόνον τοὺσ Λακεδαιμονίουσ, ἀλλὰ καὶ τοὺσ ἐν τῇ πόλει πολεμίουσ ἕξειν. διόπερ ἐκ Σηλυμβρίασ κρίνασ ἀσφαλέστερον διαπολεμήσειν, τά τε χρήματα καὶ τὴν δύναμιν μετέστησεν.

ὡσ δ’ ἐπύθετο τοὺσ Λακεδαιμονίουσ ἐγγὺσ ὄντασ, ἀπήντησεν αὐτοῖσ, καὶ περὶ τὸν καλούμενον πόρον συνῆψε μάχην τοῖσ περὶ τὸν Πανθοίδαν. γενομένου δ’ ἐπὶ πολὺν χρόνον τοῦ κινδύνου, καὶ λαμπρῶσ ἀγωνισαμένων τῶν Λακεδαιμονίων, οἱ τοῦ τυράννου διεφθάρησαν.

ὁ δὲ Κλέαρχοσ τὸ μὲν πρῶτον μετ’ ὀλίγων συγκλεισθεὶσ εἰσ Σηλυμβρίαν ἐπολιορκεῖτο· μετὰ δὲ ταῦτα φοβηθεὶσ διέδρα νυκτὸσ καὶ διέπλευσεν εἰσ τὴν Ιὠνίαν· ἐκεῖ δ’ εἰσ συνήθειαν ἐλθὼν Κύρῳ τῷ τοῦ βασιλέωσ ἀδελφῷ δυνάμεων ἀφηγήσατο. ὁ γὰρ Κῦροσ, ἄρχων ἀποδεδειγμένοσ τῶν ἐπὶ θαλάττῃ σατραπειῶν καὶ φρονήματοσ πλήρησ ὤν, διενοεῖτο στρατεύειν ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν Ἀρταξέρξην.

ὁρῶν οὖν τὸν Κλέαρχον τόλμαν ἔχοντα καὶ θράσοσ πρόχειρον, ἔδωκεν αὐτῷ χρήματα καὶ προσέταξεν ὡσ πλείστουσ ξενολογεῖν, νομίζων εὔθετον ἕξειν συναγωνιστὴν τοῖσ ὑπ’ αὐτοῦ τολμωμένοισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION