Athenaeus, The Deipnosophists, Book 5, book 5, chapter 37

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 5, book 5, chapter 37)

ἐπεὶ δὲ περὶ νεῶν κατασκευῆσ εἰρήκαμεν, φέρ’ εἴπωμεν ἀκοῆσ γάρ ἐστιν ἄξια καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ Φιλοπάτοροσ βασιλέωσ κατεσκευασμένα σκάφη. "τὴν τεσσαρακοντήρη ναῦν κατεσκεύασεν ὁ Φιλοπάτωρ τὸ μῆκοσ ἔχουσαν διακοσίων ὀγδοήκοντα πηχῶν, ὀκτὼ δὲ καὶ τριάκοντα ἀπὸ παρόδου ἐπὶ πάροδον, ὕψοσ δὲ ἑώσ ἀκροστολίου τεσσαράκοντα ὀκτὼ πηχῶν, ἀπὸ δὲ τῶν πρυμνητικῶν ἀφλάστων ἐπὶ τὸ πρὸσ τῇ θαλάσσῃ μέροσ αὐτῆσ τρεῖσ πρὸσ τοῖσ πεντήκοντα πήχεισ, πηδάλια δ’ εἶχε τέτταρα τριακονταπήχη, κώπασ δὲ θρανιτικὰσ ὀκτὼ καὶ τριάκοντα πηχῶν τὰσ μεγίστασ, αἳ διὰ τὸ μόλυβδον ἔχειν ἐν τοῖσ ἐγχειριδίοισ καὶ γεγονέναι λίαν εἴσω βαρεῖαι κατὰ τὴν ζύγωσιν εὐήρεισ ὑπῆρχον ἐπὶ τῆσ χρείασ, δίπρῳροσ δ’ ἐγεγόνει καὶ δίπρυμνοσ καὶ ἔμβολα εἶχεν ἑπτά· "τούτων ἓν μὲν ἡγούμενον, τὰ δ’ ὑποστέλλοντα, τινὰ δὲ κατὰ τὰσ ἐπωτίδασ. "ὑποζώματα δὲ ἐλάμβανε δώδεκα· "ἑξακοσίων δ’ ἦν ἕκαστον πηχῶν, εὔρυθμοσ δ’ ἦν καθ’ ὑπερβολήν. θαυμαστὸσ δ’ ἦν καὶ ὁ ἄλλοσ κόσμοσ τῆσ νεώσ· "ζῷα μὲν γὰρ εἶχεν οὐκ ἐλάττω δώδεκα πηχῶν κατὰ πρύμναν τε καὶ κατὰ πρῷραν, καὶ πᾶσ τόποσ αὐτῆσ κηρογραφίᾳ κατεπεποίκιλτο, τὸ δ’ ἔγκωπον ἅπαν μέχρι τῆσ τρόπεωσ κισσίνην φυλλάδα καὶ θύρσουσ εἶχε πέριξ, πολὺσ δ’ ἦν καὶ ὁ τῶν ὅπλων κόσμοσ, ἀνεπλήρου δὲ πάντα τὰ προσδεόμενα τῆσ νεὼσ μέρη. "γενομένησ δὲ ἀναπείρασ ἐδέξατο ἐρέτασ πλείουσ τῶν τετρακισχιλίων, εἰσ δὲ τὰσ ὑπηρεσίασ τετρακοσίουσ · "εἰσ δὲ τὸ κατάστρωμα ἐπιβάτασ τρισχιλίουσ ἀποδέοντασ ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα· "καὶ χωρὶσ ὑπὸ τὰ ζύγια πλῆθοσ ἀνθρώπων ἕτερον ἐπισιτισμοῦ, τε οὐκ ὀλίγον. "καθειλκύσθη δὲ τὴν μὲν ἀρχὴν ἀπὸ ἐσχαρίου τινόσ, ὅ φασι παγῆναι πεντήκοντα πλοίων πεντηρικῶν ξυλείᾳ, ὑπὸ δὲ ὄχλου μετὰ βοῆσ καὶ σαλπίγγων κατήγετο. "ὕστερον δὲ τῶν ἀπὸ Φοινίκησ τισ ἐπενόησε τὴν καθολκήν, τάφρον ὑποστησάμενοσ ἴσην τῇ νηὶ κατὰ μῆκοσ, ἣν πλησίον τοῦ λιμένοσ ὤρυξε. "ταύτῃ δὲ τοὺσ θεμελίουσ κατῳκοδόμησε λίθῳ στερεῷ πρὸσ πέντε πήχεισ τὸ βάθοσ, καὶ διὰ τούτων φάλαγγασ ἐπικαρσίασ κατὰ πλάτοσ τῆσ τάφρου διώσασ συνεχεῖσ τετράπηχυν εἰσ βάθοσ τόπον ἀπολειπούσασ. "καὶ ποιήσασ εἴσρουν ἀπὸ τῆσ θαλάσσησ ἐνέπλησεν αὐτῆσ πάντα τὸν ὀρυχθέντα τόπον, εἰσ ὃν ῥᾳδίωσ ὑπὸ τῶν τυχόντων ἀνδρῶν εἰσήγαγε τὴν ναῦν. . ,1 τὸ ἀνοιχθὲν κατ’ ἀρχὰσ ἐμφράξαντασ μετεξαντλῆσαι πάλιν τὴν θάλασσαν ὀργάνοισ. "τούτου δὲ γενομένου ἑδρασθῆναι τὸ πλοῖον ἀσφαλῶσ ἐπὶ τῶν προειρημένων φαλάγγων. "κατεσκεύασεν δ’ ὁ Φιλοπάτωρ καὶ ποτάμιον πλοῖον, τὴν θαλαμηγὸν καλουμένην, τὸ μῆκοσ ἔχουσαν ἡμισταδίου, τὸ δὲ εὖροσ ᾗ πλατύτατον λ’ πηχῶν τὸ δὲ ὕψοσ σὺν τῷ τῆσ σκηνῆσ ἀναστήματι μικρὸν ἀπέδει τεσσαράκοντα πηχῶν, τὸ δὲ σχῆμα αὐτῆσ οὔτε ταῖσ μακραῖσ ναυσὶν οὔτε ταῖσ στρογγύλαισ ἐοικόσ, ἀλλὰ παρηλλαγμένον τι καὶ πρὸσ τὴν χρείαν τοῦ ποταμοῦ τὸ βάθοσ, κάτωθεν μὲν γὰρ ἁλιτενὴσ καὶ πλατεῖα, τῷ δ’ ὄγκῳ μετέωροσ τὰ δ’ ἐπὶ τῶν ἄκρων αὐτῆσ μέρη καὶ μάλιστα τὰ κατὰ πρῷραν παρέτεινεν ἐφ’ ἱκανόν, τῆσ ἀνακλάσεωσ εὐγράμμου φαινομένησ, δίπρῳροσ δ’ ἐγεγόνει καὶ δίπρυμνοσ καὶ πρὸσ ὕψοσ ἀνέτεινε διὰ τὸ μετέωρον ἄγαν ἵστασθαι πολλάκισ ἐν τῷ ποταμῷ τὸ κῦμα. "κατεσκεύαστο δ’ αὐτῆσ κατὰ μὲν μέσον τὸ κύτοσ τὰ συμπόσια καὶ οἱ κοιτῶνεσ καὶ τὰ λοιπὰ τὰ πρὸσ τὴν διαγωγὴν χρηστήρια. "πέριξ δὲ τῆσ νεὼσ περίπατοι κατὰ τὰσ τρεῖσ πλευρὰσ ἐγεγόνεσαν διπλοῖ. ὧν ἡ μὲν περίμετροσ ἦν πέντε πλέθρων οὐκ ἐλάττων, ἡ δὲ διάθεσισ τοῦ μὲν καταγείου περιστύλῳ παραπλήσιοσ, τοῦ δ’ ὑπερῴου κρύπτῃ φραγμοῖσ καὶ θυρίσι περιεχομένῃ πάντοθεν. "πρῶτον δ’ εἰσιόντι κατὰ πρύμναν ἐτέτακτο προστὰσ ἐξ ἐναντίου μὲν ἀναπεπταμένη, κύκλῳ δὲ περίπτεροσ· "ἧσ ἐν τῷ καταντικρὺ τῆσ πρῴρασ μέρει προπύλαιον κατεσκεύαστο δι’ ἐλέφαντοσ καὶ τῆσ πολυτελεστάτησ ὕλησ γεγονόσ, τοῦτο δὲ διελθοῦσιν ὡσανεὶ προσκήνιον ἐπεποίητο τῇ διαθέσει κατάστεγον ὄν. ᾧ πάλιν ὁμοίωσ κατὰ μὲν τὴν μέσην πλευρὰν προστὰσ ἑτέρα παρέκειτο ὄπισθεν, καὶ τετράθυροσ ἔφερεν εἰσ αὐτὴν πυλών, ἐξ ἀριστερῶν δὲ καὶ δεξιῶν θυρίδεσ ὑπέκειντο εὐάειαν παρέχουσαι. "συνῆπτο δὲ τούτοισ ὁ μέγιστοσ οἶκοσ· "περίπτεροσ δ’ ἦν εἴκοσι κλίνασ ἐπιδεχόμενοσ, κατεσκεύαστο δ’ αὐτοῦ τὰ μὲν πλεῖστα ἀπὸ κέδρου σχιστῆσ καὶ κυπαρίσσου Μιλησίασ· "αἱ δὲ τῆσ περιστάσεωσ θύραι τὸν ἀριθμὸν εἴκοσι οὖσαι θυίναισ κατεκεκόλληντο σανίσιν, ἐλεφαντίνουσ ἔχουσαι τοὺσ κόσμουσ, ἡ δ’ ἐνήλωσισ ἡ κατὰ πρόσωπον αὐτῶν καὶ τὰ ῥόπτρα ἐξ ἐρυθροῦ γεγονότα χαλκοῦ τὴν χρύσωσιν ἐκ πυρὸσ εἰλήφει. "τῶν δὲ κιόνων τὰ μὲν σώματα ἦν κυπαρίσσινα, αἱ δὲ κεφαλαὶ Κορινθιουργεῖσ, ἐλέφαντι καὶ χρυσῷ διακεκοσμημέναι, τὸ δὲ ἐπιστύλιον ἐκ χρυσοῦ τὸ ὅλον ἐφ’ οὗ διάζωσμα ἐφήρμοστο περιφανῆ ζῴδια ἔχον ἐλεφάντινα μείζω πηχυαίων, τῇ μὲν τέχνῃ μέτρια, τῇ χορηγίᾳ δὲ ἀξιοθαύμαστα, ἐπέκειτο δὲ καὶ στέγη καλὴ τῷ συμποσίῳ τετράγωνοσ κυπαρισσίνη· "γλυπτοὶ δ’ αὐτῆσ ἦσαν οἱ κόσμοι, χρυσῆν ἔχοντεσ τὴν ἐπιφάνειαν. "παρέκειτο δὲ τῷ συμποσίῳ τούτῳ καὶ κοιτὼν ἑπτάκλινοσ ᾧ συνῆπτο στενὴ σῦριγξ, κατὰ πλάτοσ τοῦ κύτουσ χωρίζουσα τὴν γυναικωνῖτιν. "ἐν δὲ ταύτῃ συμπόσιον ἐννεάκλινον ἦν, παραπλήσιον τῇ πολυτελείᾳ τῷ μεγάλῳ, καὶ κοιτὼν πεντάκλινοσ. "καὶ τὰ μὲν ἄχρι τῆσ πρώτησ στέγησ κατεσκευασμένα τοιαῦτ’ ἦν, ἀναβάντων δὲ τὰσ παρακειμένασ πλησίον τῷ προειρημένῳ κοιτῶνι κλίμακασ οἶκοσ ἦν ἄλλοσ πεντάκλινοσ ὀρόφωμα ῥομβωτὸν ἔχων καὶ πλησίον αὐτοῦ ναὸσ Ἀφροδίτησ θολοειδήσ, ἐν ᾧ μαρμάρινον ἄγαλμα τῆσ θεοῦ. κατεναντίον δὲ τούτου ἄλλο συμπόσιον πολυτελὲσ περίπτερον οἱ γὰρ κίονεσ αὐτοῦ ἐκ λίθων Ἰνδικῶν συνέκειντο. "παρὰ δὲ καὶ τούτῳ τῷ συμποσίῳ κοιτῶνεσ, ἀκόλουθον τὴν κατασκευὴν τοῖσ προδεδηλωμένοισ ἔχοντεσ, προάγοντι δὲ ἐπὶ τὴν πρῷραν οἶκοσ ὑπέκειτο Βακχικὸσ τρισκαιδεκάκλινοσ περίπτεροσ, ἐπίχρυσον ἔχων τὸ γεῖσον ἑώσ τοῦ περιτρέχοντασ ἐπιστυλίου· "στέγη δὲ τῆσ τοῦ θεοῦ διαθέσεωσ οἰκεία, ἐν δὲ τούτῳ κατὰ μὲν τὴν δεξιὰν πλευρὰν ἄντρον κατεσκεύαστο, οὗ χρῶμα μὲν ἦν ἔχον τὴν πετροποιίαν ἐκ λίθων ἀληθινῶν καὶ χρυσοῦ δεδημιουργημένην ἵδρυτο δ’ ἐν αὐτῷ τῆσ τῶν βασιλέων συγγενείασ ἀγάλματα εἰκονικὰ λίθου λυχνέωσ. "ἐπιτερπὲσ δ’ ἱκανῶσ καὶ ἄλλο συμπόσιον ἦν ἐπὶ τῇ τοῦ μεγίστου οἴκου στέγῃ κείμενον, σκηνῆσ ἔχον τάξιν ᾧ στέγη μὲν οὐκ ἐπῆν, διατόναια δὲ τοξοειδῆ διὰ ποσοῦ τινοσ ἐνετέτατο διαστήματοσ, ἐφ’ ὧν αὐλαῖαι κατὰ τὸν ἀνάπλουν ἁλουργεῖσ ἐνεπετάννυντο. "μετὰ δὲ τοῦτο αἴθριον ἐξεδέχετο τὴν ἐπάνω τῆσ ὑποκειμένησ προστάδοσ τάξιν κατέχον ᾧ κλῖμάξ τε ἑλικτὴ φέρουσα πρὸσ τὸν κρυπτὸν περίπατον παρέκειτο καὶ συμπόσιον ἐννεάκλινον, τῇ διαθέσει τῆσ κατασκευῆσ Αἰγύπτιον. "οἱ γὰρ γεγονότεσ αὐτόθι κίονεσ ἀνήγοντο στρογγύλοι, διαλλάττοντεσ τοῖσ σπονδύλοισ, τοῦ μὲν μέλανοσ, τοῦ δὲ λευκοῦ παράλληλα τιθεμένων. "εἰσὶ δ’ αὐτῶν καὶ αἱ κεφαλαὶ τῷ σχήματι περιφερεῖσ, ὧν ἡ μὲν ὅλη περιγραφὴ παραπλησία ῥόδοισ ἐπὶ μικρὸν ἀναπεπταμένοισ ἐστίν, περὶ δὲ τὸν προσαγορευόμενον κάλαθον οὐχ ἕλικεσ, καθάπερ ἐπὶ τῶν Ἑλληνικῶν, καὶ φύλλα τραχέα περίκειται, λωτῶν δὲ ποταμίων κάλυκεσ καὶ φοινίκων ἀρτιβλάστων καρπὸσ · "ἔστι δ’ ὅτε καὶ πλειόνων ἄλλων ἀνθέων γέγλυπται γένη. "τὸ δ’ ὑπὸ τὴν ῥίζαν, ὃ δὴ τῷ συνάπτοντι πρὸσ τὴν κεφαλὴν ἐπίκειται σπονδύλῳ, κιβωρίων ἄνθεσι καὶ φύλλοισ ὡσανεὶ καταπεπλεγμένοισ ὁμοίαν εἶχε τὴν διάθεσιν. "τοὺσ μὲν οὖν κίονασ οὕτωσ Αἰγύπτιοι κατασκευάζουσι· "καὶ τοὺσ τοίχουσ δὲ λευκαῖσ καὶ μελαίναισ διαποικίλλουσι πλινθίσιν, ἐνίοτε δὲ καὶ τοῖσ ἀπὸ τῆσ ἀλαβαστίτιδοσ προσαγορευομένησ πέτρασ, πολλὰ δὲ καὶ ἕτερα κατὰ μέσον τῆσ νεὼσ τὸ κύτοσ ἐν κοίλῃ καὶ κατὰ πᾶν αὐτῆσ μέροσ οἰκήματα ἦν. ὁ δὲ ἱστὸσ ἦν αὐτῆσ ἑβδομήκοντα πηχῶν, βύσσινον ἔχων ἱστίον ἁλουργεῖ παρασείῳ κεκοσμημένον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION