Athenaeus, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 74

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 74)

προφθάσασ δ’ αὐτὸν ὁ Ποντιανὸσ ἔφη· Τρύφων ὁ Ἀλεξανδρεὺσ ἐν τοῖσ φυτικοῖσ ἐπιγραφομένοισ ἄρτων ἐκτίθεται γένη, εἴ τι κἀγὼ μέμνημαι, ζυμίτην, ἄζυμον, σεμιδαλίτην, χονδρίτην, συγκομιστόν τοῦτον δ’ εἶναί φησι καὶ διαχωρητικώτερον τοῦ καθαροῦ τὸν ἐξ ὀλυρῶν, τὸν ἐκ τιφῶν, τὸν ἐκ μελινῶν. γίνεται μέν, φησίν, ὁ χονδρίτησ ἐκ τῶν ζειῶν· ἐκ γὰρ κριθῆσ χόνδρον μὴ γίνεσθαι. παρὰ δὲ τὰσ ὀπτήσεισ ὀνομάζεσθαι ἰπνίτην, οὗ μνημονεύειν Τιμοκλέα ἐν Ψευδολῃσταῖσ οὕτωσ ι καταμαθὼν δὲ κειμένην θερμὴν σκάφην θερμῶν ἰπνιτῶν ἤσθιον. ἐσχαρίτησ. τούτου μνημονεύει Ἀντίδοτοσ ἐν Πρωτοχόρῳ· λαβόντα θερμοὺσ ἐσχαρίτασ, πῶσ γὰρ οὔ; τούτουσ ἀνειλίττοντα βάπτειν εἰσ γλυκύν. καὶ Κρώβυλοσ ἐν Ἀπαγχομένῳ ·

καὶ σκάφην λαβών τινα τῶν ἐσχαριτῶν τῶν καθαρῶν. Λυγκεὺσ δ’ ὁ Σάμιοσ ἐν τῇ πρὸσ Διαγόραν ἐπιστολῇ συγκρίνων τὰ Ἀθήνησι γινόμενα τῶν ἐδωδίμων πρὸσ τὰ ἐν Ῥόδῳ φησὶν ’ ἔτι δὲ σεμνυνομένων παρ’ ἐκείνοισ τῶν ἀγοραίων ἄρτων, ἀρχομένου μὲν τοῦ δείπνου καὶ μεσοῦντοσ οὐθὲν λειπομένουσ ἐπιφέρουσιν ἀπειρηκότων δὲ καὶ πεπληρωμένων ἡδίστην ἐπεισάγουσι διατριβὴν τὸν διάχριστον ἐσχαρίτην καλούμενον, ὃσ οὕτω κέκραται τοῖσ μειλίγμασι καὶ τῇ μαλακότητι καὶ τοιαύτην ἐνθρυπτόμενοσ ἔχει πρὸσ τὸν γλυκὺν συναυλίαν ὥστε προσβιαζόμενοσ θαυμαστόν τι συντελεῖ· καθάπερ γὰρ ἀνανήφειν πολλάκισ γίνεται τὸν μεθύοντα, τὸν αὐτὸν τρόπον ὑπὸ τῆσ ἡδονῆσ ἀναπεινῆν γίνεται τὸν ἐσθίοντα.

ἀταβυρίτην. Σώπατροσ ἐν Κνιδίᾳ Ἀταβυρίτησ δ’ ἄρτοσ ἦν πλησίγναθοσ. Ἀχαί̈νασ. τούτου τοῦ ἄρτου μνημονεύει Σῆμοσ ἐν η’] Δηλιάδοσ λέγων ταῖσ θεσμοφόροισ γίνεσθαι. εἰσὶ δὲ ἄρτοι μεγάλοι, καὶ ἑορτὴ καλεῖται Μεγαλάρτια ἐπιλεγόντων τῶν φερόντων ἀχαΐνην στέατοσ ἔμπλεων τράγον. κριβανίτην.

τούτου μνημονεύει Ἀριστοφάνησ ἐν Γήρᾳ· ποιεῖ δὲ λέγουσαν ἀρτόπωλιν διηρπασμένων αὐτῆσ τῶν ἄρτων ὑπὸ τῶν τὸ γῆρασ ἀποβαλλόντων τουτὶ τί ἦν τὸ πρᾶγμα; β. θερμούσ, ὦ τέκνον. α. ἀλλ’ ἦ παραφρονεῖσ; β. κριβανίτασ, ὦ τέκνον. α. τί κριβανίτασ; β. πάνυ δὲ λευκούσ, ὦ τέκνον. ἐγκρυφίαν.

τούτου μνημονεύει Νικόστρατοσ ἐν Ιἑροφάντῃ καὶ ὁ ὀψοδαίδαλοσ Ἀρχέστρατοσ, οὗ κατὰ καιρὸν τὸ μαρτύριον παραθήσομαι. δίπυρον. Εὔβουλοσ ἐν Γανυμήδει. διπύρουσ τε θερμούσ. β. οἱ δίπυροι δ’ εἰσὶν τίνεσ; β. ἄρτοι τρυφῶντεσ, Ἀλκαῖοσ Γανυμήδει. λάγανον. τοῦτο ἐλαφρὸν τ’ ἐστὶ καὶ ἄτροφον, καὶ μᾶλλον αὐτοῦ ἔτι ἡ ἐπανθρακὶσ καλουμένη. μνημονεύει δὲ τοῦ μὲν Ἀριστοφάνησ ἐν Ἐκκλησιαζούσαισ φάσκων λάγανα πέττεται, τῆσ δ’ ἀπανθρακίδοσ Διοκλῆσ ὁ Καρύστιοσ ἐν α Ὑγιεινῶν οὑτωσὶ λέγων ἡ δ’ ἀπανθρακίσ ἐστι τῶν λαγάνων ἁπαλωτέρα. ἐοίκε δὲ καὶ οὗτοσ ἐπ’ ἀνθράκων γίνεσθαι, ὥσπερ καὶ ὁ παρ’ Ἀττικοῖσ ἐγκρυφίασ· ὃν καὶ Ἀλεξανδρεῖσ τῷ Κρόνῳ ἀφιεροῦντεσ προτιθέασιν ἐσθίειν τῷ βουλομένῳ ἐν τῷ τοῦ Κρόνου ἱερῷ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION