Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 52

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 52)

οἱ δὲ Μοτυηνοὶ τὸ μέγεθοσ τοῦ κινδύνου λογιζόμενοι, καὶ τῶν γυναικῶν καὶ τῶν τέκνων ἐν ὀφθαλμοῖσ ὄντων, τῷ περὶ τούτων φόβῳ προθυμότερον ἠγωνίζοντο. οἱ μὲν γὰρ γονέων παρεστώτων καὶ δεομένων μὴ περιιδεῖν αὐτοὺσ τῇ τούτων ὕβρει παραδιδομένουσ ἐπηγείροντο ταῖσ ψυχαῖσ, οὐδεμίαν φειδὼ τοῦ ζῆν ποιούμενοι, οἱ δὲ γυναικῶν καὶ νηπίων τέκνων θρῆνον ἀκούοντεσ ἔσπευδον εὐγενῶσ ἀποθανεῖν, πρὶν ἐπιδεῖν τὴν τῶν τέκνων αἰχμαλωσίαν· οὐδὲ γὰρ φυγεῖν ἐκ τῆσ πόλεωσ ἦν, ὡσ ἂν περιεχούσησ μὲν θαλάττησ, τῶν δὲ πολεμίων θαλαττοκρατούντων.

ἐξέπληττέ τε καὶ μάλιστα ἀπογινώσκειν ἐποίει τοὺσ Φοίνικασ τὸ ὠμῶσ κεχρῆσθαι τοῖσ τῶν Ἑλλήνων ἡλωκόσιν, οἷσ ταὐτὸ προσεδόκων πείσεσθαι. ἀπελείπετ’ οὖν αὐτοῖσ εὐγενῶσ μαχομένοισ ἢ νικᾶν ἢ τελευτᾶν. τοιαύτησ δὲ παραστάσεωσ ἐμπεσούσησ εἰσ τὰσ τῶν πολιορκουμένων ψυχάσ, συνέβαινε τοὺσ Σικελιώτασ εἰσ πολλὴν ἀπορίαν ἐμπίπτειν.

ἀπὸ γὰρ τῶν ἐπερεισθεισῶν σανίδων μαχόμενοι κακῶσ ἀπήλλαττον διά τε τὴν στενοχωρίαν καὶ διὰ τὸ τοὺσ ἐναντίουσ ἀπονενοημένωσ κινδυνεύειν, ὡσ ἂν ἀπογινώσκοντασ τὸ ζῆν·

ὥσθ’ οἱ μὲν εἰσ χεῖρασ συμπλεκόμενοι καὶ τραύματα διδόντεσ καὶ λαμβάνοντεσ ἀπέθνησκον, οἱ δ’ ὑπὸ τῶν Μοτυαίων ἐξωθούμενοι καὶ ἀπὸ τῶν σανίδων ἀποπίπτοντεσ εἰσ τὴν γῆν ἀπώλλυντο. τέλοσ δ’ ἐφ’ ἡμέρασ τοιαύτησ τινὸσ τῆσ πολιορκίασ γινομένησ, Διονύσιοσ αἰεὶ πρὸσ τὴν ἑσπέραν τῇ σάλπιγγι τοὺσ μαχομένουσ ἀνακαλούμενοσ ἔλυε τὴν πολιορκίαν.

εἰσ τοιαύτην δὲ συνήθειαν τοὺσ Μοτυαίουσ ἀγαγών, ἐπειδὴ παρ’ ἑκατέρων οἱ κινδυνεύοντεσ ἀπῆλθον, ἀπέστειλεν Ἀρχύλον τὸν Θούριον μετὰ τῶν ἐπιλέκτων· οὗτοσ δ’ ἤδη νυκτὸσ οὔσησ προσήρεισε ταῖσ πεπτωκυίαισ οἰκίαισ κλίμακασ, δι’ ὧν ἀναβὰσ καὶ καταλαβόμενόσ τινα τόπον εὔκαιρον παρεδέχετο τοὺσ περὶ τὸν Διονύσιον.

οἱ δὲ Μοτυαῖοι τὸ γεγενημένον αἰσθόμενοι παραυτίκα μετὰ πάσησ σπουδῆσ παρεβοήθουν, καὶ τῶν καιρῶν ὑστεροῦντεσ οὐδὲν ἧττον ὑπέστησαν τὸν κίνδυνον.

γενομένησ δὲ τῆσ μάχησ ἰσχυρᾶσ καὶ πολλῶν προσαναβάντων, μόγισ οἱ Σικελιῶται τῷ πλήθει κατεπόνησαν τοὺσ ἀνθεστηκότασ. εὐθὺσ δὲ καὶ διὰ τοῦ χώματοσ ἡ δύναμισ ἅπασα τοῦ Διονυσίου παρεισέπεσεν εἰσ τὴν πόλιν, καὶ πᾶσ τόποσ ἔγεμε τῶν ἀναιρουμένων·

οἱ γὰρ Σικελιῶται ὠμότητα ὠμότητι σπεύδοντεσ ἀμύνεσθαι, πάντασ ἑξῆσ ἀνῄρουν, ἁπλῶσ οὐ παιδόσ, οὐ γυναικόσ, οὐ πρεσβύτου φειδόμενοι. Διονύσιοσ δὲ βουλόμενοσ ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν, ὅπωσ ἀθροισθῇ χρήματα, τὸ μὲν πρῶτον ἀνεῖργε τοὺσ στρατιώτασ τοῦ φονεύειν τοὺσ αἰχμαλώτουσ·

ὡσ δ’ οὐδεὶσ αὐτῷ προσεῖχεν, ἀλλ’ ἑώρα τὴν τῶν Σικελιωτῶν ὁρμὴν ἀκατάσχετον οὖσαν, παρεστήσατο κήρυκασ τοὺσ μετὰ βοῆσ δηλώσοντασ τοῖσ Μοτυαίοισ φυγεῖν εἰσ τὰ παρὰ τοῖσ Ἕλλησιν ἱερὰ τιμώμενα. οὗ γενηθέντοσ οἱ μὲν στρατιῶται τοῦ φονεύειν ἔληγον, ἐπὶ δὲ τὴν τῶν κτήσεων διαρπαγὴν ὡρ́μησαν·

καὶ διεφορεῖτο πολὺσ μὲν ἄργυροσ, οὐκ ὀλίγοσ δὲ χρυσόσ, καὶ ἐσθῆτεσ πολυτελεῖσ καὶ τῆσ ἄλλησ εὐδαιμονίασ πλῆθοσ. τὴν δὲ τῆσ πόλεωσ διαρπαγὴν ἔδωκεν ὁ Διονύσιοσ τοῖσ στρατιώταισ, βουλόμενοσ προθύμουσ αὐτοὺσ ποιῆσαι πρὸσ τοὺσ ἐπιφερομένουσ κινδύνουσ. ἀπὸ δὲ τούτων γενόμενοσ Ἀρχύλον τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἐπὶ τὸ τεῖχοσ ἑκατὸν μναῖσ ἐστεφάνωσεν, τῶν δ’ ἄλλων κατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστον τῶν ἠνδραγαθηκότων ἐτίμησεν, καὶ τῶν Μοτυαίων τοὺσ περιλειφθέντασ ἐλαφυροπώλησεν·

Δαϊμένην δὲ καί τινασ τῶν Ἑλλήνων συμμαχοῦντασ Καρχηδονίοισ λαβὼν αἰχμαλώτουσ ἀνεσταύρωσεν. μετὰ δὲ ταῦτα φύλακασ τῆσ πόλεωσ καταστήσασ, Βίτωνα τὸν Συρακόσιον φρούραρχον ἀπέδειξε·

τὸ δὲ πλεῖον μέροσ ἐκ τῶν Σικελῶν ὑπῆρχεν. καὶ Λεπτίνην μὲν τὸν ναύαρχον μετὰ νεῶν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἐκέλευσεν παρατηρεῖν τὴν διάβασιν τῶν Καρχηδονίων, συνέταξε δ’ αὐτῷ τὴν Αἴγεσταν καὶ τὴν Ἔντελλαν πολιορκεῖν, καθάπερ ἐξ ἀρχῆσ πορθεῖν αὐτὰσ ἐνεστήσατο· αὐτὸσ δὲ τοῦ θέρουσ ἤδη λήγοντοσ ἀνέζευξε μετὰ τῆσ δυνάμεωσ εἰσ Συρακούσασ. ἐν δὲ ταῖσ Ἀθήναισ Σοφοκλῆσ ὁ Σοφοκλέουσ τραγῳδίαν διδάσκειν ἤρξατο, καὶ νίκασ ἔσχε δεκαδύο.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION