Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 106

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 106)

ἐπὶ δὲ Ῥήγιον ἀναζεύξαντοσ αὐτοῦ, καὶ μετὰ τῆσ δυνάμεωσ παρεσκευασμένου πολιορκεῖν διὰ τὴν περὶ τῆσ ἐπιγαμίασ ὕβριν, ἀγωνία πολλὴ κατεῖχε τοὺσ Ῥηγίνουσ· οὔτε γὰρ συμμάχουσ οὔτε δύναμιν ἀξιόμαχον εἶχον, πρὸσ δὲ τούτοισ ᾔδεισαν ὅτι τῆσ πόλεωσ ἁλούσησ οὔτ’ ἔλεοσ οὔτε δέησισ αὐτοῖσ ἀπελείπετο. διόπερ ἔκριναν ἀποστεῖλαι πρέσβεισ τοὺσ δεησομένουσ μετρίωσ αὐτοῖσ χρήσασθαι καὶ παρακαλέσαι μηδὲν περὶ αὐτῶν ὑπὲρ ἄνθρωπον βουλεύσασθαι.

ὁ δὲ Διονύσιοσ τριακόσια τάλαντα πραξάμενοσ καὶ τὰσ ναῦσ ἁπάσασ παραλαβὼν οὔσασ ἑβδομήκοντα, προσέταξεν ἑκατὸν ὁμήρουσ δοῦναι δοθέντων δὲ πάντων ἀνέζευξεν ἐπὶ Καυλωνίαν.

ταύτησ δὲ τοὺσ μὲν ἐνοικοῦντασ εἰσ Συρακούσασ μετῴκισε καὶ πολιτείαν δοὺσ πέντε ἔτη συνεχώρησεν ἀτελεῖσ εἶναι, τὴν δὲ πόλιν κατασκάψασ τοῖσ Λοκροῖσ τὴν χώραν τῶν Καυλωνιατῶν ἐδωρήσατο. Ῥωμαῖοι δὲ Λιφοίκουαν πόλιν ἐκ τοῦ τῶν Αἰκῶν ἔθνουσ ἑλόντεσ, κατὰ τὰσ τῶν ὑπάτων εὐχὰσ μέγαν ἀγῶνα τῷ Διὶ συνετέλεσαν.

τοῦ δ’ ἔτουσ τούτου διεληλυθότοσ Ἀθήνησι μὲν ἦρχε Πυργίων, ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ τὴν ὕπατον ἀρχὴν μετέλαβον χιλίαρχοι τέσσαρεσ, Λεύκιοσ Λουκρήτιοσ, Σερούιοσ Σουλπίκιοσ, Γάιοσ Αἰμίλιοσ , Ὀλυμπιὰσ δ’ ἤχθη ὀγδόη πρὸσ ταῖσ ἐνενήκοντα, καθ’ ἣν ἐνίκα Σώσιπποσ Ἀθηναῖοσ.

τούτων δὲ τὴν ἀρχὴν παρειληφότων Διονύσιοσ ὁ τῶν Συρακοσίων δυνάστησ πορευθεὶσ εἰσ Ἱππώνιον μετὰ τῆσ δυνάμεωσ, τοὺσ μὲν κατοικοῦντασ ἐν αὐτῇ μετῴκισεν εἰσ τὰσ Συρακούσασ, τὴν δὲ πόλιν κατασκάψασ τοῖσ Λοκροῖσ προσεμέρισε τὴν χώραν.

κατὰ τὸ συνεχὲσ γὰρ ἐφιλοτιμεῖτο τοὺσ Λοκροὺσ εὖ ποιεῖν διὰ τὴν συγχωρηθεῖσαν ἐπιγαμίαν·

τοὺσ δὲ Ῥηγίνουσ ἐπεθύμει τιμωρήσασθαι διὰ τὴν περὶ τῆσ οἰκειότητοσ ἀδικίαν. καθ’ ὃν γὰρ καιρὸν ἀπέστειλε πρὸσ αὐτοὺσ πρέσβεισ ἀξιῶν αὑτῷ συγχωρηθῆναι τῶν πολιτικῶν παρθένων γαμῆσαι, φασὶ τοὺσ Ῥηγίνουσ ἀποκριθῆναι δημοσίᾳ τοῖσ πρέσβεσιν, ὡσ μόνην αὐτῷ συγχωρῆσαι γαμεῖν τὴν τοῦ δημίου θυγατέρα. διὰ τοῦτο βαρέωσ φέρων καὶ δοκῶν ὑπερβαλλόντωσ ὑβρίσθαι, πολὺσ ἦν ἐπὶ τῇ κατ’ αὐτῶν τιμωρίᾳ.

καὶ γὰρ ἐν τῷ πρότερον ἐνιαυτῷ τὴν εἰρήνην συνέθετο πρὸσ αὐτοὺσ οὐ τῆσ φιλίασ ὀρεγόμενοσ, ἀλλὰ τὴν ναυτικὴν δύναμιν παρελέσθαι βουλόμενοσ, οὖσαν τριήρων ἑβδομήκοντα· διελάμβανε γὰρ τῆσ κατὰ θάλατταν βοηθείασ ἀποκλεισθείσησ ῥᾳδίωσ ἐκπολιορκήσειν τὴν πόλιν. διόπερ κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἐνδιατρίβων ἐζήτει πρόφασιν εὔλογον, δι’ ἧσ οὐ παρὰ τὴν ἀξίαν τὴν ἰδίαν δόξει λελυκέναι τὰσ συνθήκασ.

ἀγαγὼν οὖν πρὸσ τὸν πορθμὸν τὰσ δυνάμεισ, τὰ πρὸσ τὴν διάβασιν παρεσκευάζετο.

καὶ πρῶτον μὲν ᾔτει τοὺσ Ῥηγίνουσ ἀγοράσ, ἐπαγγελλόμενοσ ταχέωσ τὰσ δοθείσασ ἀποστέλλειν ἐκ Συρακουσῶν. τοῦτο δ’ ἔπραττεν, ὅπωσ μὴ διδόντων μὲν αὐτῶν δικαίωσ δόξῃ τὴν πόλιν ἑλεῖν, δόντων δ’ ἐνόμιζεν ἐξαναλώσειν αὐτῶν τὸν σῖτον καὶ προσκαθίσασ τὴν πόλιν διὰ τὴν σπάνιν ταχὺ κυριεύσειν αὐτῆσ. οἱ δὲ Ῥηγῖνοι τούτων μὲν οὐδὲν ὑπονοοῦντεσ τὸ μὲν πρῶτον ἐφ’ ἡμέρασ τινὰσ ἐχορήγουν τὰσ τροφὰσ λαμπρῶσ·

ὡσ δὲ πλείονα χρόνον ἐνδιέτριβε, ποτὲ μὲν ἀρρωστίαν, ποτὲ δὲ ἄλλασ προφάσεισ ποριζόμενοσ, ὑπονοήσαντεσ αὐτοῦ τὴν ἐπιβολήν, οὐκέτι παρεῖχον τὰσ τροφὰσ τῷ στρατοπέδῳ. ὁ δὲ Διονύσιοσ ἐπὶ τούτῳ προσποιηθεὶσ ἀγανακτεῖν, τοὺσ μὲν ὁμήρουσ τοῖσ Ῥηγίνοισ ἀπέδωκε, τὴν δὲ πόλιν περιστρατοπεδεύσασ καθ’ ἡμέραν προσβολὰσ ἐποιεῖτο.

κατεσκεύασε δὲ καὶ μηχανημάτων πολὺ πλῆθοσ ἀπίστων τοῖσ μεγέθεσι, δι’ ὧν τὰ τείχη σαλεύων ἐφιλοτιμεῖτο κατὰ κράτοσ ἑλεῖν τὴν πόλιν. οἱ δὲ Ῥηγῖνοι στρατηγὸν ἑλόμενοι Φύτωνα, καὶ πάντασ τοὺσ ἐν ἡλικίᾳ καθοπλίσαντεσ, ταῖσ τε φυλακαῖσ ἐπιμελῶσ ἐχρῶντο καὶ κατὰ τὰσ εὐκαιρίασ ἐξιόντεσ ἐνεπύριζον τὰσ τῶν πολεμίων μηχανάσ.

οὗτοι μὲν οὖν πολλάκισ ὑπὲρ τῆσ πατρίδοσ λαμπρῶσ ἀγωνιζόμενοι πρὸ τῶν τειχῶν, τήν τε τῶν πολεμίων ὀργὴν ἐξέκαυσαν καὶ πολλοὺσ μὲν ἑαυτῶν ἀπέβαλον, οὐκ ὀλίγουσ δὲ καὶ τῶν Σικελιωτῶν ἀνεῖλον.

καὶ αὐτὸν δὲ τὸν Διονύσιον συνέβη λόγχῃ πληγέντα παρὰ τὸν βουβῶνα παρ’ ὀλίγον μὲν τελευτῆσαι, μόγισ δὲ αὑτὸν ἀναλαβεῖν ἐκ τοῦ τραύματοσ.

χρονιζούσησ δὲ τῆσ πολιορκίασ διὰ τὸ τοὺσ Ῥηγίνουσ ἀνυπέρβλητον εἰσφέρεσθαι σπουδὴν ὑπὲρ τῆσ ἐλευθερίασ, Διονύσιοσ τὰσ μὲν δυνάμεισ συνεῖχεν ἐν ταῖσ καθ’ ἡμέραν προσβολαῖσ καὶ τὴν ἐξ ἀρχῆσ πρόθεσιν οὐκ ἐγκατέλειπεν. τῶν δ’ Ὀλυμπίων ἐγγὺσ ὄντων ἀπέστειλεν εἰσ τὸν ἀγῶνα τέθριππα πλείω, διαφέροντα πολὺ τῶν ἄλλων τοῖσ τάχεσι, καὶ σκηνὰσ εἰσ τὴν πανήγυριν διαχρύσουσ καὶ πολυτελέσι ποικίλοισ ἱματίοισ κεκοσμημένασ.

ἔπεμψε δὲ καὶ ῥαψῳδοὺσ τοὺσ κρατίστουσ, ὅπωσ ἐν τῇ πανηγύρει τὰ ποιήματα αὐτοῦ προφερόμενοι ποιήσωσιν ἔνδοξον τὸν Διονύσιον· σφόδρα γὰρ εἰσ τὴν ποιητικὴν ὑπῆρχε μεμηνώσ. τούτων δ’ ἐπιμελητὴν συνεξέπεμψε Θεαρίδην τὸν ἀδελφόν·

ὃσ ἐπεὶ παρεγένετο εἰσ τὴν πανήγυριν, ἐπὶ μὲν τῷ κάλλει τῶν σκηνῶν καὶ τῷ πλήθει τῶν τεθρίππων ἦν περίβλεπτοσ· ὡσ δ’ ἐπεβάλονθ’ οἱ ῥαψῳδοὶ προφέρεσθαι τοῦ Διονυσίου τὰ ποιήματα, κατ’ ἀρχὰσ μὲν διὰ τὴν εὐφωνίαν τῶν ὑποκριτῶν συνέδραμε τὰ πλήθη καὶ πάντεσ ἐθαύμαζον· μετὰ δὲ ταῦτα ἀναθεωροῦντεσ τὴν κακίαν τῶν ποιημάτων, διεγέλων τὸν Διονύσιον καὶ κατεγίνωσκον ἐπὶ τοσοῦτον, ὥστε τινὰσ τολμῆσαι διαρπάζειν τὰσ σκηνάσ. καὶ γὰρ Λυσίασ ὁ ῥήτωρ τότε διατρίβων ἐν Ὀλυμπίᾳ προετρέπετο τὰ πλήθη μὴ προσδέχεσθαι τοῖσ ἱεροῖσ ἀγῶσι τοὺσ ἐξ ἀσεβεστάτησ τυραννίδοσ ἀπεσταλμένουσ θεωρούσ·

ὅτε καὶ τὸν Ὀλυμπιακὸν λόγον ἐπιγραφόμενον ἀνέγνω. τοῦ δ’ ἀγῶνοσ συντελουμένου συνέβη κατὰ τύχην τῶν Διονυσίου τεθρίππων τὰ μὲν ἐκπεσεῖν ἐκ τοῦ δρόμου, τὰ δ’ ἀλλήλοισ ἐμπεσόντα συντριβῆναι, παραπλησίωσ δὲ καὶ τὴν παρακομίζουσαν ναῦν τοὺσ θεωροὺσ ἀπὸ τῶν ἀγώνων ἀναχθεῖσαν εἰσ τὴν Σικελίαν ἐκπεσεῖν τῆσ Ἰταλίασ εἰσ Τάραντα διά τινασ χειμῶνασ.

διὸ καί φασι σωθέντασ τοὺσ ναύτασ εἰσ Συρακούσασ διαγγέλλειν κατὰ τὴν πόλιν, ὅτι διὰ τὴν κακίαν τῶν ποιημάτων οὐ μόνον οἱ ῥαψῳδοῦντεσ, ἀλλὰ σὺν τούτοισ τά τε τέθριππα καὶ ἡ ναῦσ ἐξέπεσον.

ὁ δὲ Διονύσιοσ πυθόμενοσ τὸν τῶν ποιημάτων διασυρμόν, καὶ τῶν κολάκων λεγόντων ὅτι πᾶσι τοῖσ καλῶσ πραττομένοισ φθονοῦντεσ ἐξ ὑστέρου θαυμάζουσιν, οὐκ ἀφίστατο τῆσ περὶ τὴν ποίησιν σπουδῆσ.

Ῥωμαῖοι δὲ πρὸσ Οὐολσινίτασ περὶ Γουράσιον παραταξάμενοι πολλοὺσ τῶν πολεμίων ἀνεῖλον.

τούτων δὲ πραχθέντων ὁ μὲν ἐνιαύσιοσ χρόνοσ παρεληλύθει, παρὰ δὲ τοῖσ Ἀθηναίοισ ἦρχε Θεόδοτοσ, ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν εἶχον χιλίαρχοι ἕξ, Κόιντοσ Καίσων Σουλπίκιοσ, Αἶνοσ Καίσων Φάβιοσ, Κόιντοσ Σερουίλιοσ, Πόπλιοσ Κορνήλιοσ.

τούτων δὲ τὴν ἀρχὴν παρειληφότων Λακεδαιμόνιοι κακοπαθοῦντεσ τῷ πολέμῳ τῷ τε πρὸσ τοὺσ Ἕλληνασ καὶ τῷ πρὸσ τοὺσ Πέρσασ, Ἀνταλκίδαν τὸν ναύαρχον ἐξαπέστειλαν πρὸσ Ἀρταξέρξην ὑπὲρ εἰρήνησ.

διαλεχθέντοσ δ’ αὐτοῦ περὶ ὧν ἦν ἀπεσταλμένοσ ἐνδεχομένωσ, ὁ βασιλεὺσ ἔφησεν ἐπὶ τοῖσδε ποιήσασθαι τὴν εἰρήνην·

τὰσ μὲν κατὰ τὴν Ἀσίαν Ἑλληνίδασ πόλεισ ὑπὸ βασιλέα τετάχθαι, τοὺσ δ’ ἄλλουσ Ἕλληνασ ἅπαντασ αὐτονόμουσ εἶναι· τοῖσ δὲ ἀπειθοῦσι καὶ μὴ προσδεχομένοισ τὰσ συνθήκασ διὰ τῶν εὐδοκούντων πολεμήσειν. οἱ μὲν οὖν Λακεδαιμόνιοι τούτοισ εὐδοκήσαντεσ ἡσυχίαν ἦγον, Ἀθηναῖοι δὲ καὶ Θηβαῖοι καί τινεσ ἕτεροι τῶν Ἑλλήνων βαρέωσ ἔφερον ἐπὶ τῷ τὰσ κατὰ τὴν Ἀσίαν πόλεισ ἐγκαταλελεῖφθαι·

καθ’ αὑτοὺσ δὲ οὐκ ὄντεσ ἀξιόμαχοι, κατ’ ἀνάγκην συνεχώρησαν καὶ προσεδέξαντο τὴν εἰρήνην. καὶ ὁ μὲν βασιλεὺσ διαλυθείσησ τῆσ πρὸσ τοὺσ Ἕλληνασ διαφορᾶσ παρεσκευάζετο τὰσ δυνάμεισ εἰσ τὸν Κυπριακὸν πόλεμον·

ὁ γὰρ Εὐαγόρασ σχεδὸν ὅλην τὴν Κύπρον ἦν κεκτημένοσ καὶ δυνάμεισ ἁδρὰσ συνηθροίκει διὰ τὸ τὸν Ἀρταξέρξην τῷ πρὸσ τοὺσ Ἕλληνασ πολέμῳ διεσπάσθαι. Διονυσίου δὲ σχεδὸν ἑνδέκατον μῆνα Ῥήγιον πολιορκοῦντοσ καὶ τὰσ πανταχόθεν βοηθείασ ἀποκεκλεικότοσ, εἰσ δεινὴν σπάνιν τῶν ἀναγκαίων οἱ κατὰ τὴν πόλιν παρεγενήθησαν·

φασὶ γὰρ παρὰ τοῖσ Ῥηγίνοισ κατ’ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν πέντε μνῶν γενέσθαι τὸν μέδιμνον τοῦ σίτου. καταπονούμενοι δὲ τῇ σιτοδείᾳ τὸ μὲν πρῶτον τούσ τε ἵππουσ καὶ τἄλλα ὑποζύγια κατέφαγον, μετὰ δὲ ταῦτα δέρματα καθέψοντεσ ἐσιτοῦντο, τὸ δὲ τελευταῖον ἐκ τῆσ πόλεωσ ἐξιόντεσ τὴν πρὸσ τοῖσ τείχεσι βοτάνην ἤσθιον καθαπερεί τινα θρέμματα·

οὕτωσ ἡ τῆσ φύσεωσ ἀνάγκη τὴν ἀνθρωπίνην δίαιταν εἰσ ἀλόγων ζῴων τροφὰσ καταφυγεῖν ἐβιάζετο. ὁ δὲ Διονύσιοσ πυθόμενοσ τὸ γινόμενον, οὐχ ὅπωσ ἠλέησε τοὺσ ὑπὲρ ἄνθρωπον πάσχειν ἀναγκαζομένουσ, ἀλλὰ πᾶν τοὐναντίον ἐπαγαγὼν ζεύγη εἷλε τὴν πόαν τοῦ τόπου, ὥστε τὴν ὕλην ἅπασαν ἀφανισθῆναι.

διόπερ ταῖσ ὑπερβολαῖσ τῶν κακῶν νικώμενοι παρέδωκαν τὴν πόλιν οἱ Ῥηγῖνοι τῷ τυράννῳ, τὴν πᾶσαν καθ’ αὐτῶν ἐπιτρέψαντεσ ἐξουσίαν.

ὁ δὲ Διονύσιοσ κατὰ μὲν τὴν πόλιν εὑρ͂ε σωροὺσ νεκρῶν, οἳ διὰ τὴν ἔνδειαν τῆσ τροφῆσ ἐτετελευτήκεισαν· καὶ τοὺσ ζῶντασ δὲ νεκρῶν ἔχοντασ διάθεσιν καὶ παρειμένουσ τὰ σώματα καταλαβών, ἤθροισεν αἰχμαλώτουσ πλείουσ τῶν ἑξακισχιλίων. τὸ μὲν οὖν πλῆθοσ ἀποστείλασ εἰσ Συρακούσασ ἐκέλευσε τοὺσ δόντασ ἀργυρίου μνᾶν ἀπολυτροῦσθαι, τοὺσ δ’ εὐπορῆσαι μὴ δυνηθέντασ ἐλαφυροπώλησε.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION