Lysias, Speeches, Περὶ τραύματοσ ἐκ προνοίασ, ὑπὲρ οὗ καὶ πρὸσ ὃν ἄδηλον

(리시아스, Speeches, Περὶ τραύματοσ ἐκ προνοίασ, ὑπὲρ οὗ καὶ πρὸσ ὃν ἄδηλον)

θαυμαστόν γε, ὦ βουλή, τὸ διαμάχεσθαι περὶ τούτου, ὡσ οὐκ ἐγένοντο ἡμῖν διαλλαγαί, καὶ τὸ μὲν ζεῦγοσ καὶ τὰ ἀνδράποδα, καὶ ὅσα ἐξ ἀγροῦ κατὰ τὴν ἀντίδοσιν ἔλαβε, μὴ ἂν δύνασθαι ἀρνηθῆναι ὡσ οὐκ ἀπέδωκε, φανερῶσ δὲ περὶ πάντων διαλελυμένον ἀρνεῖσθαι τὰ περὶ τῆσ ἀνθρώπου, μὴ κοινῇ ἡμᾶσ χρῆσθαι συγχωρῆσαι. καὶ τὴν μὲν ἀντίδοσιν δι’ ἐκείνην φανερόσ ἐστι ποιησάμενοσ, τὴν δ’ αἰτίαν δι’ ἣν ἀπέδωκεν ἃ ἔλαβεν, οὐκ ἂν ἄλλην ἔχοι εἰπεῖν βουλόμενοσ τἀληθῆ λέγειν ἢ ὅτι οἱ φίλοι περὶ πάντων ἡμᾶσ τούτων συνήλλαξαν.

ἐβουλόμην δ’ ἂν μὴ ἀπολαχεῖν αὐτὸν κριτὴν Διονυσίοισ, ἵν’ ὑμῖν φανερὸσ ἐγένετο ἐμοὶ διηλλαγμένοσ, κρίνασ τὴν τιμὴν φυλὴν νικᾶν·

νῦν δὲ ἔγραψε μὲν ταῦτα εἰσ τὸ γραμματεῖον, ἀπέλαχε δέ. καὶ ὅτι ἀληθῆ ταῦτα λέγω, Φιλῖνοσ καὶ Διοκλῆσ ἴσασιν·

ἀλλ’ οὐκ ἔστ’ αὐτοῖσ μαρτυρῆσαι μὴ διομοσαμένοισ περὶ τῆσ αἰτίασ ἧσ ἐγὼ φεύγω, ἐπεὶ σαφῶσ ἔγνωτ’ ἂν ὅτι ἡμεῖσ ἦμεν αὐτὸν οἱ κριτὴν ἐμβαλόντεσ καὶ ἡμῶν ἕνεκα ἐκαθίζετο. ἀλλ’ ἦν, εἰ βούλεται, ἐχθρόσ· δίδωμι γὰρ αὐτῷ τοῦτο·

οὐδὲν γὰρ διαφέρει. οὐκοῦν ἦλθον αὐτὸσ αὐτὸν ἀποκτενῶν, ὡσ οὗτόσ φησι, καὶ βία εἰσ τὴν οἰκίαν εἰσῆλθον. δὶα τί οὖν οὐκ ἀπέκτεινα, ὑποχείριον λαβὼν τὸ σῶμα, καὶ τοσοῦτον κρατήσασ ὥστε καὶ τὴν ἄνθρωπον λαβεῖν; φρασάτω πρὸσ ὑμᾶσ. ἀλλ’ οὐκ ἔχει εἰπεῖν. καὶ μὴν οὐδείσ γε ὑμῶν ἀγνοεῖ ὅτι θᾶττον ἂν ἐγχειριδίῳ πληγεὶσ ἀπέθανεν ἢ πὺξ παιόμενοσ.

φαίνεται τοίνυν οὐδ’ αὐτὸσ αἰτιώμενοσ τοιοῦτόν τι ἔχοντασ ἡμᾶσ ἐλθεῖν, ἀλλ’ ὀστράκῳ φησὶ πληγῆναι. καίτοι φανερὸν ἤδη ἐξ ὧν εἴρηκεν, ὅτι οὐ πρόνοια γεγένηται. οὐ γὰρ ἂν οὕτωσ ἤλθομεν, ἀδήλου ὄντοσ εἰ παρὰ τούτῳ εὑρήσομεν ὄστρακον ἢ ὅτῳ αὐτὸν ἀποκτενοῦμεν, ἀλλ’ οἴκοθεν ἔχοντεσ ἂν ἐβαδίζομεν.

νῦν δὲ ὁμολογούμεθα πρὸσ παῖδασ καὶ αὐλητρίδασ καὶ μετ’ οἴνου ἐλθόντεσ. ὥστε πῶσ ταῦτ’ ἐστὶ πρόνοια; ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι οὐδαμῶσ. ἀλλ’ οὗτοσ ἐναντίωσ τοῖσ ἄλλοισ δύσερώσ ἐστι, καὶ ἀμφότερα βούλεται, τό τε ἀργύριον μὴ ἀποδοῦναι καὶ τὴν ἄνθρωπον ἔχειν.

εἶτα ὑπὸ τῆσ ἀνθρώπου παρωξυμμένοσ ὀξύχειρ λίαν καὶ πάροινόσ ἐστιν, ἀνάγκη δὲ ἀμύνασθαι. ἡ δὲ τοτὲ μὲν ἐμὲ περὶ πολλοῦ τοτὲ δὲ τοῦτόν φησι ποιεῖσθαι, βουλομένη ὑπ’ ἀμφοτέρων ἐρᾶσθαι. καὶ ἐγὼ μὲν καὶ ἐξ ἀρχῆσ εὐκόλωσ εἶχον καὶ νῦν ἔτι ἔχω·

ὁ δ’ εἰσ τοῦτο βαρυδαιμονίασ ἥκει, ὥστε οὐκ αἰσχύνεται τραύματ’ ὀνομάζων τὰ ὑπώπια καὶ ἐν κλίνῃ περιφερόμενοσ καὶ δεινῶσ προσποιούμενοσ διακεῖσθαι ἕνεκα πόρνησ ἀνθρώπου, ἣν ἔξεστιν αὐτῷ ἀναμφισβητήτωσ ἔχειν ἐμοὶ ἀποδόντι τἀργύριον. καὶ φησὶ μὲν δεινῶσ ἐπιβουλευθῆναι καὶ πρὸσ ἅπανθ’ ἡμῖν ἀμφισβητεῖ, ἐξὸν δ’ ἐκ τῆσ ἀνθρώπου βασανισθείσησ τὸν ἔλεγχον ποιήσασθαι οὐκ ἠθέλησεν·

ἣ πρῶτον μὲν τοῦτ’ ἂν κατεῖπεν, πότερα κοινὴ ἡμῖν ἦν ἢ ἰδία τούτου, καὶ πότερα τὸ ἥμισυ τοῦ ἀργυρίου ἐγὼ συνεβαλόμην ἢ οὗτοσ ἅπαν ἔδωκε, καὶ εἰ διηλλαγμένοι ἢ ἔτι ἐχθροὶ ἦμεν, ἔτι δὲ εἰ μεταπεμφθέντεσ ἤλθομεν ἢ οὐδενὸσ καλέσαντοσ, καὶ εἰ οὗτοσ ἦρχε χειρῶν ἀδίκων ἢ ἐγὼ πρότεροσ τοῦτον ἐπάταξα. τούτων καθ’ ἓν ἕκαστον καὶ τῶν ἄλλων οὐδὲν ἦν ὅ τι οὐ ῥᾴδιον τοῖσ τε ἄλλοισ ἐμφανὲσ καὶ τούτοισ ποιῆσαι.

ὅτι μὲν οὖν οὔτε πρόνοια ἐγένετο οὔτε ἀδικῶ τοῦτον, ὦ βουλή, ἐκ τοσούτων τεκμηρίων καὶ μαρτυριῶν ὑμῖν ἐπιδέδεικται·

ἀξιῶ δ’ ὅσον ἂν ἐγένετο σημεῖον τούτῳ πρὸσ τὸ δοκεῖν ἀληθῆ λέγειν φυγόντοσ ἐμοῦ τὴν βάσανον, τοσοῦτον ἐμοὶ τεκμήριον γενέσθαι ὅτι οὐ ψεύδομαι, διότι οὗτοσ οὐκ ἠθέλησεν ἐκ τῆσ ἀνθρώπου ποιήσασθαι τὸν ἔλεγχον, καὶ μὴ τοσοῦτον ἰσχῦσαι τοὺσ τούτου λόγουσ, ὅτι φησὶν αὐτὴν ἐλευθέραν εἶναι. ὁμοίωσ γὰρ προσήκει κἀμοὶ τῆσ ἐλευθερίασ, τὸ ἴσον καταθέντι ἀργύριον. ἀλλὰ ψεύδεται καὶ οὐκ ἀληθῆ λέγει.

ἢ δεινόν γε, εἰ εἰσ μὲν λύσιν τοῦ σώματοσ ἔδωκα τὸ ἀργύριον ἐκ τῶν πολεμίων ἐξῆν ἄν μοι χρῆσθαι αὐτῇ ὅ τι ἐβουλόμην, κινδυνεύοντι δέ μοι περὶ τῆσ πατρίδοσ οὐδὲ πυθέσθαι παρ’ αὐτῆσ τἀληθῆ ἐκγενήσεται περὶ ὧν εἰσ τὴν κρίσιν καθέστηκα· καὶ μὲν δὴ πολὺ ἂν δικαιότερον ἐπὶ ταύτῃ τῇ αἰτίᾳ βασανισθείη ἢ ἐπὶ τῇ ἐκ τῶν πολεμίων λύσει πραθείη, ὅσῳ παρὰ μὲν ἐκείνων βουλομένων ἀπολῦσαι ἔστι καὶ ἄλλοθεν εὐπορήσαντι κομισθῆναι, ἐπὶ δὲ τοῖσ ἐχθροῖσ γενόμενον οὐ δυνατόν· οὐ γὰρ ἀργύριον λαβεῖν προθυμοῦνται, ἀλλ’ ἐκ τῆσ πατρίδοσ ἐκβαλεῖν ἔργον ποιοῦνται. ὥσθ’ ὑμῖν προσήκει μὴ ἀποδέχεσθαι αὐτοῦ διὰ τοῦτο οὐκ ἀξιοῦντοσ βασανισθῆναι τὴν ἄνθρωπον, ὅτι αὐτὴν ἐλευθέραν ἐσκήπτετο εἶναι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον συκοφαντίαν καταγιγνώσκειν, ὅτι παραλιπὼν ἔλεγχον οὕτωσ ἀκριβῆ ἐξαπατήσειν ὑμᾶσ ῥᾳδίωσ ᾠήθη.

οὐ γὰρ δήπου τήν γε τούτου πρόκλησιν πιστοτέραν ὑμᾶσ νομίζειν δεῖ τῆσ ἡμετέρασ, ἐφ’ οἷσ αὑτοῦ οἰκέτασ ἠξίου βασανίζεσθαι.

ἃ μὲν γὰρ ἐκεῖνοι ᾔδεσαν, ἐλθόντασ ἡμᾶσ ὡσ τοῦτον, καὶ ἡμεῖσ ὁμολογοῦμεν. εἰ δὲ μεταπεμφθέντεσ ἢ μή, καὶ πότερον πρότεροσ ἐπλήγην ἢ ἐπάταξα, ἐκείνη μᾶλλον ἂν ᾔδει. ἔτι δὲ τοὺσ μὲν τούτου οἰκέτασ ἰδίουσ ὄντασ τούτου εἰ ἐβασανίζομεν, ἀνοήτωσ ἄν τι τούτῳ χαριζόμενοι καὶ παρὰ τὴν ἀλήθειαν ἐμοῦ κατεψεύσαντο·

αὕτη δὲ ὑπῆρχε κοινή, ὁμοίωσ ἀμφοτέρων ἀργύριον κατατεθηκότων, καὶ μάλιστα ᾔδει· διὰ ταύτην ἅπαντα τὰ πραχθέντα ἡμῖν γεγένηται· καὶ οὐ λήσει οὐδέν’ ὅτι ταύτησ ἔγωγ’ ἄνισον εἶχον βασανισθείσησ, ἀλλ’ ἀπεκινδύνευον τοῦτο· πολὺ γὰρ περὶ πλείονοσ τοῦτον ἢ ἐμὲ φαίνεται ποιησαμένη, καὶ μετὰ μὲν τούτου ἐμὲ ἠδικηκυῖα, μετ’ ἐμοῦ δ’ οὐδεπώποτε εἰσ τοῦτον ἐξαμαρτοῦσα.

ἀλλ’ ὅμωσ ἐγὼ μὲν εἰσ ταύτην κατέφυγον, οὗτοσ δὲ οὐκ ἐπίστευσεν αὐτῇ. οὔκουν δεῖ ὑμᾶσ, ὦ βουλή, τηλικούτου ὄντοσ τοῦ κινδύνου, ῥᾳδίωσ ἀποδέχεσθαι τοὺσ τούτου λόγουσ, ἀλλ’ ἐνθυμουμένουσ ὅτι περὶ τῆσ πατρίδοσ μοι καὶ τοῦ βίου ὁ ἀγών ἐστιν, ἐν ὑπολόγῳ ταύτασ τὰσ προκλήσεισ ποιεῖσθαι.

καὶ μὴ ζητεῖτε τούτων ἔτι μείζουσ πίστεισ· οὐ γὰρ ἂν ἔχοιμι εἰπεῖν ἀλλ’ ἢ ταύτασ, ὡσ οὐδὲν εἰσ τοῦτον προὐνοήθην. ἀγανακτῶ δ’, ὦ βουλή, εἰ διὰ πόρνην καὶ δούλην ἄνθρωπον περὶ τῶν μεγίστων εἰσ κίνδυνον καθέστηκα, τί κακὸν πώποτε τὴν πόλιν ἢ αὐτὸν τοῦτον εἰργασμένοσ, ἢ εἰσ τίνα τῶν πολιτῶν ὁτιοῦν ἐξαμαρτών;

οὐδὲν γὰρ ἔμοιγέ ἐστι τοιοῦτον πεπραγμένον, ἀλλ’ ἀλογώτατον πάντων κινδυνεύω πολὺ μείζω συμφορὰν ἐμαυτῷ διὰ τούτουσ ἐπαγαγέσθαι. πρὸσ οὖν παίδων καὶ γυναικῶν καὶ θεῶν τῶν τόδε τὸ χωρίον ἐχόντων ἱκετεύω ὑμᾶσ καὶ ἀντιβολῶ, ἐλεήσατέ με, καὶ μὴ περιίδητε ἐπὶ τούτῷ γενόμενον, μηδὲ ἀνηκέστῳ συμφορᾷ περιβάλητε·

οὐ γὰρ ἄξιοσ οὔτ’ ἐγὼ φεύγειν τὴν ἐμαυτοῦ, οὔτε οὗτοσ τοσαύτην δίκην παρ’ ἐμοῦ λαβεῖν ὑπὲρ ὧν φησιν ἠδικῆσθαι, οὐκ ἠδικημένοσ.

상위

Lysias (리시아스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION