Ancient Greek-English Dictionary Language

ἀθρόος

First/Second declension Adjective; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ἀθρόος ἀθρόα ἀθρόον

Structure: ἀθρο (Stem) + ος (Ending)

Etym.: 계사 a . qro/os

Sense

 1. in crowds or masses, crowded together, in close order, close together
 2. taken together, at once, as a whole, assembled, one, all by a single vote, all at once
 3. multitudinous

Declension

First/Second declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • μεσούσησ δὲ ἤδη τῆσ δεκάτησ ὥρασ σχεδόν, ὁ πρὸσ ταῖσ κλήσεσι τεταγμένοσ, ἀθρόουσ τοὺσ κλητοὺσ ἰδών, ἔνυξε προσελθὼν τὸν βασιλέα. (Septuagint, Liber Maccabees III 5:14)
 • ἀλλ’ οὖν ἕκαστοσ, ἐπειδὰν μόνον ὑπερβῇ τὸν οὐδόν, ἀθρόῳ τῷ κάλλει. (Lucian, De Domo, (no name) 18:2)
 • οὔκουν ἠξίου διασπᾶν τὸ πρᾶγμα οὐδὲ κατὰ διαίρεσιν οὕτω κατ̓ ὀλίγον ἀγείρειν καὶ συλλέγειν τὴν γνῶσιν, ἐπεβούλευε δέ, εἰ δυνατὸν εἰή, ἀθρόουσ που λαβεῖν τοὺσ Ἕλληνασ ἅπαντασ. (Lucian, Herodotus 2:4)
 • ἄνδρεσ δ’, οἳ πρεσβῆεσ ἔσαν γῆράσ τε μέμαρπεν, ἀθρόοι ἔκτοσθεν πυλέων ἔσαν, ἂν δὲ θεοῖσι χεῖρασ ἔχον μακάρεσσι, περὶ σφετέροισι τέκεσσι δειδιότεσ· (Hesiod, Shield of Heracles, Book Sh. 25:1)
 • μηκέτι χαλέπαινε, ὦ Χάρων πλησίον γὰρ αὐτὸσ οὗτοσ, ὡσ ὁρᾷσ, πολλούσ τινασ ἡμῖν ἄγων, μᾶλλον δὲ ὥσπερ τι αἰπόλιον ἀθρόουσ αὐτοὺσ τῇ ῥάβδῳ σοβῶν. (Lucian, Cataplus, (no name) 3:1)
 • καὶ οὐκ αἰσχύνεται τὴν μὲν ἐλευθερίαν καὶ τὸ ἄνετον τῶν ἐν ἐμοὶ λόγων συντεμών, εἰσ μικρὰ δὲ καὶ κομματικὰ ἐρωτήματα κατακλείσασ ἑαυτόν, καὶ ἀντὶ τοῦ λέγειν ὅ τι βούλεται μεγάλῃ τῇ φωνῇ βραχεῖσ τινασ λόγουσ ἀναπλέκων καὶ συλλαβίζων, ἀφ’ ὧν ἀθρόοσ μὲν ἔπαινοσ ἢ κρότοσ πολὺσ οὐκ ἂν ἀπαντήσειεν αὐτῷ, μειδίαμα δὲ παρὰ τῶν ἀκουόντων καὶ τὸ ἐπισεῖσαι τὴν χεῖρα ἐντὸσ τῶν ὁρ́ων καὶ μικρὰ ἐπινεῦσαι τῇ κεφαλῇ καὶ ἐπιστενάξαι τοῖσ λεγομένοισ. (Lucian, Bis accusatus sive tribunalia, (no name) 28:2)
 • ἢν δέ ποτε καὶ τὰ ἄριστα πράξῃσ, καὶ ἴδῃ σε καὶ προσκαλέσασ ἔρηταί τι ὧν ἂν τύχῃ, τότε δὴ τότε πολὺσ μὲν ὁ ἱδρώσ, ἀθρόοσ δὲ ὁ ἴλιγγοσ καὶ τρόμοσ ἄκαιροσ καὶ γέλωσ τῶν παρόντων ἐπὶ τῇ ἀπορίᾳ. (Lucian, De mercede, (no name) 11:1)
 • πλεῖστοσ ἀνθρώπων ὄχλοσ, ὅσοσ οὐδεπώποτ’ ἦλθ’ ἁθρόοσ ἐσ τὴν πύκνα. (Aristophanes, Ecclesiazusae, Episode 1:30)
 • στρατὸσ γὰρ ἀθρόοσ, ἀργὸσ ὢν τῶν οἴκοθεν, λέσχασ πονηρὰσ καὶ κακοστόμουσ φιλεῖ. (Euripides, Iphigenia in Aulis, episode, dialogue 3:8)
 • ὁ δὲ ἐμπεσὼν ἀθρόοσ ^ εἰσ ἐμὲ ἀπειρόκαλοσ καὶ παχύδερμοσ ἄνθρωποσ, ἔτι τὴν πέδην πεφρικὼσ καὶ εἰ παριὼν ἄλλωσ μαστίξειέ τισ ὄρθιον ἐφιστὰσ τὸ οὖσ καὶ τὸν μυλῶνα ὥσπερ τὸ Ἀνάκτορον προσκυνῶν, οὐκέτι φορητόσ ἐστι τοῖσ ἐντυγχάνουσιν, ἀλλὰ τούσ τε ἐλευθέρουσ ὑβρίζει καὶ τοὺσ ὁμοδούλουσ μαστιγοῖ ἀποπειρώμενοσ εἰ καὶ αὐτῷ τὰ τοιαῦτα ἔξεστιν, ἄχρι ἂν ἢ ἐσ πορνίδιόν τι ἐμπεσὼν ἢ ἱπποτροφίασ ἐπιθυμήσασ ἢ κόλαξι παραδοὺσ ἑαυτὸν ὀμνύουσιν, ἦ μὴν εὐμορφότερον μὲν Νιρέωσ εἶναι αὐτόν, εὐγενέστερον δὲ τοῦ Κέκροποσ ἢ Κόδρου, συνετώτερον δὲ τοῦ Ὀδυσσέωσ, πλουσιώτερον δὲ συνάμα Κροίσων ἑκκαίδεκα, ἐν ἀκαρεῖ τοῦ χρόνου ἄθλιοσ ἐκχέῃ τὰ κατ’ ὀλίγον ἐκ πολλῶν ἐπιορκιῶν καὶ ἁρπαγῶν καὶ πανουργιῶν συνειλεγμένα. (Lucian, Timon, (no name) 23:2)

Synonyms

 1. in crowds or masses

 2. multitudinous

Similar forms

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION