헬라어(고대 그리스어, 희랍어)-한국어-영어 사전 Language

κατάφυτος

1/2군 변화 형용사; 로마알파벳 전사: 고전 발음: [] 신약 발음: []

기본형: κατάφυτος κατάφυτον

형태분석: καταφυτ (어간) + ος (어미)

 1. all planted with

곡용 정보

1/2군 변화
남/여성 중성
단수주격 κατάφυτος

(이)가

κατάφυτον

(것)가

속격 καταφύτου

(이)의

καταφύτου

(것)의

여격 καταφύτῳ

(이)에게

καταφύτῳ

(것)에게

대격 κατάφυτον

(이)를

κατάφυτον

(것)를

호격 κατάφυτε

(이)야

κατάφυτον

(것)야

쌍수주/대/호 καταφύτω

(이)들이

καταφύτω

(것)들이

속/여 καταφύτοιν

(이)들의

καταφύτοιν

(것)들의

복수주격 κατάφυτοι

(이)들이

κατάφυτα

(것)들이

속격 καταφύτων

(이)들의

καταφύτων

(것)들의

여격 καταφύτοις

(이)들에게

καταφύτοις

(것)들에게

대격 καταφύτους

(이)들을

κατάφυτα

(것)들을

호격 κατάφυτοι

(이)들아

κατάφυτα

(것)들아

위에 제시된 변화형은 규칙에 따라 생성된 것이며 일부 형태는 실제 사용여부가 입증되지 않았으니, 참고용으로만 사용하시길 바랍니다.

현재 일부 변화형의 강세가 잘못 표기되는 오류가 있어 수정 중에 있으니 유의하시길 바랍니다.

예문

 • περαιωθέντασ δὲ τὴν λίμνην εἰσ τὸ εἴσω λειμὼν ὑποδέχεται μέγασ τῷ ἀσφοδέλῳ κατάφυτοσ καὶ ποτὸν μνήμησ πολέμιον Λήθησ γοῦν διὰ τοῦτο ὠνόμασται. (Lucian, (no name) 5:1)

  (루키아노스, (no name) 5:1)

 • ὅμωσ δ’ οὖν ὁ βέλτιστοσ Χάρων ὡσ εἶδε τὴν λεοντῆν, οἰηθείσ με τὸν Ἡρακλέα εἶναι, εἰσεδέξατο καὶ διεπόρθμευσέν τε ἄσμενοσ καὶ ἀποβᾶσι διεσήμηνε τὴν ἀτραπόν, ἐπεὶ δὲ ἦμεν ἐν τῷ σκότῳ, προῄει μὲν ὁ Μιθροβαρζάνησ, εἱπόμην δὲ ἐγὼ κατόπιν ἐχόμενοσ αὐτοῦ, ἑώσ πρὸσ λειμῶνα μέγιστον ἀφικνούμεθα τῷ ἀσφοδέλῳ κατάφυτον, ἔνθα δὴ περιεπέτοντο ἡμᾶσ τετριγυῖαι τῶν νεκρῶν αἱ σκιαί. (Lucian, Necyomantia, (no name) 10:7)

  (루키아노스, Necyomantia, (no name) 10:7)

 • ἐπεὶ δὲ τὰσ θύρασ κεκλεισμένασ εὑρόντεσ ἐξέκοψαν, οὐ φαινομένου τοῦ Κικέρωνοσ οὐδὲ τῶν ἔνδον εἰδέναι φασκόντων, λέγεται νεανίσκον τινά τεθραμμένον μὲν ὑπὸ τοῦ Κικέρωνοσ ἐν γράμμασιν ἐλευθερίοισ καὶ μαθήμασιν, ἀπελεύθερον δὲ Κοΐντου τοῦ ἀδελφοῦ, Φιλόλογον τοὔνομα, φράσαι τῷ χιλιάρχῳ τὸ φορεῖον κομιζόμενον διὰ τῶν καταφύτων καὶ συσκίων περιπάτων ἐπὶ τὴν θάλατταν. (Plutarch, Cicero, chapter 48 1:2)

  (플루타르코스, Cicero, chapter 48 1:2)

 • μάχιμοί τε γὰρ ἐκ νηπίων καὶ πολλοὶ Γαλιλαῖοι πάντοτε, καὶ οὔτε δειλία ποτὲ τοὺσ ἄνδρασ οὔτε λιπανδρία τὴν χώραν κατέσχεν, ἐπειδὴ πίων τε πᾶσα καὶ εὔβοτοσ καὶ δένδρεσι παντοίοισ κατάφυτοσ, ὡσ ὑπὸ τῆσ εὐπετείασ προκαλέσασθαι καὶ τὸν ἥκιστα γῆσ φιλόπονον. (Flavius Josephus, De bello Judaico libri vii, 54:1)

  (플라비우스 요세푸스, De bello Judaico libri vii, 54:1)

 • τό γε μὴν μαλθακὸν αὐτῆσ καὶ πάμφορον, καὶ τὰ πεδία δένδρεσι ποικίλοισ κατάφυτα τὸ πλεῖστόν τε ἐλαίαν [τε] καὶ ἄμπελον καὶ φοινικῶνασ ἤσκηται, διαρδομένη χειμάρροισ τε τοῖσ ἀπὸ τῶν ὀρῶν καὶ πηγαῖσ ἀεννάοισ ἅλισ, εἴ ποτ’ ἐκεῖνοι σειρίῳ φθίνοιεν. (Flavius Josephus, De bello Judaico libri vii, 58:1)

  (플라비우스 요세푸스, De bello Judaico libri vii, 58:1)

 • ἐν μέσῳ δὲ τῷ πεδίῳ ὁ τῆσ καύστρασ αὐτοῦ περίβολοσ καὶ οὗτοσ λίθου λευκοῦ, κύκλῳ μὲν περικείμενον ἔχων σιδηροῦν περίφραγμα, ἐντὸσ δ’ αἰγείροισ κατάφυτοσ. (Strabo, Geography, book 5, chapter 3 16:16)

  (스트라본, 지리학, book 5, chapter 3 16:16)

 • πᾶσα γάρ ἐστι τοῖσ ἡμέροισ δένδροισ κατάφυτοσ, μόνη τῆσ ἄλλησ Καππαδοκίασ, ὥστε καὶ ἔλαιον φέρειν καὶ τὸν Μοναρίτην οἶνον τοῖσ Ἑλληνικοῖσ ἐνάμιλλον· (Strabo, Geography, Book 12, chapter 2 2:2)

  (스트라본, 지리학, Book 12, chapter 2 2:2)

 • εἶτα νῆσοσ ἐλαίᾳ κατάφυτοσ ἐπικλυζομένη, μεθ’ ἣν ἡ Πτολεμαὶ̈σ πρὸσ τῇ θήρᾳ τῶν ἐλεφάντων, κτίσμα Εὐμήδουσ τοῦ πεμφθέντοσ ἐπὶ τὴν θήραν ὑπὸ Φιλαδέλφου, λάθρᾳ περιβαλομένου χερρονήσῳ τινὶ τάφρον καὶ περίβολον, εἶτ’ ἐκθεραπεύσαντοσ τοὺσ κωλύοντασ καὶ κατεσκευασμένου φίλουσ ἀντὶ δυσμενῶν. (Strabo, Geography, book 16, chapter 4 14:8)

  (스트라본, 지리학, book 16, chapter 4 14:8)

유의어

 1. all planted with

관련어

출처: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

이 단어를 Perseus Greek Word Study Tool에서 찾기

SEARCH

MENU NAVIGATION