Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 79

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 79)

κατὰ δὲ τὴν Ἑλλάδα Λακεδαιμόνιοι προορώμενοι τὸ μέγεθοσ τοῦ πρὸσ Πέρσασ πολέμου, τὸν ἕτερον τῶν βασιλέων Ἀγησίλαον ἐπέστησαν τοῖσ πράγμασιν. οὗτοσ δ’ ἑξακισχιλίουσ στρατιώτασ ἐπιλέξασ, τριάκοντα δὲ τῶν πολιτῶν εἰσ τὸ συνέδριον τοὺσ ἀρίστουσ κατατάξασ, διεβίβασε τὴν δύναμιν ἐκ τῆσ Αὐλίδοσ εἰσ Ἔφεσον. ἐκεῖ δὲ στρατολογήσασ τετρακισχιλίουσ, προήγαγε τὴν δύναμιν εἰσ ὕπαιθρον, οὖσαν πεζῶν μὲν μυρίων, ἱππέων δὲ τετρακοσίων·

ἠκολούθει δ’ ἀγοραῖοσ αὐτοῖσ ὄχλοσ καὶ τῆσ ἁρπαγῆσ χάριν οὐκ ἐλάττων τοῦ προειρημένου. διεξιὼν δὲ τὸ Καύ̈στριον πεδίον, διέφθειρε τὴν χώραν τὴν ὑπὸ τοὺσ Πέρσασ οὖσαν, μέχρι ὅτου κατήντησεν εἰσ Κύμην.

ἐκεῖθεν δ’ ὁρμηθεὶσ τὸ πλεῖστον τοῦ θέρουσ τήν τε Φρυγίαν καὶ τὰ συνεχῆ διετέλεσε πορθῶν, καὶ τὴν δύναμιν ἐμπλήσασ ὠφελείασ ὑπὸ τὸ φθινόπωρον ἀνέκαμψεν εἰσ Ἔφεσον. τούτων δὲ πραττομένων Λακεδαιμόνιοι μὲν πρέσβεισ ἀπέστειλαν πρὸσ Νεφερέα τὸν Αἰγύπτου βασιλέα περὶ συμμαχίασ, ὃσ ἀντὶ τῆσ βοηθείασ ἐδωρήσατο σκευὴν τοῖσ Σπαρτιάταισ ἑκατὸν τριήρεσι, σίτου δὲ μυριάδασ πεντήκοντα.

Φάραξ δὲ ὁ τῶν Λακεδαιμονίων ναύαρχοσ ἀναχθεὶσ ἐκ Ῥόδου ναυσὶν ἑκατὸν εἴκοσι κατέπλευσε τῆσ Καρίασ πρὸσ Σάσανδα, φρούριον ἀπέχον τῆσ Καύνου σταδίουσ ἑκατὸν πεντήκοντα. ἐκεῖθεν δὲ ὁρμώμενοσ ἐπολιόρκει τὴν Καῦνον, καὶ Κόνωνα μὲν τὸν τοῦ βασιλικοῦ στόλου τὴν ἡγεμονίαν ἔχοντα, διατρίβοντα δ’ ἐν Καύνῳ μετὰ νεῶν τεσσαράκοντα.

Ἀρταφέρνουσ δὲ καὶ Φαρναβάζου μετὰ πολλῆσ δυνάμεωσ παραβοηθήσαντοσ τοῖσ Καυνίοισ, ὁ Φάραξ ἔλυσε τὴν πολιορκίαν καὶ μετὰ τοῦ στόλου παντὸσ ἀπῆρεν εἰσ Ῥόδον. μετὰ δὲ ταῦτα Κόνων μὲν ἀθροίσασ ὀγδοήκοντα τριήρεισ ἔπλευσεν εἰσ Χερρόνησον, Ῥόδιοι δ’ ἐκβαλόντεσ τὸν τῶν Πελοποννησίων στόλον ἀπέστησαν ἀπὸ Λακεδαιμονίων, καὶ τὸν Κόνωνα προσεδέξαντο μετὰ τοῦ στόλου παντὸσ εἰσ τὴν πόλιν.

οἱ δ’ ἐκ τῆσ Αἰγύπτου τὸν δωρηθέντα σῖτον κατακομίζοντεσ Λακεδαιμόνιοι τὴν ἀπόστασιν τῶν Ῥοδίων ἀγνοοῦντεσ τεθαρρηκότεσ προσέπλεον τῇ νήσῳ·

Ῥόδιοι δὲ καὶ Κόνων ὁ τῶν Περσῶν ναύαρχοσ καταγαγόντεσ τὰσ ναῦσ εἰσ τοὺσ λιμένασ ἐπλήρωσαν σίτου τὴν πόλιν. παρεγενήθησαν δὲ τῷ Κόνωνι τριήρεισ ἐνενήκοντα, δέκα μὲν ἀπὸ Κιλικίασ, ὀγδοήκοντα δ’ ἀπὸ Φοινίκησ, ὧν ὁ Σιδωνίων δυνάστησ εἶχε τὴν ἡγεμονίαν.

μετὰ δὲ ταῦτα Ἀγησίλαοσ μὲν ἐξαγαγὼν τὴν δύναμιν εἰσ τὸ Καύ̈στρου πεδίον καὶ τὴν περὶ Σίπυλον χώραν, ἐδῄωσε τὰσ τῶν ἐγχωρίων κτήσεισ·

Τισσαφέρνησ δὲ μυρίουσ μὲν ἱππεῖσ, πεντακισμυρίουσ δὲ πεζοὺσ ἀθροίσασ, ἐπηκολούθει τοῖσ Λακεδαιμονίοισ καὶ τοὺσ ἀποσπωμένουσ τῆσ τάξεωσ ἐν ταῖσ προνομαῖσ ἀνῄρει. Ἀγησίλαοσ δὲ εἰσ πλινθίον συντάξασ τοὺσ στρατιώτασ ἀντείχετο τῆσ παρὰ τὸν Σίπυλον παρωρείασ, ἐπιτηρῶν καιρὸν εὔθετον εἰσ τὴν τῶν πολεμίων ἐπίθεσιν. ἐπελθὼν δὲ τὴν χώραν μέχρι Σάρδεων ἔφθειρε τούσ τε κήπουσ καὶ τὸν παράδεισον τὸν Τισσαφέρνουσ, φυτοῖσ καὶ τοῖσ ἄλλοισ πολυτελῶσ πεφιλοτεχνημένον εἰσ τρυφὴν καὶ τὴν ἐν εἰρήνῃ τῶν ἀγαθῶν ἀπόλαυσιν.

μετὰ δὲ ταῦτ’ ἐπιστρέψασ, ὡσ ἀνὰ μέσον ἐγενήθη τῶν τε Σάρδεων καὶ Θυβάρνων, ἀπέστειλε Ξενοκλέα τὸν Σπαρτιάτην μετὰ χιλίων καὶ τετρακοσίων στρατιωτῶν νυκτὸσ εἴσ τινα δασὺν τόπον, ὅπωσ ἐνεδρεύσῃ τοὺσ βαρβάρουσ. αὐτὸσ δ’ ἅμ’ ἡμέρᾳ πορευόμενοσ μετὰ τῆσ δυνάμεωσ, ἐπειδὴ τὴν μὲν ἐνέδραν παρήλλαξεν, οἱ δὲ βάρβαροι προσπίπτοντεσ ἀτάκτωσ τοῖσ ἐπὶ τῆσ οὐραγίασ ἐξήπτοντο, παραδόξωσ ἐξαίφνησ ἐπέστρεψεν ἐπὶ τοὺσ Πέρσασ.

γενομένησ δὲ καρτερᾶσ μάχησ, καὶ τοῦ συσσήμου τοῖσ κατὰ τὴν ἐνέδραν οὖσιν ἀρθέντοσ, ἐκεῖνοι μὲν παιανίσαντεσ ἐπεφέροντο τοῖσ πολεμίοισ, οἱ δὲ Πέρσαι θεωροῦντεσ αὑτοὺσ ἀπολαμβανομένουσ εἰσ μέσον κατεπλάγησαν καὶ παραχρῆμα ἔφευγον. οἱ δὲ περὶ τὸν Ἀγησίλαον μέχρι μέν τινοσ ἐπιδιώξαντεσ ἀνεῖλαν μὲν ὑπὲρ τοὺσ ἑξακισχιλίουσ, αἰχμαλώτων δὲ πολὺ πλῆθοσ ἤθροισαν, τὴν δὲ παρεμβολὴν διήρπασαν, γέμουσαν πολλῶν ἀγαθῶν.

ἀπὸ δὲ τῆσ μάχησ Τισσαφέρνησ μὲν εἰσ Σάρδεισ ἀπεχώρησε καταπεπληγμένοσ τὴν τόλμαν τῶν Λακεδαιμονίων, Ἀγησίλαοσ δ’ ἐπεχείρησε μὲν εἰσ τὰσ ἄνω σατραπείασ, ἐν δὲ τοῖσ ἱεροῖσ οὐ δυνάμενοσ καλλιερῆσαι πάλιν ἀπήγαγε τὴν δύναμιν ἐπὶ θάλατταν.

Ἀρταξέρξησ δὲ ὁ τῆσ Ἀσίασ βασιλεὺσ τά τε ἐλαττώματα πυθόμενοσ καὶ κατορρωδῶν τὸν πρὸσ τοὺσ Ἕλληνασ πόλεμον, δι’ ὀργῆσ εἶχε τὸν Τισσαφέρνην.

τοῦτον γὰρ αἴτιον τοῦ πολέμου γεγονέναι ὑπελάμβανε· καὶ ὑπὸ τῆσ μητρὸσ δὲ Παρυσάτιδοσ ἦν ἠξιωμένοσ τιμωρήσασθαι τὸν Τισσαφέρνην· εἶχε γὰρ αὕτη διαφόρωσ πρὸσ αὐτὸν ἐκ τοῦ διαβεβληκέναι τὸν υἱὸν αὐτῆσ Κῦρον, ὅτε τὴν ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν στρατείαν ἐποιεῖτο. καταστήσασ οὖν Τιθραύστην ἡγεμόνα, τούτῳ μὲν παρήγγειλε συλλαμβάνειν Τισσαφέρνην, πρὸσ δὲ τὰσ πόλεισ καὶ τοὺσ σατράπασ ἔπεμψεν ἐπιστολὰσ ὅπωσ πάντεσ τούτῳ ποιῶσι τὸ προσταττόμενον.

ὁ δὲ Τιθραύστησ παραγενόμενοσ εἰσ Κολοσσὰσ τῆσ Φρυγίασ συνέλαβε τὸν Τισσαφέρνην διά τινοσ Ἀριαίου σατράπου λουόμενον, καὶ τὴν κεφαλὴν ἀποκόψασ ἀπέστειλε πρὸσ τὸν βασιλέα·

αὐτὸσ δὲ τὸν Ἀγησίλαον πείσασ εἰσ λόγουσ ἐλθεῖν ἑξαμηνιαίουσ ἀνοχὰσ ἐποιήσατο. τῶν δὲ κατὰ τὴν Ἀσίαν τοῦτον τὸν τρόπον διῳκημένων, Φωκεῖσ πρὸσ Βοιωτοὺσ ἔκ τινων ἐγκλημάτων εἰσ πόλεμον καταστάντεσ ἔπεισαν τοὺσ Λακεδαιμονίουσ συμμαχεῖν κατὰ τῶν Βοιωτῶν.

καὶ τὸ μὲν πρῶτον αὐτοῖσ ἀπέστειλαν Λύσανδρον μετὰ στρατιωτῶν ὀλίγων, ὃσ εἰσελθὼν εἰσ τὴν Φωκίδα συνήγαγε δύναμιν· μετὰ δὲ ταῦτα καὶ Παυσανίασ ὁ βασιλεὺσ ἐξεπέμφθη μετὰ στρατιωτῶν ἑξακισχιλίων. Βοιωτοὶ δὲ πείσαντεσ Ἀθηναίουσ συνεπιλαβέσθαι τοῦ πολέμου, τότε μὲν καθ’ αὑτοὺσ ὡρ́μησαν, καὶ κατέλαβον Ἁλίαρτον ὑπὸ Λυσάνδρου καὶ Φωκέων πολιορκουμένην.

γενομένησ δὲ μάχησ ὅ τε Λύσανδροσ ἔπεσε καὶ τῶν Λακεδαιμονίων καὶ τῶν συμμάχων πολλοί, τῶν δὲ Βοιωτῶν ἡ μὲν ὅλη φάλαγξ ταχέωσ ἐπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ διωγμοῦ, τῶν δὲ Θηβαίων ὡσ διακόσιοι προχειρότερον εἰσ τόπουσ τραχεῖσ ἑαυτοὺσ δόντεσ ἀνῃρέθησαν. ὁ μὲν οὖν πόλεμοσ οὗτοσ ἐκλήθη Βοιωτικόσ, Παυσανίασ δὲ ὁ τῶν Λακεδαιμονίων βασιλεὺσ πυθόμενοσ τὴν ἧτταν ἀνοχὰσ ἐποιήσατο πρὸσ Βοιωτοὺσ καὶ τὴν δύναμιν ἀπήγαγε πρὸσ Πελοπόννησον.

Κόνων δ’ ὁ τῶν Περσῶν ναύαρχοσ ἐπὶ μὲν τοῦ στόλου κατέστησεν Ιἑρώνυμον καὶ Νικόδημον Ἀθηναίουσ ὄντασ, αὐτὸσ δὲ σπεύδων ἐντυχεῖν τῷ βασιλεῖ παρέπλευσεν εἰσ Κιλικίαν, κἀκεῖθεν εἰσ Θάψακον τῆσ Συρίασ πορευθεὶσ ἀνὰ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν ἔπλευσεν εἰσ Βαβυλῶνα.

ἐκεῖ δ’ ἐντυχὼν τῷ βασιλεῖ καταναυμαχήσειν ἐπηγγείλατο τοὺσ Λακεδαιμονίουσ, ἂν αὐτῷ χρήματα καὶ τὴν ἄλλην παρασκευὴν ἑτοιμάσῃ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ προαίρεσιν.

ὁ δ’ Ἀρταξέρξησ ἐπαινέσασ αὐτὸν καὶ δωρεαῖσ μεγάλαισ τιμήσασ, συνέστησε ταμίαν τὸν χορηγήσοντα χρημάτων πλῆθοσ ὅσον ἂν προστάττῃ Κόνων, καὶ τὴν ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ λαβεῖν εἰσ τὸν πόλεμον συνηγησόμενον ὃν ἂν προαιρῆται Περσῶν.

Κόνων μὲν οὖν Φαρνάβαζον ἑλόμενοσ τὸν σατράπην κατέβαινεν εἰσ τὴν θάλατταν, ἅπαντα διῳκηκὼσ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν. τοῦ δ’ ἔτουσ τούτου διεληλυθότοσ Ἀθήνησι μὲν τὴν ἀρχὴν ἔλαβε Διόφαντοσ, ἐν Ῥώμῃ δ’ ἀντὶ τῶν ὑπάτων ἓξ χιλίαρχοι τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν διῴκουν, Λεύκιοσ Οὐαλέριοσ, Μάρκοσ Φούριοσ, Κόιντοσ Σερουίλιοσ, Κόιντοσ Σουλπίκιοσ.

τούτων δὲ τὴν ἀρχὴν παρειληφότων Βοιωτοὶ καὶ Ἀθηναῖοι, πρὸσ δὲ τούτοισ Κορίνθιοι καὶ Ἀργεῖοι, συμμαχίαν πρὸσ ἀλλήλουσ ἐποιήσαντο. μισουμένων γὰρ τῶν Λακεδαιμονίων ὑπὸ τῶν συμμάχων διὰ τὸ βάροσ τῆσ ἐπιστασίασ, ᾤοντο ῥᾳδίωσ καταλύσειν αὐτῶν τὴν ἡγεμονίαν, τὰσ μεγίστασ πόλεισ συμφρονούσασ ἔχοντεσ.

καὶ πρῶτον μὲν συνέδριον κοινὸν ἐν τῇ Κορίνθῳ συστησάμενοι τοὺσ βουλευσομένουσ ἔπεμπον καὶ κοινῶσ διῴκουν τὰ κατὰ τὸν πόλεμον, μετὰ δὲ ταῦτα πρέσβεισ εἰσ τὰσ πόλεισ ἀποστέλλοντεσ πολλοὺσ συμμάχουσ ἀπὸ Λακεδαιμονίων ἀπέστησαν· εὐθὺ γὰρ αὐτοῖσ ἥ τε Εὔβοια ἅπασα προσέθετο καὶ Λευκάδιοι, πρὸσ δὲ τούτοισ Ἀκαρνᾶνέσ τε καὶ Ἀμβρακιῶται καὶ Χαλκιδεῖσ οἱ πρὸσ τῇ Θρᾴκῃ.

ἐπεβάλοντο δὲ καὶ τοὺσ ἐν Πελοποννήσῳ κατοικοῦντασ πείθειν ἀποστῆναι Λακεδαιμονίων, οὐδεὶσ δ’ αὐτοῖσ ὑπήκουσεν·

ἡ γὰρ Σπάρτη κατὰ τὰ πλευρὰ κειμένη καθαπερεί τισ ἀκρόπολισ ἦν καὶ φρουρὰ πάσησ Πελοποννήσου. Μηδίου δὲ τοῦ τῆσ Λαρίσσησ τῆσ ἐν Θετταλίᾳ δυναστεύοντοσ διαπολεμοῦντοσ πρὸσ Λυκόφρονα τὸν Φερῶν τύραννον, καὶ δεομένου πέμψαι βοήθειαν, ἀπέστειλεν αὐτῷ τὸ συνέδριον στρατιώτασ δισχιλίουσ·

ὁ δὲ Μήδιοσ τῆσ συμμαχίασ αὐτῷ παραγενομένησ Φάρσαλον εἷλεν ὑπὸ Λακεδαιμονίων φρουρουμένην καὶ τοὺσ ἐν αὐτῇ κατοικοῦντασ ἐλαφυροπώλησεν.

μετὰ δὲ ταῦθ’ οἱ Βοιωτοὶ μετ’ Ἀργείων Ἡράκλειαν τὴν ἐν Τραχῖνι κατελάβοντο, χωρισθέντεσ ἀπὸ Μηδίου· καὶ νυκτὸσ ἐντὸσ τῶν τειχῶν ὑπό τινων εἰσαχθέντεσ Λακεδαιμονίουσ μὲν τοὺσ καταληφθέντασ ἀπέσφαξαν, τοὺσ δ’ ἀπὸ Πελοποννήσου τὰ σφῶν ἔχοντασ εἰάσαν ἀπελθεῖν. εἰσ δὲ τὴν πόλιν τοὺσ Τραχινίουσ φεύγοντασ ἐκ τῶν πατρίδων ὑπὸ Λακεδαιμονίων μεταπεμπόμενοι, τούτοισ ἔδωκαν τὴν πόλιν οἰκεῖν, οἳ καὶ παλαιότατοι τῆσ χώρασ ταύτησ ἦσαν οἰκήτορεσ.

μετὰ δὲ ταῦθ’ ὁ τῶν Βοιωτῶν ἀφηγούμενοσ Ἰσμηνίασ τοὺσ μὲν Ἀργείουσ ἐν τῇ πόλει κατέλιπε φυλακῆσ ἕνεκα, αὐτὸσ δὲ πείσασ ἀποστῆναι ἀπὸ Λακεδαιμονίων Αἰνιᾶνασ καὶ Ἀθαμᾶνασ ἤθροισε παρά τε τούτων καὶ τῶν συμμάχων στρατιώτασ· τοὺσ πάντασ δ’ ἔχων μικρὸν ἀπολείποντασ τῶν ἑξακισχιλίων ἐστράτευσεν εἰσ Φωκεῖσ. καταστρατοπεδεύοντοσ δ’ αὐτοῦ εἰσ Νάρυκα τῆσ Λοκρίδοσ, ἐξ ἧσ φασι τὸν Αἰάντα γεγενῆσθαι, τὸ πλῆθοσ τῶν Φωκέων ἀπήντησε μετὰ τῶν ὅπλων, τὴν ἡγεμονίαν ἔχοντοσ Ἀλκισθένουσ τοῦ Λάκωνοσ.

γενομένησ δὲ μάχησ ἐπὶ πολὺν χρόνον ἰσχυρᾶσ ἐκράτησαν οἱ Βοιωτοί, καὶ μέχρι νυκτὸσ διώξαντεσ τοὺσ φεύγοντασ ἀνεῖλον οὐ πολὺ λείποντασ τῶν χιλίων, τῶν δ’ ἰδίων ἀπέβαλον ἐν τῇ μάχῃ περὶ πεντακοσίουσ.

μετὰ δὲ τὴν παράταξιν ἀμφότεροι μὲν διέλυσαν τὸ στρατόπεδον εἰσ τὰσ ἰδίασ πατρίδασ·

οἱ δ’ εἰσ Κόρινθον τὸ συνέδριον ἀγαγόντεσ, ἐπεὶ κατὰ νοῦν αὐτοῖσ προεχώρει τὰ πράγματα, συνήγαγον ἐξ ἁπασῶν τῶν πόλεων στρατιώτασ εἰσ Κόρινθον, πεζοὺσ μὲν πλείουσ μυρίων πεντακισχιλίων, ἱππεῖσ δὲ περὶ πεντακοσίουσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION