Diodorus Siculus, Library, book xiv, chapter 24

(디오도로스 시켈로스, Library, book xiv, chapter 24)

ἐκ δὲ θατέρου μέρουσ Ἀριδαῖοσ ὁ Κύρου σατράπησ τεταγμένοσ ἐπὶ τῆσ ἡγεμονίασ τὸ μὲν πρῶτον εὐρώστωσ ἐδέξατο τοὺσ ἐπιόντασ βαρβάρουσ· μετὰ δὲ ταῦτα τῆσ φάλαγγοσ ἐπὶ πολὺ παρεκτεινούσησ κυκλούμενοσ καὶ τὴν Κύρου τελευτὴν πυθόμενοσ, ἔφυγε μετὰ τῶν ἰδίων στρατιωτῶν πρόσ τινα τῶν ἰδίων σταθμῶν, ἔχοντα καταφυγὴν οὐκ ἀνεπιτήδειον. Κλέαρχοσ δὲ θεωρῶν τήν τε μέσην τάξιν καὶ τἄλλα μέρη τῶν συμμάχων τετραμμένα, τοῦ μὲν διώκειν ἀπέστη, τοὺσ δὲ στρατιώτασ ἀνακαλούμενοσ καθίστα·

εὐλαβεῖτο γὰρ μήποτε πάσησ τῆσ δυνάμεωσ ἐπὶ τοὺσ Ἕλληνασ ἐλθούσησ κυκλωθῶσι καὶ πάντεσ ἀπόλωνται. οἱ δὲ μετὰ τοῦ βασιλέωσ ταχθέντεσ ἐπειδὴ τὰ καθ’ αὑτοὺσ ἐτρέψαντο, πρῶτον μὲν τὴν ἀποσκευὴν τοῦ Κύρου διήρπασαν, μετὰ δὲ ταῦτα ἤδη νυκτὸσ ἐπελθούσησ ἀθροισθέντεσ ἐπὶ τοὺσ Ἕλληνασ ὡρ́μησαν·

ὧν δεξαμένων τὴν ἔφοδον εὐγενῶσ, ὀλίγον μὲν χρόνον ὑπέμενον οἱ βάρβαροι, μετ’ ὀλίγον δὲ ταῖσ τόλμαισ καὶ ταῖσ εὐχειρίαισ νικώμενοι πρὸσ φυγὴν ὡρ́μησαν. οἱ δὲ περὶ Κλέαρχον πολλοὺσ τῶν βαρβάρων ἀνελόντεσ, ὡσ ἤδη νὺξ ἦν, ἀναχωρήσαντεσ τρόπαιον ἔστησαν, καὶ περὶ δευτέραν σχεδὸν φυλακὴν ἔφθασαν εἰσ τὴν παρεμβολήν.

τῆσ δὲ μάχησ τοιοῦτον τέλοσ λαβούσησ ἀνῃρέθησαν τῶν τοῦ βασιλέωσ πλείουσ τῶν μυρίων πεντακισχιλίων, ὧν τοὺσ πλείστουσ ἀνεῖλον οἱ μετὰ Κλεάρχου ταχθέντεσ Λακεδαιμόνιοί τε καὶ μισθοφόροι.

ἐκ δὲ θατέρου μέρουσ τῶν Κύρου στρατιωτῶν ἔπεσον περὶ τρισχιλίουσ·

τῶν δὲ Ἑλλήνων φασὶν ἀναιρεθῆναι μὲν οὐδένα, τρωθῆναι δ’ ὀλίγουσ. τῆσ δὲ νυκτὸσ παρελθούσησ Ἀριδαῖοσ ὁ πεφευγὼσ εἰσ τὸν σταθμὸν ἀπέστειλέ τινασ πρὸσ τὸν Κλέαρχον, παρακαλῶν πρὸσ ἑαυτὸν ἀπαγαγεῖν τοὺσ στρατιώτασ καὶ κοινῇ διασώζεσθαι πρὸσ τοὺσ ἐπὶ θάλατταν τόπουσ·

ἀνῃρημένου γὰρ Κύρου καὶ τῶν τοῦ βασιλέωσ δυνάμεων ὑπερεχουσῶν, ἀγωνία πολλὴ κατέσχε τοὺσ τετολμηκότασ ἐπὶ τῇ καταλύσει τῆσ Ἀρταξέρξου βασιλείασ στρατεύεσθαι. ὁ δὲ Κλέαρχοσ ἀνακαλεσάμενοσ τούσ τε στρατηγοὺσ καὶ τοὺσ ἐφ’ ἡγεμονίασ τεταγμένουσ ἐβουλεύετο περὶ τῶν παρόντων.

ὄντων δ’ αὐτῶν περὶ ταῦτα παρεγενήθησαν παρὰ τοῦ βασιλέωσ πρέσβεισ, ὧν ἦν ἀρχιπρεσβευτὴσ ἀνὴρ Ἕλλην, ὄνομα μὲν Φάλυνοσ, γένοσ δὲ Ζακύνθιοσ. εἰσαχθέντεσ δ’ εἰσ τὸ συνέδριον εἶπον, ὅτι λέγει ὁ βασιλεὺσ Ἀρταξέρξησ· Ἐπειδὴ νενίκηκα Κῦρον ἀποκτείνασ, παράδοτε τὰ ὅπλα, καὶ πρὸσ τὰσ θύρασ αὐτοῦ βαδίσαντεσ ζητεῖτε, πῶσ ἂν αὐτὸν ἐκθεραπεύσαντεσ ἀγαθοῦ τινοσ μεταλάβητε. ῥηθέντων δὲ τούτων ἀπόκρισιν ἔδωκεν ἕκαστοσ τῶν στρατηγῶν τοιαύτην οἱάν Λεωνίδησ, καθ’ ὃν καιρὸν περὶ Θερμοπύλασ αὐτοῦ φυλάττοντοσ τὰσ παρόδουσ Ξέρξησ ἀπέστειλεν ἀγγέλουσ, κελεύων τῶν ὅπλων παραχωρῆσαι.

καὶ γὰρ τότε Λεωνίδησ εἶπεν ἀπαγγεῖλαι τῷ βασιλεῖ διότι νομίζομεν, κἂν φίλοι γενώμεθα τῷ Ξέρξῃ, μετὰ τῶν ὅπλων ὄντεσ ἀμείνουσ ἔσεσθαι σύμμαχοι, κἂν πολεμεῖν πρὸσ αὐτὸν ἀναγκασθῶμεν, βέλτιον μετὰ τούτων ἀγωνιεῖσθαι.

παραπλησίωσ δὲ καὶ τοῦ Κλεάρχου περὶ τούτων ἀποκριναμένου, Πρόξενοσ ὁ Θηβαῖοσ εἶπεν, ὅτι νῦν τὰ μὲν ἄλλα σχεδὸν ἀποβεβλήκαμεν, λέλειπται δ’ ἡμῖν ἥ τ’ ἀρετὴ καὶ τὰ ὅπλα.

νομίζομεν οὖν, ἂν μὲν ταῦτα φυλάττωμεν, χρησίμην ἡμῖν ἔσεσθαι καὶ τὴν ἀρετήν, ἂν δὲ παραδῶμεν, οὐδὲ ταύτην ἡμῖν ἔσεσθαι βοηθόν. διόπερ ἐκέλευσε τῷ βασιλεῖ λέγειν, ὡσ ἂν περὶ ἡμῶν κακόν τι βουλεύηται, διὰ τούτων πρὸσ αὐτὸν διαγωνιούμεθα περὶ τῶν ἀγαθῶν τῶν ἐκείνου. λέγεται δὲ καὶ Σώφιλον τὸν ἐφ’ ἡγεμονίασ τεταγμένον εἰπεῖν, ὅτι θαυμάζει τοὺσ παρὰ τοῦ βασιλέωσ λόγουσ·

εἰ μὲν γὰρ αὐτὸν δοκεῖ κρείσσονα τῶν Ἑλλήνων εἶναι, μετὰ τῆσ δυνάμεωσ ἐλθὼν λαβέτω τὰ παρ’ ἡμῶν ὅπλα· εἰ δὲ πείσασ βούλεται, λεγέτω, τίνα χάριν ἡμῖν ἀντὶ τούτων ἀξίαν δώσει. μετὰ δὲ τούτουσ Σωκράτησ Ἀχαιὸσ εἶπεν, ὅτι λίαν αὐτοῖσ ἐκπληκτικῶσ ὁ βασιλεὺσ προσφέρεται·

ἃ μὲν γὰρ παρ’ ἡμῶν βούλεται λαβεῖν παραχρῆμ’ ἀπαιτεῖ, τὰ δ’ ἀντὶ τούτων δοθησόμενα μετὰ ταῦτ’ ἀξιοῦν προστάττει. καθόλου δ’ εἰ μὲν ἀγνοῶν τοὺσ νενικηκότασ ὡσ ἡττημένουσ κελεύει τὸ προσταττόμενον ποιεῖν, μαθέτω ποτέρων ἐστὶν ἡ νίκη παραγενηθεὶσ μετὰ τῆσ πολυαρίθμου δυνάμεωσ· εἰ δὲ σαφῶσ ἡμᾶσ εἰδὼσ νενικηκότασ ψεύδεται, πῶσ αὐτῷ περὶ τῶν εἰσ ὕστερον ἐπαγγελιῶν πιστεύσομεν; ‐ οἱ μὲν οὖν ἄγγελοι τοιαύτασ ἀποκρίσεισ λαβόντεσ ἐχωρίσθησαν·

οἱ δὲ περὶ Κλέαρχον ἀνέζευξαν πρὸσ τὸν σταθμόν, ὅπου τὸ διασεσωσμένον στρατόπεδον ἦν ἀνακεχωρηκόσ. εἰσ ταὐτὸ δὲ πάσησ τῆσ δυνάμεωσ ἐλθούσησ, περὶ τῆσ ἐπὶ θάλατταν καταβάσεωσ ἐβουλεύοντο κοινῇ καὶ περὶ τῆσ πορείασ. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖσ μὴ τὴν αὐτὴν ἀναχώρησιν ᾗπερ ἦλθον ποιεῖσθαι·

πολὺ γὰρ αὐτῆσ ἦν ἔρημον, ἐν ᾧ τροφὰσ οὐχ ὑπελάμβανον ἕξειν, δυνάμεωσ πολεμίασ ἀκολουθούσησ. γνόντεσ δ’ ἐπὶ Παφλαγονίασ ἀναζευγνύειν, οὗτοι μὲν ὡρ́μησαν ἐπὶ Παφλαγονίαν μετὰ τῆσ δυνάμεωσ, κατὰ σχολὴν ὁδοιποροῦντεσ, ὡσ ἂν ἅμα τὰσ τροφὰσ ποριζόμενοι·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION