Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 58

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 58)

οἱ δὲ Σικελοί, πάλαι μὲν μισοῦντεσ τὸν Διονύσιον, τότε δὲ καιρὸν τῆσ ἀποστάσεωσ ἔχοντεσ, μετεβάλοντο πρὸσ Καρχηδονίουσ πλὴν Ἀσσωρίνων ἅπαντεσ. Διονύσιοσ δ’ ἐν ταῖσ Συρακούσαισ τοὺσ δούλουσ ἐλευθερώσασ, ἐπλήρωσεν ἐξ αὐτῶν ναῦσ ἑξήκοντα· μετεπέμψατο δὲ καὶ παρὰ Λακεδαιμονίων μισθοφόρουσ πλείω τῶν χιλίων, καὶ τὰ κατὰ τὴν χώραν φρούρια περιπορευόμενοσ ὠχύρου καὶ σῖτον παρεκόμιζεν· ἐπιμελέστατα δὲ τὰσ ἐν Λεοντίνοισ ἀκροπόλεισ ἐτείχισε καὶ τὸν ἐκ τῶν πεδίων σῖτον εἰσ ταύτασ συνήθροισεν. ἔπεισε δὲ καὶ τοὺσ τὴν Κατάνην οἰκοῦντασ Καμπανοὺσ εἰσ τὴν νῦν καλουμένην Αἴτνην μεταστῆναι διὰ τὸ λίαν εἶναι τὸ φρούριον ὀχυρόν.

μετὰ δὲ ταῦτα ἀπὸ τῶν Συρακουσῶν ἑκατὸν ἑξήκοντα σταδίουσ προαγαγὼν ἅπασαν τὴν δύναμιν κατεστρατοπέδευσε περὶ τὸν Ταῦρον καλούμενον. εἶχε δὲ κατ’ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν πεζοὺσ μὲν τρισμυρίουσ, ἱππεῖσ δὲ πλείουσ τῶν τρισχιλίων, ναῦσ δὲ ἑκατὸν ὀγδοήκοντα· τούτων δ’ ὀλίγαι μὲν ἦσαν τριήρεισ. Ἰμίλκων δὲ τὰ τείχη τῆσ Μεσσήνησ κατασκάψασ προσέταξε τοῖσ στρατιώταισ καταβαλεῖν τὰσ οἰκίασ εἰσ ἔδαφοσ, καὶ μήτε κέραμον μήθ’ ὕλην μήτ’ ἄλλο μηδὲν ὑπολιπεῖν, ἀλλὰ τὰ μὲν κατακαῦσαι, τὰ δὲ συντρῖψαι.

ταχὺ δὲ τῇ τῶν στρατιωτῶν πολυχειρίᾳ λαβόντων τῶν ἔργων συντέλειαν, ἡ πόλισ ἄγνωστοσ ἦν ὅτι πρότερον αὐτὴν οἰκεῖσθαι συνέβαινεν. ὁρῶν γὰρ τὸν τόπον πόρρω μὲν ἀπὸ τῶν συμμαχίδων πόλεων κεχωρισμένον, εὐκαιρότατον δὲ τῶν περὶ Σικελίαν ὄντα, προῄρητο δυεῖν θάτερον, ἢ τελέωσ ἀοίκητον διατηρεῖν ἢ δυσχερῆ καὶ πολυχρόνιον τὴν κτίσιν αὐτῆσ γίνεσθαι.

ἐναποδειξάμενοσ οὖν τὸ πρὸσ τοὺσ Ἕλληνασ μῖσοσ ἐν τῇ τῶν Μεσσηνίων ἀτυχίᾳ, Μάγωνα μὲν τὸν ναύαρχον ἀπέστειλε μετὰ τῆσ ναυτικῆσ δυνάμεωσ, προστάξασ παραπλεῖν ἐπὶ τὸν λόφον τὸν καλούμενον Ταῦρον.

τοῦτον δὲ κατειληφότεσ ἦσαν Σικελοί, συχνοὶ μὲν τὸ πλῆθοσ ὄντεσ, οὐδένα δ’ ἔχοντεσ ἡγεμόνα. τούτοισ δὲ τὸ μὲν πρότερον Διονύσιοσ δεδώκει τὴν τῶν Ναξίων χώραν, τότε δ’ ὑπ’ Ἰμίλκου πεισθέντεσ ἐπαγγελίαισ τὸν λόφον κατελάβοντο.

ὀχυροῦ δ’ ὄντοσ τούτου, καὶ τότε καὶ μετὰ τὸν πόλεμον ᾤκουν αὐτὸν τεῖχοσ περιβαλόμενοι, καὶ τὴν πόλιν διὰ τὸ μεῖναι τοὺσ ἐπὶ τὸν Ταῦρον ἀθροισθέντασ Ταυρομένιον ὠνόμασαν. Ἰμίλκων δὲ ἀναλαβὼν τὴν πεζὴν στρατιὰν εὔτονον τὴν πορείαν ἐποιεῖτο, καὶ κατήντησε τῆσ Ναξίασ ἐπὶ τὸν προειρημένον τόπον, ἅμα καὶ Μάγωνοσ καταπλεύσαντοσ.

προσφάτωσ δὲ πυρὸσ ἐκραγέντοσ ἐκ τῆσ Αἴτνησ μέχρι τῆσ θαλάττησ, οὐκέτι δυνατὸν ἦν τὴν πεζὴν στρατιὰν συμπαράγειν παραπλεούσαισ ταῖσ ναυσίν· ἐφθαρμένων γὰρ τῶν παρὰ τὴν θάλατταν τόπων ὑπὸ τοῦ καλουμένου ῥύακοσ, ἀναγκαῖον ἦν τὸ πεζὸν στρατόπεδον περιπορεύεσθαι τὸν τῆσ Αἴτνησ λόφον. διόπερ Μάγωνι προσέταξε καταπλεῖν ἐπὶ τῆσ Κατάνησ, αὐτὸσ δὲ διὰ τῆσ μεσογείου ταχέωσ ὁρμήσασ ἔσπευδε συμμῖξαι ταῖσ ναυσὶ περὶ τὸν τῶν Καταναίων αἰγιαλόν·

εὐλαβεῖτο γὰρ μήποτε διεσπαρμένησ τῆσ δυνάμεωσ οἱ Σικελιῶται τοῖσ περὶ τὸν Μάγωνα διαναυμαχήσωσιν· ὅπερ καὶ συνετελέσθη. Διονύσιοσ γὰρ τὸν μὲν πλοῦν εἰδὼσ τῷ Μάγωνι βραχὺν ὄντα, τὴν δὲ πορείαν τοῖσ πεζοῖσ ἐργώδη καὶ μακράν, ἔσπευδεν ἐπὶ τῆσ Κατάνησ,βουλόμενοσ ναυμαχῆσαι πρὸσ Μάγωνα, πρὶν ἐλθεῖν τοὺσ περὶ τὸν Ἰμίλκωνα.

ἤλπιζε γὰρ τῶν πεζῶν ἐκτεταγμένων παρὰ τὸν αἰγιαλὸν τοῖσ μὲν ἰδίοισ θάρσοσ παρέξεσθαι, τοὺσ δὲ πολεμίουσ δειλοτέρουσ ἔσεσθαι·

τὸ δὲ μέγιστον, εἴ τι συμβαίη γενέσθαι πταῖσμα, ταῖσ θλιβομέναισ ναυσὶν ἐξῆν καταφυγεῖν πρὸσ τὸ τῶν πεζῶν στρατόπεδον. ταῦτα δὲ διανοηθεὶσ Λεπτίνην μὲν ἀπέστειλε μετὰ πασῶν τῶν νεῶν, παραγγείλασ ἀθρόοισ τοῖσ σκάφεσι ναυμαχεῖν καὶ μὴ λύειν τὴν τάξιν, ὅπωσ μὴ κινδυνεύσωσιν ὑπὸ τοῦ πλήθουσ τῶν ἐναντίων·

εἶχον γὰρ οἱ περὶ τὸν Μάγωνα σὺν ταῖσ ὁλκάσι καὶ ταῖσ ἄλλαισ ταῖσ ἐπικώποισ, οὔσαισ χαλκεμβόλοισ, ναῦσ οὐκ ἐλάττουσ πεντακοσίων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION