헬라어(고대 그리스어, 희랍어)-한국어-영어 사전 Language

διοίκησις

3군 변화 명사; 여성 자동번역 로마알파벳 전사: 고전 발음: [] 신약 발음: []

기본형: διοίκησις διοικήσεως

형태분석: διοικησι (어간) + ς (어미)

어원: from dioike/w

 1. 관리, 경영, 통제, 살림살이, 정부
 1. housekeeping, control, government, administration
 2. one of the lesser Roman provinces, (as an Ecclesiastical division) a bishop's jurisdiction, diocese

곡용 정보

3군 변화
단수 쌍수 복수
주격 διοίκησις

관리가

διοικήσει

관리들이

διοικήσεις

관리들이

속격 διοικήσεως

관리의

διοικήσοιν

관리들의

διοικήσεων

관리들의

여격 διοικήσει

관리에게

διοικήσοιν

관리들에게

διοικήσεσιν*

관리들에게

대격 διοίκησιν

관리를

διοικήσει

관리들을

διοικήσεις

관리들을

호격 διοίκησι

관리야

διοικήσει

관리들아

διοικήσεις

관리들아

위에 제시된 변화형은 규칙에 따라 생성된 것이며 일부 형태는 실제 사용여부가 입증되지 않았으니, 참고용으로만 사용하시길 바랍니다.

현재 일부 변화형의 강세가 잘못 표기되는 오류가 있어 수정 중에 있으니 유의하시길 바랍니다.

예문

 • καὶ οὐ διῆλθον ἡμέρασ πεντήκοντα, ἕωσ οὗ ἀπέκτειναν αὐτὸν οἱ δύο υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἔφυγον εἰσ τὰ ὄρη Ἀραράθ, καὶ ἐβασίλευσε Σαχερδονὸσ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ, καὶ ἔταξεν Ἀχιάχαρον τὸν Ἀναὴλ υἱὸν τοῦ ἀδελφοῦ μου ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἐκλογιστίαν τῆσ βασιλείασ αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πᾶσαν τήν διοίκησιν. (Septuagint, Liber Thobis 1:21)

  (70인역 성경, 토빗기 1:21)

 • κατὰ Διονυσίου τοῦ ἐπὶ τῆσ διοικήσεωσ· (Dionysius of Halicarnassus, De Dinarcho, chapter 10 1:9)

  (디오니시오스, De Dinarcho, chapter 10 1:9)

 • νομίζομεν, ὦ ἄνδρεσ διά τε τὸν χαρακτῆρα ὑδαρὴσ γὰρ καὶ κεχυμένοσ καὶ ψυχρόσ καὶ ὅτι ὁ λέγων αὐτούσ, ὢν οὔτε ἄδοξοσ καὶ μετὰ Λυκοῦργον τὴν διοίκησιν τῶν δημοσίων χρημάτων παραλαβών, ἐξητασμένοσ δὲ πολλάκισ αὐτόσ, ὡσ ἐν τοῖσ λόγοισ περὶ ἁπάντων μηνύει, καὶ ἐν ἰδίοισ καὶ ἐν δημοσίοισ ἀγῶσιν οὐκ ἂν ἦν ἀδύνατοσ, ὥστε Δεινάρχῳ λογογράφῳ· (Dionysius of Halicarnassus, De Dinarcho, chapter 11 6:3)

  (디오니시오스, De Dinarcho, chapter 11 6:3)

 • οὐ γὰρ μόνον τὰ κεφάλαια ταῦτα τῆσ διοικήσεωσ, ὑετοὺσ καὶ χαλάζασ καὶ πνεύματα καὶ ἀστραπὰσ αὐτὸσ οἰκονομησάμενοσ καὶ διατάξασ πέπαυμαι τῶν ἐπί μέρουσ φροντίδων ἀπηλλαγμένοσ, ἀλλά με δεῖ καὶ ταῦτα μὲν ποιεῖν ἀποβλέπειν δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἁπανταχόσε καὶ πάντα ἐπισκοπεῖν ὥσπερ τὸν ἐν τῇ Νεμέᾳ βουκόλον, τοὺσ κλέπτοντασ, τοὺσ ἐπιορκοῦντασ, τοὺσ θύοντασ, εἴ τισ ἔσπεισε, πόθεν ἡ κνῖσα καὶ ὁ καπνὸσ ἀνέρχεται, τίσ νοσῶν ἢ πλέων ἐκάλεσεν, καὶ τὸ πάντων ἐπιπονώτατον, ὑφ’ ἕνα καιρὸν ἒν τε Ὀλυμπίᾳ τῇ ἑκατόμβῃ παρεῖναι καὶ ἐν Βαβυλῶνι τοὺσ πολεμοῦντασ ἐπισκοπεῖν καὶ ἐν Γέταισ χαλαζᾶν καὶ ἐν Αἰθίοψιν εὐωχεῖσθαι. (Lucian, Bis accusatus sive tribunalia, (no name) 2:5)

  (루키아노스, Bis accusatus sive tribunalia, (no name) 2:5)

 • Μενδαῖοι δὲ τὰ μὲν ἀπὸ λιμένων καὶ τῶν ἄλλων τελῶν αὐτοῖσ προσπορευόμενα ἐχρῶντο εἰσ διοίκησιν τῆσ πόλεωσ, τὰ δὲ ἀπὸ τῆσ γῆσ καὶ οἰκιῶν τέλη οὐκ ἔπραττον, ἀλλ’ ἀνέγραφον τοὺσ ἔχοντασ· (Aristotle, Economics, Book 2 81:1)

  (아리스토텔레스, 경제학, Book 2 81:1)

 • ἅπασι γὰρ τούτοισ ἀπὸ τῶν κοινῶν ἡ διοίκησισ ἦν. (Aristotle, Athenian Constitution, work Ath. Pol., chapter 24 3:6)

  (아리스토텔레스, 아테네인들의 정치체제, work Ath. Pol., chapter 24 3:6)

 • οὐσία μὲν γὰρ οὐχ ὑπῆρχεν Στεφάνῳ οὐδὲ Νεαίρᾳ, ὥστε τὰ καθ’ ἡμέραν ἀναλώματα δύνασθαι ὑποφέρειν, ἡ δὲ διοίκησισ συχνή, ὁπότ’ ἔδει τοῦτόν τε καὶ αὑτὴν τρέφειν καὶ παιδάρια τρία, ἃ ἦλθεν ἔχουσα ὡσ αὐτόν, καὶ θεραπαίνασ δύο καὶ οἰκέτην διάκονον, ἄλλωσ τε καὶ μεμαθηκυῖα μὴ κακῶσ ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια ἑτέρων ἀναλισκόντων αὐτῇ τὸ πρότερον. (Demosthenes, Speeches 51-61, 64:1)

  (데모스테네스, Speeches 51-61, 64:1)

 • ἐπὶ τῆσ Πανδιονίδοσ πρώτησ, ἑνδεκάτῃ τῆσ πρυτανείασ, Ἐπικράτησ εἶπεν, ὅπωσ ἂν τὰ ἱερὰ θύηται καὶ ἡ διοίκησισ ἱκανὴ γένηται καὶ εἴ τινοσ ἐνδεῖ πρὸσ τὰ Παναθήναια διοικηθῇ, τοὺσ πρυτάνεισ τοὺσ τῆσ Πανδιονίδοσ καθίσαι νομοθέτασ αὔριον, τοὺσ δὲ νομοθέτασ εἶναι ἕνα καὶ χιλίουσ ἐκ τῶν ὀμωμοκότων, συννομοθετεῖν δὲ καὶ τὴν βουλήν. (Demosthenes, Speeches 21-30, 34:1)

  (데모스테네스, Speeches 21-30, 34:1)

 • λέγεται γὰρ ἡ μὲν ἀρχὴ νόμιμοσ ἀνθρώπων διοίκησισ καὶ πρόνοια ἀνθρώπων κατὰ νόμον, βασιλεία δὲ ἀνυπεύθυνοσ ἀρχή, ὁ δὲ νόμοσ βασιλέωσ δόγμα. (Dio, Chrysostom, Orationes, 50:1)

  (디오, 크리소토모스, 연설, 50:1)

 • ὅμοιον οὖν ἐστιν ἐντευξίδιον παρά τινοσ λαβόντα ἀναγιγνώσκειν "παρακαλῶ σε ἐπιτρέψαι μοι σιτάριον ἐξαγαγεῖν" ἢ "παρακαλῶ σε παρὰ Χρυσίππου ἐπισκέψασθαι τίσ ἐστιν ἡ τοῦ κόσμου διοίκησισ καὶ ποίαν τινὰ χώραν ἐν αὐτῷ ἔχει τὸ λογικὸν ζῷον· (Epictetus, Works, book 1, 10:1)

  (에픽테토스, Works, book 1, 10:1)

관련어

출처: Wiktionary 고전 그리스어 단어 목록

이 단어를 Wiktionary에서 찾기

SEARCH

MENU NAVIGATION