Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 32

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 32)

οἱ δ’ ἐν ταῖσ Ἀθήναισ δυναστεύοντεσ τριάκοντα τύραννοι καθ’ ἡμέραν οὐκ ἐπαύοντο τοὺσ μὲν φυγαδεύοντεσ, τοὺσ δὲ ἀναιροῦντεσ. τῶν δὲ Θηβαίων ἀγανακτούντων ἐπὶ τοῖσ γινομένοισ καὶ φιλοφρόνωσ τοὺσ φυγάδασ ὑποδεχομένων, Θρασύβουλοσ Στιριεὺσ ὀνομαζόμενοσ, ὢν Ἀθηναῖοσ, ὑπὸ δὲ τῶν τριάκοντα πεφυγαδευμένοσ, συνεργούντων αὐτῷ λάθρᾳ τῶν Θηβαίων κατελάβετο τῆσ Ἀττικῆσ χωρίον ὀνομαζόμενον Φυλήν. ἦν δὲ τὸ φρούριον ὀχυρόν τε σφόδρα καὶ τῶν Ἀθηνῶν ἀπέχον σταδίουσ ἑκατόν, ὥστε πολλὰσ ἀφορμὰσ αὐτοῖσ παρέχεσθαι πρὸσ τὴν ἔφοδον. οἱ δὲ τριάκοντα τύραννοι πυθόμενοι τὸ γεγονόσ, τὸ μὲν πρῶτον ἐξήγαγον ἐπ’ αὐτοὺσ τὴν δύναμιν ὡσ πολιορκήσοντεσ τὸ χωρίον·

πλησίον δὲ τῆσ Φυλῆσ αὐτῶν στρατοπεδευόντων ἐπεγενήθη πολὺσ νιφετόσ. καί τινων ἐπιχειρησάντων μετασκηνοῦν, οἱ πολλοὶ φεύγειν αὐτοὺσ ὑπέλαβον καὶ πλησίον τινὰ πολεμίαν δύναμιν εἶναι·

ἐμπεσόντοσ δὲ εἰσ τὸ στρατόπεδον θορύβου τοῦ καλουμένου Πανικοῦ μετεστρατοπέδευσαν εἰσ ἕτερον τόπον. οἱ δὲ τριάκοντα θεωροῦντεσ τοὺσ πολίτασ ἐν Ἀθήναισ, ὅσοι μὴ μετεῖχον τῆσ τῶν τρισχιλίων πολιτείασ, μετεώρουσ ὄντασ πρὸσ τὴν κατάλυσιν τῆσ δυναστείασ, μετῴκισαν αὐτοὺσ εἰσ τὸν Πειραιᾶ, καὶ τοῖσ ξενικοῖσ ὅπλοισ διακατεῖχον τὴν πόλιν·

Ἐλευσινίουσ δὲ καὶ Σαλαμινίουσ αἰτιασάμενοι τὰ τῶν φυγάδων φρονεῖν, ἅπαντασ ἀνεῖλον. τούτων δὲ πραττομένων πολλοὶ τῶν φυγάδων συνέρρεον πρὸσ τοὺσ περὶ Θρασύβουλον φανερῶσ μὲν περί τινων αἰχμαλώτων διαλεξόμενοι, λάθρᾳ δὲ συμβουλεύειν αὐτῷ διαλῦσαι τὸ συνεστηκὸσ φυγαδικὸν καὶ μεθ’ ἑαυτῶν τῆσ πόλεωσ δυναστεύειν ἀντὶ Θηραμένουσ προσαιρεθέντα, λαβεῖν δ’ ἐξουσίαν δέκα τῶν φυγάδων οὓσ ἂν προαιρῆται κατάγειν εἰσ τὴν πατρίδα.

ὁ μὲν Θρασύβουλοσ ἔφησε προκρίνειν τὴν ἑαυτοῦ φυγὴν τῆσ τῶν τριάκοντα δυναστείασ, καὶ τὸν πόλεμον οὐ καταλύσειν, εἰ μὴ πάντεσ οἱ πολῖται κατέλθωσι καὶ τὴν πάτριον πολιτείαν ὁ δῆμοσ ἀπολάβῃ.

οἱ δὲ τριάκοντα θεωροῦντεσ πολλοὺσ μὲν ἀφ’ ἑαυτῶν ἀφισταμένουσ διὰ τὸ μῖσοσ, τοὺσ δὲ φυγάδασ ἀεὶ πλείουσ γινομένουσ, ἀπέστειλαν εἰσ Σπάρτην πρέσβεισ περὶ βοηθείασ, αὐτοὶ δ’ ὅσουσ ἠδύναντο πλείστουσ ἀθροίσαντεσ ἐν ὑπαίθρῳ περιεστρατοπέδευσαν περὶ τὰσ ὀνομαζομένασ Ἀχαρνάσ. ὁ δὲ Θρασύβουλοσ τὴν ἱκανὴν φυλακὴν τοῦ χωρίου καταλιπὼν ἐξήγαγε τοὺσ φυγάδασ, ὄντασ χιλίουσ καὶ διακοσίουσ·

ἐπιθέμενοσ δὲ τῇ τῶν ἐναντίων παρεμβολῇ νυκτὸσ ἀπροσδοκήτωσ καὶ συχνοὺσ ἀποκτείνασ, τοὺσ ἄλλουσ διὰ τὸ παράδοξον ἐξέπληξε καὶ φυγεῖν εἰσ Ἀθήνασ ἠνάγκασεν. μετὰ δὲ τὴν μάχην ὁ Θρασύβουλοσ εὐθὺσ μὲν ὡρ́μησεν ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ καὶ κατελάβετο τὴν Μουνυχίαν, λόφον ἔρημον καὶ καρτερόν, οἱ δὲ τύραννοι τῇ δυνάμει πάσῃ καταβάντεσ εἰσ τὸν Πειραιᾶ προσέβαλον τῇ Μουνυχίᾳ, Κριτίου τὴν ἡγεμονίαν ἔχοντοσ.

ἐπὶ πολὺν δὲ χρόνον τῆσ μάχησ καρτερᾶσ γενομένησ, οἱ μὲν τύραννοι τοῖσ πλήθεσιν ὑπερεῖχον, οἱ δὲ φυγάδεσ τῇ τῶν τόπων ὀχυρότητι. τέλοσ δὲ Κριτίου πεσόντοσ οἱ μετὰ τῶν τριάκοντα κατεπλάγησαν καὶ πρὸσ τοὺσ ὁμαλωτέρουσ τόπουσ κατέφυγον, οὐ τολμώντων τῶν φυγάδων εἰσ ἐκείνουσ καταβαίνειν.

μετὰ δὲ ταῦτα συχνῶν ἀφισταμένων πρὸσ τοὺσ φυγάδασ, οἱ περὶ τὸν Θρασύβουλον ἐξαίφνησ ἐπέθεντο τοῖσ ἐναντίοισ, καὶ μάχῃ κρατήσαντεσ ἐκυρίευσαν τοῦ Πειραιῶσ. εὐθὺ δὲ πολλοὶ μὲν τῶν ἐκ τῆσ πόλεωσ ἐπιθυμοῦντεσ ἀπαλλαγῆναι τῆσ τυραννίδοσ συνέρρεον εἰσ τὸν Πειραιᾶ, πάντεσ δ’ οἱ κατὰ τὰσ πόλεισ διερριμμένοι φυγάδεσ ἀκούοντεσ τὰ προτερήματα τῶν περὶ Θρασύβουλον, ἧκον εἰσ Πειραιᾶ, καὶ τὸ λοιπὸν ἤδη πολὺ ταῖσ δυνάμεσιν οἱ φυγάδεσ ὑπερεῖχον·

διὸ καὶ πολιορκεῖν τὴν πόλιν ἐπεχείρησαν. οἱ δ’ ἐν ταῖσ Ἀθήναισ τοὺσ μὲν τριάκοντα τῆσ ἀρχῆσ παύσαντεσ ἐκ τῆσ πόλεωσ ἐξέπεμψαν, δέκα δ’ ἄνδρασ κατέστησαν αὐτοκράτορασ, εἰ δύναιντο, μάλιστα φιλικῶσ διαλύεσθαι τὸν πόλεμον.

οὗτοι δὲ παραλαβόντεσ τὴν ἀρχὴν τούτων μὲν ἠμέλησαν, ἑαυτοὺσ δὲ τυράννουσ ἀποδείξαντεσ ἀπὸ Λακεδαίμονοσ τετταράκοντα ναῦσ μετεπέμψαντο καὶ στρατιώτασ χιλίουσ, ὧν ἦρχε Λύσανδροσ. Παυσανίασ δὲ ὁ τῶν Λακεδαιμονίων βασιλεύσ, φθονῶν μὲν τῷ Λυσάνδρῳ, θεωρῶν δὲ τὴν Σπάρτην ἀδοξοῦσαν παρὰ τοῖσ Ἕλλησιν, ἀνέζευξε μετὰ δυνάμεωσ πολλῆσ, καὶ παραγενηθεὶσ εἰσ Ἀθήνασ διήλλαξε τοὺσ ἐν τῇ πόλει πρὸσ τοὺσ φυγάδασ.

διόπερ Ἀθηναῖοι μὲν ἐκομίσαντο τὴν πατρίδα καὶ τὸ λοιπὸν τοῖσ ἰδίοισ νόμοισ ἐπολιτεύοντο, τοῖσ δ’ εὐλαβουμένοισ, μή τι πάθωσι διὰ τὰ γενόμενα κατὰ τὸ συνεχὲσ αὐτῶν ἀδικήματα, τὴν Ἐλευσῖνα κατοικεῖν συνεχώρησαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION