Arrian, Anabasis, book 3, chapter 16

(아리아노스, Anabasis, book 3, chapter 16)

Δαρεῖοσ μὲν δὴ εὐθὺσ ἐκ τῆσ μάχησ παρὰ τὰ ὄρη τὰ Ἀρμενίων ἤλαυνεν ἐπὶ Μηδίασ, καὶ ξὺν αὐτῷ οἵ τε Βάκτριοι ἱππεῖσ, ὡσ τότε ἐν τῇ μάχῃ ξυνετάχθησαν, ἔφευγον καὶ Περσῶν οἵ τε συγγενεῖσ οἱ βασιλέωσ καὶ τῶν μηλοφόρων καλουμένων οὐ πολλοί. προσεγένοντο δὲ αὐτῷ κατὰ τὴν φυγὴν καὶ τῶν μισθοφόρων ξένων ἐσ δισχιλίουσ, οὓσ Πάτρων τε ὁ Φωκεὺσ καὶ Γλαῦκοσ ὁ Αἰτωλὸσ ἦγον.

ταύτῃ δὲ αὐτῷ ἡ φυγὴ ἐπὶ Μηδίασ ἐγίγνετο, ὅτι ἐδόκει τὴν ἐπὶ Σούσων τε καὶ Βαβυλῶνοσ ἥξειν Ἀλέξανδρον ἐκ τῆσ μάχησ, ὅτι οἰκουμένη τε ἐκείνη πᾶσα ἦν καὶ ὁδὸσ τοῖσ σκευοφόροισ οὐ χαλεπὴ, καὶ ἅμα τοῦ πολέμου τὸ ἆθλον ἡ Βαβυλὼν καὶ τὰ Σοῦσα ἐφαίνετο· ἡ δὲ ἐπὶ Μηδίασ μεγάλῳ στρατεύματι οὐκ εὔποροσ. Καὶ οὐκ ἐψεύσθη Δαρεῖοσ. Ἀλέξανδροσ γὰρ ἐξ Ἀρβήλων ὁρμηθεὶσ τὴν ἐπὶ Βαβυλῶνοσ εὐθὺσ προὐχώρει.

ἤδη τε οὐ πόρρω Βαβυλῶνοσ ἦν καὶ δύναμιν ξυντεταγμένην ὡσ ἐσ μάχην ἦγε, καὶ οἱ Βαβυλώνιοι πανδημεὶ ἀπήντων αὐτῷ ξὺν ἱερεῦσί τε σφῶν καὶ ἄρχουσι, δῶρά τε ὡσ ἕκαστοι φέροντεσ καὶ τὴν πόλιν ἐνδιδόντεσ καὶ τὴν ἄκραν καὶ τὰ χρήματα. Ἀλέξανδροσ δὲ παρελθὼν εἰσ τὴν Βαβυλῶνα τὰ ἱερὰ, ἃ Ξέρξησ καθεῖλεν, ἀνοικοδομεῖν προσέταξε Βαβυλωνίοισ, τά τε ἄλλα καὶ τοῦ Βήλου τὸ ἱερόν, ὃν μάλιστα θεῶν τιμῶσι Βαβυλώνιοι.

σατράπην δὲ κατέστησε Βαβυλῶνοσ Μαζαῖον, Ἀπολλόδωρον δὲ τὸν Ἀμφιπολίτην στρατηγὸν τῶν μετὰ Μαζαίου ὑπολειπομένων στρατιωτῶν, καὶ Ἀσκληπιόδωρον τὸν Φίλωνοσ τοὺσ φόρουσ ἐκλέγειν. κατέπεμψε δὲ καὶ ἐσ Ἀρμενίαν Μιθρήνην σατράπην, ὃσ τὴν ἐν Σάρδεσιν ἀκρόπολιν Ἀλεξάνδρῳ ἐνέδωκεν.

ἔνθα δὴ καὶ τοῖσ Χαλδαίοισ ἐνέτυχεν, καὶ ὅσα ἐδόκει Χαλδαίοισ ἀμφὶ τὰ ἱερὰ τὰ Βαβυλῶνι ἔπραξε, τά τε ἄλλα καὶ τῷ Βήλῳ καθ̓ ἃ ἐκεῖνοι ἐξηγοῦντο ἔθυσεν. Αὐτὸσ δὲ ἐπὶ Σούσων ἐστέλλετο· καὶ ἐντυγχάνει αὐτῷ κατὰ τὴν ὁδὸν ὅ τε παῖσ τοῦ Σουσίων σατράπου καὶ παρὰ Φιλοξένου ἐπιστολεύσ.

Φιλόξενον γὰρ εὐθὺσ ἐκ τῆσ μάχησ ἐπὶ Σούσων ἐστάλκει Ἀλέξανδροσ. τῇ δὲ ἐπιστολῇ τῇ παρὰ Φιλοξένου ἐνεγέγραπτο, ὅτι τήν τε πόλιν οἱ Σούσιοι παραδεδώκασιν καὶ τὰ χρήματα πάντα σῶά ἐστιν Ἀλεξάνδρῳ. ἀφίκετο δὲ ἐσ Σοῦσα Ἀλέξανδροσ ἐκ Βαβυλῶνοσ ἐν ἡμέραισ εἴκοσι·

καὶ παρελθὼν ἐσ τὴν πόλιν τά τε χρήματα παρέλαβεν ὄντα ἀργυρίου τάλαντα ἐσ πεντακισμύρια καὶ τὴν ἄλλην κατασκευὴν τὴν βασιλικήν. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα κατελήφθη αὐτοῦ, ὅσα Ξέρξησ ἀπὸ τῆσ Ἑλλάδοσ ἄγων ἦλθε, τά τε ἄλλα καὶ Ἁρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονοσ χαλκαῖ εἰκόνεσ. καὶ ταύτασ Ἀθηναίοισ ὀπίσω πέμπει Ἀλέξανδροσ, καὶ νῦν κεῖνται Ἀθήνησιν ἐν Κεραμεικῷ αἱ εἰκόνεσ, ᾗ ἄνιμεν ἐσ πόλιν, καταντικρὺ μάλιστα τοῦ Μητρῴου, οὐ μακρὰν τῶν Εὐδανέμων τοῦ βωμοῦ·

ὅστισ δὲ μεμύηται ταῖν θεαῖν ἐν Ἐλευσῖνι, οἶδε τοῦ Εὐδανέμου τὸν βωμὸν ἐπὶ τοῦ δαπέδου ὄντα. Ἐνταῦθα θύσασ τῷ πατρίῳ νόμῳ Ἀλέξανδροσ καὶ λαμπάδα ποιήσασ καὶ ἀγῶνα γυμνικόν, καταλιπὼν σατράπην μὲν τῆσ Σουσιανῆσ Ἀβουλίτην ἄνδρα Πέρσην, φρούραρχον δὲ ἐν τῇ ἄκρᾳ τῶν Σούσων Μάζαρον τῶν ἑταίρων καὶ στρατηγὸν Ἀρχέλαον τὸν Θεοδώρου, προὐχώρει ὡσ ἐπὶ Πέρσασ·

ἐπὶ θάλασσαν δὲ κατέπεμψεν ὕπαρχον Συρίασ καὶ Φοινίκησ καὶ Κιλικίασ Μένητα. καὶ τούτῳ ἔδωκεν ἀργυρίου τάλαντα ἐσ τρισχίλια φέρειν ἐπὶ θάλασσαν, καὶ ἀπ̓ αὐτῶν ἀποστεῖλαι παῤ Ἀντίπατρον ὅσων ἂν δέηται Ἀντίπατροσ ἐσ τὸν πρὸσ Λακεδαιμονίουσ πόλεμον.

ἐνταῦθα καὶ Ἀμύντασ ὁ Ἀνδρομένουσ ξὺν τῇ δυνάμει ἀφίκετο, ἣν ἐκ Μακεδονίασ ἦγε. καὶ τούτων τοὺσ μὲν ἱππέασ ἐσ τὴν ἵππον τὴν ἑταιρικὴν κατέταξεν Ἀλέξανδροσ, τοὺσ πεζοὺσ δὲ προσέθηκεν ταῖσ τάξεσι ταῖσ ἄλλαισ, κατὰ ἔθνη ἑκάστουσ ξυντάξασ.

κατέστησε δὲ καὶ λάχουσ δύο ἐν ἑκάστῃ ἴλῃ, οὐ πρόσθεν ὄντασ λόχουσ ἱππικούσ, καὶ λοχαγοὺσ ἐπέστησε τοὺσ κατ̓ ἀρετὴν προκριθέντασ ἐκ τῶν ἑταίρων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION