Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 36

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 36)

Λακεδαιμόνιοι δὲ ἐπὶ τὸν πρὸσ βασιλέα πόλεμον Θίβρωνα καταστήσαντεσ ἡγεμόνα χιλίουσ μὲν τῶν πολιτῶν ἔδωκαν, παρὰ δὲ τῶν συμμάχων ἐκέλευσαν στρατολογεῖν ὅσουσ ἂν αὐτῷ φαίνηται συμφέρειν. ὁ δὲ Θίβρων πορευθεὶσ εἰσ Κόρινθον, κἀκεῖ παρὰ τῶν συμμάχων μεταπεμψάμενοσ στρατιώτασ, ἐξέπλευσεν εἰσ Ἔφεσον ἔχων οὐ πλείουσ πεντακισχιλίων.

ἐκεῖ δὲ ἔκ τε τῶν ἰδίων πόλεων καὶ τῶν ἄλλων ὡσ δισχιλίουσ καταγράψασ, ἀνέζευξε τοὺσ πάντασ ἔχων πλείουσ ἑπτακισχιλίων. διελθὼν δ’ ὡσ ἑκατὸν εἴκοσι σταδίουσ πρὸσ Μαγνησίαν ἧκεν, ἧσ ἦρχε Τισσαφέρνησ· ταύτην δ’ ἐξ ἐφόδου παραλαβών, καὶ ταχέωσ ἐπὶ Τράλλεισ τῆσ Ιὠνίασ πορευθείσ, ἐπεχείρησε πολιορκεῖν τὴν πόλιν· οὐδὲν δὲ δυνάμενοσ πρᾶξαι δι’ ὀχυρότητα, πάλιν εἰσ Μαγνησίαν ἀπεχώρησεν. ταύτησ δ’ οὔσησ ἀτειχίστου, καὶ διὰ τοῦτο φοβούμενοσ μήποτε χωρισθέντοσ αὐτοῦ κυριεύσῃ τῆσ πόλεωσ ὁ Τισσαφέρνησ, μετῴκισεν αὐτὴν πρὸσ τὸ πλησίον ὄροσ, ὃ καλοῦσι Θώρακα·

αὐτὸσ δ’ ἐμβαλὼν εἰσ τὴν τῶν πολεμίων χώραν τοὺσ στρατιώτασ ἐνέπλησε παντοίασ ὠφελείασ. Τισσαφέρνουσ δὲ μετὰ πολλῆσ ἵππου παραγενομένου διευλαβηθεὶσ ἀνέστρεψεν εἰσ Ἔφεσον. περὶ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον τῶν ἐστρατευμένων μετὰ Κύρου καὶ διασωθέντων εἰσ τὴν Ἑλλάδα τινὲσ μὲν εἰσ τὰσ ἰδίασ πατρίδασ ἀπηλλάγησαν, οἱ δὲ πλεῖστοι στρατιωτικὸν εἰθισμένοι ζῆν βίον, καὶ σχεδὸν ὄντεσ πεντακισχίλιοι, στρατηγὸν αὑτῶν εἵλαντο Ξενοφῶντα.

ὃσ ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν ὡρ́μησε πολεμήσων Θρᾷκασ τοὺσ περὶ τὸν Σαλμυδησσὸν οἰκοῦντασ·

οὗτοσ δ’ ἔστι μὲν ἐπ’ ἀριστερᾷ τοῦ Πόντου, παρεκτείνων δ’ ἐπὶ πολὺ πλεῖστα ποιεῖ ναυάγια. οἱ μὲν οὖν Θρᾷκεσ εἰώθεισαν περὶ τούτουσ τοὺσ τόπουσ ἐφεδρεύοντεσ τοὺσ ἐκπίπτοντασ τῶν ἐμπόρων αἰχμαλωτίζειν·

ὁ δὲ Ξενοφῶν μετὰ τῶν συνηθροισμένων στρατιωτῶν ἐμβαλὼν αὐτῶν εἰσ τὴν χώραν μάχῃ τε ἐνίκησε καὶ τὰσ πλείστασ τῶν κωμῶν ἐνέπρησεν· μετὰ δὲ ταῦτα Θίβρωνοσ αὐτοὺσ μεταπεμπομένου καὶ μισθοὺσ ἐπαγγελλομένου δώσειν, πρὸσ ἐκεῖνον ἀπεχώρησαν καὶ μετὰ Λακεδαιμονίων ἐπολέμουν τοῖσ Πέρσαισ.

τούτων δὲ πραττομένων Διονύσιοσ μὲν ἐν τῇ Σικελίᾳ πόλιν ἔκτισεν ὑπ’ αὐτὸν τὸν τῆσ Αἴτνησ λόφον, καὶ ἀπό τινοσ ἐπιφανοῦσ ἱεροῦ προσηγόρευσεν αὐτὴν Ἄδρανον.

κατὰ δὲ τὴν Μακεδονίαν Ἀρχέλαοσ ὁ βασιλεὺσ ἔν τινι κυνηγίῳ πληγεὶσ ἀκουσίωσ ὑπὸ Κρατεροῦ τοῦ ἐρωμένου τὸν βίον μετήλλαξε, βασιλεύσασ ἔτη ἑπτά·

τὴν δ’ ἀρχὴν διεδέξατο Ὀρέστησ παῖσ ὤν, ὃν ἀνελὼν Αἔροποσ ἐπίτροποσ ὢν κατέσχε τὴν βασιλείαν ἔτη ἕξ. Ἀθήνησι δὲ Σωκράτησ ὁ φιλόσοφοσ ὑπ’ Ἀνύτου καὶ Μελήτου κατηγορηθεὶσ ἐπ’ ἀσεβείᾳ καὶ φθορᾷ τῶν νέων, θανάτῳ κατεδικάσθη καὶ πιὼν κώνειον ἐτελεύτησεν.

ἀδίκου δὲ τῆσ κατηγορίασ γεγενημένησ ὁ δῆμοσ μετεμελήθη, τηλικοῦτον ἄνδρα θεωρῶν ἀνῃρημένον· διόπερ τοὺσ κατηγορήσαντασ δι’ ὀργῆσ εἶχε καὶ τέλοσ ἀκρίτουσ ἀπέκτεινεν. τοῦ δ’ ἐνιαυσίου χρόνου διεληλυθότοσ Ἀθήνησι μὲν τὴν ἀρχὴν Ἀριστοκράτησ παρέλαβεν, ἐν Ῥώμῃ δὲ τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν ἓξ χιλίαρχοι διεδέξαντο, Γάιοσ Σερουίλιοσ καὶ Λούκιοσ Οὐεργίνιοσ, Κόιντοσ Σουλπίκιοσ, Αὖλοσ Μουτίλιοσ, Μάνιοσ Σέργιοσ.

τούτων δὲ τὴν ἀρχὴν παρειληφότων Λακεδαιμόνιοι πυθόμενοι τὸν Θίβρωνα κακῶσ διοικοῦντα τὰ κατὰ τὸν πόλεμον, Δερκυλίδαν στρατηγὸν εἰσ τὴν Ἀσίαν ἐξέπεμψαν·

ὃσ παραλαβὼν τὴν δύναμιν ἐστράτευσεν ἐπὶ τὰσ ἐν τῇ Τρῳάδι πόλεισ. Ἁμάξιτον μὲν οὖν καὶ Κολώνασ καὶ Ἀρίσβαν εἷλεν ἐξ ἐφόδου·

μετὰ δὲ ταῦτα Ἴλιον καὶ Κεβρηνίαν καὶ τὰσ ἄλλασ ἁπάσασ τὰσ κατὰ τὴν Τρῳάδα ἃσ μὲν δόλῳ παρέλαβεν, ἃσ δ’ ἐκ βίασ ἐχειρώσατο. μετὰ δὲ ταῦτα πρὸσ Φαρνάβαζον ὀκταμηνιαίουσ ἀνοχὰσ ποιησάμενοσ, ἐστράτευσεν ἐπὶ Θρᾷκασ τοὺσ περὶ Βιθυνίαν τότε κατοικοῦντασ· πορθήσασ δ’ αὐτῶν τὴν χώραν ἀπήγαγε τὴν δύναμιν εἰσ παραχειμασίαν. ἐν Ἡρακλείᾳ δὲ τῇ περὶ Τραχῖνα στάσεωσ γενομένησ, Ἡριππίδαν ἐξέπεμψαν Λακεδαιμόνιοι καταστήσοντα τὰ πράγματα.

ὃσ παραγενόμενοσ εἰσ Ἡράκλειαν συνήγαγεν εἰσ ἐκκλησίαν τὰ πλήθη, καὶ περιστήσασ αὐτοῖσ ὁπλίτασ συνέλαβε τοὺσ αἰτίουσ καὶ πάντασ ἀνεῖλεν, ὄντασ περὶ πεντακοσίουσ. τῶν δὲ περὶ τὴν Οἴτην κατοικούντων ἀποστάντων ἐπολέμησεν αὐτοῖσ, καὶ πολλοῖσ περιβαλὼν κακοῖσ ἠνάγκασεν ἐκλιπεῖν τὴν χώραν·

ὧν οἱ πλεῖστοι μετὰ τῶν τέκνων καὶ γυναικῶν ἔφυγον εἰσ Θεσσαλίαν, καὶ μετὰ πέντε ἔτη κατήχθησαν ὑπὸ Βοιωτῶν. τούτων δὲ πραττομένων Θρᾷκεσ πολλοῖσ πλήθεσιν ἐνέβαλον εἰσ τὴν Χερρόνησον, καὶ τὴν χώραν πᾶσαν πορθήσαντεσ τειχήρεισ συνεῖχον τὰσ ἐν αὐτῇ πόλεισ.

οἱ δὲ Χερρονησῖται πιεζόμενοι τῷ πολέμῳ μετεπέμψαντο Δερκυλίδαν τὸν Λακεδαιμόνιον ἐκ τῆσ Ἀσίασ. οὗτοσ δὲ διαβὰσ μετὰ τῆσ δυνάμεωσ τοὺσ μὲν Θρᾷκασ ἐξήλασεν ἐκ τῆσ χώρασ, τὴν δὲ Χερρόνησον ἀπὸ θαλάττησ ἀρξάμενοσ μέχρι θαλάττησ διετείχισεν.

τοῦτο δὲ πράξασ τοὺσ μὲν Θρᾷκασ ἐκώλυσε τῆσ εἰσ τὸν μετὰ ταῦτα χρόνον καταδρομῆσ, αὐτὸσ δὲ μεγάλαισ δωρεαῖσ τιμηθεὶσ διεβίβασε τὸ στρατόπεδον εἰσ τὴν Ἀσίαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION