Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 2

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 2)

παρὰ μὲν γὰρ Ἀθηναίοισ τριάκοντα τύραννοι γενόμενοι διὰ τὴν ἰδίαν πλεονεξίαν τήν τε πατρίδα μεγάλοισ ἀτυχήμασι περιέβαλον καὶ αὐτοὶ ταχὺ τὴν δύναμιν ἀποβαλόντεσ ἀθάνατον ἑαυτῶν ὄνειδοσ καταλελοίπασι, Λακεδαιμόνιοι δὲ περιποιησάμενοι τὴν τῆσ Ἑλλάδοσ ἀρχὴν ἀναμφισβήτητον, τότε ταύτησ ἐστερήθησαν, ὅτε πράξεισ ἀδίκουσ κατὰ τῶν συμμάχων ἐπιτελεῖν ἐπεχείρησαν· αἱ γὰρ τῶν ἡγεμόνων ὑπεροχαὶ τηροῦνται μὲν εὐνοίᾳ καὶ δικαιοσύνῃ, καταλύονται δὲ ἀδικήμασι καὶ μίσει τῶν ὑποτεταγμένων. παραπλησίωσ δὲ καὶ Διονύσιοσ ὁ Συρακοσίων τύραννοσ, καίπερ εὐτυχέστατοσ τῶν δυναστῶν γεγονώσ, ζῶν μὲν οὐ διέλιπεν ἐπιβουλευόμενοσ, καὶ διὰ τὸν φόβον ἠναγκάζετο φέρειν ὑπὸ τὸν χιτῶνα σιδηροῦν θώρακα, τελευτήσασ δὲ μέγιστον εἰσ βλασφημίασ παράδειγμα καταλέλοιπε τὸν ἑαυτοῦ βίον εἰσ ἅπαντα τὸν αἰῶνα.

ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν τοῖσ οἰκείοισ χρόνοισ ἕκαστον ἀναγράψομεν σαφέστερον, νῦν δ’ ἐπὶ τὰ συνεχῆ τοῖσ προϊστορημένοισ τρεψόμεθα, τοὺσ χρόνουσ μόνον διορίζοντεσ.

ἐν μὲν γὰρ ταῖσ πρὸ ταύτησ βίβλοισ ἀνεγράψαμεν τὰσ ἀπὸ Τροίασ ἁλώσεωσ πράξεισ ἑώσ ἐπὶ τὴν κατάλυσιν τοῦ τε Πελοποννησιακοῦ πολέμου καὶ τῆσ Ἀθηναίων ἡγεμονίασ, διελθόντεσ ἔτη ἑπτακόσια ἑβδομήκοντα ἐννέα·

ἐν ταύτῃ δὲ τὰσ συνεχεῖσ πράξεισ προσαναπληροῦντεσ ἀρξόμεθα ἐκ τῶν κατασταθέντων Ἀθήνησι τριάκοντα τυράννων, καταλήξομεν δὲ ἐπὶ τὴν Ῥώμησ ἅλωσιν ὑπὸ Γαλατῶν, περιλαβόντεσ ἔτη δέκα ὀκτώ. ἀναρχίασ γὰρ οὔσησ Ἀθήνησι διὰ τὴν κατάλυσιν τῆσ ἡγεμονίασ, ἔτοσ μὲν ἦν ὀγδοηκοστὸν πρὸσ τοῖσ ἑπτακοσίοισ μετὰ τὴν Τροίασ ἅλωσιν, ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ χιλίαρχοι διεδέξαντο τὴν ὕπατον ἀρχὴν τέτταρεσ, Γάιοσ Φολούιοσ καὶ Γάιοσ Σερουίλιοσ καὶ Γάιοσ Οὐαλέριοσ καὶ Νουμέριοσ Φάβιοσ, ἤχθη δὲ Ὀλυμπιὰσ κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν τετάρτη πρὸσ ταῖσ ἐνενήκοντα, καθ’ ἣν ἐνίκα Κορκίνασ Λαρισαῖοσ.

κατὰ δὲ τούτουσ τοὺσ χρόνουσ Ἀθηναῖοι μὲν καταπεπονημένοι ἐποιήσαντο συνθήκασ πρὸσ Λακεδαιμονίουσ, καθ’ ἃσ ἔδει τὰ τείχη τῆσ πόλεωσ καθελεῖν καὶ τῇ πατρίῳ πολιτείᾳ χρῆσθαι.

καὶ τὰ μὲν τείχη περιεῖλον, περὶ δὲ τῆσ πολιτείασ πρὸσ ἀλλήλουσ διεφέροντο. οἱ γὰρ τῆσ ὀλιγαρχίασ ὀρεγόμενοι τὴν παλαιὰν κατάστασιν ἔφασαν δεῖν ἀνανεοῦσθαι, καθ’ ἣν παντελῶσ ὀλίγοι τῶν ὅλων προειστήκεισαν·

οἱ δὲ πλεῖστοι δημοκρατίασ ὄντεσ ἐπιθυμηταὶ τὴν τῶν πατέρων πολιτείαν προεφέροντο, καὶ ταύτην ἀπέφηναν ὁμολογουμένωσ οὖσαν δημοκρατίαν. ἀντιλογίασ δὲ γενομένησ περὶ τούτων ἐπί τινασ ἡμέρασ, οἱ τὰσ ὀλιγαρχίασ αἱρούμενοι πρὸσ Λύσανδρον διεπρεσβεύσαντο τὸν Σπαρτιάτην ‐ οὗτοσ γὰρ καταλυθέντοσ τοῦ πολέμου τὰ κατὰ τὰσ πόλεισ ἀπέσταλτο διοικῆσαι, καὶ ὀλιγαρχίαι ἐν ταῖσ πλείσταισ καθίσταντο ‐ ἐλπίζοντεσ ὅπερ ἦν εἰκόσ, συνεπιλήψεσθαι τῆσ ἐπιβολῆσ αὐτοῖσ.

διέπλευσαν οὖν εἰσ Σάμον· ἐκεῖ γὰρ ἐτύγχανε διατρίβων ὁ Λύσανδροσ, προσφάτωσ κατειληφὼσ τὴν πόλιν. παρακαλούντων δὲ αὐτὸν πρὸσ τὸ συνεργῆσαι συνεπένευσε, καὶ τῆσ μὲν Σάμου Θώρακα τὸν Σπαρτιάτην ἁρμοστὴν κατέστησεν, αὐτὸσ δὲ μετὰ νεῶν ἑκατὸν κατέπλευσεν εἰσ τὸν Πειραιέα.

συναγαγὼν δ’ ἐκκλησίαν συνεβούλευσε τοῖσ Ἀθηναίοισ ἑλέσθαι τριάκοντα ἄνδρασ τοὺσ ἀφηγησομένουσ τῆσ πολιτείασ καὶ πάντα διοικήσοντασ τὰ κατὰ τὴν πόλιν. ἀντειπόντοσ δὲ τοῦ Θηραμένουσ καὶ τὰσ συνθήκασ ἀναγινώσκοντοσ, ὅτι τῇ πατρίῳ συνεφώνησε χρήσεσθαι πολιτείᾳ, καὶ δεινὸν εἶναι λέγοντοσ, εἰ παρὰ τοὺσ ὁρ́κουσ ἀφαιρεθήσονται τὴν ἐλευθερίαν, ὁ Λύσανδροσ ἔφη λελύσθαι τὰσ συνθήκασ ὑπὸ Ἀθηναίων·

ὕστερον γὰρ τῶν συγκειμένων ἡμερῶν καθῃρηκέναι τὰ τείχη. ἀνετείνατο δὲ καὶ τῷ Θηραμένει τὰσ μεγίστασ ἀπειλάσ, ἀποκτενεῖν φήσασ, εἰ μὴ παύσεται Λακεδαιμονίοισ ἐναντιούμενοσ. διόπερ ὅ τε Θηραμένησ καὶ ὁ δῆμοσ καταπλαγεὶσ ἠναγκάζετο χειροτονίᾳ καταλῦσαι τὴν δημοκρατίαν.

ᾑρέθησαν οὖν τριάκοντα ἄνδρεσ οἱ διοικήσοντεσ τὰ κοινὰ τῆσ πόλεωσ, ἁρμόζοντεσ μὲν τῷ λόγῳ, τύραννοι δὲ τοῖσ πράγμασιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION