Ancient Greek-English Dictionary Language

κράνος

Third declension Noun; Neuter 자동번역 Transliteration:

Principal Part: κράνος κράνεος

Structure: κρανο (Stem) + ς (Ending)

Etym.: ka/ra

Sense

 1. a helmet

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • ἀλλὰ καὶ γέλωτα ἂν ὀφλισκάνοι χωλεύων ὑπὸ τῇ ἀσπίδι καὶ ἐπὶ στόμα καταπίπτων ὑπὸ τοῦ βάρουσ καὶ ὑπὸ τῷ κράνει ὁπότε ἀνανεύσειε δεικνὺσ τοὺσ παραβλῶπασ ἐκείνουσ αὑτοῦ ὀφθαλμοὺσ καὶ τὸν θώρακα ἐπαίρων τῷ τοῦ μεταφρένου κυρτώματι καὶ τὰσ κνημῖδασ ἐπισυρόμενοσ, καὶ ὅλωσ αἰσχύνων ἀμφοτέρουσ, καὶ τὸν δημιουργὸν αὐτῶν καὶ τὸν δεσπότην. (Lucian, Adversus indoctum et libros multos ementem, (no name) 7:5)
 • εἶδον, ὦ Σόλων, οὓσ φὴσ τοὺσ τραγῳδοὺσ καὶ κωμῳδούσ, εἴ γε ἐκεῖνοὶ εἰσιν, ὑποδήματα μὲν βαρέα καὶ ὑψηλὰ ὑποδεδεμένοι, χρυσαῖσ δὲ ταινίαισ τὴν ἐσθῆτα πεποικιλμένοι, κράνη δὲ ἐπικείμενοι παγγέλοια κεχηνότα παμμέγεθεσ· (Lucian, Anacharsis, (no name) 23:1)
 • οἱ δὲ κωμῳδοὶ βραχύτεροι μὲν ἐκείνων καὶ πεζοὶ καὶ ἀνθρωπινώτεροι καὶ ἧττον ἐβόων, κράνη δὲ πολὺ γελοιότερα. (Lucian, Anacharsis, (no name) 23:4)
 • ἐννοεῖσ γάρ, οἶμαι, τὸ μετὰ τοῦτο, οἱούσ εἰκὸσ σὺν ὅπλοισ ἔσεσθαι τοὺσ καὶ γυμνοὺσ ἂν φόβον τοῖσ δυσμενέσιν ἐμποιήσαντασ, οὐ πολυσαρκίαν ἀργὸν καὶ λευκὴν ἢ ἀσαρκίαν μετὰ ὠχρότητοσ ἐπιδεικνυμένουσ οἱᾶ γυναικῶν σώματα ὑπὸ σκιᾷ μεμαρασμένα, τρέμοντα ἱδρῶτί τε πολλῷ εὐθὺσ ῥεόμενα καὶ ἀσθμαίνοντα ὑπὸ τῷ κράνει, καὶ μάλιστα ἢν καὶ ὁ ἥλιοσ ὥσπερ νῦν τὸ μεσημβρινὸν ἐπιφλέγῃ. (Lucian, Anacharsis, (no name) 25:1)
 • οὐκοῦν, ὦ Σόλων, ἤν ποτε ὑμῖν ἐπίωσιν οἱ πολέμιοι, χρισάμενοι τῷ ἐλαίῳ καὶ κονισάμενοι πρόιτε καὶ αὐτοὶ πὺξ τὰσ χεῖρασ ἐπ’ αὐτοὺσ προβεβλημένοι, κἀκεῖνοι δηλαδὴ ὑποπτήσσουσιν ὑμᾶσ καὶ φεύγουσιν δεδιότεσ μὴ σφίσι κεχηνόσι πάσσητε τὴν ψάμμον εἰσ τὸ στόμα ἢ περιπηδήσαντεσ, ὡσ κατὰ νώτου γένησθε, περιπλέξητε αὐτοῖσ τὰ σκέλη περὶ τὴν γαστέρα καὶ διάγχητε ὑπὸ τὸ κράνοσ ὑποβαλόντεσ τὸν πῆχυν. (Lucian, Anacharsis, (no name) 31:1)
 • ὥστε ἀφέντασ τὴν κόνιν καὶ τὸ ἔλαιον δίδασκε αὐτοὺσ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν μὴ κοῦφα διδοὺσ τὰ ἀκόντια καὶ οἱᾶ διαφέρεσθαι πρὸσ τὸν ἄνεμον, ἀλλ’ ἔστω λόγχη βαρεῖα μετὰ συριγμοῦ ἑλιττομένη καὶ λίθοσ χειροπληθὴσ καὶ σάγαρισ καὶ γέρρον ἐν τῇ ἀριστερᾷ καὶ θώραξ καὶ κράνοσ. (Lucian, Anacharsis, (no name) 32:5)
 • ὅμωσ τῷ δικαίῳ λόγῳ οὐκ ἂν ἔξω εἰήσ τοῦ ἡμαρτηκέναι, ὥσπερ ἂν εἴ τισ περὶ τῇ κνήμῃ τὸ κράνοσ ἢ περὶ τῇ κεφαλῇ τὰσ κνημῖδασ ἐπιδήσαιτο. (Lucian, Pro lapsu inter salutandum 23:3)
 • καὶ ὃν ἄλλοι στρατιῶται χρόνον ὑπὸ δέουσ ὁ μέν τισ ἀκριβῶσ ἁρμόζει τὸ κράνοσ, ὁ δὲ θωράκιον ἐνδύεται, ὁ δὲ αὐτὸ τὸ δεινὸν ὑποπτεύων τοῦ πολέμου τρέμει, οὗτοσ δὲ ἐσθίει τότε μάλα φαιδρῷ τῷ προσώπῳ καὶ μετὰ τὴν ἔξοδον εὐθὺσ ἐν πρώτοισ διαγωνίζεται· (Lucian, De parasito sive artem esse parasiticam, (no name) 49:4)
 • ἐρεῖ δὲ δή τισ ὡσ ἀνανδρίᾳ χερῶν, πόλει παρόν σοι στέφανον εὐκλείασ λαβεῖν, δείσασ ἀπέστησ, καὶ συὸσ μὲν ἀγρίου ἀγῶνοσ ἥψω φαῦλον ἀθλήσασ πόνον, οὗ δ’ ἐσ κράνοσ βλέψαντα καὶ λόγχησ ἀκμὴν χρῆν ἐκπονῆσαι, δειλὸσ ὢν ἐφηυρέθησ. (Euripides, Suppliants, episode, iambic19)

Synonyms

 1. a helmet

Related

Similar forms

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION