Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 116

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 116)

τῶν δὲ Ῥωμαίων ἐν τοιαύταισ ταραχαῖσ ὄντων, οἱ παροικοῦντεσ Τυρρηνοὶ μετὰ δυνάμεωσ ἁδρᾶσ ἐπεπορεύοντο τὴν τῶν Ῥωμαίων χώραν λεηλατοῦντεσ, καὶ πολλῶν μὲν σωμάτων, οὐκ ὀλίγησ δ’ ὠφελείασ ἐγκρατεῖσ ἐγένοντο. οἱ δ’ εἰσ τοὺσ Βηίουσ τῶν Ῥωμαίων πεφευγότεσ ἀπροσδοκήτωσ τοῖσ Τυρρηνοῖσ ἐπιπεσόντεσ ἐτρέψαντο, καὶ τήν τε λείαν ἀφείλαντο καὶ τῆσ παρεμβολῆσ ἐκυρίευσαν. ἐγκρατεῖσ δὲ γενόμενοι πολλῶν ὅπλων τοῖσ τε ἀνόπλοισ οὖσι διέδωκαν καὶ τοὺσ ἀπὸ τῆσ χώρασ ἀθροίζοντεσ καθώπλιζον·

ἐβούλοντο γὰρ τοὺσ εἰσ τὸ Καπετώλιον συμπεφευγότασ ἐκ τῆσ πολιορκίασ ἐξελέσθαι. ἀπορούντων δ’ αὐτῶν, ᾧ τρόπῳ δηλώσειαν τοῖσ συγκεκλειμένοισ διὰ τὸ τοὺσ Κελτοὺσ μεγάλαισ δυνάμεσι περιστρατοπεδεύειν, Κομίνιόσ τισ Πόντιοσ ὑπέσχετο παραθαρρύνειν τοὺσ ἐν τῷ Καπετωλίῳ.

ὁρμήσασ οὖν μόνοσ καὶ διανηξάμενοσ νυκτὸσ τὸν ποταμόν, ἔλαθε προσελθών τινα πέτραν τοῦ Καπετωλίου δύσβατον, καὶ ταύτῃ μόγισ ἑαυτὸν ἑλκύσασ ἐδήλωσε τοῖσ ἐν τῷ Καπετωλίῳ περὶ τῶν συνηθροισμένων εἰσ Βηίουσ καὶ διότι καιρὸν τηρήσαντεσ ἐπιθήσονται τοῖσ Κελτοῖσ.

οὗτοσ μὲν οὖν καταβὰσ ᾗπερ ἀνέβη καὶ διακολυμβήσασ τὸν Τίβεριν, εἰσ Βηίουσ ἀνέστρεψεν· οἱ δὲ Κελτοὶ κατανοήσαντεσ τὰ ἴχνη τοῦ προσφάτωσ ἀναβεβηκότοσ, συνετάξαντο κατὰ τῆσ αὐτῆσ πέτρασ ἀναβῆναι νυκτόσ.

διὸ καὶ περὶ μέσασ νύκτασ οἱ μὲν φύλακεσ παρερρᾳθυμηκότεσ ἦσαν τῆσ φυλακῆσ διὰ τὴν ὀχυρότητα τοῦ τόπου, τῶν δὲ Κελτῶν τινεσ κατὰ τῆσ πέτρασ προσανέβησαν. τοὺσ μὲν οὖν φύλακασ ἔλαθον, χῆνεσ δ’ ἱεροὶ τῆσ Ἥρασ τρεφόμενοι, καὶ θεωρήσαντεσ ἀναβαίνοντασ κραυγὴν ἐποίουν.

συνδραμόντων δὲ τῶν φυλάκων ἐπὶ τὸν τόπον, οὗτοι μὲν καταπλαγέντεσ οὐκ ἐτόλμων προσελθεῖν, Μάρκοσ δέ τισ Μάλλιοσ, ἔνδοξοσ ἀνήρ, ἐκβοηθήσασ ἐπὶ τὸν τόπον τῷ μὲν ξίφει τὴν χεῖρα τοῦ προσαναβαίνοντοσ ἀπέκοψε, τῷ δὲ θυρεῷ πατάξασ εἰσ τὸ στῆθοσ ἀπεκύλισεν αὐτὸν ἀπὸ τῆσ πέτρασ. παραπλησίωσ δὲ καὶ τοῦ δευτέρου προσαναβαίνοντοσ ἀπολομένου, οἱ λοιποὶ ταχέωσ πάντεσ ἔφυγον·

ἀπορρῶγοσ δὲ τῆσ πέτρασ οὔσησ ἅπαντεσ κατακρημνισθέντεσ ἐτελεύτησαν. διόπερ πρεσβευομένων τῶν Ῥωμαίων περὶ διαλύσεωσ, ἐπείσθησαν χιλίασ λαβόντεσ λίτρασ χρυσίου τὴν πόλιν ἐκλιπεῖν καὶ ἐκ τῆσ Ῥωμαίων χώρασ ἀπαλλαγῆναι. Ῥωμαῖοι δέ, τῶν μὲν οἰκιῶν κατεσκαμμένων, τῶν δὲ πλείστων πολιτῶν ἀπολωλότων, ἔδωκαν ἐξουσίαν τῷ βουλομένῳ καθ’ ὃν προῄρηται τόπον οἰκίαν οἰκοδομεῖν, καὶ δημοσίασ κεραμῖδασ ἐχορήγουν, αἳ μέχρι τοῦ νῦν πολιτικαὶ καλοῦνται.

ἁπάντων οὖν πρὸσ τὴν ἰδίαν προαίρεσιν οἰκοδομούντων, συνέβη τὰσ κατὰ πόλιν ὁδοὺσ στενὰσ γενέσθαι καὶ καμπὰσ ἐχούσασ·

διόπερ ὕστερον αὐξηθέντεσ οὐκ ἠδυνήθησαν εὐθείασ ποιῆσαι τὰσ ὁδούσ. λέγουσι δέ τινεσ καὶ διότι τὸν χρυσοῦν κόσμον αἱ γυναῖκεσ εἰσ τὴν κοινὴν σωτηρίαν εἰσενέγκασαι ταύτησ ἔτυχον παρὰ τοῦ δήμου τιμῆσ, ὥστ’ ἐξουσίαν ἔχειν ἐφ’ ἁρμάτων ὀχεῖσθαι κατὰ τὴν πόλιν. ταπεινῶν δ’ ὄντων τῶν Ῥωμαίων διὰ τὴν προειρημένην συμφοράν, οἱ Οὐόλσκοι πρὸσ αὐτοὺσ πόλεμον ἐξήνεγκαν.

οἱ μὲν οὖν χιλίαρχοι τῶν Ῥωμαίων καταγράψαντεσ στρατιώτασ, καὶ προαγαγόντεσ τὴν δύναμιν εἰσ ὕπαιθρον, ἐν τῷ καλουμένῳ Μαρκίῳ κατεστρατοπέδευσαν, ἀπέχοντεσ ἀπὸ Ῥώμησ σταδίουσ διακοσίουσ. τῶν δὲ Οὐόλσκων μετὰ μείζονοσ στρατιᾶσ ἀντικαθημένων καὶ τῇ παρεμβολῇ προσβαλλόντων, οἱ κατὰ τὴν Ῥώμην φοβηθέντεσ ὑπὲρ τῶν ἐν τῷ στρατοπέδῳ, κατέστησαν αὐτοκράτορα μὲν Μάρκον Φούριον οὗτοι δὲ πάντασ τοὺσ ἐν ἡλικίᾳ καθοπλίσαντεσ νυκτὸσ ἐξῆλθον, καὶ καταλαβόντεσ ἅμ’ ἡμέρᾳ τοὺσ Οὐόλσκουσ τῇ παρεμβολῇ προσμαχομένουσ, ἐπιφανέντεσ κατὰ νώτου ῥᾳδίωσ ἐτρέψαντο.

ἐξελθόντων δὲ καὶ τῶν ἐκ τῆσ παρεμβολῆσ, εἰσ μέσον ἀποληφθέντεσ οἱ Οὐόλσκοι σχεδὸν ἅπαντεσ κατεκόπησαν.

διόπερ τὸν ἔμπροσθεν χρόνον ἰσχυροὶ δοκοῦντεσ εἶναι, διὰ τὴν συμφορὰν ταύτην ἀσθενέστατοι τῶν περιοικούντων ἐθνῶν ἐγενήθησαν. μετὰ δὲ τὴν μάχην ἀκούσασ ὁ αὐτοκράτωρ πορθεῖσθαι Βώλασ ὑπὸ Αἰκουλανῶν, τῶν νῦν Αἰκίκλων καλουμένων, ἀγαγὼν τὴν δύναμιν τοὺσ πλείστουσ τῶν πολιορκούντων ἀνεῖλεν.

ἐκεῖθεν δ’ ἀνέζευξεν εἰσ Σουτριανήν, οὖσαν ἀποικίαν, ἣν οἱ Τυρρηνοὶ βίᾳ κατειλήφεισαν. προσπεσὼν οὖν ἄφνω τοῖσ Τυρρηνοῖσ πολλοὺσ μὲν αὐτῶν ἀνεῖλε, τὴν δὲ πόλιν ἀνέσωσε τοῖσ Σουτριαίοισ. τῶν δ’ ἀπεληλυθότων Γαλατῶν ἀπὸ Ῥώμησ Οὐεάσκιον τὴν πόλιν σύμμαχον οὖσαν Ῥωμαίων πορθούντων, ἐπιθέμενοσ αὐτοῖσ ὁ αὐτοκράτωρ καὶ τοὺσ πλείστουσ ἀποκτείνασ τῆσ ἀποσκευῆσ πάσησ ἐκυρίευσεν, ἐν ᾗ καὶ τὸ χρυσίον ἦν ὃ εἰλήφεισαν εἰσ Ῥώμην καὶ σχεδὸν ἅπαντα τὰ διηρπασμένα κατὰ τὴν τῆσ πόλεωσ ἅλωσιν.

τοσαῦτα δὲ διαπραξάμενοσ διὰ τὸν φθόνον τῶν δημάρχων ἐκωλύθη θρίαμβον καταγαγεῖν.

ἔνιοι δέ φασιν αὐτὸν ἀπὸ Τούσκων θρίαμβον ἀγαγεῖν ἐπὶ λευκοῦ τεθρίππου, καὶ διὰ τοῦτο δυσὶν ὕστερον ἔτεσιν ὑπὸ τοῦ δήμου πολλοῖσ χρήμασι καταδικασθῆναι· περὶ οὗ κατὰ τοὺσ οἰκείουσ χρόνουσ ἐπιμνησθησόμεθα. οἱ δ’ εἰσ τὴν Ιἀπυγίαν τῶν Κελτῶν ἐληλυθότεσ ἀνέστρεψαν διὰ τῆσ τῶν Ῥωμαίων χώρασ·

καὶ μετ’ ὀλίγον ὑπὸ Κερίων ἐπιβουλευθέντεσ νυκτὸσ ἅπαντεσ κατεκόπησαν ἐν τῷ Τραυσίῳ πεδίῳ. Καλλισθένησ δ’ ὁ ἱστοριογράφοσ ἀπὸ τῆσ κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν γενομένησ εἰρήνησ τοῖσ Ἕλλησι πρὸσ Ἀρταξέρξην τὸν τῶν Περσῶν βασιλέα τὴν ἱστορίαν ἦρκται γράφειν·

διελθὼν δὲ τριακονταετῆ χρόνον ἔγραψε μὲν βύβλουσ δέκα, τὴν δὲ τελευταίαν κατέπαυσε τῆσ συντάξεωσ εἰσ τὴν ὑπὸ τοῦ Φιλομήλου τοῦ Φωκέωσ κατάληψιν τοῦ ἐν Δελφοῖσ ἱεροῦ. ἡμεῖσ δ’ ἐπεὶ πάρεσμεν ἐπὶ τὴν γενομένην τοῖσ Ἕλλησιν εἰρήνην πρὸσ Ἀρταξέρξην καὶ τὸν τῆσ Ῥώμησ ὑπὸ Γαλατῶν κίνδυνον, κατὰ τὴν ἐν ἀρχῇ πρόθεσιν τοῦτο τέλοσ ποιησόμεθα τῆσδε τῆσ βύβλου.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION