Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 104

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 104)

διανυσάντων δ’ αὐτῶν τὸ πλεῖστον τῆσ ὁδοῦ καὶ στρατοπεδευσάντων πρὸσ τὸν Ἐλέπορον ποταμόν, ἀνέζευξεν ὁ Διονύσιοσ ἀπὸ τῆσ πόλεωσ καὶ συνήντα τοῖσ Ἰταλιώταισ. ὁ μὲν οὖν Ἕλωρισ μετὰ τῶν ἀρίστων πεντακοσίων προηγεῖτο τῆσ δυνάμεωσ, ὁ δὲ Διονύσιοσ ἔτυχε μὲν ἀπὸ τεσσαράκοντα σταδίων ἐστρατοπεδευκὼσ τῶν ἐναντίων, διὰ δὲ τῶν κατασκόπων μαθὼν ἐγγὺσ ὄντασ τοὺσ πολεμίουσ, ὄρθρου τὴν δύναμιν ἐγείρασ προήγαγεν εἰσ τοὔμπροσθεν. ἅμα δ’ ἡμέρᾳ τοῖσ περὶ τὸν Ἕλωριν ὀλίγοισ οὖσιν ἀπαντήσασ ἄφνω προσεμάχετο, καὶ διεσκευασμένην ἔχων τὴν δύναμιν ἀνοχὴν οὐδ’ ἡντινοῦν ἐδίδου τοῖσ πολεμίοισ.

ὁ δ’ Ἕλωρισ εἰσ πολλὴν ἐμπεσὼν ἀπορίαν, αὐτὸσ μὲν μεθ’ ὧν εἶχεν ὑπέστη τοὺσ ἐπιφερομένουσ, τῶν δὲ φίλων τινὰσ ἀπέστειλεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, ἐπισπεῦσαι τὰ πλήθη παρακελευόμενοσ.

ὧν ταχέωσ ποιησάντων τὸ προσταχθέν, οἱ μὲν Ἰταλιῶται πυθόμενοι τὸν στρατηγὸν καὶ τοὺσ μετ’ αὐτοῦ κινδυνεύοντασ δρομαῖοι παρῆσαν ἐπὶ τὴν βοήθειαν, ὁ δὲ Διονύσιοσ ἀθρόᾳ τῇ δυνάμει περιχυθεὶσ τόν θ’ Ἕλωριν καὶ τοὺσ μετ’ αὐτοῦ γενναίωσ ἀγωνισαμένουσ σχεδὸν ἅπαντασ ἀνεῖλε. τῶν δ’ Ἰταλιωτῶν σποράδην διὰ τὴν σπουδὴν ἐκβοηθούντων, οἱ Σικελιῶται τὰσ τάξεισ διαφυλάττοντεσ ῥᾳδίωσ τῶν πολεμίων περιεγίνοντο.

οὐ μὴν ἀλλ’ ἐπὶ μέν τινα χρόνον οἱ κατὰ τὴν Ἰταλίαν Ἕλληνεσ ὑπέμενον τὸν κίνδυνον, καίπερ ἑαυτῶν πολλοὺσ ὁρῶντεσ ἀναιρουμένουσ· ὡσ δὲ τὴν τοῦ στρατηγοῦ τελευτὴν ἐπύθοντο καὶ διὰ τὸν θόρυβον ἀλλήλοισ ἐμπίπτοντεσ ἠλαττοῦντο μεγάλωσ, τότε δὴ τελέωσ ἀθυμήσαντεσ ἐτράπησαν. πολλῶν δ’ ἀναιρουμένων ἐν τῇ κατὰ τὸ πεδίον τροπῇ, κατέφυγε τὸ πλῆθοσ ἐπί τινα λόφον, ἐρυμνὸν μὲν ὄντα πρὸσ τὴν πολιορκίαν, ἄνυδρον δὲ καὶ δυνάμενον ῥᾳδίωσ ὑπὸ τῶν πολεμίων φυλάττεσθαι.

ὃν ὁ Διονύσιοσ περιστρατοπεδεύσασ τήν τε ἡμέραν ἐκείνην καὶ τὴν νύκτα διηγρύπνησεν ἐν τοῖσ ὅπλοισ, ἐπιμελῶσ ταῖσ φυλακαῖσ χρησάμενοσ. τῇ δ’ ὑστεραίᾳ διὰ τὸ καῦμα καὶ τὴν ἀνυδρίαν οἱ συμπεφευγότεσ κακῶσ ἀπήλλαττον. ἐπικηρυκευσαμένων δ’ αὐτῶν πρὸσ τὸν Διονύσιον καὶ παρακαλούντων λύτρα πράξασθαι, οὐ μέτριοσ ἐν τοῖσ εὐημερήμασι γενόμενοσ προσέταττεν ἀποθέσθαι τὰ ὅπλα καὶ σφᾶσ αὐτοὺσ ἐγχειρίσαι τῷ κρατοῦντι.

σκληροῦ δὲ τοῦ προστάγματοσ ὄντοσ, μέχρι μέν τινοσ διεκαρτέρουν, ὡσ δ’ ὑπὸ τῆσ φυσικῆσ ἀνάγκησ κατεβαροῦντο, παρέδωκαν αὑτοὺσ περὶ ὀγδόην ὡρ́αν, ἤδη τὰ σώματα παρειμένοι. Διονύσιοσ δὲ λαβὼν ῥάβδον καὶ πατάξασ ἐπὶ τοῦ ἐδάφουσ ἠρίθμει τοὺσ καταβαίνοντασ αἰχμαλώτουσ, ὄντασ πλείουσ τῶν μυρίων.

καὶ πάντων αὐτοῦ ὑποπτευόντων τὸ θηριῶδεσ, τοὐναντίον ἐφάνη πάντων ἐπιεικέστατοσ· τούσ τε γὰρ αἰχμαλώτουσ ἀφῆκεν αὐτεξουσίουσ χωρὶσ λύτρων καὶ πρὸσ τὰσ πλείστασ τῶν πόλεων εἰρήνην συνθέμενοσ ἀφῆκεν αὐτονόμουσ.

ἐπὶ δὲ τούτοισ ἐπαίνου τυχὼν ὑπὸ τῶν εὖ παθόντων χρυσοῖσ στεφάνοισ ἐτιμήθη, καὶ σχεδὸν τοῦτ’ ἔδοξε πρᾶξειν ἐν τῷ ζῆν κάλλιστον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION