Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 63

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 63)

κατελάβετο δὲ καὶ τὸ τῆσ Ἀχραδινῆσ προάστειον, καὶ τοὺσ νεὼσ τῆσ τε Δήμητροσ καὶ Κόρησ ἐσύλησεν· ὑπὲρ ὧν ταχὺ τῆσ εἰσ τὸ θεῖον ἀσεβείασ ἀξίαν ὑπέσχε τιμωρίαν. ταχὺ γὰρ αὐτῷ τὰ πράγματα καθ’ ἡμέραν ἐγίνετο χείρω, καὶ τοῦ Διονυσίου θαρροῦντοσ ἀκροβολισμοὺσ συνίστασθαι συνέβαινε προτερεῖν τοὺσ Συρακοσίουσ. ἐγίνοντο δὲ καὶ τὰσ νύκτασ ἐν τῷ στρατοπέδῳ παράλογοι ταραχαί, καὶ μετὰ τῶν ὅπλων συνέτρεχον, ὡσ τῶν πολεμίων ἐπιθεμένων τῷ χάρακι.

ἐπεγενήθη δὲ καὶ νόσοσ, ἣ πάντων αὐτοῖσ αἰτία κακῶν κατέστη· περὶ ἧσ μικρὸν ὕστερον ἐροῦμεν, ἵνα μὴ προλαμβάνωμεν τῇ γραφῇ τοὺσ καιρούσ. Ἰμίλκων μὲν οὖν τεῖχοσ περιβαλὼν τῇ παρεμβολῇ, τοὺσ τάφουσ σχεδὸν πάντασ τοὺσ σύνεγγυσ καθεῖλεν, ἐν οἷσ τόν τε Γέλωνοσ καὶ τῆσ γυναικὸσ αὐτοῦ Δημαρέτησ, πολυτελῶσ κατεσκευασμένουσ.

ᾠκοδόμησε δὲ καὶ τρία φρούρια παρὰ θάλατταν, τὸ μὲν ἐπὶ τοῦ Πλημμυρίου, τὸ δ’ ἐπὶ μέσου τοῦ λιμένοσ, τὸ δὲ κατὰ τὸν νεὼν τοῦ Διόσ· εἰσ δὲ ταῦτα τόν τε οἶνον καὶ τὸν σῖτον καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἐπιτηδείων κατεκόμιζε, νομίζων χρονιωτέραν ἔσεσθαι τὴν πολιορκίαν. ἀπέστειλε δὲ καὶ τὰσ ὁλκάδασ ναῦσ ἔσ τε Σαρδῶνα καὶ Λιβύην, ὅπωσ σῖτον καὶ τὰσ ἄλλασ τροφὰσ παρακομίζωσιν.

Πολύξενοσ δὲ ὁ Διονυσίου κηδεστὴσ ἔκ τε Πελοποννήσου καὶ τῆσ Ἰταλίασ παρεγενήθη ναῦσ μακρὰσ ἄγων τριάκοντα παρὰ τῶν συμμάχων καὶ ναύαρχον Φαρακίδαν Λακεδαιμόνιον. μετὰ δὲ ταῦτα Διονύσιοσ μὲν καὶ Λεπτίνησ μετὰ μακρῶν νεῶν ἐξέπλεον ἀγορὰν βουλόμενοι παρακομίσαι, οἱ δὲ Συρακόσιοι καθ’ αὑτούσ τε γενόμενοι καὶ κατὰ τύχην ἰδόντεσ σιτηγὸν πλοῖον προσφερόμενον, πέντε ναυσὶν ἐπέπλευσαν αὐτῷ, καὶ κατακυριεύσαντεσ κατῆγον εἰσ τὴν πόλιν.

τῶν δὲ Καρχηδονίων ἐπ’ αὐτοὺσ ἀναχθέντων τετταράκοντα ναυσίν, οἱ Συρακόσιοι πάσασ ἐπλήρωσαν τὰσ ναῦσ, καὶ ναυμαχήσαντεσ τῆσ τε στρατηγίδοσ νεὼσ ἐκυρίευσαν καὶ τῶν ἄλλων εἴκοσι καὶ τέτταρασ διέφθειραν·

καταδιώξαντεσ δὲ τὰσ φευγούσασ μέχρι τοῦ ναυστάθμου τῶν πολεμίων, προεκαλοῦντο τοὺσ Καρχηδονίουσ εἰσ ναυμαχίαν. ἐκεῖνοι μὲν οὖν διὰ τὸ παράδοξον τεταραγμένοι ἡσυχίαν ἔσχον, οἱ δὲ Συρακόσιοι τὰσ αἰχμαλώτουσ ναῦσ ἀναψάμενοι κατήγαγον εἰσ τὴν πόλιν.

μετεωρισθέντεσ δὲ τῷ προτερήματι, καὶ διαλογιζόμενοι τὸν μὲν Διονύσιον πλεονάκισ ἡττημένον, αὑτοὺσ δὲ χωρὶσ ἐκείνου νενικηκότασ Καρχηδονίουσ, φρονήματοσ ἐπληροῦντο. ἀθροιζόμενοι δὲ διελάλουν, ὅτι περιορῶσιν αὑτοὺσ δουλεύοντασ Διονυσίῳ, καὶ ταῦτα καιρὸν ἔχοντεσ τῆσ καταλύσεωσ αὐτοῦ·

τὸν μὲν γὰρ ἔμπροσθεν χρόνον ἦσαν ἀφωπλισμένοι, τότε δὲ διὰ τὸν πόλεμον τῶν ὅπλων ἦσαν κύριοι. οὐ μὴν ἀλλὰ τοιούτων λόγων γινομένων Διονύσιοσ κατέπλευσε, καὶ συναγαγὼν ἐκκλησίαν ἐπῄνει τοὺσ Συρακοσίουσ καὶ παρεκάλει θαρρεῖν, ἐπαγγελλόμενοσ ταχέωσ καταλύσειν τὸν πόλεμον.

ἤδη δ’ αὐτοῦ μέλλοντοσ διαλύειν τὴν ἐκκλησίαν ἀναστὰσ Θεόδωροσ ὁ Συρακόσιοσ, ἐν τοῖσ ἱππεῦσιν εὐδοκιμῶν καὶ δοκῶν εἶναι πρακτικόσ, ἀπετόλμησε περὶ τῆσ ἐλευθερίασ τοιούτοισ χρήσασθαι λόγοισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION