Arrian, Anabasis, book 3, chapter 18

(아리아노스, Anabasis, book 3, chapter 18)

Ἐκ δὲ τούτου τὰ μὲν σκευοφόρα καὶ τοὺσ Θεσσαλοὺσ ἱππέασ καὶ τοὺσ ξυμμάχουσ καὶ τοὺσ μισθοφόρουσ τοὺσ ξένουσ καὶ ὅσοι ἄλλοι τοῦ στρατεύματοσ βαρύτερον ὡπλισμένοι ξὺν Παρμενίωνι ἐκπέμπει ὡσ ἐπὶ Πέρσασ ἄγειν κατὰ τὴν ἁμαξιτὸν τὴν ἐσ Πέρσασ φέρουσαν. αὐτὸσ δὲ τούσ τε Μακεδόνασ τοὺσ πεζοὺσ ἀναλαβὼν καὶ τὴν ἵππον τὴν ἑταιρικὴν καὶ τοὺσ προδρόμουσ ἱππέασ καὶ τοὺσ Ἀγριᾶνασ καὶ τοὺσ τοξότασ ᾔει σπουδῇ τὴν διὰ τῶν ὀρῶν.

ὡσ δὲ ἐπὶ τὰσ πύλασ τὰσ Περσίδασ ἀφίκετο, καταλαμβάνει αὐτοῦ Ἀριοβαρζάνην τὸν Περσῶν σατράπην πεζοὺσ μὲν ἐσ τετρακισμυρίουσ ἔχοντα, ἱππέασ δὲ ἐσ ἑπτακοσίουσ, διατετειχικότα τὰσ πύλασ καὶ αὐτοῦ πρὸσ τῷ τείχει ἐστρατοπεδευκότα, ὡσ εἴργειν τῆσ παρόδου Ἀλέξανδρον. Τότε μὲν δὴ αὐτοῦ κατεστρατοπεδεύσατο· τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ξυντάξασ τὴν στρατιὰν ἐπῆγε τῷ τείχει.

ὡσ δὲ ἄπορόν τε διὰ δυσχωρίαν ἐφαίνετο αἱρεθῆναι καὶ πολλὰσ πληγὰσ οἱ ἀμφ̓ αὐτὸν ἐλάμβανον ἐξ ὑπερδεξίου τε χωρίου καὶ ἀπὸ μηχανῶν βαλλόμενοι, τότε μὲν ἀποχωρεῖ ἐσ τὸ στρατόπεδον· τῶν δὲ αἰχμαλώτων φρασάντων ἄλλην ὁδὸν περιάξειν αὐτόν, ὡσ εἴσω παρελθεῖν τῶν πυλῶν, ἐπεὶ τραχεῖαν τὴν ὁδὸν καὶ στενὴν ἐπύθετο, Κρατερὸν μὲν αὐτοῦ καταλείπει ἐπὶ στρατοπέδου τήν τε αὐτοῦ τάξιν ἔχοντα καὶ τὴν Μελεάγρου καὶ τῶν τοξοτῶν ὀλίγουσ καὶ τῶν ἱππέων ἐσ πεντακοσίουσ, καὶ προστάττει αὐτῷ, ἐπειδὰν ἐκπεριεληλυθότα αὑτὸν αἴσθηται καὶ προσάγοντα ἤδη τῷ στρατοπέδῳ τῶν Περσῶν αἱ̓σθήσεσθαι δὲ οὐ χαλεπῶσ, σημανεῖν γὰρ αὐτῷ τὰσ σάλπιγγασ̓, τότε δὲ προσβαλεῖν τῷ τείχει·

αὐτὸσ δὲ προὐχώρει νύκτωρ καὶ διελθὼν ὅσον ἑκατὸν σταδίουσ ἀναλαμβάνει τοὺσ ὑπασπιστὰσ καὶ τὴν Περδίκκου τάξιν καὶ τῶν τοξοτῶν τοὺσ κουφοτάτουσ καὶ τοὺσ Ἀγριᾶνασ καὶ τῶν ἑταίρων τὴν ἴλην τὴν βασιλικὴν καὶ τετραρχίαν πρὸσ ταύτῃ μίαν ἱππικήν, καὶ ξὺν τούτοισ ᾔει ἐπικάμψασ ὡσ ἐπὶ τὰσ πύλασ, ἵν̓ οἱ αἰχμάλωτοι ἦγον.

Ἀμύνταν δὲ καὶ Φιλώταν καὶ Κοῖνον τὴν ἄλλην στρατιὰν ὡσ ἐπὶ τὸ πεδίον ἄγειν καὶ τὸν ποταμόν, ὃν ἐχρῆν περᾶσαι ἐόντα ἐπὶ Πέρσασ, γεφυροῦν ἐκέλευσεν·

αὐτὸσ δὲ ᾔει ὁδὸν χαλεπὴν καὶ τραχεῖαν καὶ ταύτην δρόμῳ τὸν πολὺ ἦγε. τὴν μὲν δὴ πρώτην φυλακὴν τῶν βαρβάρων πρὶν φάουσ ἐπιπεσὼν διέφθειρε καὶ τῶν δευτέρων τοὺσ πολλούσ· τῆσ τρίτησ δὲ οἱ πλείουσ διέφυγον, καὶ οὐδὲ οὗτοι ἐσ τὸ στρατόπεδον τὸ Ἀριοβαρζάνου ἔφυγον, ἀλλ̓ αὐτόθεν ὡσ εἶχον ἐσ τὰ ὄρη πεφοβημένοι, ὥστε ἔλαθεν ὑπὸ τὴν ἑώ ἐπιπεσὼν τῷ στρατοπέδῳ τῶν πολεμίων.

καὶ ἅμα μὲν προσέβαλλε τῇ τάφρῳ, ἅμα δὲ αἱ σάλπιγγεσ ἐσήμαινον τοῖσ ἀμφὶ Κρατερόν, καὶ Κρατερὸσ προσῆγε τῷ προτειχίσματι. οἱ πολέμιοι δὲ πάντοθεν ἀμφίβολοι γιγνόμενοι οὐδὲ ἐσ χεῖρασ ἐλθόντεσ ἔφυγον, ἀλλὰ πανταχόθεν γὰρ εἴργοντο, τῇ μὲν Ἀλεξάνδρου ἐπικειμένου, ἄλλῃ δὲ τῶν ἀμφὶ Κρατερὸν παραθεόντων, ὥστε ἠναγκάσθησαν οἱ πολλοὶ αὐτῶν ἐσ τὰ τείχη ἀποστρέψαντεσ φεύγειν·

εἴχετο δὲ καὶ τὰ τείχη πρὸσ τῶν Μακεδόνων ἤδη. Ἀλέξανδροσ γὰρ τοῦτο αὐτὸ ὅπερ ξυνέβη ὑποτοπήσασ Πτολεμαῖον ἀπολελοίπει αὐτοῦ, ἔχοντα τῶν πεζῶν ἐσ τρισχιλίουσ, ὥστε οἱ μὲν πλεῖστοι τῶν βαρβάρων ἐν χερσὶ πρὸσ τῶν Μακεδόνων κατεκόπησαν, οἱ δὲ καὶ ἐν τῇ φυγῇ φοβερᾷ γενομένῃ κατὰ τῶν κρημνῶν ῥίψαντεσ ἀπώλοντο·

αὐτὸσ δὲ ὁ Ἀριοβαρζάνησ ξὺν ὀλίγοισ ἱππεῦσιν ἐσ τὰ ὄρη ἀπέφυγεν. Ἀλέξανδροσ δὲ σπουδῇ αὖθισ ἦγεν ὡσ ἐπὶ τὸν ποταμὸν ταμὸν καὶ καταλαμβάνει ἤδη πεποιημένην ἐπαὐ̓τοῦ γέφυραν καὶ διαβαίνει ξῦν τῇ στρατιᾷ εὐπετῶσ.

ἐντεῦθεν δὲ αὖθισ σπουδῇ ἤλαυνεν ἐσ Πέρσασ, ὥστε ἔφθη ἀφικέσθαι πρὶν τὰ χρήματα διαρπάσασθαι τοὺσ φύλακασ. ἔλαβε δὲ καὶ τὰ ἐν Πασαργάδαισ χρήματα ἐν τοῖσ Κύρου τοῦ πρώτου θησαυροῖσ. σατράπην μὲν δὴ Περσῶν κατέστησε Φρασαόρτην τὸν Ῥεομίθρου παῖδα·

τὰ βασίλεια δὲ τὰ Περσικὰ ἐνέπρησε, Παρμενίωνοσ σώζειν ξυμβουλεύοντοσ, τά τε ἄλλα καὶ ὅτι οὐ καλὸν αὑτοῦ κτήματα ἤδη ἀπολλύναι καὶ ὅτι οὐχ ὡσαύτωσ προσέξουσιν αὐτῷ οἱ κατὰ τὴν Ἀσίαν ἄνθρωποι, ὡσ οὐδὲ αὐτῷ ἐγνωκότι κατέχειν τῆσ Ἀσίασ τὴν ἀρχήν, ἀλλὰ ἐπελθεῖν μόνον νικῶντα. ὁ δὲ τιμωρήσασθαι ἐθέλειν Πέρσασ ἔφασκεν ἀνθ̓ ὧν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ἐλάσαντεσ τάσ τε Ἀθήνασ κατέσκαψαν καὶ τὰ ἱερὰ ἐνέπρησαν, καὶ ὅσα ἄλλα κακὰ τοὺσ Ἕλληνασ εἰργάσαντο, ὑπὲρ τούτων δίκασ λαβεῖν.

ἀλλ̓ οὐδ̓ ἐμοὶ δοκεῖ σὺν νῷ δρᾶσαι τοῦτό γε Ἀλέξανδροσ οὐδὲ εἶναί τισ αὕτη Περσῶν τῶν πάλαι τιμωρία.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION