Lysias, Speeches, Κατὰ τῶν σιτοπωλῶν

(리시아스, Speeches, Κατὰ τῶν σιτοπωλῶν)

πολλοί μοι προσεληλύθασιν, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, θαυμάζοντεσ ὅτι ἐγὼ τῶν σιτοπωλῶν ἐν τῇ βουλῇ κατηγόρουν, καὶ λέγοντεσ ὅτι ὑμεῖσ, εἰ ὡσ μάλιστα αὐτοὺσ ἀδικεῖν ἡγεῖσθε, οὐδὲν ἧττον καὶ τοὺσ περὶ τούτων λόγουσ ποιουμένουσ συκοφαντεῖν νομίζετε. ὅθεν οὖν ἠνάγκασμαι κατηγορεῖν αὐτῶν, περὶ τούτων πρῶτον εἰπεῖν βούλομαι. ἐπειδὴ γὰρ οἱ πρυτάνεισ ἀπέδοσαν εἰσ τὴν βουλὴν περὶ αὐτῶν, οὕτωσ ὠργίσθησαν αὐτοῖσ, ὥστε ἔλεγόν τινεσ τῶν ῥητόρων ὡσ ἀκρίτουσ αὐτοὺσ χρὴ τοῖσ ἕνδεκα παραδοῦναι θανάτῳ ζημιῶσαι.

ἡγούμενοσ δὲ ἐγὼ δεινὸν εἶναι τοιαῦτα ἐθίζεσθαι ποιεῖν τὴν βουλήν, ἀναστὰσ εἶπον ὅτι μοι δοκοίη κρίνειν τοὺσ σιτοπώλασ κατὰ τὸν νόμον, νομίζων, εἰ μέν εἰσιν ἄξια θανάτου εἰργασμένοι, ὑμᾶσ οὐδὲν ἧττον ἡμῶν γνώσεσθαι τὰ δίκαια, εἰ δὲ μηδὲν ἀδικοῦσιν, οὐ δεῖν αὐτοὺσ ἀκρίτουσ ἀπολωλέναι. πεισθείσησ δὲ τῆσ βουλῆσ ταῦτα, διαβάλλειν ἐπεχείρουν με λέγοντεσ ὡσ ἐγὼ σωτηρίασ ἕνεκα τῆσ τῶν σιτοπωλῶν τοὺσ λόγουσ τούτουσ ἐποιούμην. πρὸσ μὲν οὖν βουλήν, ὅτ’ ἦν αὐτοῖσ ἡ κρίσισ, ἔργῳ ἀπελογησάμην·

τῶν γὰρ ἄλλων ἡσυχίαν ἀγόντων ἀναστὰσ αὐτῶν κατηγόρουν, καὶ πᾶσι φανερὸν ἐποίησα ὅτι οὐχ ὑπὲρ τούτων ἔλεγον, ἀλλὰ τοῖσ νόμοισ τοῖσ κειμένοισ ἐβοήθουν. ἠρξάμην μὲν οὖν τούτων ἕνεκα, δεδιὼσ τὰσ αἰτίασ·

αἰσχρὸν δ’ ἡγοῦμαι πρότερον παύσασθαι, πρὶν ἂν ὑμεῖσ περὶ αὐτῶν ὅ τι ἂν βούλησθε ψηφίσησθε. καὶ πρῶτον μὲν ἀνάβητε.

εἰπὲ σὺ ἐμοί, μέτοικοσ εἶ; "ναί. " μετοικεῖσ δὲ πότερον ὡσ πεισόμενοσ τοῖσ νόμοισ τοῖσ τῆσ πόλεωσ, ἢ ὡσ ποιήσων ὅ τι ἂν βούλῃ; "ὡσ πεισόμενοσ. " ἄλλο τι οὖν ἢ ἀξιοῖσ ἀποθανεῖν, εἴ τι πεποίηκασ παρὰ τοὺσ νόμουσ, ἐφ’ οἷσ θάνατοσ ἡ ζημία; "ἔγωγε· ἀπόκριναι δή μοι, εἰ ὁμολογεῖσ πλείω σῖτον συμπρίασθαι πεντήκοντα φορμῶν, ὧν ὁ νόμοσ ἐξεῖναι κελεύει. "ἐγὼ τῶν ἀρχόντων κελευόντων συνεπριάμην. ἐὰν μὲν τοίνυν ἀποδείξῃ, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, ὡσ ἔστι νόμοσ ὃσ κελεύει τοὺσ σιτοπώλασ συνωνεῖσθαι τὸν σῖτον, ἐὰν οἱ ἄρχοντεσ κελεύωσιν, ἀποψηφίσασθε·

εἰ δὲ μή, δίκαιον ὑμᾶσ καταψηφίσασθαι. ἡμεῖσ γὰρ ὑμῖν παρεσχόμεθα τὸν νόμον, ὃσ ἀπαγορεύει μηδένα τῶν ἐν τῇ πόλει πλείω σῖτον πεντήκοντα φορμῶν συνωνεῖσθαι. χρῆν μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, ἱκανὴν εἶναι ταύτην τὴν κατηγορίαν, ἐπειδὴ οὗτοσ μὲν ὁμολογεῖ συμπρίασθαι, ὁ δὲ νόμοσ ἀπαγορεύων φαίνεται, ὑμεῖσ δὲ κατὰ τοὺσ νόμουσ ὀμωμόκατε ψηφιεῖσθαι·

ὅμωσ δ’ ἵνα πεισθῆτε ὅτι καὶ κατὰ τῶν ἀρχόντων ψεύδονται, ἀνάγκη καὶ μακρότερον εἰπεῖν περὶ αὐτῶν. ἐπειδὴ γὰρ οὗτοι τὴν αἰτίαν εἰσ ἐκείνουσ ἀνέφερον, παρακαλέσαντεσ τοὺσ ἄρχοντασ ἠρωτῶμεν.

καὶ οἱ μὲν δύο οὐδὲν ἔφασαν εἰδέναι τοῦ πράγματοσ, Ἄνυτοσ δ’ ἔλεγεν ὡσ τοῦ προτέρου χειμῶνοσ, ἐπειδὴ τίμιοσ ἦν ὁ σῖτοσ, τούτων ὑπερβαλλόντων ἀλλήλουσ καὶ πρὸσ σφᾶσ αὐτοὺσ μαχομένων συμβουλεύσειεν αὐτοῖσ παύσασθαι φιλονικοῦσιν, ἡγούμενοσ συμφέρειν ὑμῖν τοῖσ παρὰ τούτων ὠνουμένοισ ὡσ ἀξιώτατον τούτουσ πρίασθαι· δεῖν γὰρ αὐτοὺσ ὀβολῷ μόνον πωλεῖν τιμιώτερον. ὡσ τοίνυν οὐ συμπριαμένουσ καταθέσθαι ἐκέλευεν αὐτούσ, ἀλλὰ μὴ ἀλλήλοισ ἀντωνεῖσθαι συνεβούλευεν, αὐτὸν ὑμῖν Ἄνυτον μάρτυρα παρέξομαι.

καὶ ὡσ οὗτοσ μὲν ἐπὶ τῆσ προτέρασ βουλῆσ τούτουσ εἶπε τοὺσ λόγουσ, οὗτοι δ’ ἐπὶ τῆσδε συνωνούμενοι φαίνονται.

ὅτι μὲν τοίνυν οὐχ ὑπὸ τῶν ἀρχόντων κελευσθέντεσ συνεπρίαντο τὸν σῖτον, ἀκηκόατε·

ἡγοῦμαι δ’, ἐὰν ὡσ μάλιστα περὶ τούτων ἀληθῆ λέγωσιν, οὐχ ὑπὲρ αὑτῶν αὐτοὺσ ἀπολογήσεσθαι, ἀλλὰ τούτων κατηγορήσειν· περὶ γὰρ ὧν εἰσι νόμοι διαρρήδην γεγραμμένοι, πῶσ οὐ χρὴ διδόναι δίκην καὶ τοὺσ μὴ πειθομένουσ καὶ τοὺσ κελεύοντασ τούτοισ τἀναντία πράττειν; ἀλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, οἰόμαι αὐτοὺσ ἐπὶ μὲν τοῦτον τὸν λόγον οὐκ ἐλεύσεσθαι·

ἴσωσ δ’ ἐροῦσιν, ὥσπερ καὶ ἐν τῇ βουλῇ, ὡσ ἐπ’ εὐνοίᾳ τῆσ πόλεωσ συνεωνοῦντο τὸν σῖτον, ἵν’ ὡσ ἀξιώτατον ὑμῖν πωλοῖεν. μέγιστον δ’ ὑμῖν ἐρῶ καὶ περιφανέστατον τεκμήριον ὅτι ψεύδονται· ἐχρῆν γὰρ αὐτούσ, εἴπερ ὑμῶν ἕνεκα ἔπραττον ταῦτα, φαίνεσθαι τῆσ αὐτῆσ τιμῆσ πολλὰσ ἡμέρασ πωλοῦντασ, ἑώσ ὁ συνεωνημένοσ αὐτοὺσ ἐπέλιπε·

νῦν δ’ ἐνίοτε τῆσ αὐτῆσ ἡμέρασ ἐπώλουν δραχμῇ τιμιώτερον, ὥσπερ κατὰ μέδιμνον συνωνούμενοι. καὶ τούτων ὑμᾶσ μάρτυρασ παρέχομαι. δεινὸν δέ μοι δοκεῖ εἶναι, εἰ ὅταν μὲν εἰσφορὰν εἰσενεγκεῖν δέη, ἣν πάντεσ εἴσεσθαι μέλλουσιν, οὐκ ἐθέλουσιν, ἀλλὰ πενίαν προφασίζονται, ἐφ’ οἷσ δὲ θάνατόσ ἐστιν ἡ ζημία καὶ λαθεῖν αὐτοῖσ συνέφερε, ταῦτα ἐπ’ εὐνοίᾳ φασὶ τῇ ὑμετέρα παρανομῆσαι.

καίτοι πάντεσ ἐπίστασθε ὅτι τούτοισ ἥκιστα προσήκει τοιούτουσ ποιεῖσθαι λόγουσ. τἀναντία γὰρ αὐτοῖσ καὶ τοῖσ ἄλλοισ συμφέρει·

τότε γὰρ πλεῖστα κερδαίνουσιν, ὅταν κακοῦ τινοσ ἀπαγγελθέντοσ τῇ πόλει τίμιον τὸν σῖτον πωλῶσιν. οὕτω δ’ ἄσμενοι τὰσ συμφορὰσ τὰσ ὑμετέρασ ὁρῶσιν, ὥστε τὰσ μὲν πρότεροι τῶν ἄλλων πυνθάνονται, τὰσ δ’ αὐτοὶ λογοποιοῦσιν, ἢ τὰσ ναῦσ διεφθάρθαι τὰσ ἐν τῷ Πόντῳ ἢ ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἐκπλεούσασ συνειλῆφθαι, ἢ τὰ ἐμπόρια κεκλῇσθαι, ἢ τὰσ σπονδὰσ μέλλειν ἀπορρηθήσεσθαι, καὶ εἰσ τοῦτ’ ἔχθρασ ἐληλύθασιν, ὥστ’ ἐν τοῖσ αὐτοῖσ καιροῖσ ἐπιβουλεύουσιν ὑμῖν, ἐν οἷσπερ οἱ πολέμιοι. ὅταν γὰρ μάλιστα σίτου τυγχάνητε δεόμενοι, ἀναρπάζουσιν οὗτοι καὶ οὐκ ἐθέλουσι πωλεῖν, ἵνα μὴ περὶ τῆσ τιμῆσ διαφερώμεθα, ἀλλ’ ἀγαπῶμεν ἐὰν ὁποσουτινοσοῦν πριάμενοι παρ’ αὐτῶν ἀπέλθωμεν.

ὥστ’ ἐνίοτε εἰρήνησ οὔσησ ὑπὸ τούτων πολιορκούμεθα. οὕτω δὲ πάλαι περὶ τῆσ τούτων πανουργίασ καὶ κακονοίασ ἡ πόλισ ἔγνωκεν, ὥστ’ ἐπὶ μὲν τοῖσ ἄλλοισ ὠνίοισ ἅπασι τοὺσ ἀγορανόμουσ φύλακασ κατεστήσατε, ἐπὶ δὲ ταύτῃ μόνῃ τῇ τέχνῃ χωρὶσ σιτοφύλακασ ἀποκληροῦτε·

καὶ πολλάκισ ἤδη παρ’ ἐκείνων πολιτῶν ὄντων δίκην τὴν μεγίστην ἐλάβετε, ὅτι οὐχ οἱοῖ́ τ’ ἦσαν τῆσ τούτων πονηρίασ ἐπικρατῆσαι. καίτοι τί χρὴ αὐτοὺσ τοὺσ ἀδικοῦντασ ὑφ’ ὑμῶν πάσχειν, ὁπότε καὶ τοὺσ οὐ δυναμένουσ φυλάττειν ἀποκτείνετε; ἐνθυμεῖσθαι δὲ χρὴ ὅτι ἀδύνατον ὑμῖν ἐστιν ἀποψηφίσασθαι.

εἰ γὰρ ἀπογνώσεσθε ὁμολογούντων αὐτῶν ἐπὶ τοὺσ ἐμπόρουσ συνίστασθαι, δόξεθ’ ὑμεῖσ ἐπιβουλεύειν τοῖσ εἰσπλέουσιν. εἰ μὲν γὰρ ἄλλην τινὰ ἀπολογίαν ἐποιοῦντο, οὐδεὶσ ἂν εἶχε τοῖσ ἀποψηφισαμένοισ ἐπιτιμᾶν· ἐφ’ ὑμῖν γὰρ ὁποτέροισ βούλεσθε πιστεύειν· νῦν δὲ πῶσ οὐ δεινὰ ἂν δόξαιτε ποιεῖν, εἰ τοὺσ ὁμολογοῦντασ παρανομεῖν ἀζημίουσ ἀφήσετε; ἀναμνήσθητε δέ, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, ὅτι πολλῶν ἤδη ἐχόντων ταύτην τὴν αἰτίαν, ἀρνουμένων δὲ καὶ μάρτυρασ παρεχομένων, θάνατον κατέγνωτε, πιστοτέρουσ ἡγησάμενοι τοὺσ τῶν κατηγόρων λόγουσ.

καίτοι πῶσ ἂν οὐ θαυμαστὸν εἰή, εἰ περὶ τῶν αὐτῶν ἁμαρτημάτων δικάζοντεσ μᾶλλον ἐπιθυμεῖτε παρὰ τῶν ἀρνουμένων δίκην λαμβάνειν; καὶ μὲν δή, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, πᾶσιν ἡγοῦμαι φανερὸν εἶναι ὅτι οἱ περὶ τῶν τοιούτων ἀγῶνεσ κοινότατοι τυγχάνουσιν ὄντεσ τοῖσ ἐν τῇ πόλει, ὥστε πεύσονται ἥντινα γνώμην περὶ αὐτῶν ἔχετε, ἡγούμενοι, ἐὰν μὲν θάνατον τούτων καταγνῶτε, κοσμιωτέρουσ ἔσεσθαι τοὺσ λοιπούσ·

ἐὰν δ’ ἀζημίουσ ἀφῆτε, πολλὴν ἄδειαν αὐτοῖσ ἐψηφισμένοι ἔσεσθε ποιεῖν ὅ τι ἂν βούλωνται. χρὴ δέ, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, μὴ μόνον τῶν παρεληλυθότων ἕνεκα αὐτοὺσ κολάζειν, ἀλλὰ καὶ παραδείγματοσ ἕνεκα τῶν μελλόντων ἔσεσθαι·

οὕτω γὰρ ἔσονται μόγισ ἀνεκτοί. ἐνθυμεῖσθε δὲ ὅτι ἐκ ταύτησ τῆσ τέχνησ πλεῖστοι περὶ τοῦ σώματόσ εἰσιν ἠγωνισμένοι· καὶ οὕτω μεγάλα ἐξ αὐτῆσ ὠφελοῦνται, ὥστε μᾶλλον αἱροῦνται καθ’ ἑκάστην ἡμέραν περὶ τῆσ ψυχῆσ κινδυνεύειν ἢ παύεσθαι παρ’ ὑμῶν ἀδίκωσ κερδαίνοντεσ. καὶ μὲν δὴ οὐδ’ ἐὰν ἀντιβολῶσιν ὑμᾶσ καὶ ἱκετεύωσι, δικαίωσ ἂν αὐτοὺσ ἐλεήσαιτε, ἀλλὰ μᾶλλον τῶν τε πολιτῶν οἳ διὰ τὴν τούτων πονηρίαν ἀπέθνῃσκον, καὶ τοὺσ ἐμπόρουσ ἐφ’ οὓσ οὗτοι συνέστησαν·

οἷσ ὑμεῖσ χαριεῖσθε καὶ προθυμοτέρουσ ποιήσετε, δίκην παρὰ τούτων λαμβάνοντεσ. εἰ δὲ μή, τίν’ αὐτοὺσ οἰέσθε γνώμην ἕξειν, ἐπειδὰν πύθωνται ὅτι τῶν καπήλων οἳ τοῖσ εἰσπλέουσιν ὡμολόγησαν ἐπιβουλεύειν, ἀπεψηφίσασθε; οὐκ οἶδ’ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν·

περὶ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων τῶν ἀδικούντων, ὅτε δικάζονται, δεῖ παρὰ τῶν κατηγόρων πυθέσθαι, τὴν δὲ τούτων πονηρίαν ἅπαντεσ ἐπίστασθε. ἐὰν οὖν τούτων καταψηφίσησθε, τά τε δίκαια ποιήσετε καὶ ἀξιώτερον τὸν σῖτον ὠνήσεσθε· εἰ δὲ μή, τιμιώτερον.

상위

Lysias (리시아스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION