Lysias, Speeches, Ἐπιτάφιοσ τοῖσ Κορινθίων βοηθοῖς

(리시아스, Speeches, Ἐπιτάφιοσ τοῖσ Κορινθίων βοηθοῖς)

εἰ μὲν ἡγούμην οἱο͂́ν τε εἶναι, ὦ παρόντεσ ἐπὶ τῷδε τῷ τάφῳ, λόγῳ δηλῶσαι τὴν τῶν ἐνθάδε κειμένων ἀνδρῶν ἀρετήν, ἐμεμψάμην ἂν τοῖσ ἐπαγγείλασιν ἐπ’ αὐτοῖσ ἐξ ὀλίγων ἡμερῶν λέγειν· ἐπειδὴ δὲ πᾶσιν ἀνθρώποισ ὁ πᾶσ χρόνοσ οὐχ ἱκανὸσ λόγον ἴσον παρασκευάσαι τοῖσ τούτων ἔργοισ, διὰ τοῦτο καὶ ἡ πόλισ μοι δοκεῖ, προνοουμένη τῶν ἐνθάδε λεγόντων, ἐξ ὀλίγου τὴν πρόσταξιν ποιεῖσθαι, ἡγουμένη οὕτωσ ἂν μάλιστα συγγνώμησ αὐτοὺσ παρὰ τῶν ἀκουσάντων τυγχάνειν. ὅμωσ δὲ ὁ μὲν λόγοσ μοι περὶ τούτων, ὁ δ’ ἀγὼν οὐ πρὸσ τὰ τούτων ἔργα ἀλλὰ πρὸσ τοὺσ πρότερον ἐπ’ αὐτοῖσ εἰρηκότασ.

τοσαύτην γὰρ ἀφθονίαν παρεσκεύασεν ἡ τούτων ἀρετὴ καὶ τοῖσ ποιεῖν δυναμένοισ καὶ τοῖσ εἰπεῖν βουληθεῖσιν, ὥστε καλὰ μὲν πολλὰ τοῖσ προτέροισ περὶ αὐτῶν εἰρῆσθαι, πολλὰ δὲ καὶ ἐκείνοισ παραλελεῖφθαι, ἱκανὰ δὲ καὶ τοῖσ ἐπιγιγνομένοισ ἐξεῖναι εἰπεῖν· οὔτε γὰρ γῆσ ἄπειροι οὔτε θαλάττησ οὐδεμιᾶσ, πανταχῇ δὲ καὶ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποισ οἱ τὰ αὑτῶν πενθοῦντεσ κακὰ τὰσ τούτων ἀρετὰσ ὑμνοῦσι. πρῶτον μὲν οὖν τοὺσ παλαιοὺσ κινδύνουσ τῶν προγόνων δίειμι, μνήμην παρὰ τῆσ φήμησ λαβών·

ἄξιον γὰρ πᾶσιν ἀνθρώποισ κἀκείνων μεμνῆσθαι, ὑμνοῦντασ μὲν ἐν ταῖσ ᾠδαῖσ, λέγοντασ δ’ ἐν ταῖσ τῶν ἀγαθῶν γνώμαισ, τιμῶντασ δ’ ἐν τοῖσ καιροῖσ τοῖσ τοιούτοισ, παιδεύοντασ δ’ ἐν τοῖσ τῶν τεθνεώτων ἔργοισ τοὺσ ζῶντασ. Ἀμαζόνεσ γὰρ Ἄρεωσ μὲν τὸ παλαιὸν ἦσαν θυγατέρεσ, οἰκοῦσαι δὲ παρὰ τὸν Θερμώδοντα ποταμόν, μόναι μὲν ὡπλισμέναι σιδήρῳ τῶν περὶ αὐτάσ, πρῶται δὲ τῶν πάντων ἐφ’ ἵππουσ ἀναβᾶσαι, οἷσ ἀνελπίστωσ δι’ ἀπειρίαν τῶν ἐναντίων ᾕρουν μὲν τοὺσ φεύγοντασ, ἀπέλειπον δὲ διώκοντασ·

ἐνομίζοντο δὲ διὰ τὴν εὐψυχίαν μᾶλλον ἄνδρεσ ἢ διὰ τὴν φύσιν γυναῖκεσ· πλέον γὰρ ἐδόκουν τῶν ἀνδρῶν ταῖσ ψυχαῖσ διαφέρειν ἢ ταῖσ ἰδέαισ ἐλλείπειν. ἄρχουσαι δὲ πολλῶν ἐθνῶν, καὶ ἔργῳ μὲν τοὺσ περὶ αὐτὰσ καταδεδουλωμέναι, λόγῳ δὲ περὶ τῆσδε τῆσ χώρασ ἀκούουσαι κλέοσ μέγα, πολλῆσ δόξησ καὶ μεγάλησ ἐλπίδοσ χάριν παραλαβοῦσαι τὰ μαχιμώτατα τῶν ἐθνῶν ἐστράτευσαν ἐπὶ τήνδε τὴν πόλιν.

τυχοῦσαι δ’ ἀγαθῶν ἀνδρῶν ὁμοίασ ἐκτήσαντο τὰσ ψυχὰσ τῇ φύσει, καὶ ἐναντίαν τὴν δόξαν τῆσ προτέρασ λαβοῦσαι μᾶλλον ἐκ τῶν κινδύνων ἢ ἐκ τῶν σωμάτων ἔδοξαν εἶναι γυναῖκεσ. μόναισ δ’ αὐταῖσ οὐκ ἐξεγένετο ἐκ τῶν ἡμαρτημένων μαθούσαισ περὶ τῶν λοιπῶν ἄμεινον βουλεύσασθαι, οὐδ’ οἴκαδε ἀπελθούσαισ ἀπαγγεῖλαι τήν τε σφετέραν αὐτῶν δυστυχίαν καὶ τὴν τῶν ἡμετέρων προγόνων ἀρετήν·

αὐτοῦ γὰρ ἀποθανοῦσαι, καὶ δοῦσαι δίκην τῆσ ἀνοίασ, τῆσδε μὲν τῆσ πόλεωσ διὰ τὴν ἀρετὴν ἀθάνατον <τὴν> μνήμην ἐποίησαν, τὴν δὲ ἑαυτῶν πατρίδα διὰ τὴν ἐνθάδε συμφορὰν ἀνώνυμον κατέστησαν. ἐκεῖναι μὲν οὖν τῆσ ἀλλοτρίασ ἀδίκωσ ἐπιθυμήσασαι τὴν ἑαυτῶν δικαίωσ ἀπώλεσαν. Ἀδράστου δὲ καὶ Πολυνείκουσ ἐπὶ Θήβασ στρατευσάντων καὶ ἡττηθέντων μάχῃ, οὐκ ἐώντων Καδμείων θάπτειν τοὺσ νεκρούσ, Ἀθηναῖοι ἡγησάμενοι ἐκείνουσ μέν, εἴ τι ἠδίκουν, ἀποθανόντασ δίκην ἔχειν τὴν μεγίστην, τοὺσ δὲ κάτω τὰ αὑτῶν οὐ κομίζεσθαι, ἱερῶν δὲ μιαινομένων τοὺσ ἄνω θεοὺσ ἀσεβεῖσθαι, τὸ μὲν πρῶτον πέμψαντεσ κήρυκασ ἐδέοντο αὐτῶν δοῦναι τῶν νεκρῶν ἀναίρεσιν, νομίζοντεσ ἀνδρῶν μὲν ἀγαθῶν εἶναι ζῶντασ τοὺσ ἐχθροὺσ τιμωρήσασθαι, ἀπιστούντων δὲ σφίσιν αὐτοῖσ ἐν τοῖσ τῶν τεθνεώτων σώμασι τὴν εὐψυχίαν ἐπιδείκνυσθαι·

ἀλλὰ τοὺσ τεθνεῶτασ ἐν τῷ πολέμῳ ἀξιοῦντεσ τῶν νομιζομένων τυγχάνειν πρὸσ τοὺσ ἑτέρουσ ὑπὲρ ἀμφοτέρων ἐκινδύνευσαν, ὑπὲρ μὲν τῶν, ἵνα μηκέτι εἰσ τοὺσ τεθνεῶτασ ἐξαμαρτάνοντεσ πλείω περὶ τοὺσ θεοὺσ ἐξυβρίσωσιν, ὑπὲρ δὲ τῶν ἑτέρων, ἵνα μὴ πρότερον εἰσ τὴν αὑτῶν ἀπέλθωσι πατρίου τιμῆσ ἀτυχήσαντεσ καὶ Ἑλληνικοῦ νόμου στερηθέντεσ καὶ κοινῆσ ἐλπίδοσ ἡμαρτηκότεσ.

ταῦτα διανοηθέντεσ, καὶ τὰσ ἐν τῷ πολέμῳ τύχασ κοινὰσ ἁπάντων ἀνθρώπων νομίζοντεσ, πολλοὺσ μὲν πολεμίουσ κτώμενοι, τὸ δὲ δίκαιον ἔχοντεσ σύμμαχον ἐνίκων μαχόμενοι.

καὶ οὐχ ὑπὸ τῆσ τύχησ ἐπαρθέντεσ μείζονοσ παρὰ Καδμείων τιμωρίασ ἐπεθύμησαν, ἀλλ’ ἐκείνοισ μὲν ἀντὶ τῆσ ἀσεβείασ τὴν ἑαυτῶν ἀρετὴν ἐπεδείξαντο, αὐτοὶ δὲ λαβόντεσ τὰ ἆθλα ὧνπερ ἕνεκα ἀφίκοντο, τοὺσ Ἀργείων νεκρούσ, ἔθαψαν ἐν τῇ αὑτῶν Ἐλευσῖνι. περὶ μὲν οὖν τοὺσ ἀποθανόντασ τῶν ἑπτὰ ἐπὶ Θήβασ τοιοῦτοι γεγόνασιν. ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ, ἐπειδὴ Ἡρακλῆσ μὲν ἐξ ἀνθρώπων ἠφανίσθη, οἱ δὲ παῖδεσ αὐτοῦ ἔφευγον μὲν Εὐρυσθέα, ἐξηλαύνοντο δὲ ὑπὸ πάντων τῶν Ἑλλήνων, αἰσχυνομένων μὲν τοῖσ ἔργοισ, φοβουμένων δὲ τὴν Εὐρυσθέωσ δύναμιν, ἀφικόμενοι εἰσ τήνδε τὴν πόλιν ἱκέται ἐπὶ τῶν βωμῶν ἐκαθέζοντο·

ἐξαιτουμένου δὲ αὐτοὺσ Εὐρυσθέωσ Ἀθηναῖοι οὐκ ἠθέλησαν ἐκδοῦναι, ἀλλὰ τὴν Ἡρακλέουσ ἀρετὴν μᾶλλον ᾐδοῦντο ἢ τὸν κίνδυνον τὸν ἑαυτῶν ἐφοβοῦντο, καὶ ἠξίουν ὑπὲρ τῶν ἀσθενεστέρων μετὰ τοῦ δικαίου διαμάχεσθαι μᾶλλον ἢ τοῖσ δυναμένοισ χαριζόμενοι τοὺσ ὑπ’ ἐκείνων ἀδικουμένουσ ἐκδοῦναι.

ἐπιστρατεύσαντοσ δ’ Εὐρυσθέωσ μετὰ τῶν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ Πελοπόννησον ἐχόντων, οὐκ ἐγγὺσ τῶν δεινῶν γενόμενοι μετέγνωσαν, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν εἶχον γνώμην ἥνπερ πρότερον, ἀγαθὸν μὲν οὐδὲν ἰδίᾳ ὑπὸ τοῦ πατρὸσ αὐτῶν πεπονθότεσ, ἐκείνουσ τ’ οὐκ εἰδότεσ ὁποῖοί τινεσ ἄνδρεσ ἔσονται γενόμενοι·

οὐ προτέρασ ἔχθρασ ὑπαρχούσησ πρὸσ Εὐρυσθέα, οὐδὲ κέρδουσ προκειμένου πλὴν δόξησ ἀγαθῆσ, τοσοῦτον κίνδυνον ὑπὲρ αὐτῶν ἤραντο, τοὺσ μὲν ἀδικουμένουσ ἐλεοῦντεσ, τοὺσ δ’ ὑβρίζοντασ μισοῦντεσ, καὶ τοὺσ μὲν κωλύειν ἐπιχειροῦντεσ, τοῖσ δ’ ἐπικουρεῖν ἀξιοῦντεσ, ἡγούμενοι ἐλευθερίασ μὲν σημεῖον εἶναι μηδὲν ποιεῖν ἄκοντασ, δικαιοσύνησ δὲ τοῖσ ἀδικουμένοισ βοηθεῖν, εὐψυχίασ δ’ ὑπὲρ τούτων ἀμφοτέρων, εἰ δέοι, μαχομένουσ ἀποθνῄσκειν.

τοσοῦτον δ’ ἐφρόνουν ἀμφότεροι, ὥσθ’ οἱ μὲν μετ’ Εὐρυσθέωσ οὐδὲν παρ’ ἑκόντων ἐζήτουν εὑρίσκεσθαι, Ἀθηναῖοι δὲ οὐκ ἠξίουν Εὐρυσθέα αὐτὸν ἱκετεύοντα τοὺσ ἱκέτασ αὐτῶν ἐξελεῖν.

παραταξάμενοι δ’ ἰδίᾳ δυνάμει τὴν ἐξ ἁπάσησ Πελοποννήσου στρατιὰν ἐλθοῦσαν ἐνίκων μαχόμενοι, καὶ τῶν Ἡρακλέουσ παίδων τὰ μὲν σώματα εἰσ ἄδειαν κατέστησαν, ἀπαλλάξαντεσ δὲ τοῦ δέουσ καὶ τὰσ ψυχὰσ ἠλευθέρωσαν, διὰ δὲ τὴν τοῦ πατρὸσ ἀρετὴν ἐκείνουσ τοῖσ αὑτῶν κινδύνοισ ἐστεφάνωσαν. τοσοῦτον δὲ εὐτυχέστεροι παῖδεσ ὄντεσ ἐγένοντο τοῦ πατρόσ·

ὁ μὲν γάρ, καίπερ ὢν ἀγαθῶν πολλῶν αἴτιοσ ἅπασιν ἀνθρώποισ, ἐπίπονον καὶ φιλόνικον καὶ φιλότιμον αὑτῷ καταστήσασ τὸν βίον τοὺσ μὲν ἄλλουσ ἀδικοῦντασ ἐκόλασεν, Εὐρυσθέα δὲ καὶ ἐχθρὸν ὄντα καὶ εἰσ αὐτὸν ἐξαμαρτάνοντα οὐχ οἱο͂́σ τε ἦν τιμωρήσασθαι οἱ δὲ παῖδεσ αὐτοῦ διὰ τήνδε τὴν πόλιν τῇ αὐτῇ εἶδον ἡμέρᾳ τήν θ’ ἑαυτῶν σωτηρίαν καὶ τὴν· τῶν ἐχθρῶν τιμωρίαν. πολλὰ μὲν ὑπῆρχε τοῖσ ἡμετέροισ προγόνοισ μιᾷ γνώμῃ χρωμένοισ περὶ τοῦ δικαίου διαμάχεσθαι·

ἥ τε γὰρ ἀρχὴ τοῦ βίου δικαία· οὐ γάρ, ὥσπερ οἱ πολλοί, πανταχόθεν συνειλεγμένοι καὶ ἑτέρουσ ἐκβαλόντεσ τὴν ἀλλοτρίαν ᾤκησαν, ἀλλ’ αὐτόχθονεσ ὄντεσ τὴν αὐτὴν ἐκέκτηντο μητέρα καὶ πατρίδα. νόμῳ τοὺσ ἀγαθοὺσ τιμῶντεσ καὶ τοὺσ κακοὺσ κολάζοντεσ, ἡγησάμενοι θηρίων μὲν ἔργον εἶναι ὑπ’ ἀλλήλων βίᾳ κρατεῖσθαι, ἀνθρώποισ δὲ προσήκειν νόμῳ μὲν ὁρίσαι τὸ δίκαιον, λόγῳ δὲ πεῖσαι, ἔργῳ δὲ τούτοισ ὑπηρετεῖν, ὑπὸ νόμου μὲν βασιλευομένουσ, ὑπὸ λόγου δὲ διδασκομένουσ.

καὶ γάρ τοι καὶ φύντεσ καλῶσ καὶ γνόντεσ ὅμοια, πολλὰ μὲν καλὰ καὶ θαυμαστὰ οἱ πρόγονοι τῶν ἐνθάδε κειμένων εἰργάσαντο, ἀείμνηστα δὲ καὶ μεγάλα καὶ πανταχοῦ οἱ ἐξ ἐκείνων γεγονότεσ τρόπαια διὰ τὴν αὑτῶν ἀρετὴν κατέλιπον.

μόνοι γὰρ ὑπὲρ ἁπάσησ τῆσ Ἑλλάδοσ πρὸσ πολλὰσ μυριάδασ τῶν βαρβάρων διεκινδύνευσαν. ὁ γὰρ τῆσ Ἀσίασ βασιλεὺσ οὐκ ἀγαπῶν τοῖσ ὑπάρχουσιν ἀγαθοῖσ, ἀλλ’ ἐλπίζων καὶ τὴν Εὐρώπην δουλώσεσθαι, ἔστειλε πεντήκοντα μυριάδασ στρατιάν.

ἡγησάμενοι δέ, εἰ τήνδε τὴν πόλιν ἢ ἑκοῦσαν φίλην ποιήσαιντο ἢ ἄκουσαν καταστρέψαιντο, ῥαδίωσ τῶν πολλῶν Ἑλλήνων ἄρξειν, ἀπέβησαν εἰσ Μαραθῶνα, νομίσαντεσ οὕτωσ ἂν ἐρημοτάτουσ εἶναι συμμάχων τοὺσ Ἕλληνασ, εἰ ἔτι στασιαζούσησ τῆσ Ἑλλάδοσ ᾧ τινι χρὴ τρόπῳ τοὺσ ἐπιόντασ ἀμύνασθαι, τὸν κίνδυνον ποιήσαιντο. ἔτι δ’ αὐτοῖσ ἐκ τῶν προτέρων ἔργων περὶ τῆσ πόλεωσ τοιαύτη δόξα παρειστήκει, ὡσ εἰ μὲν πρότερον ἐπ’ ἄλλην πόλιν ἰάσιν, ἐκείνοισ καὶ Ἀθηναίοισ πολεμήσουσι·

προθύμωσ γὰρ τοῖσ ἀδικουμένοισ ἥξουσι βοηθήσοντεσ· εἰ δ’ ἐνθάδε πρῶτον ἀφίξονται, οὐδένασ ἄλλουσ τῶν Ἑλλήνων τολμήσειν ἑτέρουσ σῴζοντασ φανερὰν ἔχθραν πρὸσ ἐκείνουσ ὑπὲρ αὐτῶν καταθέσθαι. οἱ μὲν τοίνυν ταῦτα διενοοῦντο·

οἱ δ’ ἡμέτεροι πρόγονοι οὐ λογισμῷ εἰδότεσ τοὺσ ἐν τῷ πολέμῳ κινδύνουσ, ἀλλὰ νομίζοντεσ τὸν εὐκλεᾶ θάνατον ἀθάνατον περὶ τῶν ἀγαθῶν καταλείπειν λόγον, οὐκ ἐφοβήθησαν τὸ πλῆθοσ τῶν ἐναντίων, ἀλλὰ τῇ αὑτῶν ἀρετῇ μᾶλλον ἐπίστευσαν. καὶ αἰσχυνόμενοι ὅτι ἦσαν οἱ βάρβαροι αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ, οὐκ ἀνέμειναν πυθέσθαι οὐδὲ βοηθῆσαι τοὺσ συμμάχουσ, οὐδ’ ᾠήθησαν δεῖν ἑτέροισ τῆσ σωτηρίασ χάριν εἰδέναι, ἀλλὰ σφίσιν αὐτοῖσ τοὺσ ἄλλουσ Ἕλληνασ. ταῦτα μιᾷ γνώμῃ πάντεσ γνόντεσ ἀπήντων ὀλίγοι πρὸσ πολλούσ·

ἐνόμιζον γὰρ ἀποθανεῖν μὲν αὐτοῖσ μετὰ πάντων προσήκειν, ἀγαθοὺσ δ’ εἶναι μετ’ ὀλίγων, καὶ τὰσ μὲν ψυχὰσ ἀλλοτρίασ διὰ τὸν θάνατον κεκτῆσθαι, τὴν δ’ ἐκ τῶν κινδύνων μνήμην ἰδίαν καταλείψειν. ἠξίουν δέ, οὓσ μὴ μόνοι νικῷεν, οὐδ’ ἂν μετὰ τῶν συμμάχων δύνασθαι· καὶ ἡττηθέντεσ μὲν ὀλίγῳ τῶν ἄλλων προαπολεῖσθαι, νικήσαντεσ δὲ καὶ τοὺσ ἄλλουσ ἐλευθερώσειν. ἄνδρεσ δ’ ἀγαθοὶ γενόμενοι, καὶ τῶν μὲν σωμάτων ἀφειδήσαντεσ, ὑπὲρ δὲ τῆσ ἀρετῆσ οὐ φιλοψυχήσαντεσ, καὶ μᾶλλον τοὺσ παρ’ αὑτοῖσ νόμουσ αἰσχυνόμενοι ἢ τὸν πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ κίνδυνον φοβούμενοι, ἔστησαν μὲν τρόπαιον ὑπὲρ τῆσ Ἑλλάδοσ τῶν βαρβάρων ἐν τῇ αὑτῶν, ὑπὲρ χρημάτων εἰσ τὴν ἀλλοτρίαν ἐμβαλόντων, παρὰ τοὺσ ὁρ́ουσ τῆσ χώρασ, οὕτω δὲ διὰ ταχέων τὸν κίνδυνον ἐποιήσαντο, ὥστε οἱ αὐτοὶ τοῖσ ἄλλοισ ἀπήγγειλαν τήν τ’ ἐνθάδε ἄφιξιν τῶν βαρβάρων καὶ τὴν νίκην τῶν προγόνων.

καὶ γάρ τοι οὐδεὶσ τῶν ἄλλων ἔδεισεν ὑπὲρ τοῦ μέλλοντοσ κινδύνου, ἀλλ’ ἀκούσαντεσ ὑπὲρ τῆσ αὑτῶν ἐλευθερίασ ἥσθησαν.

ὥστε οὐδὲν θαυμαστόν, πάλαι τῶν ἔργων γεγενημένων, ὥσπερ καινῶν ὄντων ἔτι καὶ νῦν τὴν ἀρετὴν αὐτῶν ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων ζηλοῦσθαι. μετὰ ταῦτα δὲ Ξέρξησ ὁ τῆσ Ἀσίασ βασιλεύσ, καταφρονήσασ μὲν τῆσ Ἑλλάδοσ, ἐψευσμένοσ δὲ τῆσ ἐλπίδοσ, ἀτιμαζόμενοσ δὲ τῷ γεγενημένῳ, ἀχθόμενοσ δὲ τῇ συμφορᾷ, ὀργιζόμενοσ δὲ τοῖσ αἰτίοισ, ἀπαθὴσ δ’ ὢν κακῶν καὶ ἄπειροσ ἀνδρῶν ἀγαθῶν, δεκάτῳ ἔτει παρασκευασάμενοσ διακοσίαισ μὲν καὶ χιλίαισ ναυσὶν ἀφίκετο, τῆσ δὲ πεζῆσ στρατιᾶσ οὕτωσ ἄπειρον τὸ πλῆθοσ ἦγεν, ὥστε καὶ τὰ ἔθνη τὰ μετ’ αὐτοῦ ἀκολουθήσαντα πολὺ ἂν ἔργον εἰή καταλέξαι·

ὃ δὲ μέγιστον σημεῖον τοῦ πλήθουσ·

ἐξὸν γὰρ αὐτῷ χιλίαισ ναυσὶ διαβιβάσαι κατὰ τὸ στενότατον τοῦ Ἑλλησπόντου τὴν πεζὴν στρατιὰν ἐκ τῆσ Ἀσίασ εἰσ τὴν Εὐρώπην, οὐκ ἠθέλησεν, ἡγούμενοσ τὴν διατριβὴν αὑτῷ πολλὴν ἔσεσθαι· ἀλλ’ ὑπεριδὼν καὶ τὰ φύσει πεφυκότα καὶ τὰ θεῖα πράγματα καὶ τὰσ ἀνθρωπίνασ διανοίασ ὁδὸν μὲν διὰ τῆσ θαλάττησ ἐποιήσατο, πλοῦν δὲ διὰ τῆσ γῆσ ἠνάγκασε γενέσθαι, ζεύξασ μὲν τὸν Ἑλλήσποντον, διορύξασ δὲ τὸν Ἄθω, ὑφισταμένου οὐδενόσ, ἀλλὰ τῶν μὲν ἀκόντων ὑπακουόντων, τῶν δὲ ἑκόντων προδιδόντων.

οἱ μὲν γὰρ οὐχ ἱκανοὶ ἦσαν ἀμύνασθαι, οἱ δ’ ὑπὸ χρημάτων διεφθαρμένοι· ἀμφότερα δ’ ἦν αὐτοὺσ τὰ πείθοντα, κέρδοσ καὶ δέοσ. Ἀθηναῖοι δ’ οὕτω διακειμένησ τῆσ Ἑλλάδοσ αὐτοὶ μὲν εἰσ τὰσ ναῦσ ἐμβάντεσ ἐπ’ Ἀρτεμίσιον ἐβοήθησαν, Λακεδαιμόνιοι δὲ καὶ τῶν συμμάχων ἔνιοι εἰσ Θερμοπύλασ ἀπήντησαν, ἡγούμενοι διὰ τὴν στενότητα τῶν χωρίων τὴν πάροδον οἱοῖ́ τ’ ἔσεσθαι διαφυλάξαι.

γενομένου δὲ τοῦ κινδύνου κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον Ἀθηναῖοι μὲν ἐνίκων τῇ ναυμαχίᾳ, Λακεδαιμόνιοι δέ, οὐ ταῖσ ψυχαῖσ ἐνδεεῖσ γενόμενοι, ἀλλὰ τοῦ πλήθουσ ψευσθέντεσ καὶ οὓσ φυλάξειν ᾤοντο καὶ πρὸσ οὓσ κινδυνεύσειν ἔμελλον, <διεφθάρησαν> οὐχ ἡττηθέντεσ τῶν ἐναντίων, ἀλλ’ ἀποθανόντεσ οὗπερ ἐτάχθησαν μάχεσθαι·

δυοῖν δὲ προκειμένοιν, πότερον χρὴ τὴν πατρίδα ἐκλιπεῖν ἢ μετὰ τῶν βαρβάρων γενομένουσ καταδουλώσασθαι τοὺσ Ἕλληνασ, ἡγησάμενοι κρεῖττον εἶναι μετ’ ἀρετῆσ καὶ πενίασ καὶ φυγῆσ ἐλευθερίαν ἢ μετ’ ὀνείδουσ καὶ πλούτου δουλείαν τῆσ πατρίδοσ, ἐξέλιπον ὑπὲρ τῆσ Ἑλλάδοσ τὴν πόλιν, ἵν’ ἐν μέρει πρὸσ ἑκατέραν ἀλλὰ μὴ πρὸσ ἀμφοτέρασ ἅμα τὰσ δυνάμεισ κινδυνεύσωσιν·

ὑπεκθέμενοι δὲ παῖδασ καὶ γυναῖκασ καὶ μητέρασ εἰσ Σαλαμῖνα, συνήθροιζον καὶ τὸ τῶν ἄλλων συμμάχων ναυτικόν.

οὐ πολλαῖσ δ’ ὕστερον ἡμέραισ ἦλθε καὶ ἡ πεζὴ στρατιὰ καὶ τὸ ναυτικὸν τὸ τῶν βαρβάρων, ὃ τίσ οὐκ ἂν ἰδὼν ἐφοβήθη, ὡσ μέγασ καὶ δεινὸσ τῇδε τῇ πόλει κίνδυνοσ ὑπὲρ τῆσ τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίασ ἠγωνίσθη; ποίαν δὲ γνώμην εἶχον ἢ οἱ θεώμενοι τοὺσ ἐν ταῖσ ναυσὶν ἐκείναισ, οὔσησ καὶ τῆσ αὑτῶν σωτηρίασ ἀπίστου καὶ τοῦ προσιόντοσ κινδύνου, ἢ οἱ μέλλοντεσ ναυμαχήσειν ὑπὲρ τῆσ φιλότητοσ, ὑπὲρ τῶν ἄθλων τῶν ἐν Σαλαμῖνι;

οἷσ τοσοῦτον πανταχόθεν περιειστήκει πλῆθοσ πολεμίων, ὥστε ἐλάχιστον μὲν αὐτοῖσ εἶναι τῶν παρόντων κακῶν τὸ θάνατον τὸν αὑτῶν προειδέναι, μεγίστην δὲ συμφοράν, <ἃ> ὑπὸ τῶν βαρβάρων εὐτυχησάντων τοὺσ ὑπεκτεθέντασ ἤλπιζον πείσεσθαι.

ἀκούοντεσ δ’ ἐν ταὐτῷ συμμεμειγμένου Ἑλληνικοῦ καὶ βαρβαρικοῦ παιῶνοσ, παρακελευσμοῦ δ’ ἀμφοτέρων καὶ κραυγῆσ τῶν διαφθειρομένων, καὶ τῆσ θαλάττησ μεστῆσ τῶν νεκρῶν, καὶ πολλῶν μὲν συμπιπτόντων καὶ φιλίων καὶ πολεμίων ναυαγίων, ἀντιπάλου δὲ πολὺν χρόνον οὔσησ τῆσ ναυμαχίασ δοκοῦντεσ τοτὲ μὲν νενικηκέναι καὶ σεσῶσθαι, τοτὲ δ’ ἡττῆσθαι καὶ ἀπολωλέναι.

ἦ που διὰ τὸν παρόντα φόβον πολλὰ μὲν ᾠήθησαν ἰδεῖν ὧν οὐκ εἶδον, πολλὰ δ’ ἀκοῦσαι ὧν οὐκ ἤκουσαν.

ποῖαι δ’ οὐχ ἱκετεῖαι θεῶν ἐγένοντο ἢ θυσιῶν ἀναμνήσεισ, ἔλεόσ τε παίδων καὶ γυναικῶν πόθοσ οἶκτόσ τε πατέρων καὶ μητέρων, λογισμὸσ δ’, εἰ δυστυχήσειαν, τῶν μελλόντων ἔσεσθαι κακῶν; τίσ οὐκ ἂν θεῶν ἠλέησεν αὐτοὺσ ὑπὲρ τοῦ μεγέθουσ τοῦ κινδύνου;

ἢ τίσ ἀνθρώπων οὐκ ἂν ἐδάκρυσεν; ἢ τίσ τῆσ τόλμησ αὐτοὺσ οὐκ ἂν ἠγάσθη; νικήσαντεσ τῇ ναυμαχίᾳ, ὅτι κρεῖττον μετ’ ὀλίγων ὑπὲρ τῆσ ἐλευθερίασ κινδυνεύειν ἢ μετὰ πολλῶν βασιλευομένων ὑπὲρ τῆσ αὑτῶν δουλείασ.

πλεῖστα δὲ καὶ κάλλιστα ἐκεῖνοι ὑπὲρ τῆσ τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίασ συνεβάλοντο, στρατηγὸν μὲν Θεμιστοκλέα, ἱκανώτατον εἰπεῖν καὶ γνῶναι καὶ πρᾶξαι, ναῦσ δὲ πλείουσ τῶν ἄλλων συμμάχων, ἄνδρασ δ’ ἐμπειροτάτουσ.

καὶ γὰρ τίνεσ ἂν τούτοισ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ἤρισαν γνώμῃ καὶ πλήθει καὶ ἀρετῇ; ὥστε δικαίωσ μὲν ἀναμφισβήτητα τἀριστεῖα τῆσ ναυμαχίασ ἔλαβον παρὰ τῆσ Ἑλλάδοσ, εἰκότωσ δὲ τὴν εὐτυχίαν ὁμονοοῦσαν τοῖσ κινδύνοισ ἐκτήσαντο, γνησίαν δὲ καὶ αὐτόχθονα τοῖσ ἐκ τῆσ Ἀσίασ βαρβάροισ τὴν αὑτῶν ἀρετὴν ἐπεδείξαντο.

ἐν μὲν οὖν τῇ ναυμαχίᾳ τοιούτουσ αὑτοὺσ παρασχόντεσ καὶ πολὺ πλεῖστον τῶν κινδύνων μετασχόντεσ τῇ ἰδίᾳ ἀρετῇ κοινὴν τὴν ἐλευθερίαν καὶ τοῖσ ἄλλοισ ἐκτήσαντο·

ὕστερον δὲ Πελοποννησίων διατειχιζόντων τὸν Ἰσθμόν, καὶ ἀγαπώντων μὲν τῇ σωτηρίᾳ, νομιζόντων δ’ ἀπηλλάχθαι τοῦ κατὰ θάλατταν κινδύνου, καὶ διανοουμένων τοὺσ ἄλλουσ Ἕλληνασ περιιδεῖν ὑπὸ τοῖσ βαρβάροισ γενομένουσ, ὀργισθέντεσ Ἀθηναῖοι συνεβούλευον αὐτοῖσ, εἰ ταύτην τὴν γνώμην ἕξουσι, περὶ ἅπασαν τὴν Πελοπόννησον τεῖχοσ περιβαλεῖν· εἰ γὰρ αὐτοὶ ὑπὸ <τῶν> Ἑλλήνων προδιδόμενοι μετὰ τῶν βαρβάρων ἔσονται, οὔτ’ ἐκείνοισ δεήσειν χιλίων νεῶν οὔτε τούτουσ ὠφελήσειν τὸ ἐν Ἰσθμῷ τεῖχοσ·

ἀκινδύνωσ γὰρ ἔσεσθαι τὴν τῆσ θαλάττησ ἀρχὴν βασιλέωσ. διδασκόμενοι δὲ καὶ νομίζοντεσ αὐτοὶ μὲν ἄδικά τε ποιεῖν καὶ κακῶσ βουλεύεσθαι, Ἀθηναίουσ δὲ δίκαιά τε λέγειν καὶ τὰ βέλτιστα αὐτοῖσ παραινεῖν, ἐβοήθησαν εἰσ Πλαταιάσ·

ἀποδράντων δὲ ὑπὸ νύκτα τῶν πλείστων συμμάχων ἐκ τῶν τάξεων διὰ τὸ πλῆθοσ τῶν πολεμίων, Λακεδαιμόνιοι μὲν καὶ Τεγεᾶται τοὺσ βαρβάρουσ ἐτρέψαντο, Ἀθηναῖοι δὲ καὶ Πλαταιεῖσ πάντασ τοὺσ Ἕλληνασ ἐνίκων μαχόμενοι τοὺσ ἀπογνόντασ τῆσ ἐλευθερίασ καὶ ὑπομείναντασ τὴν δουλείαν. ἐν ἐκείνῃ δὲ τῇ ἡμέρᾳ καλλίστην τελευτὴν τοῖσ προτέροισ κινδύνοισ ἐπιθέντεσ, βέβαιον μὲν τὴν ἐλευθερίαν τῇ Εὐρώπῃ κατειργάσαντο, ἐν ἅπασι δὲ τοῖσ κινδύνοισ δόντεσ ἔλεγχον τῆσ ἑαυτῶν ἀρετῆσ, καὶ μόνοι καὶ μεθ’ ἑτέρων, καὶ πεζομαχοῦντεσ καὶ ναυμαχοῦντεσ, καὶ πρὸσ <τοὺσ> βαρβάρουσ καὶ πρὸσ τοὺσ Ἕλληνασ, ὑπὸ πάντων ἠξιώθησαν, καὶ μεθ’ ὧν ἐκινδύνευον καὶ πρὸσ οὓσ ἐπολέμουν, ἡγεμόνεσ γενέσθαι τῆσ Ἑλλάδοσ.

ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ Ἑλληνικοῦ πολέμου καταστάντοσ διὰ ζῆλον τῶν γεγενημένων καὶ φθόνον τῶν πεπραγμένων, μέγα μὲν ἅπαντεσ φρονοῦντεσ, μικρῶν δ’ ἐγκλημάτων ἕκαστοι δεόμενοι, ναυμαχίασ Ἀθηναίοισ πρὸσ Αἰγινήτασ καὶ τοὺσ ἐκείνων συμμάχουσ γενομένησ ἑβδομήκοντα τριήρεισ αὐτῶν ἐλάμβανον.

πολιορκούντων δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον Αἴγυπτόν τε καὶ Αἴγιναν, καὶ τῆσ ἡλικίασ ἀπούσησ ἔν τε ταῖσ ναυσὶ καὶ ἐν τῷ πεζῷ στρατεύματι, Κορίνθιοι καὶ οἱ ἐκείνων σύμμαχοι, ἡγούμενοι ἢ εἰσ ἔρημον τὴν χώραν ἐμβαλεῖν ἢ ἐξ Αἰγίνησ ἄξειν τὸ στρατόπεδον, ἐξελθόντεσ πανδημεὶ Γεράνειαν κατέλαβον·

Ἀθηναῖοι δὲ τῶν μὲν ἀπόντων, τῶν δ’ ἐγγὺσ ὄντων, οὐδένα ἐτόλμησαν μεταπέμψασθαι·

ταῖσ δ’ αὑτῶν ψυχαῖσ πιστεύσαντεσ καὶ τῶν ἐπιόντων καταφρονήσαντεσ οἱ γεραίτεροι καὶ οἱ τῆσ ἡλικίασ ἐντὸσ γεγονότεσ ἠξίουν αὐτοὶ μόνοι τὸν κίνδυνον ποιήσασθαι, οἱ μὲν ἐμπειρία τὴν ἀρετήν, οἱ δὲ φύσει κεκτημένοι· τρόπαιον δὲ στήσαντεσ καλλίστου μὲν αὐτοῖσ ἔργου, αἰσχίστου δὲ τοῖσ πολεμίοισ, οἱ μὲν οὐκέτι τοῖσ σώμασιν, οἱ δ’ οὔπω δυνάμενοι, ταῖσ δὲ ψυχαῖσ ἀμφότεροι κρείττουσ γενόμενοι, μετὰ καλλίστησ δόξησ εἰσ τὴν αὑτῶν ἀπελθόντεσ οἱ μὲν πάλιν ἐπαιδεύοντο, οἱ δὲ περὶ τῶν λοιπῶν ἐβουλεύοντο.

καθ’ ἕκαστον μὲν οὖν οὐ ῥᾴδιον τὰ ὑπὸ πολλῶν κινδυνευθέντα ὑφ’ ἑνὸσ ῥηθῆναι, οὐδὲ τὰ ἐν ἅπαντι τῷ χρόνῳ πραχθέντα ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ δηλωθῆναι.

τίσ γὰρ ἂν ἢ λόγοσ ἢ χρόνοσ ἢ ῥήτωρ ἱκανὸσ γένοιτο μηνῦσαι τὴν τῶν ἐνθάδε κειμένων ἀνδρῶν ἀρετήν; οὐ τοῖσ ὀλίγοισ τοὺσ πολλοὺσ δουλεύειν ἀξιώσαντεσ, ἀλλὰ τὸ ἴσον ἔχειν ἅπαντασ ἀναγκάσαντεσ, οὐδὲ τοὺσ συμμάχουσ ἀσθενεῖσ ποιοῦντεσ, ἀλλὰ κἀκείνουσ ἰσχυροὺσ καθιστάντεσ, καὶ τὴν αὑτῶν δύναμιν τοσαύτην ἐπιδείξαντεσ, ὥσθ’ ὁ μέγασ βασιλεὺσ οὐκέτι τῶν ἀλλοτρίων ἐπεθύμει, ἀλλ’ ἐδίδου τῶν ἑαυτοῦ καὶ περὶ τῶν λοιπῶν ἐφοβεῖτο, καὶ οὔτε τριήρεισ ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ ἐκ τῆσ Ἀσίασ ἔπλευσαν, οὔτε τύραννοσ ἐν τοῖσ Ἕλλησι κατέστη, οὔτε Ἑλληνὶσ πόλισ ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἠνδραποδίσθη·

τοσαύτην σωφροσύνην καὶ δέοσ ἡ τούτων ἀρετὴ πᾶσιν ἀνθρώποισ παρεῖχεν.

ὧν ἕνεκα δεῖ μόνουσ καὶ προστάτασ τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡγεμόνασ τῶν πόλεων γίγνεσθαι. ἐπέδειξαν δὲ καὶ ἐν ταῖσ δυστυχίαισ τὴν ἑαυτῶν ἀρετήν.

ἀπολομένων γὰρ τῶν νεῶν ἐν Ἑλλησπόντῳ εἴτε ἡγεμόνοσ κακίᾳ εἴτε θεῶν διανοίᾳ, καὶ συμφορᾶσ ἐκείνησ μεγίστησ γενομένησ καὶ ἡμῖν τοῖσ δυστυχήσασι καὶ τοῖσ ἄλλοισ Ἕλλησιν, ἐδήλωσεν οὐ πολλῷ χρόνῳ ὕστερον ὅτι ἡ τῆσ πόλεωσ δύναμισ τῆσ Ἑλλάδοσ ἦν σωτηρία. ἑτέρων γὰρ ἡγεμόνων γενομένων ἐνίκησαν μὲν ναυμαχοῦντεσ τοὺσ Ἕλληνασ οἱ πρότερον εἰσ τὴν θάλατταν οὐκ ἐμβαίνοντεσ, ἔπλευσαν δ’ εἰσ τὴν Εὐρώπην, δουλεύουσι δὲ πόλεισ τῶν Ἑλλήνων, τύραννοι δ’ ἐγκαθεστᾶσιν, οἱ μὲν μετὰ τὴν ἡμετέραν συμφοράν, οἱ δὲ μετὰ τὴν νίκην τῶν βαρβάρων.

ὥστ’ ἄξιον ἦν ἐπὶ τῷδε τῷ τάφῳ τότε κείρασθαι τῇ Ἑλλάδι καὶ πενθῆσαι τοὺσ ἐνθάδε κειμένουσ, ὡσ συγκαταθαπτομένησ τῆσ αὑτῶν ἐλευθερίασ τῇ τούτων ἀρετῇ·

ὡσ δυστυχὴσ μὲν ἡ Ἑλλὰσ τοιούτων ἀνδρῶν ὀρφανὴ γενομένη, εὐτυχὴσ δ’ ὁ τῆσ Ἀσίασ βασιλεὺσ ἑτέρων ἡγεμόνων λαβόμενοσ· τῇ μὲν γὰρ τούτων στερηθείσῃ δουλεία περιέστηκε, τῷ δ’ ἄλλων ἀρξάντων ζῆλοσ ἐγγίγνεται τῆσ τῶν προγόνων διανοίασ. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐξήχθην ὑπὲρ πάσησ ὀλοφύρασθαι τῆσ Ἑλλάδοσ·

ταῖσ αὑτῶν ψυχαῖσ κοινὴν τὴν πόλιν καὶ τοῖσ ἄλλοισ κτησόμενοι, θάνατον μετ’ ἐλευθερίασ αἱρούμενοι ἢ βίον μετὰ δουλείασ, οὐχ ἧττον ταῖσ συμφοραῖσ αἰσχυνόμενοι ἢ τοῖσ ἐχθροῖσ ὀργιζόμενοι, μᾶλλον βουληθέντεσ ἐν τῇ αὑτῶν ἀποθνῄσκειν ἢ ζῆν τὴν ἀλλοτρίαν οἰκοῦντεσ, συμμάχουσ μὲν ὁρ́κουσ καὶ συνθήκασ ἔχοντεσ, πολεμίουσ δὲ τοὺσ πρότερον ὑπάρχοντασ καὶ τοὺσ πολίτασ τοὺσ ἑαυτῶν.

ἀλλ’ ὅμωσ οὐ τὸ πλῆθοσ τῶν ἐναντίων φοβηθέντεσ, ἀλλ’ ἐν τοῖσ σώμασι τοῖσ ἑαυτῶν κινδυνεύσαντεσ, τρόπαιον μὲν τῶν πολεμίων ἔστησαν, μάρτυρασ δὲ τῆσ αὑτῶν ἀρετῆσ ἐγγὺσ ὄντασ τοῦδε τοῦ μνήματοσ τοὺσ Λακεδαιμονίων τάφουσ παρέχονται.

καὶ γάρ τοι μεγάλην μὲν ἀντὶ μικρᾶσ ἀπέδειξαν τὴν πόλιν, ὁμονοοῦσαν δὲ ἀντὶ στασιαζούσησ ἀπέφηναν, τείχη δὲ ἀντὶ τῶν καθῃρημένων ἀνέστησαν. οἱ δὲ κατελθόντεσ αὐτῶν, ἀδελφὰ τὰ βουλεύματα τοῖσ ἔργοισ τῶν ἐνθάδε κειμένων ἐπιδεικνύντεσ, οὐκ ἐπὶ τιμωρίαν τῶν ἐχθρῶν ἀλλ’ ἐπὶ σωτηρίαν τῆσ πόλεωσ ἐτράποντο, καὶ οὔτε ἐλαττοῦσθαι δυνάμενοι οὔτ’ αὐτοὶ πλέον ἔχειν δεόμενοι τῆσ μὲν αὑτῶν ἐλευθερίασ καὶ τοῖσ βουλομένοισ δουλεύειν μετέδοσαν, τῆσ δ’ ἐκείνων δουλείασ αὐτοὶ μετέχειν οὐκ ἠξίωσαν.

ἔργοισ δὲ μεγίστοισ καὶ καλλίστοισ ἀπελογήσαντο, ὅτι οὐ κακίᾳ τῇ αὑτῶν οὐδ’ ἀρετῇ <τῇ> τῶν πολεμίων πρότερον ἐδυστύχησεν ἡ πόλισ· εἰ γὰρ στασιάσαντεσ πρὸσ ἀλλήλουσ βίᾳ παρόντων Πελοποννησίων καὶ τῶν ἄλλων ἐχθρῶν εἰσ τὴν αὑτῶν οἱοῖ́ τε ἐγένοντο κατελθεῖν, δῆλον ὅτι ῥαδίωσ ἂν ὁμονοοῦντεσ πολεμεῖν αὐτοῖσ ἐδύναντο.

ἐκεῖνοι μὲν οὖν διὰ τοὺσ ἐν Πειραιεῖ κινδύνουσ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων ζηλοῦνται·

ἄξιον δὲ καὶ τοὺσ ξένουσ τοὺσ ἐνθάδε κειμένουσ ἐπαινέσαι, οἳ τῷ πλήθει βοηθήσαντεσ καὶ περὶ τῆσ ἡμετέρασ σωτηρίασ μαχόμενοι, πατρίδα τὴν ἀρετὴν ἡγησάμενοι, τοιαύτην τοῦ βίου τελευτὴν ἐποιήσαντο· ἀνθ’ ὧν ἡ πόλισ αὐτοὺσ καὶ ἐπένθησε καὶ ἔθαψε δημοσίᾳ, καὶ ἔδωκεν ἔχειν αὐτοῖσ τὸν ἅπαντα χρόνον τὰσ αὐτὰσ τιμὰσ τοῖσ ἀστοῖσ. οἱ δὲ νῦν θαπτόμενοι, βοηθήσαντεσ Κορινθίοισ ὑπὸ παλαιῶν φίλων ἀδικουμένοισ καινοὶ σύμμαχοι γενόμενοι, οὐ τὴν αὐτὴν γνώμην Λακεδαιμονίοισ ἔχοντεσ οἱ μὲν γὰρ τῶν ἀγαθῶν αὐτοῖσ ἐφθόνουν, οἱ δὲ ἀδικουμένουσ αὐτοὺσ ἠλέουν, οὐ τῆσ προτέρασ ἔχθρασ μεμνημένοι, ἀλλὰ τὴν παροῦσαν φιλίαν περὶ πολλοῦ ποιούμενοι πᾶσιν ἀνθρώποισ φανερὰν τὴν αὑτῶν ἀρετὴν ἐπεδείξαντο.

ἐτόλμησαν γὰρ μεγάλην ποιοῦντεσ τὴν Ἑλλάδα οὐ μόνον ὑπὲρ τῆσ αὑτῶν σωτηρίασ κινδυνεύειν, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῆσ τῶν πολεμίων ἐλευθερίασ ἀποθνῄσκειν·

τοῖσ γὰρ Λακεδαιμονίων συμμάχοισ περὶ τῆσ ἐκείνων ἐλευθερίασ ἐμάχοντο. νικήσαντεσ μὲν γὰρ ἐκείνουσ τῶν αὐτῶν ἠξίουν, δυστυχήσαντεσ δὲ βέβαιον τὴν δουλείαν τοῖσ ἐν τῇ Πελοποννήσῳ κατέλιπον. ἐκείνοισ μὲν οὖν οὕτω διακειμένοισ ὁ βίοσ οἰκτρὸσ καὶ ὁ θάνατοσ εὐκτόσ·

οὗτοι δὲ καὶ ζῶντεσ καὶ ἀποθανόντεσ ζηλωτοί, παιδευθέντεσ μὲν ἐν τοῖσ τῶν προγόνων ἀγαθοῖσ, ἄνδρεσ δὲ γενόμενοι τήν τε ἐκείνων δόξαν διασώσαντεσ καὶ τὴν αὑτῶν ἀρετὴν ἐπιδείξαντεσ. πολλῶν μὲν γὰρ καὶ καλῶν αἴτιοι γεγένηνται τῇ ἑαυτῶν πατρίδι, ἐπηνώρθωσαν δὲ τὰ ὑφ’ ἑτέρων δυστυχηθέντα, πόρρω δ’ ἀπὸ τῆσ αὑτῶν τὸν πόλεμον κατέστησαν.

ἐτελεύτησαν δὲ τὸν βίον, ὥσπερ χρὴ τοὺσ ἀγαθοὺσ ἀποθνῄσκειν, τῇ μὲν πατρίδι τὰ τροφεῖα ἀποδόντεσ, τοῖσ δὲ θρέψασι λύπασ καταλιπόντεσ. ὥστε ἄξιον τοῖσ ζῶσι τούτουσ ποθεῖν καὶ σφᾶσ αὐτοὺσ ὀλοφύρεσθαι καὶ τοὺσ προσήκοντασ αὐτῶν ἐλεεῖν τοῦ ἐπιλοίπου βίου.

τίσ γὰρ αὐτοῖσ ἔτι ἡδονὴ καταλείπεται τοιούτων ἀνδρῶν θαπτομένων, οἳ πάντα περὶ ἐλάττονοσ τῆσ ἀρετῆσ ἡγούμενοι αὑτοὺσ μὲν ἀπεστέρησαν βίου, χήρασ δὲ γυναῖκασ ἐποίησαν, ὀρφανοὺσ δὲ τοὺσ αὑτῶν παῖδασ ἀπέλιπον, ἐρήμουσ δ’ ἀδελφοὺσ καὶ πατέρασ καὶ μητέρασ κατέστησαν; πολλῶν δὲ καὶ δεινῶν ὑπαρχόντων τοὺσ μὲν παῖδασ αὐτῶν ζηλῶ, ὅτι νεώτεροί εἰσιν ἢ ὥστε εἰδέναι οἱών πατέρων ἐστέρηνται, ἐξ ὧν δ’ οὗτοι γεγόνασιν, οἰκτείρω, ὅτι πρεσβύτεροι ἢ ὥστε ἐπιλαθέσθαι τῆσ δυστυχίασ τῆσ ἑαυτῶν.

τί γὰρ ἂν τούτων ἀνιαρότερον γένοιτο, ἢ τεκεῖν μὲν καὶ θρέψαι καὶ θάψαι τοὺσ αὑτῶν, ἐν δὲ τῷ γήρᾳ ἀδυνάτουσ μὲν εἶναι τῷ σώματι, πασῶν δ’ ἀπεστερημένουσ τῶν ἐλπίδων ἀφίλουσ καὶ ἀπόρουσ γεγονέναι, ὑπὲρ δὲ τῶν αὐτῶν πρότερον ζηλοῦσθαι καὶ νῦν ἐλεεῖσθαι, ποθεινότερον δ’ αὐτοῖσ εἶναι τὸν θάνατον τοῦ βίου;

ὅσῳ γὰρ ἄνδρεσ ἀμείνουσ ἦσαν, τοσούτῳ τοῖσ καταλειπομένοισ τὸ πένθοσ μεῖζον. πῶσ δ’ αὐτοὺσ χρὴ λῆξαι τῆσ λύπησ;

πότερον ἐν ταῖσ τῆσ πόλεωσ συμφοραῖσ; ἀλλὰ τότε αὐτῶν εἰκὸσ καὶ τοὺσ ἄλλουσ μεμνῆσθαι. ἀλλ’ ἐν ταῖσ εὐτυχίαισ ταῖσ κοιναῖσ; ἀλλ’ ἱκανὸν λυπῆσαι, τῶν μὲν σφετέρων τέκνων τετελευτηκότων, τῶν δὲ ζώντων ἀπολαυόντων τῆσ τούτων ἀρετῆσ. ἀλλ’ ἐν τοῖσ ἰδίοισ κινδύνοισ, ὅταν ὁρῶσι τοὺσ μὲν πρότερον ὄντασ φίλουσ φεύγοντασ τὴν αὑτῶν ἀπορίαν, τοὺσ δ’ ἐχθροὺσ μέγα φρονοῦντασ ἐπὶ ταῖσ δυστυχίαισ ταῖσ τούτων; μόνην δ’ ἄν μοι δοκοῦμεν ταύτην τοῖσ ἐνθάδε κειμένοισ ἀποδοῦναι χάριν, εἰ τοὺσ μὲν τοκέασ αὐτῶν ὁμοίωσ ὥσπερ ἐκεῖνοι περὶ πολλοῦ ποιοίμεθα, τοὺσ δὲ παῖδασ οὕτωσ ἀσπαζοίμεθα ὥσπερ αὐτοὶ πατέρεσ ὄντεσ, ταῖσ δὲ γυναιξὶν εἰ τοιούτουσ βοηθοὺσ ἡμᾶσ αὐτοὺσ παρέχοιμεν, οἱοῖ́περ ἐκεῖνοι ζῶντεσ ἦσαν.

τίνασ γὰρ ἂν εἰκότωσ μᾶλλον τιμῷμεν τῶν ἐνθάδε κειμένων; τίνασ δ’ ἂν τῶν ζώντων δικαιότερον περὶ πολλοῦ ποιοίμεθα ἢ τοὺσ τούτοισ προσήκοντασ, οἳ τῆσ μὲν τούτων ἀρετῆσ τὸ ἴσον τοῖσ ἄλλοισ ἀπέλαυσαν, ἀποθανόντων δὲ μόνοι γνησίωσ τῆσ δυστυχίασ μετέχουσιν;

ἀλλὰ γὰρ οὐκ οἶδ’ ὅ τι δεῖ τοιαῦτα ὀλοφύρεσθαι·

οὐ γὰρ ἐλανθάνομεν ἡμᾶσ αὐτοὺσ ὄντεσ θνητοί· ὥστε τί δεῖ, ἃ πάλαι προσεδοκῶμεν πείσεσθαι, ὑπὲρ τούτων νῦν ἄχθεσθαι, ἢ λίαν οὕτω βαρέωσ φέρειν ἐπὶ ταῖσ τῆσ φύσεωσ συμφοραῖσ, ἐπισταμένουσ ὅτι ὁ θάνατοσ κοινὸσ καὶ τοῖσ χειρίστοισ καὶ τοῖσ βελτίστοισ; οὔτε γὰρ τοὺσ πονηροὺσ ὑπερορᾷ οὔτε τοὺσ ἀγαθοὺσ θαυμάζει, ἀλλ’ ἴσον ἑαυτὸν παρέχει πᾶσιν. εἰ μὲν γὰρ οἱο͂́ν τε ἦν τοῖσ τοὺσ ἐν τῷ πολέμῳ κινδύνουσ διαφυγοῦσιν ἀθανάτουσ εἶναι τὸν λοιπὸν χρόνον, ἄξιον τοῖσ ζῶσι τὸν ἅπαντα χρόνον πενθεῖν τοὺσ τεθνεῶτασ·

νῦν δὲ ἥ τε φύσισ καὶ νόσων ἥττων καὶ γήρωσ, ὅ τε δαίμων ὁ τὴν ἡμετέραν μοῖραν εἰληχὼσ ἀπαραίτητοσ. ὥστε προσήκει τούτουσ εὐδαιμονεστάτουσ ἡγεῖσθαι, οἵτινεσ ὑπὲρ μεγίστων καὶ καλλίστων κινδυνεύσαντεσ οὕτω τὸν βίον ἐτελεύτησαν, οὐκ ἐπιτρέψαντεσ περὶ αὑτῶν τῇ τύχῃ, οὐδ’ ἀναμείναντεσ τὸν αὐτόματον θάνατον, ἀλλ’ ἐκλεξάμενοι τὸν κάλλιστον.

καὶ γάρ τοι ἀγήρατοι μὲν αὐτῶν αἱ μνῆμαι, ζηλωταὶ δὲ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων αἱ τιμαί· ὑμνοῦνται δὲ ὡσ ἀθάνατοι διὰ τὴν ἀρετήν.

καὶ γάρ τοι θάπτονται δημοσία, καὶ ἀγῶνεσ τίθενται ἐπ’ αὐτοῖσ ῥώμησ καὶ σοφίασ καὶ πλούτου, ὡσ ἀξίουσ ὄντασ τοὺσ ἐν τῷ τετελευτηκότασ ταῖσ αὐταῖσ τιμαῖσ καὶ τοὺσ ἀθανάτουσ τιμᾶσθαι. ἐγὼ μὲν οὖν αὐτοὺσ καὶ μακαρίζω τοῦ θανάτου καὶ ζηλῶ, καὶ μόνοισ τούτοισ ἀνθρώπων οἶμαι κρεῖττον εἶναι γενέσθαι, οἵτινεσ, ἐπειδὴ θνητῶν σωμάτων ἔτυχον, ἀθάνατον μνήμην διὰ τὴν ἀρετὴν <τὴν> αὑτῶν κατέλιπον·

ὅμωσ δ’ ἀνάγκη τοῖσ ἀρχαίοισ ἔθεσι χρῆσθαι, καὶ θεραπεύοντασ τὸν πάτριον νόμον ὀλοφύρεσθαι τοὺσ θαπτομένουσ.

상위

Lysias (리시아스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION