Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 101

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 101)

μετὰ δὲ ταῦτα Λευκανῶν τὴν Θουρίαν καταδραμόντων οἱ Θούριοι παρήγγειλαν τοῖσ συμμάχοισ κατὰ τάχοσ ἀπαντᾶν μετὰ τῶν ὅπλων· αἱ γὰρ κατὰ τὴν Ἰταλίαν Ἑλληνίδεσ πόλεισ ἐν ταῖσ συνθήκαισ εἶχον οὕτωσ, ἵν’ ἥτισ ἂν ὑπὸ τῶν Λευκανῶν λεηλατηθῇ χώρα, πρὸσ ταύτην ἅπαντεσ παραβοηθῶσιν· ἧσ δ’ ἂν πόλεωσ μὴ καταστῇ τὸ στρατόπεδον ἐπὶ τὴν βοήθειαν, τεθνάναι τοὺσ ἐκείνησ τῆσ πόλεωσ στρατηγούσ. διόπερ τῶν Θουρίων τοὺσ βιβλιαφόρουσ ἀποστειλάντων ἐπὶ τὰσ πόλεισ πρὸσ τὴν τῶν πολεμίων παρουσίαν, ἅπαντεσ παρεσκευάζοντο πρὸσ τὴν ἀνάζευξιν.

αὐτοὶ δὲ προεξαναστάντεσ ταῖσ ὁρμαῖσ καὶ τὸ τῶν συμμάχων πλῆθοσ οὐκ ἀναμείναντεσ, ἀνέζευξαν ἐπὶ τοὺσ Λευκανούσ, ἔχοντεσ πεζοὺσ μὲν πλείουσ τῶν μυρίων τετρακισχιλίων, ἱππεῖσ δὲ σχεδὸν χιλίουσ. καὶ Λευκανοὶ μὲν ἀκούσαντεσ τὴν τῶν πολεμίων ἔφοδον ἀπεχώρησαν εἰσ τὴν ἰδίαν χώραν·

οἱ δὲ Θούριοι κατὰ σπουδὴν ἐμβαλόντεσ εἰσ τὴν Λευκανίαν, τὸ μὲν πρῶτον φρούριον ἐξεῖλον, καὶ πολλῆσ ὠφελείασ κυριεύσαντεσ καθαπερεὶ δέλεαρ ἔλαβον τῆσ ἑαυτῶν ἀπωλείασ. φρονηματισθέντεσ γὰρ ἐπὶ τῷ προτερήματι καταπεφρονηκότωσ διά τινων στενῶν καὶ ἀποκρήμνων ὁδῶν ἐπορεύθησαν, βουλόμενοι Λᾶον πόλιν εὐδαίμονα πολιορκῆσαι. ἐπειδὴ δὲ παρεγενήθησαν εἴσ τι πεδίον κύκλῳ λόφοισ ὑψηλοῖσ καὶ κρημνοῖσ περιειλημμένον, ἐνταῦθα οἱ Λευκανοὶ πάσῃ τῇ δυνάμει διέκλεισαν αὐτοὺσ τῆσ ἐπὶ τὰσ πατρίδασ ἐπανόδου.

παράδοξον δ’ ἐπὶ τῷ λόφῳ καὶ φανερὰν ποιήσαντεσ τὴν ἑαυτῶν ἐπιφάνειαν ἐξέπληξαν τοὺσ Ἕλληνασ διά τε τὸ μέγεθοσ τοῦ στρατοπέδου καὶ τὴν τῶν τόπων δυσχωρίαν· εἶχον γὰρ Λευκανοὶ τότε πεζοὺσ μὲν τρισμυρίουσ, ἱππεῖσ δ’ οὐκ ἐλάττουσ τετρακισχιλίων. τῶν δ’ Ἑλλήνων ἀνελπίστωσ τηλικούτῳ περιεχομένων κινδύνῳ, κατέβαινον εἰσ τὸ πεδίον οἱ βάρβαροι.

γενομένησ δὲ παρατάξεωσ, καὶ τῶν Ἰταλιωτῶν καταπολεμηθέντων ὑπὸ τοῦ πλήθουσ τῶν Λευκανῶν, ἔπεσον μὲν πλείουσ τῶν μυρίων· παρήγγελλον γὰρ οἱ Λευκανοὶ μηθένα ζωγρεῖν· τῶν δὲ λοιπῶν οἱ μὲν ἐπί τινα πρὸσ τῇ θαλάσσῃ λόφον ἔφυγον, οἱ δὲ θεωροῦντεσ ναῦσ μακρὰσ προσπλεούσασ καὶ νομίζοντεσ τὰσ τῶν Ῥηγίνων εἶναι, συνέφυγον εἰσ τὴν θάλασσαν καὶ διενήχοντο ἐπὶ τὰσ τριήρεισ. ἦν δὲ ὁ στόλοσ ὁ προσπλέων Διονυσίου τοῦ τυράννου, καὶ ναύαρχοσ ὑπῆρχεν αὐτῷ Λεπτίνησ ὁ ἀδελφόσ, ἀπεσταλμένοσ τοῖσ Λευκανοῖσ ἐπὶ βοήθειαν.

ὁ μὲν οὖν Λεπτίνησ δεξάμενοσ φιλανθρώπωσ τοὺσ νηχομένουσ ὡσ ἐπὶ τὴν γῆν ἀπεβίβασε καὶ ἔπεισε τοὺσ Λευκανοὺσ ὑπὲρ ἑκάστου τῶν αἰχμαλώτων λαβεῖν ἀργυρίου μνᾶν· οὗτοι δ’ ἦσαν τὸν ἀριθμὸν ὑπὲρ τοὺσ χιλίουσ. γενόμενοσ δὲ τῶν χρημάτων ἐγγυητὴσ καὶ διαλλάξασ τοὺσ Ἰταλιώτασ τοῖσ Λευκανοῖσ ἔπεισεν εἰρήνην ποιήσασθαι, καὶ μεγάλησ ἀποδοχῆσ ἔτυχε παρὰ τοῖσ Ἰταλιώταισ, συμφερόντωσ αὑτῷ, οὐ λυσιτελῶσ δὲ Διονυσίῳ συντεθεικὼσ τὸν πόλεμον.

ἤλπιζε γὰρ ὁ Διονύσιοσ τῶν Ἰταλιωτῶν πολεμούντων πρὸσ Λευκανοὺσ ἐπελθὼν ῥᾳδίωσ ἂν κρατῆσαι τῶν κατ’ Ἰταλίαν πραγμάτων, ἀπολελυμένων δὲ τηλικούτου πολέμου δυσχερῶσ ἂν περιγενέσθαι. διόπερ τοῦτον μὲν ἀπήλλαξε τῆσ ναυαρχίασ, Θεαρίδην δὲ τὸν ἕτερον ἀδελφὸν ἡγεμόνα τοῦ στόλου κατέστησεν. τούτων δὲ πραχθέντων Ῥωμαῖοι τὴν τῶν Οὐεξίων χώραν κατεκληρούχησαν, κατ’ ἄνδρα δόντεσ πλέθρα τέτταρα, ὡσ δέ τινεσ, εἴκοσι ὀκτώ·

καὶ πρὸσ μὲν Αἰκούσουσ διαπολεμοῦντεσ Λίφλον πόλιν κατὰ κράτοσ εἷλον, Οὐελιτρίνων δ’ ἀποστάντων πόλεμον πρὸσ αὐτοὺσ ἐνεστήσαντο. ἀπέστη δὲ καὶ Σάτρικον ἀπὸ Ῥωμαίων, καὶ εἰσ Κερκίουσ ἀποικίαν ἀπέστειλαν. τοῦ δ’ ἐνιαυσίου χρόνου διεληλυθότοσ Ἀθήνησι μὲν ἦρχεν Ἀντίπατροσ, ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν διῴκουν Λεύκιοσ Οὐαλέριοσ καὶ Αὖλοσ Μάλλιοσ.

περὶ δὲ τούτουσ τοὺσ χρόνουσ Διονύσιοσ ὁ τῶν Συρακοσίων δυνάστησ φανερῶσ ἑαυτὸν ἀναδείξασ ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν στρατευσόμενον, μετὰ πλείστησ δυνάμεωσ ὡρ́μησεν ἀπὸ Συρακουσῶν. εἶχε δὲ πεζοὺσ μὲν πλείουσ τῶν δισμυρίων, ἱππεῖσ δὲ περὶ τρισχιλίουσ, ναῦσ δὲ μακρὰσ μὲν τεσσαράκοντα, τὰσ δὲ τὸν σῖτον κομιζούσασ οὐκ ἐλάττουσ τριακοσίων.

πεμπταῖοσ δὲ κατανύσασ εἰσ τὴν Μεσσήνην, αὐτὸσ μὲν ἐν τῇ πόλει τὴν δύναμιν ἀνελάμβανε, Θεαρίδην δὲ τὸν ἀδελφὸν ἐπὶ τὰσ Λιπαραίων νήσουσ ἀπέστειλε μετὰ νεῶν τριάκοντα· πεπυσμένοσ γὰρ ἦν δέκα ναῦσ τῶν Ῥηγίνων περὶ ἐκείνουσ τοὺσ τόπουσ οὔσασ. ὁ δὲ Θεαρίδησ ἐκπλεύσασ καὶ καταλαβὼν τὴν Ῥηγίνων δεκαναί̈αν ἔν τισιν εὐθέτοισ τόποισ, αὐτάνδρων τῶν σκαφῶν ἐκυρίευσε καὶ ταχέωσ εἰσ Μεσσήνην πρὸσ Διονύσιον ἐπέστρεψε.

Διονύσιοσ δὲ τοὺσ αἰχμαλώτουσ εἰσ δεσμὰ καταθέμενοσ τοῖσ Μεσσηνίοισ ἔδωκε φυλάττειν, αὐτὸσ δὲ περαιώσασ τὴν δύναμιν εἰσ Καυλωνίαν περιεστρατοπέδευσε τὴν πόλιν, καὶ τὰσ μηχανὰσ προσερείσασ πυκνὰσ προσβολὰσ ἐποιεῖτο. οἱ δὲ κατὰ τὴν Ἰταλίαν Ἕλληνεσ ὡσ ἐπύθοντο τὰσ τοῦ Διονυσίου δυνάμεισ περαιουμένασ τὸν διείργοντα πορθμόν, καὶ αὐτοὶ στρατόπεδα συνήθροιζον.

τῆσ δὲ τῶν Κροτωνιατῶν πόλεωσ μάλιστα πολυοχλουμένησ καὶ πλείστουσ ἐχούσησ Συρακοσίουσ φυγάδασ, τούτοισ τὴν ἡγεμονίαν τοῦ πολέμου παρέδωκαν· οἱ δὲ Κροτωνιᾶται τὰσ πανταχόθεν δυνάμεισ ἀθροίσαντεσ στρατηγὸν Ἕλωριν τὸν Συρακόσιον εἵλοντο.

οὗτοσ δὲ πεφευγὼσ Διονύσιον καὶ δοκῶν τόλμαν ἔχειν ἔμπρακτον, πιστότατα πρὸσ τὸν τύραννον πολεμήσειν διὰ τὸ μῖσοσ ὑπείληπτο. ὡσ δὲ πάντεσ οἱ σύμμαχοι παρεγενήθησαν εἰσ Κρότωνα, κατὰ τὴν ἑαυτοῦ προαίρεσιν Ἕλωρισ διατάξασ ὡρ́μησε μετὰ πάσησ τῆσ δυνάμεωσ ἐπὶ Καυλωνίασ· ἅμα γὰρ ἐνόμιζεν ἐπιφανεὶσ λύσειν τὴν πολιορκίαν, ἅμα δὲ καταπεπονημένουσ τοὺσ πολεμίουσ ὑπὸ τῶν καθ’ ἡμέραν προσβολῶν διαγωνιεῖσθαι.

εἶχε δὲ τοὺσ ἅπαντασ πεζοὺσ μὲν περὶ δισμυρίουσ πεντακισχιλίουσ, ἱππεῖσ δὲ περὶ δισχιλίουσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION