Athenaeus, The Deipnosophists, Book 14, book 14, chapter 17

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 14, book 14, chapter 17)

ἐπεὶ δ’ ἐνταῦθα τοῦ λόγου ἐσμέν, οὐκ ἄξιον ἡγοῦμαι παραλιπεῖν τὰ περὶ Ἀμοιβέωσ τοῦ καθ’ ἡμᾶσ κιθαρῳδοῦ, ἀνδρὸσ τεχνίτου κατὰ νόμουσ τοὺσ μουσικούσ. οὗτόσ ποτε βράδιον ἥκων ἐπὶ τὸ συμπόσιον ἡμῶν ὡσ ἔμαθεν παρά τινοσ τῶν οἰκετῶν ἀποδειπνήσαντασ, ἐβουλεύετο τί χρὴ ποιεῖν, ἑώσ παρελθὼν ὁ Σόφων αὐτῷ μάγειροσ γεγωνότερον δ’ ἐφθέγγετο ὡσ πάντασ ἀκούειν τὰ ἐξ Αὔγησ εἶπεν Εὐβούλου· τί, ὦ πόνηρ’Σ32, ἕστηκασ ἐν πύλαισ ἔτι, ἀλλ’ οὐ βαδίζεισ; τοῖσδε γενναίωσ πάλαι διεσπάρακται θερμὰ χηνίσκων μέλη, διερράχισται σεμνὰ δελφάκων κρέα, κατηλόηται γαστρὸσ οὑν μέσῳ κύκλοσ κατῃσίμωται πάντα τἀκροκώλια, νενωγάλισται σεμνὸσ ἀλλᾶντοσ τόμοσ, παρεντέτρωκται τευθὶσ ἐξωπτημένη, παρεγκέκαπται κρανί’ ἐννέ’ ἢ δέκα. ὥστ’ εἴ τι βούλει τῶν λελειμένων φαγεῖν, ἔπειγ’ ἔπειγε, μὴ ποθ’ ὡσ λύκοσ χανὼν καὶ τῶνδ’ ἁμαρτὼν ὕστερον σαυτὸν δάκνῃσ.

πάντ’ ἐστὶν ἡμῖν κατὰ τὸν ἥδιστον Ἀντιφάνην, ὃσ ἐν τῷ Φιλοθηβαίῳ φησίν· ἥ τε γὰρ συνώνυμοσ τῆσ ἔνδον οὔσησ ἔγχελυσ Βοιωτία τμηθεῖσα κοίλοισ ἐν βυθοῖσι κακκάβησ χλιαίνετ’, αἴρεθ’, ἕψεται, παφλάζεται, προσκάεθ’, ὥστε μηδ’ ἂν εἰ χαλκοῦσ ἔχων μυκτῆρασ εἰσέλθοι τισ, ἐξελθεῖν πάλιν εἰκῇ· ·

τοσαύτην ἐξακοντίζει πνοήν. β. λέγεισ μάγειρον ζῶντα. α. πλησίον δέ γε ταύτησ ἄσιτοσ ἡμέραν καὶ νύχθ’ ὅλην κεστρεὺσ λοπισθείσ, ἁλσὶ πασθείσ, ἐκστραφείσ, χρωσθείσ, ὁμοῦ τι πρὸσ τέλοσ δρόμου περῶν, σίζει κεκραγώσ, παῖσ δ’ ἐφέστηκε ῥανῶν ὄξει, Λίβυσ τε καυλὸσ ἐξηρασμένοσ ἀκτῖσι θείαισ σιλφίου παραστατεῖ. β. εἶτ’ οὐκ ἐπῳδούσ φασιν ἰσχύειν τινέσ; ἐγὼ γὰρ ἤδη τρεῖσ ὁρῶ μασωμένουσ, σοῦ ταῦτα συστρέφοντοσ.

α. ἥ τε σύννομον τῆσ κυφονώτου σῶμ’ ἔχουσα σηπίασ, ξιφηφόροισι χερσὶν ἐξωπλισμένη τευθίσ, μεταλλάξασα λευκαυγῆ φύσιν σαρκὸσ πυρωτοῖσ ἀνθράκων ῥαπίσμασιν, ξανθαῖσιν αὔραισ σῶμα πᾶν ἀγάλλεται, δείπνου προφήτην λιμὸν ἐκκαλουμένη. ὥστε γ’ εἴσιθι, μὴ μέλλε, χώρει.

δεῖ γὰρ ἠριστηκότασ πάσχειν, ἐάν τι καὶ παθεῖν ἡμᾶσ δέῃ. καὶ ὃσ. πάνυ ἐμμελέστατα ἀπαντήσασ αὐτῷ ἀνεφώνησε τὰ ἐκ τοῦ Κλεάρχου Κιθαρῳδοῦ τάδε· γόγγρων τε λευκῶν πᾶσι τοῖσ κολλώδεσι βρόχθιζε. τούτοισ γὰρ τρέφεται τὸ πνεῦμα καὶ τὸ φωνάριον ἡμῶν περίσαρκον γίνεται. κρότου δ’ ἐπὶ τούτοισ γενομένου καὶ πάντων ὁμοθυμαδὸν αὐτὸν καλεσάντων εἰσελθὼν καὶ πιὼν ἀναλαβών τε τὴν κιθάραν εἰσ τοσοῦτον ἡμᾶσ ἧσεν ὡσ πάντασ θαυμάζειν τήν τε κιθάρισιν μετὰ τῆσ τέχνησ ταχίστην οὖσαν καὶ τῆσ φωνῆσ τὴν ἐμμέλειαν.

ἐμοὶ μὲν γὰρ οὐδὲν ἐλάττων εἶναι νομίζεται τοῦ παλαιοῦ Ἀμοιβέωσ, ὅν φησιν Ἀριστέασ ἐν τῷ περὶ Κιθαρῳδῶν ἐν Ἀθήναισ κατοικοῦντα καὶ πλησίον τοῦ θεάτρου οἰκοῦντα, εἰ ἐξέλθοι ᾀσόμενοσ, τάλαντον Ἀττικὸν τῆσ ἡμέρασ λαμβάνειν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION