Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 8

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 8)

Διονύσιοσ δὲ καταπλαγεὶσ τὴν ἀπόστασιν τῶν Συρακοσίων, τὴν μὲν πολιορκίαν ἔλυσεν, εἰσ δὲ τὰσ Συρακούσασ ἠπείγετο, σπεύδων καταλαβέσθαι τὴν πόλιν. οὗ φυγόντοσ οἱ τὴν ἀπόστασιν ποιησάμενοι στρατηγοὺσ εἵλαντο τοὺσ ἀποκτείναντασ τὸν ἔπαρχον, καὶ παραλαβόντεσ τοὺσ ἐξ Αἴτνησ ἱππεῖσ ἐν ταῖσ καλουμέναισ Ἐπιπολαῖσ ἀντεστρατοπέδευσαν τῷ τυράννῳ, καὶ διέκλεισαν αὐτὸν τῆσ ἐπὶ τὴν χώραν ἐξόδου. εὐθὺσ δὲ πρόσ τε Μεσσηνίουσ καὶ Ῥηγίνουσ πρέσβεισ ἀπέστειλαν, δεόμενοι κατὰ θάλατταν συναντιλαβέσθαι τῆσ ἐλευθερίασ·

εἰώθεισαν γὰρ αἱ πόλεισ αὗται κατ’ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν τριήρεισ πληροῦν οὐκ ἐλάττουσ ὀγδοήκοντα. ἃσ τότε τοῖσ Συρακοσίοισ αἱ πόλεισ ἀπέστειλαν, σπεύδουσαι συνεπιλαβέσθαι τῆσ ἐλευθερίασ. ἐπεκήρυξαν δὲ καὶ χρημάτων πλῆθοσ τοῖσ ἀνελοῦσι τὸν τύραννον, καὶ τοῖσ μεταβαλομένοισ τῶν ξένων ἐπηγγείλαντο μεταδώσειν τῆσ πολιτείασ.

κατεσκεύασαν δὲ καὶ μηχανήματα, δι’ ὧν τὰ τείχη σαλεύοντεσ ἐξελοῦσι, καὶ προσέβαλλον καθ’ ἡμέραν τῇ Νήσῳ, καὶ τοὺσ μεταβαλλομένουσ τῶν ξένων φιλανθρώπωσ ἀπεδέχοντο. Διονύσιοσ δὲ τῆσ εἰσ τὴν χώραν ἐξόδου διακεκλεισμένοσ καὶ ὑπὸ τῶν μισθοφόρων ἐγκαταλειπόμενοσ, συνήγαγε τοὺσ φίλουσ βουλευσόμενοσ περὶ τῶν ἐνεστώτων·

οὕτω γὰρ τελέωσ ἀπήλπιστο τὰ τῆσ δυναστείασ, ὥστε οὐ ζητεῖν αὐτόν, πῶσ καταπολεμήσῃ τοὺσ Συρακοσίουσ, ἀλλὰ ποῖον ὑπομείνασ θάνατον μὴ παντελῶσ ἄδοξον ποιήσῃ τὴν κατάλυσιν τῆσ ἀρχῆσ. Ἕλωρισ μὲν οὖν, εἷσ τῶν φίλων, ὡσ δ’ ἔνιοί φασιν, ὁ ποιητὸσ πατήρ, εἶπεν αὐτῷ, διότι καλὸν ἐντάφιόν ἐστιν ἡ τυραννίσ·

Πολύξενοσ δὲ ὁ κηδεστὴσ ἀπεφήνατο δεῖν λαβόντα τὸν ὀξύτατον ἵππον εἰσ τὴν τῶν Καρχηδονίων ἐπικράτειαν ἀφιππεῦσαι πρὸσ τοὺσ Καμπανούσ· τούτουσ γὰρ Ἰμίλκων ἀπελελοίπει φυλακῆσ ἕνεκα τῶν κατὰ Σικελίαν τόπων· Φίλιστοσ δ’ ὁ μετὰ ταῦτα τὰσ ἱστορίασ συνταξάμενοσ, ἀντειπὼν τῷ Πολυξένῳ, προσήκειν ἔφησεν οὐκ ἐφ’ ἵππου θέοντοσ ἐκπηδᾶν ἐκ τῆσ τυραννίδοσ, ἀλλὰ τοῦ σκέλουσ ἑλκόμενον ἐκπίπτειν. ᾧ προσσχὼν ὁ Διονύσιοσ ἔκρινε πᾶν ὑπομεῖναι πρότερον ἢ τὴν δυναστείαν ἐκλιπεῖν ἑκουσίωσ.

διόπερ ἀποστείλασ πρέσβεισ πρὸσ τοὺσ ἀφεστηκότασ, τούτουσ μὲν παρεκάλει δοῦναι τὴν ἐξουσίαν αὐτῷ μετὰ τῶν ἰδίων ἀπελθεῖν ἐκ τῆσ πόλεωσ, πρὸσ δὲ τοὺσ Καμπανοὺσ λάθρᾳ διαπεμψάμενοσ ὡμολόγησεν αὐτοῖσ δώσειν χρήματα ὅσα ἂν αἰτήσωσιν εἰσ τὴν πολιορκίαν. τούτων δὲ πραχθέντων οἱ μὲν Συρακόσιοι τὴν ἐξουσίαν δόντεσ τῷ τυράννῳ μετὰ πέντε νεῶν ἀποπλεῖν, ῥᾳθυμότεροι καθειστήκεσαν, καὶ τοὺσ μὲν ἱππεῖσ ἀπέλυσαν οὐδὲν χρησίμουσ ὄντασ πρὸσ τὴν πολιορκίαν, τῶν δὲ πεζῶν οἱ πλεῖστοι κατὰ τὴν χώραν ἐξῄεσαν ὡσ ἤδη καταλελυμένησ τῆσ τυραννίδοσ.

οἱ δὲ Καμπανοὶ ταῖσ ἐπαγγελίαισ μετεωρισθέντεσ τὸ μὲν πρῶτον ἐπ’ Ἀγύριον παρεγενήθησαν·

ἐκεῖ δὲ τὴν ἀποσκευὴν Ἄγυρι παραθέμενοι τῷ δυναστεύοντι τῆσ πόλεωσ ἐξώρμησαν ἐπὶ Συρακούσασ εὔζωνοι, τὸν ἀριθμὸν ὄντεσ ἱππεῖσ χίλιοι διακόσιοι. ταχὺ δὲ διανύσαντεσ τὴν ὁδὸν ἀπροσδοκήτωσ ἐπεφάνησαν τοῖσ Συρακοσίοισ, καὶ πολλοὺσ αὐτῶν ἀνελόντεσ εἰσεβιάσαντο πρὸσ τὸν Διονύσιον.

κατέπλευσαν δὲ καὶ τριακόσιοι μισθοφόροι τῷ τυράννῳ κατὰ τὸν αὐτὸν καιρόν, ὥστε αὐτὸν ἀνακῦψαι ταῖσ ἐλπίσιν. οἱ δὲ Συρακόσιοι πάλιν τῆσ δυναστείασ ἰσχυροποιουμένησ ἐστασίασαν πρὸσ ἀλλήλουσ, τῶν μὲν ἀποφαινομένων μένειν καὶ πολιορκεῖν, τῶν δὲ λύειν τὸ στρατόπεδον καὶ τὴν πόλιν ἐκλιπεῖν.

ἃ δὴ συνιδὼν ὁ Διονύσιοσ ἐξήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺσ τὴν δύναμιν, καὶ τεταραγμένοισ ἐπιπεσὼν ῥᾳδίωσ ἐτρέψατο περὶ τὴν Νέαν πόλιν καλουμένην.

ἀνῃρέθησαν μὲν οὖν οὐ πολλοί· παριππεύων γὰρ ὁ Διονύσιοσ ἐκώλυσε φονεύειν τοὺσ φεύγοντασ· οἱ δὲ Συρακόσιοι παραχρῆμα μὲν κατὰ τὴν χώραν ἐσκεδάσθησαν, μετ’ ὀλίγον δὲ πρὸσ τοὺσ ἱππεῖσ εἰσ Αἴτνην ἠθροίσθησαν ὑπὲρ τοὺσ ἑπτακισχιλίουσ. Διονύσιοσ δὲ τοὺσ πεσόντασ τῶν Συρακοσίων θάψασ ἀπέστειλε πρέσβεισ εἰσ Αἴτνην, ἀξιῶν τοὺσ φυγάδασ διαλύεσθαι καὶ τὴν πατρίδα κατοικεῖν, διδοὺσ πίστιν μὴ μνησικακήσειν αὐτοῖσ.

τινὲσ μὲν οὖν τέκνα καὶ γυναῖκασ ἀπολελοιπότεσ ἠναγκάσθησαν πεισθῆναι τοῖσ παρακαλουμένοισ·

οἱ δὲ λοιποί, προφερομένων τῶν πρεσβευτῶν τὴν τοῦ Διονυσίου περὶ τὴν ταφὴν τῶν πεσόντων εὐεργεσίαν, ἔφασαν αὐτὸν ἄξιον εἶναι τυχεῖν τῆσ ὁμοίασ χάριτοσ, καὶ τοῖσ θεοῖσ ηὔχοντο τὴν ταχίστην αὐτὸν ἐπιδεῖν ταύτησ τυγχάνοντα. οὗτοι μὲν οὖν οὐδενὶ τρόπῳ βουληθέντεσ πιστεῦσαι τῷ τυράννῳ κατέμειναν ἐν Αἴτνῃ, καιρὸν ἐπιτηροῦντεσ κατ’ αὐτοῦ·

Διονύσιοσ δὲ τοῖσ μὲν κατελθοῦσι φυγάσι φιλανθρώπωσ ἐχρήσατο, βουλόμενοσ καὶ τοὺσ ἄλλουσ προτρέψασθαι κατελθεῖν εἰσ τὴν πατρίδα, τοὺσ δὲ Καμπανοὺσ ταῖσ καθηκούσαισ δωρεαῖσ τιμήσασ ἐξαπέστειλεν ἐκ τῆσ πόλεωσ, ὑφορώμενοσ αὐτῶν τὴν ἀβεβαιότητα. οἳ πορευθέντεσ εἰσ Ἔντελλαν, καὶ πείσαντεσ τοὺσ ἐν τῇ πόλει λαβεῖν ἑαυτοὺσ συνοίκουσ, νυκτὸσ ἐπιθέμενοι τοὺσ μὲν ἡβῶντασ ἀπέσφαξαν, τὰσ δὲ γυναῖκασ τῶν παρασπονδηθέντων γήμαντεσ κατέσχον τὴν πόλιν.

κατὰ δὲ τὴν Ἑλλάδα Λακεδαιμόνιοι καταλελυκότεσ τὸν Πελοποννησιακὸν πόλεμον ὁμολογουμένην ἔσχον τὴν ἡγεμονίαν καὶ τὴν κατὰ γῆν καὶ τὴν κατὰ θάλατταν.

καταστήσαντεσ δὲ ναύαρχον Λύσανδρον, τούτῳ προσέταξαν ἐπιπορεύεσθαι τὰσ πόλεισ, ἐν ἑκάστῃ τοὺσ παρ’ αὐτοῖσ καλουμένουσ ἁρμοστὰσ ἐγκαθιστάντα· ταῖσ γὰρ δημοκρατίαισ προσκόπτοντεσ οἱ Λακεδαιμόνιοι δι’ ὀλιγαρχίασ ἐβούλοντο τὰσ πόλεισ διοικεῖσθαι. ἔταξαν δὲ καὶ φόρουσ τοῖσ καταπολεμηθεῖσι, καὶ τὸν πρὸ τοῦ χρόνον οὐ χρώμενοι νομίσματι, τότε συνήθροιζον ἐκ τοῦ φόρου κατ’ ἐνιαυτὸν πλείω τῶν χιλίων ταλάντων.

ἐπεὶ δὲ τὰ κατὰ τὴν Ἑλλάδα πράγματα κατὰ τὴν ἰδίαν ἀξίαν διῴκησαν, ἀπέστειλαν Ἄριστον ἄνδρα τῶν ἐπιφανῶν εἰσ Συρακούσασ, τῷ μὲν λόγῳ προσποιούμενοι καταλύειν τὴν δυναστείαν, τῇ δ’ ἀληθείᾳ σπεύδοντεσ αὐξῆσαι τὴν τυραννίδα· ἤλπιζον γὰρ συγκατασκευάζοντεσ τὴν ἀρχὴν ὑπήκοον ἕξειν τὸν Διονύσιον διὰ τὰσ εὐεργεσίασ. ὁ δ’ Ἄριστοσ καταπλεύσασ εἰσ Συρακούσασ καὶ τῷ τυράννῳ λάθρᾳ περὶ τούτων διαλεχθείσ, τούσ τε Συρακοσίουσ ἀνασείων καὶ τὴν ἐλευθερίαν ἀποκαταστήσειν ἐπαγγειλάμενοσ, Νικοτέλην μὲν τὸν Κορίνθιον ἀνεῖλεν ἀφηγούμενον τῶν Συρακοσίων, τοὺσ δὲ πιστεύσαντασ προδοὺσ τὸν μὲν τύραννον ἰσχυρὸν κατέστησε, διὰ δὲ τῆσ πράξεωσ ταύτησ ἀσχημονεῖν ἐποίησεν αὑτὸν ἅμα καὶ τὴν πατρίδα.

Διονύσιοσ δὲ τοὺσ Συρακοσίουσ ἐπὶ τὸν θερισμὸν ἀποστείλασ ἐπῆλθε τὰσ οἰκίασ, καὶ τὰ μὲν ὅπλα πάντων ἀφείλετο, μετὰ δὲ ταῦθ’ ἕτερον τεῖχοσ ᾠκοδόμει περὶ τὴν ἀκρόπολιν, καὶ ναῦσ τε κατεσκευάζετο, συνῆγε δὲ καὶ μισθοφόρων πλῆθοσ, καὶ τὰ λοιπὰ παρεσκευάζετο πρὸσ τὴν ἀσφάλειαν τῆσ τυραννίδοσ, ὡσ ἂν ἔργοισ ἤδη πεῖραν εἰληφὼσ ὅτι πᾶν ὑπομένουσιν οἱ Συρακόσιοι χάριν τοῦ μὴ δουλεύειν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION