Arrian, Anabasis, book 3, chapter 28

(아리아노스, Anabasis, book 3, chapter 28)

Ταῦτα δὲ διαπραξάμενοσ προῄει ὡσ ἐπὶ Βάκτρα τε καὶ Βῆσσον, Δράγγασ τε καὶ Γαδρωσοὺσ ἐν τῇ παρόδῳ παραστησάμενοσ. παρεστήσατο δὲ καὶ τοὺσ Ἀραχώτασ καὶ σατράπην κατέστησεν ἐπ̓ αὐτοῖσ Μένωνα. ἐπῆλθε δὲ καὶ τῶν Ἰνδῶν τοὺσ προσχώρουσ Ἀραχώταισ. ξύμπαντα δὲ ταῦτα τὰ ἔθνη διὰ χιόνοσ τε πολλῆσ καὶ ξὺν ἀπορίᾳ τῶν ἐπιτηδείων καὶ τῶν στρατιωτῶν ταλαιπωρίᾳ ἐπῆλθε. μαθὼν δὲ τοὺσ Ἀρείουσ αὖθισ ἀφεστάναι, Σατιβαρζάνου ἐσ τὴν χώραν αὐτῶν ἐμβαλόντοσ σὺν ἱππεῦσι δισχιλίοισ, οὕσ παρὰ Βήσσου ἔλαβεν, ἀποστέλλει παῤ αὐτοὺσ Ἀρτάβαζόν τε τὸν Πέρσην καὶ Ἐριγύϊον καὶ Κάρανον τῶν ἑταίρων.

προσέταξε δὲ καὶ Φραταφέρνην τὸν τῶν Παρθυαίων σατράπην ξυνεμβαλεῖν αὐτοῖσ ἐσ τοὺσ Ἀρείουσ. καὶ γίγνεται μάχη τοῖσ ἀμφὶ Ἐριγύϊον καὶ Κάρανον πρὸσ Σατιβαρζάνην καρτερά, οὐδὲ πρόσθεν οἱ βάρβαροι ἐνέκλιναν πρὶν Σατιβαρζάνην ξυμπεσόντα Ἐριγυϊῴ πρὸσ Ἐριγυϊού πληγέντα δόρατι ἐσ τὸ πρόσωπον ἀποθανεῖν.

τότε δὲ ἐγκλίναντεσ οἱ βάρβαροι προτροπάδην ἔφευγον. Ἐν τούτῳ δὲ Ἀλέξανδροσ πρὸσ τὸν Καύκασον τὸ ὄροσ ἦγεν, ἵνα καὶ πόλιν ἔκτισε καὶ ὠνόμασεν Ἀλεξάνδρειαν·

καὶ θύσασ ἐνταῦθα τοῖσ θεοῖσ ὅσοισ νόμοσ αὐτῷ ὑπερέβαλε τὸ ὄροσ τὸν Καύκασον, σατράπην μὲν τῇ χώρᾳ ἐπιτάξασ Προέξην, ἄνδρα Πέρσην, τῶν δὲ ἑταίρων Νειλόξενον τὸν Σατύρου ἐπίσκοπον ξὺν στρατιᾷ ἀπολιπών. Τὸ δὲ ὄροσ ὁ Καύκασοσ ὑψηλὸν μέν ἐστιν ὥσπερ τι ἄλλο τῆσ Ἀσίασ, ὡσ λέγει Ἀριστόβουλοσ, ψιλὸν δὲ τὸ πολὺ, αὐτοῦ τό γε ταύτῃ.

μακρὸν γὰρ ὄροσ παρατέταται ὁ Καύκασοσ, ὥστε καὶ τὸν Ταῦρον τὸ ὄροσ, ὃσ δὴ τὴν Κιλικίαν τε καὶ Παμφυλίαν ἀπείργει, ἀπὸ τοῦ Καυκάσου εἶναι λέγουσι καὶ ἄλλα ὄρη μεγάλα, ἀπὸ τοῦ Καυκάσου διακεκριμένα ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ ἐπωνυμίᾳ κατὰ ἤθη τὰ ἑκάστων. ἀλλὰ ἔν γε τούτῳ τῷ Καυκάσῳ οὐδὲν ἄλλο ὅτι μὴ τέρμινθοι πεφύκασι καὶ σίλφιον, ὡσ λέγει Ἀριστόβουλοσ·

ἀλλὰ καὶ ὣσ ἐπῳκεῖτο πολλοῖσ ἀνθρώποισ καὶ πρόβατα πολλὰ καὶ κτήνη ἐνέμοντο, ὅτι καὶ χαίρουσι τῷ σιλφίῳ τὰ πρόβατα, καὶ εἰ ἐκ πολλοῦ πρόβατον σιλφίου αἴσθοιτο, καὶ θεῖ ἐπ̓ αὐτὸ καὶ τό τε ἄνθοσ ἐπινέμεται καὶ τὴν ῥίζαν ἀνορύττον καὶ ταύτην κατεσθίει. ἐπὶ τῷδε ἐν Κυρήνῃ ὡσ μακροτάτω ἀπελαύνουσι τὰσ ποίμνασ τῶν χωρίων, ἵνα αὐτοῖσ τὸ σίλφιον φύεται.

οἱ δὲ καὶ περιφράσσουσι τὸν χῶρον, τοῦ μηδὲ εἰ πελάσειεν αὐτῷ πρόβατα, δυνατὰ γενέσθαι εἴσω παρελθεῖν, ὅτι πολλοῦ ἄξιον Κυρηναίοισ τὸ σίλφιον. Βῆσσοσ δὲ ἔχων ἀμφ̓ αὑτὸν Περσῶν τε τοὺσ μετασχόντασ αὐτῷ τῆσ Δαρείου συλλήψεωσ καὶ αὐτῶν Βακτρίων ἐσ ἑπτακισχιλίουσ καὶ Δάασ τοὺσ ἐπὶ τάδε τοῦ Τανάϊδοσ ποταμοῦ ἐποικοῦντασ ἔφθειρε τὴν ὑπὸ τῷ ὄρει τῷ Καυκάσῳ, ὡσ ἐρημίᾳ τε τῆσ χώρασ τῆσ ἐν μέσῳ αὑτοῦ τε καὶ Ἀλεξάνδρου καὶ ἀπορίᾳ τῶν ἐπιτηδείων ἀπείρξων Ἀλέξανδρον τοῦ μὴ ἐλαύνειν πρόσω.

ἀλλὰ Ἀλέξανδροσ ἤλαυνεν οὐδὲν μεῖον, χαλεπῶσ μὲν διά τε χιόνοσ πολλῆσ καὶ ἐνδείᾳ τῶν ἀναγκαίων, ᾔει δὲ ὅμωσ.

Βῆσσοσ δέ, ἐπεὶ ἐξηγγέλλετο αὐτῷ οὐ πόρρω ἤδη ὤν Ἀλέξανδροσ, διαβὰσ τὸν Ὄξον ποταμὸν τὰ μὲν πλοῖα ἐφ̓ ὧν διέβη κατέκαυσεν, αὐτὸσ δὲ ἐσ Ναύτακα τῆσ Σογδιανῆσ χώρασ ἀπεχώρει. εἵποντο δὲ αὐτῷ οἴ τε ἀμφὶ Σπιταμένην καὶ Ὀξυάρτην, ἔχοντεσ τοὺσ ἐκ τῆσ Σογδιανῆσ ἱππέασ, καὶ Δάαι οἱ ἀπὸ τοῦ Τανάϊδοσ.

οἱ δὲ τῶν Βακτρίων ἱππεῖσ ὡσ φεύγειν ἐγνωκότα ἔμαθον Βῆσσον, ἄλλοσ ἄλλῃ ἐπὶ τὰ σφῶν ἕκαστοι ἀπηλλάγησαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION