Pausanias, Description of Greece, Ἀρκαδικά, chapter 50

(파우사니아스, Description of Greece, Ἀρκαδικά, chapter 50)

ἅτε δὲ ἤδη τῶν Ἀχαιῶν ἀφορώντων ἐσ αὐτὸν καὶ τὰ πάντα ἐκεῖνον ποιουμένων, τοῖσ τεταγμένοισ αὐτῶν ἐν τῷ πεζῷ μετέβαλε τῶν ὅπλων τὴν σκευήν· φοροῦντασ γὰρ μικρὰ δοράτια καὶ ἐπιμηκέστερα ὅπλα κατὰ τοὺσ Κελτικοὺσ θυρεοὺσ ἢ τὰ γέρρα τὰ Περσῶν, ἔπεισε θώρακάσ τε ἐνδύεσθαι καὶ ἐπιτίθεσθαι κνημῖδασ, πρὸσ δὲ ἀσπίσιν Ἀργολικαῖσ χρῆσθαι καὶ τοῖσ δόρασι μεγάλοισ. Μαχανίδου δὲ ἐν Λακεδαίμονι ἀναφύντοσ τυράννου καὶ αὖθισ πολέμου τοῖσ Ἀχαιοῖσ πρὸσ Λακεδαιμονίουσ καὶ Μαχανίδαν συνεστηκότοσ, ἡγεῖτο μὲν τοῦ Ἀχαϊκοῦ Φιλοποίμην·

γινομένησ δὲ πρὸσ Μαντινείᾳ μάχησ Λακεδαιμονίων μὲν οἱ ψιλοὶ τοὺσ ἀσκεύουσ τῶν Ἀχαιῶν νικῶσι καὶ φεύγουσιν αὐτοῖσ ἐπέκειτο ὁ Μαχανίδασ, τῇ δὲ φάλαγγι ὁ Φιλοποίμην τῶν πεζῶν τρέπεται τῶν Λακεδαιμονίων τοὺσ ὁπλίτασ καὶ ἀναχωροῦντι ἀπὸ τῆσ διώξεωσ Μαχανίδᾳ συντυχὼν ἀποκτίννυσιν αὐτόν. Λακεδαιμονίοισ δὲ ἠτυχηκόσι τῇ μάχῃ περιεγεγόνει μείζων ἢ κατὰ τὸ πταῖσμα εὐτυχία, γεγονόσιν ἐλευθέροισ ἀπὸ τοῦ τυράννου. μετὰ δὲ οὐ πολὺ ἀγόντων Νέμεια Ἀργείων ἔτυχε μὲν τῶν κιθαρῳδῶν τῷ ἀγῶνι ὁ Φιλοποίμην παρών·

Πυλάδου δὲ Μεγαλοπολίτου μὲν ἀνδρὸσ γένοσ, κιθαρῳδοῦ δὲ τῶν ἐφ’ αὑτοῦ δοκιμωτάτου καὶ ἀνῃρημένου Πυθικὴν νίκην, τότε δὲ ᾄδοντοσ Τιμοθέου νόμον τοῦ Μιλησίου Πέρσασ καὶ καταρξαμένου τῆσ ᾠδῆσ Κλεινὸν ἐλευθερίασ τεύχων μέγαν Ἑλλάδι κόσμον,ἀπεῖδεν ἐσ τὸν Φιλοποίμενα τὸ Ἑλληνικὸν καὶ ἐπεσημήναντο τῷ κρότῳ φέρειν ἐσ ἐκεῖνον τὸ ᾆσμα. τοιοῦτο ἐσ Θεμιστοκλέα ἄλλο ἐν Ὀλυμπίᾳ πυνθάνομαι συμβῆναι·

καὶ γὰρ Θεμιστοκλέουσ ἐσ τιμὴν ἐπανέστη τὸ ἐν Ὀλυμπίᾳ θέατρον. Φίλιπποσ δὲ ὁ Δημητρίου Μακεδόνων βασιλεύσ, ὃσ καὶ Ἄρατον φαρμάκῳ τὸν Σικυώνιον ἀπέκτεινεν, ἀπέστειλεν ἄνδρασ ἐσ Μεγάλην πόλιν φονεῦσαί σφισι Φιλοποίμενα ἐντειλάμενοσ·

ἁμαρτὼν δὲ ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα ἐμισήθη πᾶσαν. Θηβαῖοι δὲ κεκρατηκότεσ μάχῃ Μεγαρέασ καὶ ἤδη τοῦ Μεγαρικοῦ τείχουσ ἐπιβαίνοντεσ, ἀπάτῃ τῶν Μεγαρέων μετελθόντων αὐτοὺσ ὡσ ἥκοι Φιλοποίμην σφίσιν ἐσ τὴν πόλιν, ἐσ τοσοῦτο εὐλαβείασ προῆλθον ὡσ οἴκαδε ἀποχωρῆσαι καταλιπόντεσ ἄπρακτον τοῦ πολέμου τὸ ἔργον.

ἐν δὲ Λακεδαίμονι αὖθισ ἐπανέστη τύραννοσ Νάβισ, ὃσ Πελοποννησίων πρώτοισ ἐπέθετο Μεσσηνίοισ·

ἐπελθὼν δέ σφισιν ἐν νυκτὶ καὶ οὐδαμῶσ τὴν ἔφοδον ἐλπίζουσιν εἷλε μὲν πλὴν τῆσ ἀκροπόλεωσ τὸ ἄστυ, ἀφικομένου δὲ ἐσ τὴν ὑστεραίαν στρατιᾷ Φιλοποίμενοσ ἐξέπεσεν ὑπόσπονδοσ ἐκ Μεσσήνησ. Φιλοποίμην δέ, ὡσ ἐξῆκέν οἱ στρατηγοῦντι ὁ χρόνοσ καὶ ἄρχειν ἄλλοι τῶν Ἀχαιῶν ᾕρηντο, αὖθισ ἐσ Κρήτην διέβη καὶ ἐπεκούρησε Γορτυνίοισ πολέμῳ πιεζομένοισ.

ποιουμένων δὲ ἐν ὀργῇ διὰ τὴν ἀποδημίαν τῶν Ἀρκάδων αὐτόν, ἐπάνεισί τε ἐκ Κρήτησ καὶ Ῥωμαίουσ πόλεμον κατελάμβανεν ἐπανῃρημένουσ πρὸσ Νάβιν. παρεσκευασμένων δὲ ἐπὶ τὸν Νάβιν ναυτικὸν τῶν Ῥωμαίων, ὁ Φιλοποίμην ὑπὸ προθυμίασ μεθέξειν ἔμελλε τοῦ ἀγῶνοσ·

ἅτε δὲ ἐσ ἅπαν ἀπείρωσ θαλάσσησ ἔχων τριήρουσ ἔλαθεν ἐπιβὰσ ῥεούσησ, ὥστε καὶ ἐσῆλθε Ῥωμαίουσ καὶ τὸ ἄλλο συμμαχικὸν μνήμη τῶν ἐπῶν ὧν ἐν καταλόγῳ πεποίηκεν Ὅμηροσ ἐπὶ τῇ Ἀρκάδων ἀμαθίᾳ τῇ ἐσ θάλασσαν.

ἡμέραισ δὲ ὕστερον τῆσ ναυμαχίασ οὐ πολλαῖσ Φιλοποίμην καὶ ὁ σὺν αὐτῷ λόχοσ φυλάξαντεσ νύκτα ἀσέληνον τὸ στρατόπεδον τῶν Λακεδαιμονίων κατεμπιπρᾶσιν ἐν Γυθίῳ.

ἐνταῦθα ἀπέλαβεν ἐν δυσχωρίαισ Νάβισ Φιλοποίμενά τε αὐτὸν καὶ ὅσοι περὶ αὐτὸν τῶν Ἀρκάδων ἦσαν· ἦσαν δὲ ἄλλωσ μὲν ἀγαθοὶ τὰ ἐσ πόλεμον, ἀριθμὸν δὲ οὐ πολλοί. Φιλοποίμην δὲ τὴν τάξιν, ἣν τεταγμένουσ ἀπῆγεν ὀπίσω, ταύτην ὑπαλλάξασ τὰ μάλιστα ἰσχυρὰ τῶν χωρίων πρὸσ αὑτοῦ καὶ οὐ πρὸσ τῶν πολεμίων ἐποίησεν εἶναι·

κρατήσασ δὲ τῇ μάχῃ Νάβιν καὶ τῶν Λακεδαιμονίων ἐν τῇ νυκτὶ καταφονεύσασ πολλούσ, δόξησ ἔτι ἐσ πλέον παρὰ τοῖσ Ἕλλησιν ἤρθη. μετὰ δὲ ταῦτα Νάβισ μὲν ἐσ εἰρημένον χρόνον σπονδὰσ παρὰ Ῥωμαίων εὑράμενοσ τελευτᾷ, πρὶν ἤ οἱ τοῦ πολέμου τὰσ ἀνοχὰσ ἐξήκειν, ὑπὸ ἀνδρὸσ Καλυδωνίου κατὰ δὴ συμμαχίασ πρόφασιν ἥκοντοσ, πολεμίου δὲ τῷ ἔργῳ καὶ ἐπ’ αὐτὸ ἐσταλμένου τοῦτο ὑπὸ τῶν Αἰτωλῶν.

SEARCH

MENU NAVIGATION