Arrian, Anabasis, book 3, chapter 21

(아리아노스, Anabasis, book 3, chapter 21)

Καὶ ἐν τούτῳ ἀφικνεῖται παῤ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ Δαρείου στρατοπέδου Βαγιστάνησ Βαβυλώνιοσ ἀνὴρ τῶν γνωρίμων καὶ ξὺν τούτῳ Ἀντίβηλοσ τῶν Μαζαίου παίδων. οὗτοι ἀπήγγειλαν ὅτι Ναβαρζάνησ τε, χιλιάρχησ τῶν ξὺν Δαρείῳ φευγόντων ἱππέων, καὶ Βῆσσοσ ὁ Βακτρίων σατράπησ καὶ Βαρσαέντησ ὁ Ἀραχωτῶν καὶ Δραγγῶν σατράπησ ξυνειληφότεσ εἰε͂ν Δαρεῖον. ταῦτα ἀκούσασ Ἀλέξανδροσ ἔτι μᾶλλον ἦγε σπουδῇ, τοὺσ ἑταίρουσ μόνουσ ἔχων ἀμφ̓ αὑτὸν καὶ τοὺσ προδρόμουσ ἱππέασ καὶ τῶν πεζῶν τοὺσ εὐρωστοτάτουσ τε καὶ κουφοτάτουσ ἐπιλεξάμενοσ, οὐδὲ τοὺσ ἀμφὶ Κοῖνον προσμείνασ ἐκ τῆσ προνομῆσ ἐπανελθεῖν.

τοῖσ δὲ ὑπολειπομένοισ ἐπιστήσασ Κρατερὸν προστάττει ἕπεσθαι μὴ μακρὰσ ὁδοὺσ ἡμερῶν σιτία. ἐλθὼν δὲ τήν τε νύκτα μόνον καὶ δύο ἡμερῶν σιτία.

ἐλθὼν δὲ τήν τε νύκτα ὅλην καὶ τῆσ ἐπιούσησ ἡμέρασ μέχρι μεσημβρίασ ὀλίγον χρόνον ἀναπαύσασ τὸν στρατὸν αὖθισ ᾔει ὅλην νύκτα, καὶ ἅμα ἡμέρᾳ ὑποφαινούσῃ παρῆν εἰσ τὸ στρατόπεδον, ὅθεν ἀφωρμήκει ὀπίσω Βαγιστάνησ. καὶ τοὺσ μὲν πολεμίουσ οὐ κατέλαβε, Δαρείου δὲ πέρι ἐπύθετο αὐτὸν μὲν συνειλημμένον ἄγεσθαι ἐφ̓ ἁρμαμάξησ, Βήσσῳ δὲ ἀντὶ Δαρείου εἶναι τὸ κράτοσ καὶ ἡγεμόνα ὠνομάσθαι Βῆσσον πρόσ τε τῶν Βακτρίων ἱππέων καὶ τῶν ἄλλων ὅσοι βάρβαροι ξυνέφευγον Δαρείῳ, πλὴν Ἀρταβάζου καὶ τῶν Ἀρταβάζου παίδων καὶ τῶν Ἑλλήνων τῶν μισθοφόρων·

τούτουσ δὲ πιστοὺσ εἶναι Δαρείῳ, καὶ εἴργειν μὲν τὰ γιγνόμενα οὐ δυνατοὺσ εἶναι, ἐκτραπέντασ δὲ ἔξω τῆσ λεωφόρου ὁδοῦ ὡσ ἐπὶ τὰ ὄρη ἰέναι κατὰ σφᾶσ, οὐ μετέχοντασ τοῖσ ἀμφὶ Βῆσσον τοῦ ἔργου. γνώμην δὲ πεποιῆσθαι τοὺσ ξυλλαβόντασ Δαρεῖον, εἰ μὲν διώκοντα σφᾶσ Ἀλέξανδρον πυνθάνοιντο, παραδοῦναι Δαρεῖον Ἀλεξάνδρῳ καὶ σφίσι τι ἀγαθὸν εὑρίσκεσθαι· εἰ δὲ τὸ ἔμπαλιν ἐπανεληλυθότα μάθοιεν, τοὺσ δὲ στρατιάν τε ξυλλέγειν ὅσην πλείστην δύναιντο καὶ διασώζειν ἐσ τὸ κοινὸν τὴν ἀρχήν.

Βῆσσον δὲ ἐν τῷ παρόντι ἐξηγεῖσθαι κατ̓ οἰκειότητά τε τὴν Δαρείου καὶ ὅτι ἐν τῇ αὐτοῦ σατραπείᾳ τὸ ἔργον ἐγίγνετο. Ταῦτα ἀκούσαντι Ἀλεξάνδρῳ ἀνὰ κράτοσ διωκτέα ἐφαίνετο.

καὶ ἤδη μὲν ἐξέκαμνον οἵ τε ἄνδρεσ καὶ οἱ ἵπποι ὑπὸ τῇ ταλαιπωρίᾳ τῇ ξυνεχεῖ· ἀλλὰ καὶ ὣσ ἦγε, καὶ διελθὼν ὁδὸν πολλὴν τῆσ τε νυκτὸσ καὶ τῆσ ἐπὶ ταύτῃ ἡμέρασ ἔστε ἐπὶ μεσημβρίαν ἀφικνεῖται ἔσ τινα κώμην, ἵνα τῇ προτεραίᾳ ἐστρατοπεδεύκεσαν οἱ Δαρεῖον ἄγοντεσ. ἐνταῦθα ἀκούσασ ὅτι νυκτὸσ ποιεῖσθαι τὴν πορείαν ἐγνωσμένον εἰή τοῖσ βαρβάροισ, ἤλεγχε τοὺσ προσχώρουσ, εἰ δή τινα εἰδεῖεν ἐπιτομωτέραν ὁδὸν ἐπὶ τοὺσ φεύγοντασ.

οἱ δὲ εἰδέναι μὲν ἔφασαν, ἐρήμην δὲ εἶναι τὴν ὁδὸν δἰ ἀνυδρίαν. ὁ δὲ ταύτην ἄγειν ἐκέλευσε· καὶ γνοὺσ ὅτι οὐχ ἕψονται οἱ πεζοὶ αὐτῷ σπουδῇ ἐλαύνοντι τῶν μὲν ἱππέων ἐσ πεντακοσίουσ κατεβίβασεν ἀπὸ τῶν ἵππων, τοὺσ ἡγεμόνασ δὲ τῶν πεζῶν καὶ τῶν ἄλλων ἐπιλεξάμενοσ τοὺσ κρατιστεύοντασ ἐπιβῆναι τῶν ἵππων ἐκέλευσεν οὕτωσ ὅπωσ οἱ πεζοὶ ὡπλισμένοι ἦσαν. Νικάνορα δὲ τὸν τῶν ὑπασπιστῶν ἡγεμόνα καὶ Ἄτταλον τὸν τῶν Ἀγριάνων κατὰ τὴν ὁδόν, ἥντινα οἱ ἀμφὶ Βῆσσον προὐκεχωρήκεσαν, τοὺσ ὑπολειφθέντασ ἄγειν ἐκέλευσε, καὶ τούτουσ ὡσ κουφότατα ἐσταλμένουσ, τοὺσ δὲ ἄλλουσ πεζοὺσ ἐν τάξει ἕπεσθαι.

αὐτὸσ δὲ ἀμφὶ δείλην ἄγειν ἀρξάμενοσ δρόμῳ ἡγεῖτο·

διελθὼν δὲ τῆσ νυκτὸσ σταδίουσ ἐσ τετρακοσίουσ ὑπὸ τὴν ἑώ ἐπιτυγχάνει τοῖσ βαρβάροισ ἀτάκτωσ ἰοῦσι καὶ ἀνόπλοισ, ὥστε ὀλίγοι μέν τινεσ αὐτῶν ὡσ ἀμυνούμενοι ὡρ́μησαν, οἱ δὲ πολλοὶ εὐθὺσ ὡσ Ἀλέξανδρον αὐτὸν κατεῖδον οὐδὲ ἐσ χεῖρασ ἐλθόντεσ ἔφευγον· καὶ οἱ τραπέντεσ ἐσ ἀλκὴν ὀλίγων πεσόντων καὶ οὗτοι ἔφυγον. Βῆσσοσ δὲ καὶ οἱ ξὺν αὐτῷ τέωσ μὲν ἐφ̓ ἁρμαμάξησ Δαρεῖον μετὰ σφῶν ἐκόμιζον·

ὡσ δὲ ὁμοῦ ἤδη ἦν Ἀλέξανδροσ, Δαρεῖον μὲν Σατιβαρζάνησ καὶ Βαρσαέντησ κατατρώσαντεσ αὐτοῦ ἀπέλιπον, αὐτοὶ δὲ ἔφυγον φὺν ἱππεῦσιν ἑξακοσίοισ. Δαρεῖοσ δὲ ἀποθνήσκει ὀλίγον ὕστερον ἐκ τῶν τραυμάτων πρὶν ὀφθῆναι Ἀλεξάνδρῳ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION