Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 4

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 4)

ὁ δὲ δῆμοσ θεωρῶν τὴν Θηραμένουσ ἐπιείκειαν καὶ νομίζων τῇ τούτου καλοκἀγαθίᾳ τὴν πλεονεξίαν τῶν προεστηκότων ἐπὶ ποσὸν ἀνασταλήσεσθαι, καὶ τοῦτον ἐν τοῖσ τριάκοντ’ ἄρχουσιν ἐχειροτόνησεν. ἔδει δὲ τοὺσ ᾑρημένουσ βουλήν τε καὶ τὰσ ἄλλασ ἀρχὰσ καταστῆσαι, καὶ νόμουσ συγγράψαι καθ’ οὓσ ἔμελλον πολιτεύεσθαι. τὰ μὲν οὖν περὶ τῆσ νομοθεσίασ ἀνεβάλοντο, προφάσεισ εὐλόγουσ αἰεὶ ποριζόμενοι, βουλὴν δὲ καὶ τὰσ ἄλλασ ἀρχὰσ ἐκ τῶν ἰδίων φίλων κατέστησαν, ὥστε τούτουσ καλεῖσθαι μὲν ἄρχοντασ, εἶναι δ’ ὑπηρέτασ τῶν τριάκοντα.

καὶ τὸ μὲν πρῶτον παραδιδόντεσ κρίσει τοὺσ πονηροτάτουσ τῶν ἐν τῇ πόλει κατεδίκαζον θανάτῳ· καὶ μέχρι τούτου τοῖσ ἐπιεικεστάτοισ τῶν πολιτῶν εὐαρέστει τὰ γινόμενα. μετὰ δὲ ταῦτα βουλόμενοι βιαιότερα καὶ παράνομα πράττειν, ᾐτήσαντο παρὰ Λακεδαιμονίων φρουράν, λέγοντεσ ὅτι τὴν πολιτείαν καταστήσουσιν ἐκείνοισ συμφέρουσαν.

ᾔδεισαν γὰρ ὅτι φόνουσ ἐπιτελεῖν οὐκ ἂν δύναιντο χωρὶσ ξενικῶν ὅπλων· πάντασ γὰρ ἀνθέξεσθαι τῆσ κοινῆσ ἀσφαλείασ. Λακεδαιμονίων δὲ πεμψάντων φρουρὰν καὶ τὸν ταύτησ ἡγησόμενον Καλλίβιον, τὸν μὲν φρούραρχον ἐξεθεράπευσαν δώροισ καὶ τοῖσ ἄλλοισ φιλανθρώποισ οἱ τριάκοντα, τῶν δὲ πλουσίων ἐπιλέγοντεσ τοὺσ ἐπιτηδείουσ συνελάμβανον ὡσ νεωτερίζοντασ, καὶ θανάτῳ περιβάλλοντεσ τὰσ οὐσίασ ἐδήμευον.

τοῦ δὲ Θηραμένουσ ἐναντιουμένου τοῖσ συνάρχουσι, καὶ μετὰ τῶν ἀντεχομένων τῆσ σωτηρίασ ἀπειλοῦντοσ ἀμύνεσθαι, συνήγαγον τὴν βουλὴν οἱ τριάκοντα.

Κριτίου δὲ προεστῶτοσ αὐτῶν, καὶ πολλὰ κατηγορήσαντοσ τοῦ Θηραμένουσ, ὅτι προδίδωσι τὴν πολιτείαν ταύτην ἧσ αὐτὸσ ἑκουσίωσ κοινωνεῖ, παραλαβὼν τὸν λόγον ὁ Θηραμένησ καὶ περὶ τῶν κατὰ μέροσ ἀπολογησάμενοσ, ἅπασαν ἔσχε τὴν βουλὴν εὔνουν. οἱ δὲ περὶ τὸν Κριτίαν φοβούμενοι τὸν ἄνδρα μήποτε καταλύσῃ τὴν ὀλιγαρχίαν, περιέστησαν στρατιώτασ ἔχοντασ ἐσπασμένα τὰ ξίφη, καὶ τὸν Θηραμένη συνελάμβανον.

ὁ δὲ φθάσασ ἀνεπήδησε μὲν πρὸσ τὴν βουλαίαν Ἑστίαν, ἔφησε δὲ πρὸσ τοὺσ θεοὺσ καταφεύγειν, οὐ σωθήσεσθαι νομίζων, ἀλλὰ σπεύδων τοῖσ ἀνελοῦσιν αὐτὸν περιποιήσασθαι τὴν εἰσ τοὺσ θεοὺσ ἀσέβειαν.

παρελθόντων δὲ τῶν ὑπηρετῶν καὶ ἀποσπώντων αὐτόν, ὁ μὲν Θηραμένησ ἔφερε γενναίωσ τὴν ἀτυχίαν, ἅτε καὶ φιλοσοφίασ ἐπὶ πλεῖον μετεσχηκὼσ παρὰ Σωκράτει, τὸ δὲ λοιπὸν πλῆθοσ ἠλέει δυστυχοῦντα τὸν Θηραμένη, οὐ μὴν ἐτόλμα βοηθεῖν, περιεστώτων πολλῶν μετὰ ὅπλων.

Σωκράτησ δὲ ὁ φιλόσοφοσ καὶ δύο τῶν οἰκείων προσδραμόντεσ ἐνεχείρουν κωλύειν τοὺσ ὑπηρέτασ.

ὁ δὲ Θηραμένησ ἠξίου μηδὲν τούτων πράττειν· τὴν μὲν γὰρ φιλίαν καὶ τὴν ἀνδρείαν ἔφησεν αὐτῶν ἐπαινεῖν, ἑαυτῷ δὲ μεγίστην συμφορὰν ἔσεσθαι, εἰ τοῖσ οὕτωσ οἰκείωσ διακειμένοισ αἴτιοσ ἔσται θανάτου. οἱ δὲ περὶ τὸν Σωκράτην, τῶν μὲν ἄλλων οὐδένα βοηθὸν ἔχοντεσ, τὴν δὲ τῶν ὑπερεχόντων ἀνάτασιν ὁρῶντεσ αὐξανομένην, ἡσυχίαν ἔσχον.

καὶ Θηραμένην μὲν ἀπὸ τῶν βωμῶν ἀποσπάσαντεσ οἷσ ἦν προστεταγμένον, διὰ μέσησ τῆσ ἀγορᾶσ εἵλκυσαν ἐπὶ τὸν θάνατον· οἱ δὲ πολλοὶ τὰ τῆσ φρουρᾶσ ὅπλα καταπεπληγμένοι συνήλγουν τῷ δυστυχοῦντι, καὶ τήν τε ἐκείνου συμφορὰν ἅμα καὶ τὴν περὶ σφᾶσ δουλείαν ἐδάκρυον·

τῶν γὰρ ταπεινῶν ἕκαστοι τὴν Θηραμένουσ ἀρετὴν θεωροῦντεσ οὕτω προπηλακιζομένην, τὴν περὶ αὑτοὺσ ἀσθένειαν οὐδενὶ λόγῳ παραναλωθήσεσθαι διειλήφεισαν. μετὰ δὲ τὸν τούτου θάνατον οἱ τριάκοντα τοὺσ πλουσίουσ ἐπιλεγόμενοι, τούτοισ ψευδεῖσ αἰτίασ ἐπερρίπτουν, καὶ φονεύοντεσ τὰσ οὐσίασ διήρπαζον.

ἀνεῖλον δὲ καὶ Νικήρατον τὸν Νικίου τοῦ στρατηγήσαντοσ ἐπὶ Συρακοσίουσ υἱόν, ἄνδρα πρὸσ ἅπαντασ ἐπιεικῆ καὶ φιλάνθρωπον, πλούτῳ δὲ καὶ δόξῃ σχεδὸν πρῶτον πάντων Ἀθηναίων· διὸ καὶ συνέβη πᾶσαν οἰκίαν συναλγῆσαι τῇ τἀνδρὸσ τελευτῇ, τῆσ διὰ τὴν ἐπιείκειαν μνήμησ προαγούσησ εἰσ δάκρυα.

οὐ μὴν ἔληγόν γε τῆσ παρανομίασ οἱ τύραννοι, πολὺ δὲ μᾶλλον ἐπίτασιν λαμβανούσησ τῆσ ἀπονοίασ τῶν μὲν ξένων τοὺσ πλουσιωτάτουσ ἑξήκοντα κατέσφαξαν, ὅπωσ τῶν χρημάτων κυριεύσωσι, τῶν δὲ πολιτῶν καθ’ ἡμέραν ἀναιρουμένων οἱ τοῖσ βίοισ εὐπορούμενοι σχεδὸν ἅπαντεσ ἔφυγον ἐκ τῆσ πόλεωσ. ἀνεῖλον δὲ καὶ Αὐτόλυκον, ἄνδρα παρρησιαστήν, καὶ καθόλου τοὺσ χαριεστάτουσ ἐπέλεγον.

ἐπὶ τοσοῦτο δὲ κατέφθειραν τὴν πόλιν, ὥστε φυγεῖν τοὺσ Ἀθηναίουσ πλείουσ τῶν ἡμίσεων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION