Athenaeus, The Deipnosophists, Book 14, book 14, chapter 84

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 14, book 14, chapter 84)

καὶ ὁ Ἀρτεμίδωροσ ἐν ταῖσ Ὀψαρτυτικαῖσ Γλώτταισ τὴν ματτύην ἀποφαίνει κοινὸν εἶναι πάντων ὄνομα τῶν πολυτελῶν ἐδεσμάτων,5 γράφων οὕτωσ· "ἔστι τισ ὄρνιθοσ ματτύησ. "ἐσφάχθω μὲν διὰ τοῦ στόματοσ εἰσ τὴν κεφαλήν, ἔστω δὲ ἑώλοσ καθάπερ ὁ πέρδιξ· "ἐὰν δὲ θέλῃσ, ὡσ ἔχει αὐτοῖσ πτεροῖσ ἐᾶν, μὴ τετιλμένην. εἶτα τὸν τρόπον ἐκθεὶσ τῆσ ἀρτύσεωσ καὶ τῆσ ἑψήσεωσ ἐπιφέρει εὐθύσ· "καὶ νομάδα παχεῖαν ἕψε καὶ νεοσσοὺσ τῶν ἤδη κοκκυζόντων, ἐὰν θέλῃσ παρὰ πότον χρῆσθαι. "εἶτ’ ἐξελὼν τὰ λάχανα εἰσ τρυβλίον καὶ τῆσ ὄρνιθοσ τῶν κρεῶν ἐπιθεὶσ παρατίθει· "τοῦ θέρουσ ἀντὶ τοῦ ὄξουσ τῆσ ὄμφακοσ ἐμβαλὼν εἰσ τὸν ζωμὸν ὡσ ἔχει τοὺσ βότρυσ· "ἐπειδὰν δὲ ἑφθὴ γένηται, ἔξελε μετὰ τοῦ βοτρυδίου πρὸ τοῦ τὸ γίγαρτον ἐξαφεῖναι, εἶθ’ οὕτωσ τὸ λάγανον κατάθρυπτε. "οὗτοσ ματτύησ ἐν τοῖσ ἡδίστοισ. ὅτι μὲν οὖν κοινὸν ἦν τοὔνομα τῶν πολυτελεστάτων ἐδεσμάτων φανερὸν ὅτι δὲ καὶ ὁ τρόποσ τῆσ τοιαύτησ εὐωχίασ ὁμοίωσ ἐλέγετο Φιλήμων φησὶν ἐν Ἁρπαζομένῳ· γυμνῷ φυλακὴν ἐπίταττε, καὶ διὰ τριῶν ποτηρίων με ματτύησ εὐφραινέτω.

καὶ ἐν Ἀνδροφόνῳ · πιεῖν τισ ἡμῖν ἐγχεάτω καὶ ματτύην ποιεῖτε θᾶττον. Ἄλεξισ δ’ ἐν Πυραύνῳ ἀμφιβόλωσ εἴρηκεν ἐγὼ δ’ ἐπειδὰν ἀσχολουμένουσ λάβω, ἀνέκραγον οὐ δώσει τισ ἡμῖν ματτύην; ὥσπερ ἂν εἰ τὸ δεῖπνον ἔλεγεν πιθανὸν δὲ καὶ ἰδίωσ ἐπί τι τῶν ἐδεσμάτων ἀναφέρειν.

Μάχων δ’ ὁ Σικυώνιοσ τῶν μὲν κατὰ Ἀπολλόδωρον τὸν Καρύστιον κωμῳδιοποιῶν εἷσ ἐστι καὶ αὐτόσ· οὐκ ἐδίδαξεν δ’ Ἀθήνησι τὰσ κωμῳδίασ τὰσ ἑαυτοῦ, ἀλλ’ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ. ἦν δ’ ἀγαθὸσ ποιητὴσ εἴ τισ ἄλλοσ τῶν μετὰ τοὺσ ἑπτά· διόπερ ὁ γραμματικὸσ Ἀριστοφάνησ ἐσπούδασε συσχολάσαι αὐτῷ νέοσ ὤν. ἐποίησε δὲ καὶ οὗτοσ ἐν δράματι Ἀγνοίᾳ ταυτί· ἥδιον οὐδὲν ἐστί μοι τῆσ ματτύησ, τοῦτ’ εἴτε πρῶτοι Μακεδόνεσ τοῖσ Ἀττικοῖσ κατέδειξαν ἡμῖν εἴτε πάντεσ οἱ θεοί·

οὐκ οἶδα· πλὴν γ’ ὅτι μουσικωτάτου τινόσ ὅτι δὲ ὕστατον καὶ ἐπὶ πᾶσιν εἰσεφέρετο Νικόστρατόσ φησιν ἐν Ἀπελαυνομένῳ. μάγειροσ δ’ ἐστὶν ὁ διηγούμενοσ ὡσ λαμπρὰν καὶ εὔτακτον παρεσκεύασεν εὐωχίαν προδιηγησάμενόσ τε οἱο͂ν ἦν τὸ ἄριστον καὶ τὸ δεῖπνον καὶ τρίτησ μνησθεὶσ παραθέσεωσ ἐπιφέρει· εὖ γ’,3 ἄνδρεσ, εὖ σφόδρ’, ἀλλὰ μὴν τῇ ματτύῃ οὕτω διαθήσω τὰ μετὰ ταῦθ’ ὥστ’ οἰόμαι οὐδ’ αὐτὸν ἡμῖν τοῦτον·

ἀντερεῖν ἔτι. καὶ ἐν Μαγείρῳ· θρῖον δὲ καὶ κάνδαυλον ἢ τούτων τι τῶν εἰσ ματτύην οὐδέτεροσ εἶδε πώποτε. ἄλλοσ δὲ τίσ φησιν περιφέρειν ματτύην καὶ ποδάριον καὶ γαστρίον τακερόν τι καὶ μήτρασ ἴσωσ. Διονύσιοσ δ’ ἐν Ἀκοντιζομένῳ·

μάγειροσ ἐστὶν ὁ λέγων ὥστ’ ἐνίοτ’ ἂν τούτοισι ποιῶν ματτύην σπεύδων ἅμ’ εἰσήνεγκα διαμαρτὼν μίαν ἄκων περιφορὰν τῶν νεκρῶν ὡσ τὸν νεκρόν. Φιλήμων ἐν Πτωχῇ· ἐξὸν ἀποσάττεσθαι δ’ ὅλην τὴν ἡμέραν, ποιοῦντα καὶ διδόντα ματτύασ ἐκεῖ. Μόλπισ δ’ ὁ Λάκων τὰ παρὰ τοῖσ Σπαρτιάταισ ἐπαίκλεια, ὅ σημαίνει τὰσ ἐπιδειπνίδασ, ματτύασ φησὶ λέγεσθαι παρὰ τοῖσ ἄλλοισ.

ὁ δὲ κυνικὸσ Μένιπποσ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Ἀρκεσιλάῳ γράφει οὕτωσ· "πότοσ ἦν ἐπικωμασάντων τινῶν καὶ ματτύην ἐκέλευσεν εἰσφέρειν Λάκαινάν τισ· "καὶ εὐθέωσ περιεφέρετο περδίκεια ὀλίγα καὶ χήνεια ὀπτὰ καὶ τρύφη πλακούντων. τὸ δὲ τοιοῦτον δεῖπνον οἱ μὲν Ἀττικοὶ προσηγόρευον ἐπιδόρπισμα, οἱ δὲ Δωριεῖσ ἐπάικλον, τῶν δ’ ἄλλων Ἑλλήνων οἱ πλεῖστοι ἐπιδειπνίδα. τοσούτων καὶ περὶ τῆσ ματτύησ λεχθέντων ἔδοξεν ἀπιέναι·

καὶ γὰρ ἑσπέρα ἦν ἤδη. διελύθημεν οὖν οὕτωσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION