Pausanias, Description of Greece, Ἀρκαδικά, chapter 44

(파우사니아스, Description of Greece, Ἀρκαδικά, chapter 44)

τὰ δὲ δὴ ἐπίλοιπα ἡμῖν τοῦ Ἀρκαδικοῦ λόγου ἔστιν ἐκ Μεγάλησ πόλεωσ ἐσ Παλλάντιον ὁδὸσ καὶ ἐσ Τεγέαν, ἄγουσα αὕτη μέχρι τοῦ καλουμένου Χώματοσ. κατὰ ταύτην τὴν ὁδὸν Λαδόκειά σφισιν ὠνόμασται τὰ πρὸ τοῦ ἄστεωσ ἀπὸ Λαδόκου τοῦ Ἐχέμου, καὶ μετὰ ταῦτα Αἱμονιαὶ πόλισ ἦσαν τὸ ἀρχαῖον·

οἰκιστὴσ δὲ Αἵμων ἐγένετο αὐταῖσ ὁ Λυκάονοσ, διαμεμένηκε δὲ καὶ ἐσ τόδε Αἱμονιὰσ τὸ χωρίον τοῦτο ὀνομάζεσθαι. μετὰ δὲ Αἱμονιὰσ ἐν δεξιᾷ τῆσ ὁδοῦ πόλεώσ ἐστιν Ὀρεσθασίου καὶ ἄλλα ὑπολειπόμενα ἐσ μνήμην καὶ Ἀρτέμιδοσ ἱεροῦ κίονεσ ἔτι·

ἐπίκλησισ δὲ Ιἕρεια τῇ Ἀρτέμιδί ἐστι. τὴν δὲ εὐθεῖαν ἰόντι ἐξ Αἱμονιῶν Ἀφροδίσιόν τέ ἐστιν ὀνομαζόμενον καὶ μετ’ αὐτὸ ἄλλο χωρίον τὸ Ἀθήναιον· τούτου δὲ ἐν ἀριστερᾷ ναόσ ἐστιν Ἀθηνᾶσ καὶ ἄγαλμα ἐν αὐτῷ λίθου. τοῦ Ἀθηναίου δὲ μάλιστα εἴκοσιν ἀπωτέρω σταδίοισ ἐρείπια Ἀσέασ ἐστί, καὶ ὁ λόφοσ ἀκρόπολισ τότε οὖσα τείχουσ σημεῖα ἔχει καὶ ἐσ τόδε.

σταδίουσ δὲ ὅσον πέντε ἀπὸ Ἀσέασ τοῦ Ἀλφειοῦ μὲν ὀλίγον ἄπο τῆσ ὁδοῦ, τοῦ δὲ Εὐρώτα παρ’ αὐτήν ἐστιν ἡ πηγὴ τὴν ὁδόν· πρόσ τε τοῦ Ἀλφειοῦ τῇ πηγῇ ναόσ τε Μητρὸσ θεῶν ἐστιν οὐκ ἔχων ὄροφον καὶ λέοντεσ λίθου δύο πεποιημένοι. τοῦ δὲ Εὐρώτα τὸ ὕδωρ ἀνακεράννυταί τε πρὸσ τὸν Ἀλφειὸν καὶ ὅσον ἐπὶ εἴκοσι σταδίουσ κοινῷ προί̈ασι τῷ ῥεύματι·

κατελθόντεσ δὲ ἐσ χάσμα ὁ μὲν αὐτῶν ἄνεισιν αὖθισ ἐν τῇ γῇ τῇ Λακεδαιμονίων ὁ Εὐρώτασ, ὁ δὲ Ἀλφειὸσ ἐν Πηγαῖσ τῆσ Μεγαλοπολίτιδοσ. ἔστι δὲ ἄνοδοσ ἐξ Ἀσέασ ἐσ τὸ ὄροσ τὸ Βόρειον καλούμενον, καὶ ἐπὶ τῇ ἄκρᾳ τοῦ ὄρουσ σημεῖά ἐστιν ἱεροῦ· ποιῆσαι δὲ τὸ ἱερὸν Ἀθηνᾷ τε Σωτείρᾳ καὶ Ποσειδῶνι Ὀδυσσέα ἐλέγετο ἀνακομισθέντα ἐξ Ἰλίου. τὸ δὲ ὀνομαζόμενον Χῶμα ὁρ́οι Μεγαλοπολίταισ τῆσ γῆσ πρὸσ Τεγεάτασ καὶ Παλλαντιεῖσ εἰσι·

καὶ τὸ Παλλαντικὸν πεδίον ἐστὶν ἐκτραπεῖσιν ἐσ ἀριστερὰν ἀπὸ τοῦ Χώματοσ. ἐν δὲ Παλλαντίῳ ναόσ τε καὶ ἀγάλματα λίθου Πάλλαντοσ, τὸ δὲ ἕτερόν ἐστιν Εὐάνδρου· καὶ Κόρησ τε τῆσ Δήμητροσ ἱερὸν καὶ οὐ πολὺ ἀπωτέρω Πολυβίου σφίσιν ἀνδριάσ ἐστι. τῷ λόφῳ δὲ τῷ ὑπὲρ τῆσ πόλεωσ ὅσα ἀκροπόλει τὸ ἀρχαῖον ἐχρῶντο· λείπεται δὲ καὶ ἐσ ἡμᾶσ ἔτι ἐπὶ κορυφῇ τοῦ λόφου θεῶν ἱερόν. ἐπίκλησισ μὲν δή ἐστιν αὐτοῖσ Καθαροί, περὶ μεγίστων δὲ αὐτόθι καθεστήκασιν οἱ ὁρ́κοι·

καὶ ὀνόματα μὲν τῶν θεῶν οὐκ ἴσασιν ἢ καὶ εἰδότεσ οὐ θέλουσιν ἐξαγορεύειν, Καθαροὺσ δὲ ἐπὶ τοιῷδε ἄν τισ κληθῆναι τεκμαίροιτο, ὅτι αὐτοῖσ οὐ κατὰ ταὐτὰ ὁ Πάλλασ ἔθυσε καθὰ καὶ ὁ πατήρ οἱ τῷ Λυκαίῳ Διί. τοῦ δὲ καλουμένου Χώματοσ ἐν δεξιᾷ πεδίον ἐστὶ τὸ Μανθουρικόν·

ἔστι δὲ ἐν ὁρ́οισ ἤδη Τεγεατῶν τὸ πεδίον, ὂν σταδίων που πεντήκοντα μάλιστα ἄχρι Τεγέασ. ἔστι δὲ ὄροσ οὐ μέγα ἐν δεξιᾷ τῆσ ὁδοῦ καλούμενον Κρήσιον· ἐν δὲ αὐτῷ τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀφνειοῦ πεποίηται. Αἐρόπῃ γὰρ Κηφέωσ τοῦ Ἀλέου συνεγένετο Ἄρησ, καθὰ οἱ Τεγεᾶται λέγουσι· καὶ ἡ μὲν ἀφίησιν ἐν ταῖσ ὠδῖσι τὴν ψυχήν, ὁ δὲ παῖσ καὶ τεθνηκυίασ εἴχετο ἔτι τῆσ μητρὸσ καὶ ἐκ τῶν μαστῶν εἷλκεν αὐτῆσ γάλα πολὺ καὶ ἄφθονον, καὶ ‐ ἦν γὰρ τοῦ Ἄρεωσ γνώμῃ τὰ γινόμενα ‐ τούτων ἕνεκα Ἀφνειὸν τὸν θεὸν ὀνομάζουσι· τῷ δὲ παιδίῳ ὄνομα τεθῆναί φασιν Αἔροπον.

ἔστι δὲ κατὰ τὴν ἐσ Τεγέαν ὁδὸν Λευκώνιοσ καλουμένη κρήνη·

θυγατέρα δὲ Ἀφείδαντοσ λέγουσιν εἶναι τὴν Λευκώνην, καὶ οὐ πόρρω τοῦ Τεγεατῶν οἱ ἄστεωσ μνῆμά ἐστιν.

SEARCH

MENU NAVIGATION