Ancient Greek-English Dictionary Language

μισοπόνηρος

First/Second declension Adjective; Transliteration:

Principal Part: μισοπόνηρος μισοπόνηρον

Structure: μισοπονηρ (Stem) + ος (Ending)

Sense

 1. hating knaves

Examples

 • δ καὶ τὴν εὐχαριστίαν οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀνθρώπων ἀνταναιροῦντεσ, ἀλλὰ καὶ τοῖσ τῶν ἀπειραγάθων κόμποισ ἐπαρθέντεσ, τοῦ τὰ πάντα κατοπτεύοντοσ ἀεὶ Θεοῦ μισοπόνηρον ὑπολαμβάνουσιν ἐκφεύξεσθαι δίκην. (Septuagint, Liber Esther 8:16)
 • εἰ γὰρ ἀληθῶσ ἡ θεὸσ χολὴν εἶχε καὶ μισοπόνηροσ ἦν καὶ ἤλγει κακῶσ ἀκούουσα καὶ μὴ κατεγέλα τῆσ ἀνθρωπίνησ ἀμαθίασ καὶ ἀγνοίασ ἀλλ’ ἠγανάκτει, τούτουσ ἔδει κατατοξεῦσαι τοὺσ τοσαύτην ὠμότητα καὶ πικρίαν καταψευδομένουσ αὐτῆσ καὶ τοιαῦτα λέγοντασ καὶ γράφοντασ. (Plutarch, De superstitione, section 10 7:2)
 • ἐμφανίζει δ’ αὐτῶν καὶ τὸ σκαιόν, ἔτι δὲ μισάνθρωπον Ἀντιφάνησ ἐν Μισοπονήρῳ πρὸσ τοὺσ ἐν τῷ βίῳ κακίστουσ τὴν σύγκρισιν αὐτῶν ποιούμενοσ διὰ τούτων εἶτ’ οὐ σοφοὶ δῆτ’ εἰσὶν οἱ Σκύθαι σφόδρα, οἳ γενομένοισιν εὐθέωσ τοῖσ παιδίοισ διδόασιν ἵππων καὶ βοῶν πίνειν γάλα; (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 6, book 6, chapter 91)
 • ἡ δὲ Νουκερία πρὸσ τὸν πρόγονον μισοπονήρωσ διακειμένη τοὺσ παῖδασ ἀνέπειθεν αὐτὸν ἀναιρεῖν. (Plutarch, Parallela minora, section 33 2:3)
 • καὶ τὸν Τηλέμαχον ἐκ τοῦ λόγου συνιδὼν χαλεπὸν ὄντα καὶ μισοπόνηρον ἀμβλύνει καὶ παρασκευάζει πόρρωθεν ἡσυχίαν ἄγειν καὶ ἀνέχεσθαι, κελεύων εἰ δὲ μ’ ἀτιμήσουσι δόμον κάτα, σὸν δὲ φίλον κῆρ τετλάτω ἐν στήθεσσι κακῶσ πάσχοντοσ ἐμεῖο , ἤν περ καὶ διὰ δῶμα ποδῶν ἕλκωσι θύραζε ἢ βέλεσιν βάλλωσι· (Plutarch, Quomodo adolescens poetas audire debeat, chapter, section 11 19:1)
 • ἦν μὲν οὖν γονέων ἐπιφανῶν ἐν τῇ πόλει, Τιμοδήμου καὶ Δημαρίστησ, φιλόπατρισ δὲ καὶ πρᾷοσ διαφερόντωσ ὅσα μὴ σφόδρα μισοτύραννοσ εἶναι καὶ μισοπόνηροσ. (Plutarch, Timoleon, chapter 3 2:2)
 • ἀναβήσεται γὰρ οἶμαι δεῦρο πιστεύων τῷ ἑαυτοῦ βίῳ ἀνὴρ καλὸσ κἀγαθὸσ καὶ μισοπόνηροσ, καὶ τὸν Λεωδάμαντα ὅστισ ἦν οὐ γιγνώσκων, ἐφ’ ᾧ ὑμεῖσ ἐθορυβήσατε τῆσ μαρτυρίασ ἀναγιγνωσκομένησ. (Aeschines, Speeches, , section 69 1:4)
 • ἀγγείλασ τοίνυν πρῶτοσ τὴν τῆσ πόλεωσ νίκην ὑμῖν καὶ τὴν τῶν παίδων τῶν ὑμετέρων κατόρθωσιν, πρώτην ταύτην ὑμᾶσ ἀπαιτῶ χάριν, τὴν τοῦ σώματοσ σωτηρίαν, οὐ μισόδημοσ ὤν, ὥσ φησιν ὁ κατήγοροσ, ἀλλὰ μισοπόνηροσ, οὐδὲ τοὺσ Δημοσθένουσ ὑμᾶσ οὐκ ἐῶν προγόνουσ μιμεῖσθαι, οὐ γὰρ εἰσίν, ἀλλὰ τῶν καλῶν καὶ τῇ πόλει σωτηρίων βουλευμάτων ζηλωτὰσ εἶναι παρακαλῶν. (Aeschines, Speeches, , section 171 1:1)
 • μεγάλησ δὲ οὔσησ κατὰ τὴν νομοθεσίαν ἀναθεωρήσεωσ, μισοπόνηροσ μὲν φαίνεται διὰ τὸ πάντων τῶν νομοθετῶν πικρότατα πρόστιμα θεῖναι κατὰ πάντων τῶν ἀδικούντων, δίκαιοσ δ’ ἐκ τοῦ περιττότερον τῶν πρὸ αὐτοῦ κατ’ ἀξίαν ἑκάστῳ τὸ ἐπιτίμιον ὑπάρξαι, πραγματικὸσ δὲ καὶ πολύπειροσ ἐκ τοῦ πᾶν ἔγκλημα καὶ πρᾶγμα δημόσιόν τε καὶ ἰδιωτικὸν ἀμφισβητούμενον ὡρισμένησ ἀξιῶσαι τιμωρίασ· (Diodorus Siculus, Library, book xiii, chapter 34 13:1)

Synonyms

 1. hating knaves

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION