Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 113

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 113)

καθ’ ὃν δὲ καιρὸν μάλιστα Ῥήγιον ἐπολιόρκει Διονύσιοσ, οἱ κατοικοῦντεσ τὰ πέραν τῶν Ἄλπεων Κελτοὶ τὰ στενὰ διελθόντεσ μεγάλαισ δυνάμεσι κατελάβοντο τὴν μεταξὺ χώραν τοῦ τε Ἀπεννίνου καὶ τῶν Ἄλπεων ὀρῶν, ἐκβάλλοντεσ τοὺσ κατοικοῦντασ Τυρρηνούσ. τούτουσ δ’ ἔνιοί φασιν ἀπὸ τῶν ἐν Τυρρηνίᾳ δώδεκα πόλεων ἀποικισθῆναι·

τινὲσ δέ φασι Πελασγοὺσ πρὸ τῶν Τρωικῶν ἐκ Θετταλίασ φυγόντασ τὸν ἐπὶ Δευκαλίωνοσ γενόμενον κατακλυσμὸν ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ κατοικῆσαι. τῶν οὖν Κελτῶν κατ’ ἔθνη διελομένων τὴν χώραν, οἱ καλούμενοι Σέννωνεσ ἔτυχον λαβόντεσ τὸν πορρωτάτω κείμενον τόπον τῶν ὀρῶν παρὰ θάλατταν.

ὄντοσ δ’ αὐτοῦ καυματώδουσ, δυσθετοῦντεσ ἔσπευδον μετοικῆσαι, καὶ τοὺσ νεωτέρουσ καθοπλίσαντεσ ἀπέστειλαν ζητεῖν χώραν, ἐν ᾗ κατοικήσουσιν. εἰσβαλόντεσ οὖν εἰσ Τυρρηνίαν, καὶ τὸν ἀριθμὸν ὄντεσ περὶ τρισμυρίουσ, τὴν τῶν Κλουσίνων χώραν ἐπόρθουν. καθ’ ὃν δὴ χρόνον ὁ δῆμοσ ὁ τῶν Ῥωμαίων πρέσβεισ ἀπέστειλεν εἰσ Τυρρηνίαν τοὺσ κατασκεψομένουσ τὴν στρατιὰν τῶν Κελτῶν.

παραγενόμενοι δὲ οἱ πρέσβεισ εἰσ Κλούσιον καὶ θεωρήσαντεσ παράταξιν γενομένην, ἀνδρειότεροι μᾶλλον ἢ φρονιμώτεροι γενηθέντεσ παρετάξαντο τοῖσ Κλουσίνοισ πρὸσ τοὺσ πολιορκοῦντασ. εὐημερήσαντοσ δὲ θατέρου τῶν πρεσβευτῶν καί τινα τῶν ἐνδοξοτέρων ἐπάρχων ἀποκτείναντοσ, γνόντεσ οἱ Κελτοὶ τὸ γεγονὸσ εἰσ Ῥώμην πρέσβεισ ἀπέστειλαν τοὺσ ἐξαιτήσοντασ τὸν πρεσβευτὴν τὸν ἀδίκου πολέμου προκαταρξάμενον.

ἡ δὲ γερουσία τὸ μὲν πρῶτον ἔπειθε τοὺσ πρεσβευτὰσ τῶν Κελτῶν χρήματα λαβεῖν περὶ τῶν ἠδικημένων·

ὡσ δ’ οὐ προσεῖχον, ἐψηφίσαντο παραδοῦναι τὸν κατηγορούμενον. ὁ δὲ πατὴρ τοῦ μέλλοντοσ παραδίδοσθαι, τῶν χιλιάρχων εἷσ ὢν τῶν τὴν ὑπατικὴν ἐξουσίαν ἐχόντων, προεκαλέσατο τὴν δίκην ἐπὶ τὸν δῆμον, καὶ δυνατὸσ ὢν ἐπὶ τοῖσ πλήθεσιν ἔπεισεν ἄκυρον ποιῆσαι τὴν κρίσιν τῆσ συγκλήτου. ὁ μὲν οὖν δῆμοσ ἐν τοῖσ ἔμπροσθεν χρόνοισ πάντα πειθόμενοσ τῇ γερουσίᾳ, τότε πρῶτον ἤρξατο διαλύειν τὸ κριθὲν ὑπὸ τῆσ συγκλήτου.

οἱ δὲ τῶν Κελτῶν πρέσβεισ παραγενηθέντεσ εἰσ τὸ σφέτερον στρατόπεδον ἀπήγγειλαν τὴν τῶν Ῥωμαίων ἀπόκρισιν.

ἐφ’ ᾗ μεγάλωσ ἀγανακτήσαντεσ, καὶ προσλαβόμενοι παρὰ τῶν ὁμοεθνῶν δύναμιν, ἐπ’ αὐτὴν ἠπείγοντο τὴν Ῥώμην, ὄντεσ πλείουσ τῶν ἑπτακισμυρίων. οἱ δὲ χιλίαρχοι τῶν Ῥωμαίων ἐπὶ τῆσ ἰδίασ ἐξουσίασ ὄντεσ, καὶ τὴν τῶν Κελτῶν ἔφοδον ἀκούοντεσ, ἅπαντασ τοὺσ ἐν ἡλικίᾳ καθώπλισαν. ἐξελθόντεσ δὲ πανδημεὶ καὶ διαβάντεσ τὸν Τίβεριν παρὰ τὸν ποταμὸν ἤγαγον τὴν δύναμιν σταδίουσ ὀγδοήκοντα, καὶ τῶν Γαλατῶν ἀπαγγελλομένων προσιέναι διέταττον τὸ στρατόπεδον.

τοὺσ μὲν οὖν ἀνδρειοτάτουσ δισμυρίουσ καὶ τετρακισχιλίουσ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ μέχρι τῶν λόφων διέταξαν, ἐπὶ δὲ τῶν ὑψηλοτάτων λόφων τοὺσ ἀσθενεστάτουσ ἔστησαν.

οἱ δὲ Κελτοί, μακρὰν τὴν φάλαγγα παρεκτείνοντεσ, εἴτε κατὰ τύχην εἴτε κατὰ πρόνοιαν τοὺσ ἀρίστουσ ἔστησαν ἐπὶ τῶν λόφων. ἅμα δ’ αἱ σάλπιγγεσ παρ’ ἀμφοτέροισ ἐσήμαινον καὶ τὰ στρατόπεδα συνῄεσαν εἰσ μάχην μετὰ πολλῆσ κραυγῆσ.

οἱ δ’ ἐπίλεκτοι τῶν Κελτῶν ἀντιτεταγμένοι τοῖσ ἀσθενεστάτοισ τῶν Ῥωμαίων ῥᾳδίωσ αὐτοὺσ ἀπὸ τῶν λόφων ἐτρέψαντο. διόπερ τούτων ἀθρόων φευγόντων πρὸσ τοὺσ ἐν τῷ πεδίῳ Ῥωμαίουσ, αἵ τε τάξεισ ἐπεταράττοντο καὶ τῶν Κελτῶν ἐπικειμένων καταπλαγέντεσ ἔφευγον.

τῶν δὲ πλείστων παρὰ τὸν ποταμὸν ὁρμησάντων καὶ διὰ τὴν ταραχὴν ἀλλήλοισ ἐμπιπτόντων, οὐχ ὑστέρουν οἱ Κελτοὶ τοὺσ ἐσχάτουσ ἀεὶ φονεύοντεσ· διὸ καὶ τὸ πεδίον ἅπαν νεκρῶν κατεστρώθη. τῶν δὲ φευγόντων ἐπὶ τὸν ποταμὸν οἱ μὲν ἀνδρειότατοι μετὰ τῶν ὅπλων διενήχοντο, τὴν πανοπλίαν ἐν ἴσῳ καὶ τὴν ψυχὴν προτιμῶντεσ·

σφοδροῦ δὲ τοῦ ῥεύματοσ ὄντοσ, τινὲσ μὲν ὑπὸ τοῦ βάρουσ τῶν ὅπλων καταδυόμενοι διεφθείροντο, τινὲσ δὲ μετὰ πολλῆσ κακοπαθείασ ἐφ’ ἱκανὸν διάστημα παρενεχθέντεσ μόγισ ἐσώθησαν. ἐπικειμένων δὲ τῶν πολεμίων καὶ παρὰ τὸν ποταμὸν πολλοὺσ ἀναιρούντων, οἱ πλεῖστοι τῶν ὑπολειπομένων ῥιπτοῦντεσ τὰ ὅπλα διενήχοντο τὸν Τίβεριν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION