Arrian, Anabasis, book 3, chapter 30

(아리아노스, Anabasis, book 3, chapter 30)

Ἐνταῦθα ἔμαθε Πτολεμαῖοσ ὅτι οὐ βεβαία τῷ Σπιταμένει καὶ Δαταφέρνῃ ἡ γνώμη ἐστὶν ἀμφὶ τῇ παραδόσει τοῦ Βήσσου. τοὺσ μὲν δὴ πεζοὺσ κατέλιπε, προστάξασ ἕπεσθαι ἐν τάξει, αὐτὸσ δὲ ξὺν τοῖσ ἱππεῦσιν ἐλάσασ ἀφίκετο πρὸσ κώμην τινά, ἵνα ὁ Βῆσσοσ ἦν ξὺν ὀλίγοισ στρατιώταισ. οἱ γὰρ ἀμφὶ τὸν Σπιταμένην μετακεχωρήκεσαν ἤδη ἐκεῖθεν, καταιδεσθέντεσ αὐτοὶ παραδοῦναι τὸν Βῆσσον.

Πτολεμαῖοσ δὲ περιστήσασ ἐν κύκλῳ τῆσ κώμησ τοὺσ ἱππέασ ἡ̓͂ν γάρ τι καὶ τεῖχοσ περιβεβλημένον καὶ πύλαι κατ̓ αὐτό̓ ἐπεκηρυκεύετο τοῖσ ἐν τῇ κώμῃ βαρβάροισ ἀπαθεῖσ σφᾶσ ἀπαλλάσσεσθαι παραδόντασ Βῆσσον. οἱ δὲ ἐδέχοντο τοὺσ ξὺν Πτολεμαίῳ ἐσ τὴν κώμην. καὶ Πτολεμαῖοσ ξυλλαβὼν Βῆσσον ὀπίσω ἐπανῄει.

προπέμψασ δὲ ἤρετο Ἀλέξανδρον, ὅπωσ χρὴ ἐσ ὄψιν ἄγειν Ἀλεξάνδρου Βῆσσον. καῖ Ἀλέξανδροσ γυμνὸν ἐν κλοιῷ δήσαντα οὕτωσ ἄγειν ἐκέλευσε καὶ καταστήσαντα ἐν δεξιᾷ τῆσ ὁδοῦ, ᾗ αὐτόσ τε καὶ ἡ στρατιὰ παρελεύσεσθαι ἔμελλε. καὶ Πτολεμαῖοσ οὕτωσ ἐποίησεν. Ἀλέξανδροσ δὲ ἰδὼν τὸν Βῆσσον ἐπιστήσασ τὸ ἁρ́μα ἤρετο ἀνθ̓ ὅτου τὸν βασιλέα τὸν αὑτοῦ καὶ ἅμα καὶ οἰκεῖον καὶ εὐεργέτην γενόμενον Δαρεῖον τὰ μὲν πρῶτα ξυνέλαβε καὶ δήσασ ἦγεν, ἔπειτα ἀπέκτεινε.

καὶ ὁ Βῆσσοσ οὐ μόνῳ οἷ ταῦτα δόξαντα πρᾶξαι ἔφη, ἀλλὰ ξὺν τοῖσ τότε ἀμφὶ Δαρεῖον οὖσιν, ὡσ σωτηρίαν σφίσιν εὑρέσθαι παῤ Ἀλεξάνδρου. Ἀλέξανδροσ δὲ ἐπὶ τοῖσδε μαστιγοῦν ἐκέλευεν αὐτὸν καὶ ἐπιλέγειν τὸν κήρυκα ταὐτὰ ἐκεῖνα ὅσα αὐτὸσ τῷ Βήσσῳ ἐν τῇ πύστει ὠνείδισε.

Βῆσσοσ μὲν δὴ οὕτωσ αἰκισθεὶσ ἀποπέμπεται ἐσ Βάκτρα ἀποθανούμενοσ. καὶ ταῦτα Πτολεμαῖοσ ὑπὲρ Βήσσου ἀνέγραψεν· Ἀριστόβουλοσ δὲ τοὺσ ἀμφὶ Σπιταμένην τε καὶ Δαταφέρνην Πτολεμαίῳ ἀγαγεῖν Βῆσσον καὶ παραδοῦναι Ἀλεξάνδρῳ γυμνὸν ἐν κλοιῷ δήσαντασ. Ἀλέξανδροσ δὲ ἀναπληρώσασ τὸ ἱππικὸν ἐκ τῶν αὐτόθεν ἵππων ̔πολλοὶ γὰρ αὐτῷ ἵπποι ἔν τε τῇ ὑπερβολῇ τοῦ Καυκάσου καὶ ἐν τῇ ἐπὶ τὸν Ὄξον τε καὶ ἀπὸ τοῦ Ὄξου πορείᾳ ἐξέλιπον̓ ὡσ ἐπὶ Μαράκανδα ἦγε·

τὰ δέ ἐστι βασίλεια τῆσ Σογδιανῶν χώρασ. ἔνθεν δὲ ἐπὶ τὸν Τάναϊν ποταμὸν προῄει. τῷ δὲ Τανάϊδι τούτῳ, ὃν δὴ καὶ Ὀρξάντην ἄλλῳ ὀνόματι πρὸσ τῶν ἐπιχωρίων βαρβάρων καλεῖσθαι λέγει Ἀριστόβουλοσ, αἱ πηγαὶ μὲν ἐκ τοῦ Καυκάσου ὄρουσ καὶ αὐτῷ εἰσιν·

ἐξίησι δὲ καὶ οὗτοσ ὁ ποταμὸσ εἰσ τὴν Ὑρκανίαν θάλασσαν ἄλλοσ δὲ ἂν εἰή Τάναϊσ ὑπὲρ ὅτου λέγει Ἡρόδοτοσ ὁ λογοποιὸσ ὄγδοον εἶναι τῶν ποταμῶν τῶν Σκυθικῶν Τάναϊν, καὶ ῥέειν μὲν ἐκ λίμνησ μεγάλησ ἀνίσχοντα, ἐκδιδόναι δὲ ἐσ μείζω ἔτι λίμνην, τὴν καλουμένην Μαιῶτιν· καὶ τὸν Τάναϊν τοῦτον εἰσὶν οἳ ὁρ́ον ποιοῦσι τῆσ Ἀσίασ καὶ τῆσ Εὐρώπησ, οἷσ δὴ ἀπὸ τοῦ μυχοῦ τοῦ πόντου τοῦ Εὐξείνου ἡ λίμνη τε ἡ Μαιῶτισ καὶ ὁ ἐσ ταύτην ἐξιεὶσ ποταμὸσ ὁ Τάναισ οὗτοσ διείργει τὴν Ἀσίαν καὶ τὴν Εὐρώπην, καθάπερ ἡ κατὰ Γάδειρά τε καὶ τοὺσ ἀντιπέρασ Γαδείρων Λίβυασ τοὺσ Νομάδασ·

θάλασσα τὴν Λιβύην αὖ καὶ τὴν Εὐρώπην διείργει, οἷσ γε δὴ ἡ Λιβύη ἀπὸ τῆσ Ἀσίασ τῆσ ἄλλησ τῷ Νείλῳ ποταμῷ διακέκριται.

Ἐνταῦθα ἀποσκεδασθέντεσ τινὲσ τῶν Μακεδόνων ἐσ προνομὴν κατακόπτονται πρὸσ τῶν βαρβάρων οἱ δὲ δράσαντεσ τὸ ἔργον ἀπέφυγον ἐσ ὄροσ τραχύτατον καὶ πάντῃ ἀπότομον·

ἦσαν δὲ τὸ πλῆθοσ ἐσ τρισμυρίουσ. καὶ ἐπὶ τούτουσ Ἀλέξανδροσ τοὺσ κουφοτάτουσ τῆσ στρατιᾶσ ἀναλαβὼν ἦγεν. ἔνθα δὴ προσβολαὶ πολλαὶ ἐγίγνοντο τοῖσ Μακεδόσιν ἐσ τὸ ὄροσ·

καὶ τὰ μὲν πρῶτα ἀπεκρούοντο βαλλόμενοι ἐκ τῶν βαρβάρων, καὶ ἄλλοι τε πολλοὶ τραυματίαι ἐγένοντο καὶ αὐτὸσ Ἀλέξανδροσ ἐσ τὴν κνήμην τοξεύεται διαμπὰξ καὶ τῆσ περόνησ τι ἀποθραύεται αὐτῷ ἐκ τοῦ τοξεύματοσ. ἀλλὰ καὶ ὣσ ἔλαβέ τε τὸ χωρίον, καὶ τῶν βαρβάρων οἱ μὲν αὐτοῦ κατεκόπησαν πρὸσ τῶν Μακεδόνων, πολλοὶ δὲ καὶ κατὰ τῶν πετρῶν ῥίψαντεσ σφᾶσ ἀπέθανον, ὥστε ἐκ τρισμυρίων οὐ πλείουσ ἀποσωθῆναι ὀκτακισχιλίων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION