Ancient Greek-English Dictionary Language

ἄτρεπτος

First/Second declension Adjective; Transliteration:

Principal Part: ἄτρεπτος ἄτρεπτη ἄτρεπτον

Structure: ἀ (Prefix) + τρεπτ (Stem) + ος (Ending)

Etym.: tre/pw

Sense

 1. unmoved, immutable

Examples

 • ἐδόκει ἀτρέπτῳ τῷ προσώπῳ προσιέναι καὶ οὐ πάνυ δεδιέναι τὸν θάνατον δοκῶν καὶ τοῦτο ἐμφῆναι τοῖσ ἔξω τοῦ στομίου ἑστῶσιν ἐθέλων, ἐπεὶ δὲ κατέκυψεν εἴσω τοῦ χάσματοσ καὶ εἶδε τὸν ζόφον, κἀγὼ ἔτι διαμέλλοντα αὐτὸν δακὼν τῷ κωνείῳ κατέσπασα τοῦ ποδόσ, ὥσπερ τὰ βρέφη ἐκώκυε καὶ τὰ ἑαυτοῦ παιδία ὠδύρετο καὶ παντοῖοσ ἐγίνετο. (Lucian, Dialogi mortuorum, 2:1)
 • "οἱ δὲ τὰσ ἀτρέπτουσ καὶ ἀσυμπαθεῖσ ἀτόμουσ εἰσ ταὐτὸ συνελαύνοντεσ ἐξ αὐτῶν μὲν οὐδέν, αὐτῶν δὲ πολλὰσ ποιοῦσι καὶ συνεχεῖσ πληγάσ· (Plutarch, Adversus Colotem, section 10 1:9)
 • ὅθεν οὐ δεῖ τῶν νέων παντάπασιν ἐν χρῷ τὴν δυσωπίαν ἐκτρίβοντασ ὀλιγώρουσ ποιεῖν καὶ λίαν ἀτρέπτουσ· (Plutarch, De vitioso pudore, section 2 7:1)
 • πενίᾳ γὰρ ἐμμεῖναι παρὰ πάντα τὸν βίον ἑκουσίωσ, σὺν παὶ χάριτι τῶν διδόντων ἔχειν δυνάμενον, καὶ φιλοσοφίασ μὴ ἐκστῆναι πρὸσ τοσαῦτα κωλύματα καὶ τέλοσ εἰσ σωτηρίαν καὶ φυγὴν αὐτῷ σπουδῆσ ἑταίρων καὶ παρασκευῆσ εὐμηχάνου γενομένησ, μήτε καμφθῆναι λιπαροῦσι μήθ’ ὑποχωρῆσαι τῷ θανάτῳ πελάζοντι, χρῆσθαι δ’ ἀτρέπτῳ τῷ λογισμῷ πρὸσ τὸ δεινόν, οὐκ ἔστιν ἀνδρὸσ ἐκ κληδόνων ἢ πταρμῶν μεταβαλλομένην ὅτε τύχοι γνώμην ἔχοντοσ ἀλλ’ ὑπὸ μείζονοσ ἐπιστασίασ καὶ ἀρχῆσ ἀγομένου πρὸσ τὸ καλόν. (Plutarch, De genio Socratis, section 11 1:7)
 • καί τινοσ ἐσχαρίδοσ πῦρ ἐχούσησ μέλλοντι τῷ Πορσίνᾳ θύειν κεκομισμένησ, ὑπερσχὼν τὴν δεξιὰν χεῖρα καιομένησ τῆσ σαρκὸσ εἱστήκει πρὸσ τὸν Πορσίναν ἀποβλέπων ἰταμῷ καί ἀτρέπτῳ τῷ προσώπῳ, μέχρι οὗ θαυμάσασ ἀφῆκεν αὑτὸν καί τὸ ξίφοσ ἀποδιδοὺσ ὤρεξεν ἀπὸ τοῦ βήματοσ· (Plutarch, Publicola, chapter 17 3:2)
 • χρὴ ὡσ ἢν μὴ λάβῃ παρ’ ἐμοῦ τὸν σκύφον, οὔποτε τοιοῦτοσ ἂν υἱὸσ αὐτῇ γένοιτο οἱο͂σ ἐγώ, ἄτρεπτοσ μὲν ἀλκήν, ἐλεύθεροσ δὲ τὴν γνώμην, τὸ σῶμα δὲ οὕτω καρτερόσ· (Lucian, Symposium, (no name) 16:4)
 • προσιόντων γάρ τεττάρων πολεμίων οὐκ ἔφυγε καὶ τὸ πρόσωπον ἄτρεπτοσ ἦν ἐφ’ οἷσ καὶ ὕστερον ἐξῃρέθη αὐτῷ ἀριστεῖον, καλόσ τε καὶ μέγασ παράδεισοσ ἐν τῷ προαστείῳ, ἔνθα καὶ συγκαλῶν τοὺσ ἑταίρουσ διελέγετο, Νεκρακαδημίαν τὸν τόπον προσαγορεύσασ. (Lucian, Verae Historiae, book 2 23:5)
 • ἄτρεπτοσ δὲ πρὸσ τὸ κακῶσ ἀκούειν καὶ ἀπαθὴσ ὢν ὀλιγωρίᾳ δόξησ, ἣν ἀναισχυντίαν καὶ ἀπόνοιαν οὖσαν εὐτολμίαν ἔνιοι καὶ ἀνδρείαν καλοῦσιν, οὐδενὶ μὲν ἤρεσκεν, ἐχρῆτο δ’ αὐτῷ πολλάκισ ὁ δῆμοσ ἐπιθυμῶν προπηλακίζειν τοὺσ ἐν ἀξιώματι καὶ συκοφαντεῖν. (Plutarch, , chapter 13 3:1)
 • οὕτωσ ἄτρεπτοσ ἦν καὶ ἀνάλωτοσ ὑπὸ τῶν τοιούτων καὶ κρατῶν ἐκείνησ τῆσ παραινέσεωσ, ἣν ὁ Ἀντισθένειοσ Ἡρακλῆσ παρῄνει, τοῖσ παισὶ διακελευόμενοσ μηδενὶ χάριν ἔχειν ἐπαινοῦντι αὐτούσ· (Plutarch, De vitioso pudore, section 18 11:3)
 • ἐκείνου δὲ τοὺσ ἄλλουσ ἐπικαλουμένου δημάρχουσ ἐβοήθει μὲν οὐδείσ, ἡ δὲ σύγκλητοσ εἴξασα προήκατο τὸ δόγμα, καὶ λαμπρὸσ ἐξελάσασ ὁ Μάριοσ εἰσ τὸ πλῆθοσ ἐκύρωσε τὸν νόμον, δόξασ ἄκαμπτοσ μὲν εἶναι πρὸσ φόβον, ἄτρεπτοσ δὲ ὑπ’· (Plutarch, Caius Marius, chapter 4 3:1)

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION