Athenaeus, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 40

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 40)

"χημῶν δὲ τῶν τραχειῶν αἱ μικραὶ καὶ λεπτὴν ἔχουσαι τὴν σάρκα ὄστρεα λέγονται καὶ εὐστόμαχοί εἰσι καὶ εὐέκκριτοι αἱ δὲ λεῖαι, βασιλικαὶ δὲ πρόσ τινων καλούμεναι πελώριαί τε λεγόμεναι, τρόφιμοι, δυσέκκριτοι, εὔχυλοι, εὐστόμαχοι, καὶ μάλιστα αἱ μείζουσ. "τελλῖναι γίνονται μὲν ἐν Κανώβῳ πολλαὶ καὶ ὑπὸ τὴν τοῦ Νείλου ἀνάβασιν πληθύουσιν. "ὧν λεπτότεραι μὲν εἰσιν αἱ βασιλικαὶ διαχωρητικαί τε καὶ κοῦφαι, ἔτι δὲ καὶ τρόφιμοι, αἱ δὲ ποτάμιαι γλυκύτεραι. "οἱ δὲ μύεσ μέσωσ εἰσὶ τρόφιμοι, διαχωρητικοί, οὐρητικοί· "κράτιστοι δὲ οἱ Ἐφέσιοι καὶ τούτων οἱ φθινοπωρινοί, αἱ δὲ μυίσκαι τῶν μυῶν οὖσαι μικρότεραι γλυκεῖαί τε καὶ εὔχυλοί εἰσι προσέτι τε καὶ τρόφιμοι, οἱ δὲ σωλῆνεσ μὲν πρόσ τινων καλούμενοι, πρόσ τινων δὲ αὐλοὶ καὶ δόνακεσ καὶ ὄνυχεσ, πολύχυλοι καὶ κακόχυλοι, κολλώδεισ, καὶ οἱ μὲν ἄρρενεσ αὐτῶν ῥαβδωτοί εἰσι καὶ οὐ μονοχρώματοι· "εἰσὶ δὲ τοῖσ λιθιῶσι καὶ ἄλλωσ δυσουροῦσιν εὔθετοι. "οἱ δὲ θήλεισ μονοχρώματοί τέ εἰσι καὶ γλυκύτεροι, λαμβάνονται δὲ ἑφθοὶ καὶ τηγανιστοί· "κρείττονεσ δ’ εἰσὶν οἱ μέχρι τοῦ χανεῖν ἐπ’ ἀνθράκων ὀπτώμενοι. "Φιλόξενοσ ὁ καλούμενοσ σωληνιστὴσ ἐκ δημαγωγοῦ τύραννοσ ἀνεφάνη, ζῶν τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆσ ἁλιευόμενοσ καὶ σωληνοθήρασ ὤν·

"ἀφορμῆσ δὲ λαβόμενοσ καὶ ἐμπορευσάμενοσ βίον ἐκτήσατο. "τῶν δὲ κτενῶν ἁπαλώτεροι μὲν εἰσιν οἱ λευκοί·

"ἄβρομοι γάρ καὶ εὐκοίλιοι. "τῶν δὲ μελάνων καὶ πυρρῶν οἱ μείζονεσ καὶ εὔσαρκοι εὔστομοι. "κοινῶσ δὲ πάντεσ εὐστόμαχοι, εὔπεπτοι, εὐκοίλιοι λαμβανόμενοι μετὰ κυμίνου καὶ πεπέρεωσ. μνημονεύει δ’ αὐτῶν καὶ Ἄρχιπποσ ἐν Ἰχθύσι· λεπάσιν, ἐχίνοισ, ἐσχάραισ, βελόναισ τε τοῖσ κτεσίν τε. "αἱ δὲ βάλανοι καλούμεναι ἀπὸ τῆσ πρὸσ τὰσ δρυίνασ ὁμοιότητοσ διαφέρουσι κατὰ τοὺσ τόπουσ, αἱ μὲν γὰρ Αἰγύπτιαι γλυκεῖαι, ἁπαλαί, εὔστομοι, θρεπτικαί, πολύχυλοι, οὐρητικαί, εὐκοίλιοι, αἱ δὲ ἄλλαι ἁλυκώτεραι.

"τὰ δὲ ὠτία δύσπεπτα, τρόφιμα δὲ μᾶλλον τηγανιζόμενα. "αἱ δὲ φωλάδεσ εὔστομοι, βρομώδεισ δὲ καὶ κακόχυλοι. "ἐχῖνοι δὲ ἁπαλοὶ μέν, εὔχυλοι, βρομώδεισ, πλήσμιοι, εὔφθαρτοι, μετὰ δὲ ὀξυμέλιτοσ λαμβανόμενοι καὶ σελίνου καὶ ἡδυόσμου εὐστόμαχοι, γλυκεῖσ τε καὶ εὔχυλοι. "προσηνέστεροι δ’ αὐτῶν οἱ ἐρυθροὶ καὶ οἱ μήλινοι καὶ οἱ παχύτεροι καὶ οἱ ἐν τῷ ξύεσθαι τὴν σάρκα γαλακτῶδεσ τι ἀφιέντεσ. "οἱ δὲ περὶ τὴν Κεφαλληνίαν γινόμενοι καὶ περὶ τὴν Ἰκαρίαν καὶ τὸν Ἀδρίαν τινὲσ αὐτῶν καὶ ὑπόπικροί εἰσιν οἱ δ’ ἐπὶ τοῦ σκοπέλου· "τῆσ Σικελίασ κοιλίασ λυτικοί. Ἀριστοτέλησ δέ φησι τῶν ἐχίνων πλείω γένη εἶναι·

ἓν μὲν τὸ ἐσθιόμενον, ἐν ᾧ τὰ καλούμενά ἐστιν ᾠά, ἄλλα δὲ δύο τό τε τῶν σπατάγγων καὶ τὸ τῶν καλουμένων βρυσῶν, μνημονεύει τῶν σπατάγγων καὶ Σώφρων καὶ Ἀριστοφάνησ ἐν Ὁλκάσιν οὕτωσ· δαρδάπτοντα, μιστύλλοντα, διαλείχοντά μου τὸν κάτω σπατάγγην.

καὶ Ἐπίχαρμοσ δὲ ἐν Ἥβασ γάμῳ περὶ τῶν ἐχίνων φησί· καρκίνοι θ’ ἵκοντ’ ἐχῖνοὶ θ’, οἳ καθ’ ἁλμυρὰν ἅλα νεῖν μὲν οὐκ ἴσαντι, πεζᾷ δὲ ἐμπορεύονται μόνοι. Δημήτριοσ δ’ ὁ Σκήψιοσ ἐν ἕκτῳ καὶ εἰκοστῷ τοῦ Τρωικοῦ διακόσμου Λάκωνὰ φησί τινα κληθέντα ἐπὶ θοῖναν παρατεθέντων ἐπὶ τὴν τράπεζαν θαλαττίων ἐχίνων ἐπιλαβέσθαι ἑνόσ, οὐκ εἰδότα τὴν χρῆσιν τοῦ ἐδέσματοσ, ἀλλ’ οὐδὲ προσέχοντα τοῖσ συνδειπνοῦσι πῶσ ἀναλίσκουσιν ἐνθέντα δὲ εἰσ τὸ στόμα σὺν τῷ κελύφει βρύκειν τοῖσ ὀδοῦσι τὸν ἐχῖνον. δυσχρηστούμενον οὖν τῇ βρώσει καὶ οὐ συνιέντα τὴν ἀντιτυπίαν τῆσ τραχύτητοσ εἰπεῖν·

"ὦ φάγημα μιαρόν, οὔτε μὴ νῦν σε ἀφέω μαλθακισθεὶσ οὔτ’ αὖτισ ἔτι κα λάβοιμι. ὅτι δὲ οἱ ἐχῖνοι, λέγω δὲ καὶ τοὺσ χερσαίουσ καὶ τοὺσ θαλαττίουσ, καὶ ἑαυτῶν εἰσι φυλακτικοὶ πρὸσ τοὺσ θηρῶντασ, προβαλλόμενοι τὰσ ἀκάνθασ ὥσπερ τι χαράκωμα, Ιὤν ὁ Χῖοσ μαρτυρεῖ ἐν Φοίνικι ἢ Καινεῖ λέγων οὕτωσ ἀλλ’ ἔν τε χέρσῳ τὰσ λέοντοσ ᾔνεσα ἢ τὰσ ἐχίνου μᾶλλον οἰζυρὰσ τέχνασ· ὃσ εὖτ’ ἂν ἄλλων κρεισσόνων ὁπμὴν μάθῃ, στρόβιλοσ ἀμφάκανθον εἱλίξασ δέμασ κεῖται δακεῖν τε καὶ θιγεῖν ἀμήχανοσ.

"τινὲσ μέν εἰσι μικραί, τινὲσ δὲ καὶ ὀστρέοισ ἐοικυῖαι. "εἰσὶ δὲ σκληροὶ καὶ ὀλιγόχυλοι καὶ οὐκ ἄγαν δριμεῖαι, εὔστομοι δὲ καὶ εὐκατέργαστοι, ἑφθαὶ δὲ ποσῶσ εὔστομοι. "αἱ δὲ πίνναι οὐρητικαί, τρόφιμοι, δύσπεπτοι, δυσανάδοτοι. "ἐοίκασι δ’ αὐταῖσ καὶ οἱ κήρυκεσ· "ὧν οἱ μὲν τράχηλοι εὐστόμαχοι, δυσκατέργαστοι δέ· "διὸ τοῖσ ἀσθενοῦσι τὸν στόμαχον οἰκεῖοι· "δυσέκκριτοί τε καὶ μέσωσ τρόφιμοι, τούτων δὲ αἱ μήκωνεσ λεγόμεναι πρὸσ τοῖσ πυθμέσιν ἁπαλαί, εὔφθαρτοι, διὸ τοῖσ τὴν γαστέρα ἀσθενοῦσιν οἰκεῖαι. "αἱ δὲ πορφύραι μεταξὺ πίννησ εἰσὶ καὶ τοῦ κήρυκοσ· "ὧν οἱ μὲν τράχηλοι πολύχυλοι, εὔστομοι, τὸ δὲ λοιπὸν αὐτῶν ἁλυκὸν καὶ γλυκὺ καὶ εὐανάδοτον εἰσ ἐπίκρασὶν τ’ ἐπιτήδειον. "τὰ δὲ ὄστρεα γεννᾶται μὲν καὶ ἐν ποταμοῖσ καὶ ἐν λίμναισ καὶ ἐν θαλάσσῃ, κράτιστα δὲ τὰ θαλάττια, ὅταν λίμνη ἢ ποταμὸσ παρακέηται. "γίνεται γὰρ εὔχυλα καὶ μείζονα καὶ γλυκύτερα, τὰ δὲ πρὸσ ᾐόσι καὶ πέτραισ ἰλύοσ καὶ γλυκέοσ ὕδατοσ ἀμιγῆ μικρά, σκληρά, δηκτικά. τὰ δὲ ἐαρινὰ ὄστρεα καὶ τὰ κατὰ τὴν τοῦ θέρουσ ἀρχὴν κρείσσονα, πλήρη, θαλασσίζοντα μετὰ γλυκύτητοσ, εὐστόμαχα, εὐέκκριτα. "τὰ δὲ συνεψόμενα μαλάχῃ ἢ λαπάθῳ ἢ ἰχθύσιν ἢ καθ’ αὑτὰ τρόφιμα καὶ εὐκοίλια.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION