Arrian, Anabasis, book 3, chapter 23

(아리아노스, Anabasis, book 3, chapter 23)

Ἀλέξανδροσ δὲ τοὺσ ὑπολειφθέντασ ἐν τῇ διώξει τῆσ στρατιᾶσ ἀναλαβὼν ἐσ Ὑρκανίαν προὐχώρει. κεῖται δὲ ἡ Ὑρκανία χώρα ἐν ἀριστερᾷ τῆσ ὁδοῦ τῆσ ἐπὶ Βάκτρα φερούσησ· καὶ τῇ μὲν ὄρεσιν ἀπείργεται δασέσι καὶ ὑψηλοῖσ, τὸ πεδίον δὲ αὐτῆσ καθήκει ἔστε ἐπὶ τὴν μεγάλην τὴν ταύτῃ θάλασσαν. ταύτην δὲ ἦγεν, ὅτι ταύτῃ τοὺσ ξένουσ τοὺσ ἀμφὶ Δαρεῖον διαπεφευγέναι ἐσ τὰ τῶν Ταπούρων ὄρη ἐπύθετο καὶ αὐτοὺσ ἅμα τοὺσ Ταπούρουσ χειρωσόμενοσ. τριχῇ δὴ διελὼν τὸν στρατὸν αὐτὸσ μὲν τὴν ἐπιτομωτάτην καὶ χαλεπωτάτην ἡγήσατο, τὸ πλεῖστον καὶ ἅμα τὸ κουφότατον τῆσ δυνάμεωσ ἄγων·

Κρατερὸν δὲ τήν τε αὑτοῦ τάξιν ἔχοντα καὶ τὴν Ἀμύντου καὶ τῶν τοξοτῶν ἔστιν οὓσ, καὶ ὀλίγουσ τῶν ἱππέων ἐπὶ Ταπούρων ἔστειλεν· Ἐριγύϊον δὲ τούσ τε ξένουσ καὶ τὴν λοιπὴν ἵππον ἀναλαβόντα τὴν λεωφόρον τε καὶ μακροτέραν ἡγεῖσθαι ἐκέλευσε, τὰσ ἁμάξασ καὶ τὰ σκευοφόρα καὶ τὸν ἄλλον ὅμιλον ἄγοντα. Ὑπερβαλὼν δὲ τὰ πρῶτα ὄρη καὶ καταστρατοπεδεύσασ αὐτοῦ ἀναλαβὼν τούσ τε ὑπασπιστὰσ καὶ τῆσ Μακεδονικῆσ φάλαγγοσ τοὺσ κουφοτάτουσ καὶ τῶν τοξοτῶν ἔστιν οὓσ ᾔει χαλεπὴν ὁδὸν καὶ δύσπορον, φύλακασ τῶν ὁδῶν καταλιπών, ἵνα σφαλερόν τι αὐτῷ ἐφαίνετο, ὡσ μὴ τοῖσ ἑπομένοισ κατ̓ ἐκεῖνα ἐπιθοῖντο οἱ τὰ ὄρη ἔχοντεσ τῶν βαρβάρων.

αὐτὸσ δὲ μετὰ τῶν τοξοτῶν διελθὼν τὰ στενὰ ἐν τῷ πεδίῳ κατεστρατοπέδευσε πρὸσ ποταμῷ οὐ μεγάλῳ.

καὶ ἐνταῦθα ὄντοσ αὐτοῦ Ναβαρζάνησ τε ὁ Δαρείου χιλιάρχησ καὶ Φραταφέρνησ ὁ Ὑρκανίασ τε καὶ Παρθυαίων σατράπησ καὶ ἄλλοι τῶν ἀμφὶ Δαρεῖον Περσῶν οἱ ἐπιφανέστατοι ἀφικόμενοι παρέδοσαν σφᾶσ αὐτούσ. ὑπομείνασ δὲ ἐν τῷ στρατοπέδῳ τέσσαρασ ἡμέρασ ἀνέλαβε τοὺσ ὑπολειφθέντασ κατὰ τὴν ὁδόν, τοὺσ μὲν ἄλλουσ ἀσφαλῶσ διελθόντασ, τοῖσ δὲ Ἀγριᾶσιν ὀπισθοφυλακοῦσιν ἐπέθεντο οἱ ὄρειοι τῶν βαρβάρων, καὶ μεῖον ἔχοντεσ τῷ ἀκροβολισμῷ ἀπηλλάγησαν.

Ἄρασ δὲ ἐντεῦθεν προῄει ὡσ ἐφ̓ Ὑρκανίαν εἰσ Ζαδράκαρτα πόλιν Ὑρκανίων.

καὶ ἐν τούτῳ οἱ περὶ Κρατερὸν ξυνέμιξαν αὐτῷ, τοῖσ μὲν ξένοισ τοῖσ Δαρείου οὐκ ἐντετυχηκότεσ, τὴν χώραν δὲ ὅσην διαπεπορευμένοι ἦσαν τὴν μὲν βίᾳ, τὴν δὲ ἐνδιδόντων τῶν κατοικούντων προσπεποιημένοι. ἐνταῦθα καὶ Ἐριγύϊοσ ἧκε σὺν τοῖσ σκευοφόροισ καὶ ταῖσ ἁμάξαισ. ὀλίγον δὲ ὕστερον Ἀρτάβαζοσ ἀφίκετο παῤ Ἀλέξανδρον καὶ τῶν παίδων αὐτοῦ Κωφὴν καὶ Ἀριοβαρζάνησ καὶ Ἀρσάμησ καὶ ξὺν τούτοισ παρὰ τῶν ξένων τῶν ξὺν Δαρείῳ πρέσβεισ καὶ Αὐτοφραδάτησ ὁ Ταπούρων σατράπησ.

Αὐτοφραδάτῃ μὲν δὴ τὴν σατραπείαν ἀπέδωκεν, Ἀρτάβαζον δὲ καὶ τοὺσ παῖδασ ἅμα οἷ ἐν τιμῇ ἦγε, τά τε ἄλλα ἐν τοῖσ πρώτοισ Περσῶν ὄντασ καὶ τῆσ ἐσ Δαρεῖον πίστεωσ ἕνεκα. τοῖσ πρέσβεσι δὲ τῶν Ἑλλήνων δεομένοισ σπείσασθαί σφισιν ὑπὲρ τοῦ παντὸσ ξενικοῦ ἀπεκρίνατο ὁμολογίαν μὲν οὐκ ἂν ποιήσασθαι πρὸσ αὐτοὺσ οὐδεμίαν·

ἀδικεῖν γὰρ μεγάλα τοὺσ στρατευομένουσ ἐναντία τῇ Ἑλλάδι παρὰ τοῖσ βαρβάροισ παρὰ τὰ δόγματα τῶν Ἑλλήνων· ἐκέλευσε δὲ ἥκειν ξύμπαντασ καὶ παραδιδόναι σφᾶσ αὐτοὺσ ἐπιτρέποντασ Ἀλεξάνδρῳ χρῆσθαι ὅ τι βούλοιτο, ἢ σώζεσθαι ὅπῃ δύναιντο. οἱ δὲ ἐπιτρέπειν ἔφασαν σφᾶσ τε αὐτοὺσ καὶ τοὺσ ἄλλουσ Ἀλεξάνδρῳ·

ξυμπέμπειν τε ἐκέλευον τὸν ἡγησόμενον αὐτοῖσ, ὡσ ἀσφαλῶσ διακομισθεῖεν παῤ αὐτόν· εἶναι δὲ ἐλέγοντο ἐσ χιλίουσ καὶ πεντακοσίουσ. καὶ Ἀλέξανδροσ πέμπει Ἀνδρόνικον τὸν Ἀγέρρου καὶ Ἀρτάβαζον παῤ αὐτούσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION